reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty]

Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Pobieranie opłat]

Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:

1) przy składaniu wniosku o:

a) wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa części A i B, świadectwa bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,

b) wydanie, przedłużenie ważności i zmianę certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie,

c) wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji:

– podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,

– pojazdów kolejowych zgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej „TSI”, oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI,

d) wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectw,

e) wydanie decyzji, o której mowa w art. 25f ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

f) wydanie decyzji stwierdzającej, czy niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji,

g) autoryzację jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację

– 100% minimalnej opłaty dla czynności będącej przedmiotem wniosku, a pozostałą część opłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu wnioskodawcy;

2) przy składaniu wniosku o wydanie, przedłużenie ważności licencji maszynisty, aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji maszynisty oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów – 100% opłaty;

3) w przypadku wydawania dokumentów na podstawie wniosku o:

a) nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz za dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych,

b) wyrejestrowanie pojazdu kolejowego – 100% opłaty płatnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu;

4) w każdym roku kalendarzowym za kontrole w ramach nadzoru nad:

a) ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,

b) podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, także zachowania ich ważności

– 100% opłaty płatnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

§ 3. [Wysokość opłat]

Wysokość opłat za wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, typu urządzeń oraz typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:

1) wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.3)), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.4)), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami „Retro” – wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju czynności;

2) eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz kolei wąskotorowych – wynosi 20% opłaty dla danego rodzaju czynności.

§ 4. [Uiszczenie opłaty]

1. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

2. W przypadku składania wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, załącza się do niego dowód uiszczenia opłaty.

§ 5. [Przepis przejściowy]

1. Do opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących spraw, w których wniosek został złożony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących kontroli, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia.

3. Do opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji oraz europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN), pobieranych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1920, 1923, 1948 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 1127), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE POBIERANE SĄ OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 19 kwietnia 2017 r. (poz. 901)

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE POBIERANE SĄ OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Nr poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłat (PLN)

Pracochłonność

1

2

4

6

7

I

Dotyczące autoryzacji bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych autoryzacji

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

1

Wydawanie dokumentu autoryzacja bezpieczeństwa

7000

9000

12 000

15 000

równowartość w złotych 5500 euro*

2

Przedłużanie ważności autoryzacji bezpieczeństwa

4000

7000

8000

9000

10 000

3

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa

2000

2500

3000

4000

5000

II

Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa – część A – oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych certyfikatów

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

1

Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa – część A

7000

9000

12 000

15 000

równowartość w złotych 5500 euro*

2

Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa – część A

4000

7000

8000

9000

10 000

3

Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa – część A

2000

2500

3000

4000

5000

III

Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa – część B – oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych certyfikatów

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

1

Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa – część B

4000

5000

6000

9000

równowartość w złotych 5500 euro*

2

Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa – część B

3000

5000

6000

8000

10 000

3

Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa – część B

2000

2500

3000

4000

5000

IV

Dotyczące świadectw bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectw

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

1

Wydawanie dokumentu świadectwa bezpieczeństwa

3000

5000

7000

10 000

równowartość w złotych 5500 euro*

2

Przedłużanie ważności świadectwa bezpieczeństwa

1500

2500

3500

5000

7000

3

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa

800

1000

1500

2000

3500

V

Dotyczące certyfikatów ECM

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

1

Wydawanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie

7000

9000

12 000

15 000

równowartość w złotych 5500 euro*

2

Przedłużanie ważności certyfikatu

4000

7000

8000

9000

10 000

3

Zmiana certyfikatu

2000

2500

3000

4000

5000

VI

Dotyczące licencji maszynisty – wydawanie, przedłużanie ważności, aktualizacja danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów

 

100

VII

Dotyczące zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

1

Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych składających się na system kolei

4000

6000

7000

10 000

równowartość w złotych 3000 euro*

2

Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych z TSI oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI na każdy typ pojazdu trakcyjnego, wagonu pasażerskiego, wagonu towarowego, pojazdu specjalnego

4000

6000

7000

10 000

równowartość w złotych 3000 euro*

3

Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych z TSI oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI na każdy pojazd trakcyjny, wagon pasażerski, wagon towarowy, pojazd specjalny zgodny z dopuszczonym typem

300

600

1000

1500

2000

VIII

Dotyczące prowadzenia spraw związanych z wydaniem decyzji na podstawie art. 25f ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

1100

2000

4000

6000

równowartość w złotych 3000 euro*

IX

Dotyczące europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN)

 

1

Nadanie europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN)

 

100 za pojazd

2

Zmiana europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) oraz dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności

 

50 za pojazd

3

Zmiana kodu interoperacyjności

 

20 za pojazd

4

Wyrejestrowanie pojazdu kolejowego

 

równowartość w złotych 25 euro* za pojazd

X

Dotyczące wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectw

 

1

Dla budowli – na każdy typ:

do 10 godzin

od 11 do 20 godzin

od 21 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

ponad 40 godzin

1.1

Skrzyżowania torów kolejowych

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.2

Rozjazdu kolejowego

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.3

Szyny kolejowej

1000

2000

3000

4000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.4

Systemu przytwierdzeń

1000

2000

3000

4000

równowartość w złotych 7000 euro*

1.5

Podkładu kolejowego, podkładu stalowego, podrozjazdnicy, mostownicy, podpory blokowej

800

1500

2300

3000

równowartość w złotych 7000 euro*

2

Dla urządzeń – na każdy typ:

do 10 godzin

od 11 do 20 godzin

od 21 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

ponad 40 godzin

2.1

Sieci jezdnej, sieci powrotnej i trzeciej szyny metra

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.2

Stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.3

Urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.4

Urządzeń blokady liniowej

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.5

Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.6

Urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.7

Urządzeń oddziaływania tor – pojazd, z wyjątkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.8

Urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, z wyjątkiem urządzeń europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.9

Urządzeń kontroli niezajętości torów

i rozjazdów kolejowych, w tym: obwodów

torowych i liczników osi

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.10

Urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.11

Sygnalizatora kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.12

Dławika torowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.13

Linek dławikowych

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.14

Wyłącznika szybkiego

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.15

Systemu automatycznego prowadzenia pociągu

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.16

Urządzeń łączności przewodowej: zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM–R)

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.17

Urządzeń łączności bezprzewodowej: pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM–R)

2000

4500

7000

9000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.18

Systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.19

Systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

2.20

Rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

1500

3000

4500

6000

równowartość w złotych 7000 euro*

3

Dla eksploatowanych pojazdów kolejowych – na typ:

do 10 godzin

od 11 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

od 41 do 50 godzin

ponad 50 godzin

3.1

Pojazdu trakcyjnego

4000

10 000

20 000

40 000

równowartość w złotych 30 000 euro*

3.2

Wagonu pasażerskiego

4000

10 000

20 000

40 000

równowartość w złotych 30 000 euro*

3.3

Wagonu towarowego

3000

6000

10 000

30 000

60 000

3.4

Pojazdu specjalnego

3000

6000

15 000

40 000

75 000

XI

Dotyczące autoryzacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację

do 10 godzin

od 11 do 20 godzin

od 21 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

ponad 40 godzin

2000

4000

6000

8000

równowartość w złotych 3000 euro*

XII

Dotyczące wydania decyzji stwierdzającej, czy niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji

do 10 godzin

od 11 do 20 godzin

od 21 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

ponad 40 godzin

3000

5000

8000

10 000

równowartość w złotych 3000 euro*

XIII

Dotyczące nadzoru

do 10 godzin

od 11 do 20 godzin

od 21 do 30 godzin

od 31 do 40 godzin

ponad 40 godzin

1

Kontrole w ramach nadzoru nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

2500

4000

5500

7000

8000

2

Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

2500

4000

5500

7000

8000

 

* Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama