reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej

Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych i postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej”;

2) użyte w § 1 w pkt 1, 2 i 4, w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 3 w ust. 1, w § 5, w § 7 w ust. 1, w § 10 w ust. 4, w § 13 w ust. 1, w § 14 w ust. 2 w pkt 1 i 3 oraz § 14a, w różnym przypadku, wyrazy „Służba Celna” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Służba Celno-Skarbowa”;

3) w § 2:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określenie jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, do której jest prowadzone postępowanie;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej określone w art. 151 ustawy;”,

b) w ust. 2 wyrazy „jednostki organizacyjnej Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej”;

4) w § 3:

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „Szef Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Szef Krajowej Administracji Skarbowej”,

b) w ust. 6 wyrazy „Szef Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Szef Krajowej Administracji Skarbowej”;

5) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 6, do przeprowadzania postępowań kierownik jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. 145 ustawy, zwany dalej „kierownikiem jednostki organizacyjnej”, wyznacza na okres 3 lat co najmniej 8 osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego prowadzenia postępowań.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kierownik jednostki organizacyjnej może zwrócić się o udzielenie pomocy w przeprowadzeniu testu psychologicznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej do kierownika innej jednostki organizacyjnej; osoba udzielająca pomocy powinna posiadać tytuł magistra psychologii; sposób udzielenia pomocy kierownicy jednostek organizacyjnych uzgadniają w zależności od potrzeb i możliwości w zakresie zasobów kadrowych, którymi dysponuje kierownik jednostki organizacyjnej.”;

6) użyte w § 4 w ust. 2–5, w § 13 w ust. 5 oraz w § 14 w ust. 1 i w ust. 2 w części wspólnej, w różnym przypadku wyrazy „kierownik urzędu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „kierownik jednostki organizacyjnej”;

7) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kandydat otrzymuje arkusze testu opatrzone pieczęcią jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, do której jest prowadzone postępowanie. Uwzględnia się wyłącznie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych pieczęcią jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, do której jest prowadzone postępowanie.”;

8) w § 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia do służby w Służbie Celno-Skarbowej, nie spełnia wymogów określonych w art. 151 ustawy,”;

9) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

Załącznik 1. [WZÓR – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 kwietnia 2017 r. (poz. 909)

Załącznik nr 1

WZÓR – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ KOMPETENCJI KANDYDATA NIEZBĘDNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMPETENCJI KANDYDATA NIEZBĘDNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

gotowość do uczenia się

orientacja na klienta

orientacja na osiąganie celów organizacji

odpowiedzialność

etyka zawodowa

gotowość do zmian

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama