reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

Na podstawie art. 35 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadających ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, zwany dalej „spisem wyborców”, oraz jego wzór;

2) wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;

3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.

§ 2. [Definicja – Kodeks wyborczy]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Kodeksie wyborczym, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

§ 3. [Weryfikacja danych zgłaszanych przez wyborcę]

Konsul weryfikuje dane zgłoszone przez wyborcę, wykorzystując dostępne mu bazy danych, lub może je sprawdzić we właściwych organach Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dostępnych mu środków komunikacji.

§ 4. [Sporządzanie części A oraz części B spisu wyborców]

1. Część A oraz część B spisu wyborców, dla właściwych wyborów, sporządza się zgodnie z wzorami ustalonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców w formie wydruku komputerowego albo pismem maszynowym lub ręcznym.

3. Karty spisu wyborców zapisuje się jednostronnie.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest dopuszczalne przyjęcie układu spisu odmiennego od określonego we wzorach, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w danym wzorze.

5. W przypadku pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin w rubryce spisu wyborców „Adres zamieszkania” podaje się nazwę właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

6. Konsul podpisuje spis wyborców i opatruje go pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu oraz parafuje każdą jego kartę.

§ 5. [Aktualizacja spisu wyborców]

1. Konsul aktualizuje spis wyborców odpowiednio w częściach A i B do chwili przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowej karcie spisu lub skreślenie go ze sporządzonego spisu.

2. Aktualizacji podlegają oba egzemplarze spisu wyborców.

3. Do aktualizacji spisu wyborców stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i § 4.

§ 6. [Dodatkowa karta spisu]

1. Po sporządzeniu spisu wyborców na dodatkowej karcie spisu wpisuje się wyborców, którzy zostali pominięci w spisie, a ich reklamacja w tej sprawie została uwzględniona przez konsula albo pominięcie nastąpiło w wyniku oczywistej omyłki.

2. W przypadku wpisania wyborcy na dodatkowej karcie w rubryce „Uwagi” umieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania. Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację „reklamacja” albo „omyłka”.

§ 7. [Osoby podlegające skreśleniu ze spisu wyborców]

1. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) wobec których konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji;

2) które zostały wpisane do spisu w wyniku oczywistej omyłki;

3) niemające prawa wybierania w rozumieniu art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego;

4) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. W przypadku skreślenia wyborcy ze spisu wyborców w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację: „reklamacja”, „omyłka”, „zawiadomienie – art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego” albo „zaświadczenie”.

§ 8. [Aktualizacja spisu wyborców w wyborach, w których przeprowadza się ponowne głosowanie]

1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 5–7.

2. Adnotacje, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2, uzupełnia się o wyrazy „ponowne głosowanie”.

§ 9. [Powiadomienie urzędu gminy o wpisaniu osoby stale zamieszkałej w kraju do spisu wyborców lub wpisaniu jej na dodatkowej karcie spisu wyborców]

1. Konsul powiadamia właściwy urząd gminy o wpisaniu osoby stale zamieszkałej w kraju do spisu wyborców lub wpisaniu jej na dodatkowej karcie spisu wyborców w drodze zawiadomienia.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. [Przekazanie zawiadomienia przez konsula]

1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 9, konsul przekazuje z użyciem systemu teleinformatycznego służącego do sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, zapewniającego bezpieczeństwo przesyłanych informacji.

2. W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne przekazywanie zawiadomienia, o którym mowa w § 9, z użyciem innych dostępnych środków komunikacji.

3. W przypadku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w § 9, z użyciem innych dostępnych środków komunikacji w zawiadomieniu zamieszcza się imię i nazwisko konsula, jego stanowisko oraz dane teleadresowe urzędu konsularnego.

§ 11. [Zaświadczenie o prawie do głosowania]

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie zabezpiecza się przed sfałszowaniem przez umieszczenie w jego lewym górnym rogu odcisku pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego wydającego zaświadczenie używanej do tłoczenia w papierze, a w przypadku jej braku – odcisku pieczęci konsula używanej do tuszu.

3. Konsul opatruje zaświadczenie podpisem oraz pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

4. Po wydaniu zaświadczenia konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu „Uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

5. Wyborca może odebrać zaświadczenie osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

§ 12. [Zaświadczenia o prawie do głosowania]

1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

2. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

§ 13. [Obowiązki konsula względem ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania]

1. Konsul prowadzi i przechowuje ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

2. Do ewidencji wpisuje się numer zaświadczenia o prawie do głosowania, datę jego wydania, a także imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

3. W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej do ewidencji wpisuje się również imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL osoby upoważnionej lub, w przypadku gdy osoba upoważniona nie posiada obywatelstwa polskiego, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości tej osoby oraz posiadane przez nią obywatelstwo.

4. W przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 6, w ewidencji umieszcza się również adnotację o wysłaniu zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wpisuje się datę jego wysłania.

5. Konsul może prowadzić ewidencję w systemie teleinformatycznym lub w postaci papierowej.

6. Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, upoważnienia do ich odbioru, a także potwierdzenia ich wysłania stanowią część dokumentacji wyborczej konsula.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Zagranicznych: W. Waszczykowski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. poz. 384), które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 1043) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 29 maja 2017 r. (poz. 1130)

Załącznik nr 1

WZÓR – CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama