| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 2. [Pieczęć „Polska-Cło”]

Pieczęć „Polska-Cło” jest pieczęcią okrągłą o średnicy 36 mm, w otoku której znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej i napis „KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA” oraz oznaczony cyframi arabskimi kolejny numer identyfikacyjny pieczęci. W centralnej części pieczęci są umieszczone: na górze pod godłem napis „CŁO”, w środkowej części – data, a na dole litery – „PL”. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. Po obydwu stronach numeru identyfikacyjnego pieczęci, symetrycznie do niego, umieszcza się po dwa znaki trójkątne stanowiące system zabezpieczeń.

§ 3. [Pieczęć „Polska-Export”]

Pieczęć „Polska-Export” jest pieczęcią okrągłą o średnicy 36 mm, w otoku której znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, nazwa oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, jego sześciocyfrowy kod i oznaczony cyframi arabskimi kolejny numer identyfikacyjny pieczęci. W centralnej części pieczęci są umieszczone: na górze pod godłem napis „EXPORT”, w środkowej części – data, a na dole – litery „PL”. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. Po obydwu stronach nazwy oddziału celnego urzędu celno-skarbowego, symetrycznie do niego, umieszcza się po dwa znaki trójkątne stanowiące system zabezpieczeń.

§ 4. [Stempel „SAD”]

Stempel „SAD” jest stemplem prostokątnym o długości 43 mm i wysokości 30 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/– 1 mm), w którego centralnej części jest umieszczony prostokąt z określeniem daty. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. Po lewej stronie wewnętrznego prostokąta znajdują się litery „UCS” umieszczone jedna pod drugą, a po prawej stronie – kolejny numer identyfikacyjny stempla składający się z 5 cyfr albo dużej litery alfabetu i 4 cyfr umieszczonych jedna pod drugą. Nad wewnętrznym prostokątem znajduje się napis określający nazwę oddziału celnego urzędu celno–skarbowego, a pod wewnętrznym prostokątem – znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej i sześciocyfrowy kod identyfikacyjny oddziału celnego urzędu celno-skarbowego.

§ 5. [Stempel „TIR”]

Stempel „TIR” jest stemplem prostokątnym o długości 80 mm i wysokości 30 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/– 1 mm), z napisem „To be sent to: CENTRALNE BIURO TRANZYTU, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, PL-90-560 Łódź, ul. Karolewska 41”, rozpisanym w czterech kolejnych wierszach: pierwszy – „To be sent to:”, drugi – „CENTRALNE BIURO TRANZYTU”, trzeci – „Izba Administracji Skarbowej w Łodzi”, czwarty – „PL-90-560 Łódź, ul. Karolewska 41”.

§ 6. [Stempel „TIR – upoważniony nadawca”]

Stempel „TIR – upoważniony nadawca” jest stemplem prostokątnym o długości 43 mm i wysokości 30 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/– 1 mm). W centralnej części stempla jest umieszczony prostokąt z określeniem daty. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. W górnej części stempla znajdują się litery „PL”, znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej oraz numer stempla. Numer stempla skonstruowany jest w układzie XX–YYY, gdzie XX to dwie pierwsze cyfry sześciocyfrowego kodu danej izby administracji skarbowej, a YYY to kolejny numer stempla. W dolnej części stempla znajduje się napis „TIR–PU”. Przed i po napisie „TIR–PU” umieszcza się po dwa znaki trójkątne stanowiące system zabezpieczeń.

§ 7. [Stempel „Procedura awaryjna NCTS”]

Stempel „Procedura awaryjna NCTS” jest stemplem prostokątnym o długości 59 mm i wysokości 26 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/– 1 mm), z napisem „PROCEDURA AWARYJNA NCTS, DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE, OTWARTO W DNIU______, (data/godzina)”, rozpisanym w czterech kolejnych wierszach: pierwszy – „PROCEDURA AWARYJNA NCTS”, drugi – „DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE”, trzeci – „OTWARTO W DNIU_____”, czwarty – „(data/godzina)”.

§ 8. [Stempel „EXPORT”]

Stempel „EXPORT” jest stemplem prostokątnym o długości 33 mm i wysokości 6 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/– 1 mm) z napisem „EXPORT”.

§ 9. [Stempel organu Krajowej Administracji Skarbowej]

Stempel organu Krajowej Administracji Skarbowej jest stemplem prostokątnym, w którym jest podana nazwa organu Krajowej Administracji Skarbowej oraz imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję tego organu.

§ 10. [Stempel nagłówkowy jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej]

1. Stempel nagłówkowy jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej jest stemplem prostokątnym z napisem określającym nazwę jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej i jej adres.

2. Stempel nagłówkowy jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej może zawierać numer telefonu lub faksu, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia sprawnego wykonywania kontroli.

§ 11. [Zamknięcie urzędowe w postaci plomby]

Zamknięcie urzędowe w postaci plomby posiada średnicę o długości 10 mm i zawiera odcisk w postaci:

1) godła Rzeczypospolitej Polskiej – na przedniej stronie;

2) zamieszczonych na odwrocie liter:

a) „UCS” i czteroznakowego (cztery cyfry albo trzy cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) albo trzyznakowego (trzy cyfry albo dwie cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) identyfikatora plombownicy, w przypadku gdy plombę nakłada organ Krajowej Administracji Skarbowej,

b) „UCS-PU” i czteroznakowego (cztery cyfry albo trzy cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) albo trzyznakowego (trzy cyfry albo dwie cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) identyfikatora plombownicy, w przypadku gdy plombę nakłada podmiot upoważniony przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych

– oraz umieszczonego nad nimi oznaczenia „CŁO PL”.

§ 12. [Inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli]

1. Inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli, niewymagające użycia plombownicy, posiadają odcisk godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz mogą zawierać informację o dacie ich nałożenia, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego udokumentowania kontroli.

2. Inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli, wymagające użycia plombownicy, powinny być wykonane zgodnie z normą ISO 17712 oraz zawierać oznaczenia, o których mowa w § 11.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 41 Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 22), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »