reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące bezpieczeństwa,

podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Rzecząpospolitą Polską”) i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwany dalej „Stanami Zjednoczonymi”) zwane dalej razem „Stronami”), działając na podstawie artykułu 35 ustęp 1 i w celu wykonania artykułu 29, artykułu 33 ustęp 7 oraz artykułu 34 ustęp 9 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie w dniu 11 grudnia 2009 (zwanej dalej „Umową”),

uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1

Współpraca [Współpraca]

1. Zgodnie z artykułem 29 ustęp 1 Umowy, Rzeczpospolita Polska podejmie środki konieczne do zapewnienia właściwej ochrony uzgodnionych obiektów i terenów, w których znajdują się siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Właściwe władze Stron będą ściśle współpracować we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem i ochroną, w tym, stosownie do sytuacji:

a. opracowywać i wdrażać wspólne lokalne Standardowe Procedury Operacyjne w zakresie bezpieczeństwa, opisujące działania w sytuacji zagrożenia, które odnosić się będą do wszystkich środków bezpieczeństwa wymienionych w artykule 2 niniejszego Porozumienia, a które mają zastosowanie do poszczególnych lokalizacji;

b. ustanawiać wspólne grupy robocze w celu zapewnienia wymiany zasad działania, taktyki, technik i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

c. prowadzić analizy zagrożeń oraz środków bezpieczeństwa dla uzgodnionych obiektów i terenów, a także dla infrastruktury znajdującej się poza uzgodnionymi obiektami i terenami, której funkcjonowanie ma krytyczne znaczenie dla realizacji zadań przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

2. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej będą dokonywać wymiany informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych, terrorystycznych, ze strony obcych służb specjalnych oraz militarnych godzących bezpośrednio w siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, ich zadania oraz uzgodnione obiekty i tereny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Informacje niejawne, w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa, będą przetwarzane zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisaną w Warszawie w dniu 8 marca 2007 roku.

Artykuł 2

Bezpieczeństwo w uzgodnionych obiektach i terenach [Bezpieczeństwo w uzgodnionych obiektach i terenach]

W obrębie uzgodnionych obiektów i terenów siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, we współpracy z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, są upoważnione do ustanowienia środków bezpieczeństwa, w tym między innymi do:

a. ustanowienia obszarów ograniczonego dostępu, ograniczeń w używaniu urządzeń do rejestracji obrazu lub dźwięku, sytuowania ogrodzeń oraz ograniczeń w zakresie ruchu i parkowania pojazdów. Obszary muszą być wyraźnie oznakowane w języku polskim i angielskim;

b. ustanowienia posterunków, patroli i wart wyposażonych w etatowe środki przymusu bezpośredniego i broń wraz z amunicją;

c. ustanowienia technicznych środków ochrony;

d. przeszukiwania osób i pojazdów;

e. ustanowienia środków kontroli dostępu;

f. wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa przez uzbrojonych żołnierzy lub przez zatrudnionych albo działających na podstawie umów cywilnoprawnych uzbrojonych pracowników ochrony;

g. identyfikowania osób;

h. ujęcia, w uzasadnionych przypadkach, osób w celu niezwłocznego przekazania najbliższym właściwym władzom Rzeczypospolitej Polskiej;

i. ustanowienia kombinacji systemów wykrywania i systemów obrony punktowej uznanych za właściwe przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

j. ustanowienia wyposażenia ochronnego, w tym czujników skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych; parametry emisji z urządzeń aktywnych będą zgodne z prawem polskim oraz będą udostępniane właściwym władzom Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

Bezpieczeństwo poza uzgodnionymi obiektami i terenami [Bezpieczeństwo poza uzgodnionymi obiektami i terenami]

1. Właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej podejmą środki niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym okrętom sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych przebywającym na wodach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej. Środki takie są uzależnione od posiadanych możliwości i mogą obejmować:

a. bojowe patrole powietrzne, gdy są uznane przez Strony za właściwe, w zależności od zagrożeń dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych;

b. wspólne patrole prowadzone przez żandarmerię wojskową Stron w miejscach, na trasach i w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

2. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mogą prowadzić działania poza uzgodnionymi obiektami i terenami zgodnie z artykułem 29 ustęp 2 Umowy.

3. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w obrębie kompleksów wojskowych mogą wnioskować o ustanowienie obszarów ograniczonego dostępu wokół uzgodnionych obiektów i terenów w celu zapewnienia minimalnych odległości określonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych jako niezbędne dla ograniczenia skutków eksplozji materiałów wybuchowych. Na wniosek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, władze Rzeczypospolitej Polskiej mogą ustanowić obszary ograniczonego dostępu obejmujące obszary leżące poza kompleksami wojskowymi, w zakresie dopuszczonym przez polskie prawo.

Artykuł 4

Dostęp [Dostęp]

1. Członkowie sił zbrojnych, personelu cywilnego oraz członkowie ich rodzin otrzymują natychmiastowy dostęp do uzgodnionych obiektów i terenów na podstawie przepustek osobowych wydanych przez polskiego dowódcę jednostki wojskowej po przedstawieniu, w celach administracyjnych, imion, nazwisk, stopni oraz ważnych numerów paszportów lub innych dokumentów tożsamości, dat urodzenia oraz wizerunku twarzy (zwane dalej „danymi osobowymi”) przez starszego przedstawiciela wojskowego Stanów Zjednoczonych lub jego/jej przedstawiciela. W celu uzyskania przepustek dostępowych stosuje się następującą procedurę:

a. starszy przedstawiciel wojskowy Stanów Zjednoczonych lub jego/jej przedstawiciel dostarcza dane osobowe polskiemu dowódcy jednostki wojskowej na co najmniej siedem (7) dni przed przybyciem członków sił zbrojnych, personelu cywilnego oraz członków ich rodzin do uzgodnionych obiektów i terenów;

b. w przypadku natychmiastowej potrzeby operacyjnej lub konieczności dostępu, osoby otrzymają dostęp po potwierdzeniu przez starszego przedstawiciela wojskowego Stanów Zjednoczonych lub jego/jej przedstawiciela tożsamości tych osób oraz celu ich wizyty.

2. Wykonawcy kontraktowi oraz pracownicy wykonawców kontraktowych uzyskują dostęp do obiektów i terenów, do których dostęp jest kontrolowany, zgodnie z Porozumieniem Wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur kontraktowych, podpisanym w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

3. Przedstawiciele właściwych władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby ratownicze otrzymują natychmiastowy dostęp do uzgodnionych obiektów i terenów: w reakcji na zdarzenia nadzwyczajne (na przykład pożary lub poważne wypadki); w trakcie pościgu za osobami, które popełniły przestępstwo poza obszarem uzgodnionych obiektów i terenów oraz wkroczyły na obszar uzgodnionych obiektów i terenów; oraz, na żądanie, w przypadku innych celów służbowych określonych prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Lokalni pracownicy cywilni otrzymują dostęp do obiektów, do których dostęp jest kontrolowany, zgodnie z artykułem 34 ustęp 9 Umowy. W celu ustalenia, czy dostęp powinien być zabroniony, zawieszony lub cofnięty, zgodnie z artykułem 34, ustęp 9 Umowy, będzie zastosowana następująca procedura:

a. na wniosek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych złożony za pośrednictwem polskiego dowódcę jednostki wojskowej, właściwy wojskowy organ bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza sprawdzenia wobec wszystkich osób aplikujących o pracę w charakterze lokalnego pracownika cywilnego.

b. wynik sprawdzenia powinien zostać przekazany starszemu przedstawicielowi wojskowemu Stanów Zjednoczonych lub jego/jej przedstawiciela tak szybko jak to możliwe, jednakże nie później niż do trzydziestu (30) dni roboczych od daty złożenia wniosku do właściwego wojskowego organu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

c. wszyscy lokalni pracownicy cywilni, którzy pozostają zatrudnieni na obszarze uzgodnionych obiektów i terenów, podlegają sprawdzeniu co trzy (3) lata.

5. Na wniosek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych złożony poprzez polskiego dowódcę jednostki wojskowej, lokalni pracownicy cywilni posiadający obywatelstwo polskie, uzyskają dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Bezpieczeństwo Transportu [Bezpieczeństwo Transportu]

1. Bezpieczeństwo transportu zapewniane jest zgodnie z artykułem 29 ustęp 2 Umowy.

2. Właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązane są do koordynowania bezpieczeństwa transportu z władzami cywilnymi i wojskowymi w imieniu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Artykuł 6

Dane kontaktowe [Dane kontaktowe]

W terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia Strony przekażą sobie wzajemnie w drodze pisemnej notyfikacji, za pośrednictwem właściwego Podkomitetu Wspólnej Komisji informację o właściwych władzach dla celów wykonania niniejszego Porozumienia oraz o ich danych kontaktowych. Informacja będzie obejmowała co najmniej adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Strony będą się wzajemnie niezwłocznie informowały za pośrednictwem właściwego Podkomitetu Wspólnej Komisji, o wszelkich zmianach danych kontaktowych lub właściwych władz. Tego rodzaju zmiany nie będą stanowiły zmiany niniejszego Porozumienia.

Artykuł 7

Postanowienia końcowe [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione w każdym czasie za obopólną pisemną zgodą Stron. Wszelkie zmiany są dokonywane w formie pisemnej i wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu.

3. Niniejsze Porozumienie pozostaje w mocy tak długo, jak długo pozostaje w mocy Umowa lub do momentu jego rozwiązania następującego po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia dokonania pisemnego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejsze Porozumienie.

Podpisano w Warszawie dnia 22 marca 2017 r., w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama