| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Na podstawie art. 20j ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów, obejmujący:

1) przepisy porządkowe;

2) sposób organizacji posiłków;

3) termin i sposób wypłaty świadczenia pieniężnego przyznanego repatriantowi.

§ 2. [Regulamin organizacyjno-porządkowy]

Regulamin organizacyjno-porządkowy jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA REPATRIANTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 maja 2017 r. (poz. 940)

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA REPATRIANTÓW

§ 1. Przyjmowanie repatriantów do ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów, zwanego dalej „ośrodkiem”, odbywa się przez całą dobę, po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem ośrodka.

§ 2. Kierownik ośrodka, przed przyjęciem repatrianta do ośrodka:

1) sprawdza jego tożsamość;

2) wpisuje jego dane do ewidencji repatriantów przebywających w ośrodku;

3) zapoznaje go z organizacją ośrodka oraz informuje go w szczególności o:

a) wyposażeniu ośrodka,

b) urządzeniach znajdujących się w ośrodku, z których repatriant może korzystać,

c) pomieszczeniach administracyjnych ośrodka, do których repatriant nie ma wstępu,

d) organizowanych w ośrodku zajęciach i kursach, na które repatriant może uczęszczać,

e) miejscach wyznaczonych do palenia wyrobów tytoniowych,

f) miejscu i terminie wydawania środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej, w tym środków przeznaczonych dla osób małoletnich;

4) poucza go o przysługujących mu prawach i obowiązkach, zapoznaje go z treścią regulaminu organizacyjno-porządkowego oraz odbiera od niego pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie tych czynności. W przypadku niemożności złożenia przez repatrianta oświadczenia kierownik zamieszcza adnotację o przyczynach braku oświadczenia oraz podpisuje się czytelnie pod tą adnotacją.

§ 3. 1. Kierownik ośrodka, kwaterując repatriantów w pomieszczeniach mieszkalnych w ośrodku, uwzględnia więzy rodzinne pomiędzy nimi, a także ich wiek i płeć.

2. Repatrianta wymagającego szczególnego traktowania ze względu na jego wiek lub stan zdrowia kwateruje się z uwzględnieniem jego potrzeb.

3. W uzasadnionych przypadkach repatriant może zwrócić się do kierownika ośrodka z prośbą o zmianę pomieszczenia mieszkalnego. Takie prośby uwzględnia się w miarę możliwości kwaterunkowych ośrodka.

4. Repatriant może być przeniesiony do innego pomieszczenia mieszkalnego, w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne lub wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w ośrodku.

§ 4. 1. Kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona mogą wejść do pomieszczenia mieszkalnego po uzyskaniu zgody co najmniej jednego z zakwaterowanych w nim pełnoletnich repatriantów.

2. W przypadku gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa, względy sanitarno-epidemiologiczne lub nagłe sytuacje losowe, kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona mogą wejść do pomieszczenia mieszkalnego ośrodka, w którym są zakwaterowani repatrianci, w obecności co najmniej jednego pracownika ośrodka, niezależnie od ich zgody.

§ 5. Repatriant przebywający w ośrodku jest zobowiązany do:

1) opieki nad osobami małoletnimi pozostającymi pod jego opieką;

2) informowania pracowników ośrodka o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na realizację jego praw i obowiązków;

3) zachowania porządku i czystości najbliższego otoczenia;

4) poszanowania praw innych repatriantów umieszczonych w ośrodku;

5) poszanowania mienia należącego do ośrodka lub innych umieszczonych w nim repatriantów;

6) przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 2200 do 600;

7) uczestniczenia w zajęciach i kursach, na które się zapisał.

§ 6. 1. Kierownik ośrodka sporządza listy repatriantów, którzy zapisali się na poszczególne zajęcia i kursy organizowane w ośrodku, i przekazuje je prowadzącym.

2. Repatriant jest zobowiązany do:

1) punktualnego przybywania na zajęcia i kursy, na które się zapisał;

2) potwierdzania swojej obecności przed każdą jednostką godzinową zajęć i kursów przez podpisanie listy obecności.

3. Obecność repatriantów na zajęciach i kursach może być w ich trakcie sprawdzana przez prowadzącego.

§ 7. Na terenie ośrodka zabrania się:

1) posiadania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w ośrodku;

2) spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

4) przebywania w miejscach, do których kierownik ośrodka wydał zakaz wstępu;

5) używania w pokojach mieszkalnych, bez zgody kierownika ośrodka, urządzeń gospodarstwa domowego niebędących na jego wyposażeniu;

6) przebywania w trakcie obowiązywania ciszy nocnej, bez zgody kierownika ośrodka, osób, które nie zostały w nim umieszczone.

§ 8. 1. Posiłki wydawane są w stołówce w godzinach:

1) 600–830 – śniadanie;

2) 1200–1400 – obiad;

3) 1800–2000 – kolacja.

2. Kierownik ośrodka, na wniosek repatrianta posiadającego zalecenia lekarskie dotyczące diety lub godzin przyjmowania posiłków, ustala indywidualny sposób przygotowywania i wydawania posiłków temu repatriantowi, uwzględniający te zalecenia.

3. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek repatrianta, po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownika ośrodka, posiłek może mu zostać wydany w innych godzinach niż określone w ust. 1.

§ 9. 1. Przyznane repatriantowi świadczenie pieniężne jest wypłacane w formie:

1) gotówkowej przez kierownika ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną w wydzielonym pomieszczeniu ośrodka i za pokwitowaniem albo

2) bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez repatrianta.

2. Świadczenie pieniężne przyznane osobom małoletnim jest wypłacane ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

3. Świadczenie pieniężne jest wypłacane w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »