reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

EUROPEJSKIE POROZUMIENIE

w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN),

sporządzone w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 19 stycznia 1996 r. w Genewie zostało sporządzone Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), w następującym brzmieniu:

Przekład

EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE GŁÓWNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM (AGN)

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ z potrzeby ułatwienia i rozwijania międzynarodowego transportu poprzez wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w Europie,

ŚWIADOME spodziewanego wzrostu międzynarodowego transportu towarów wynikającego z rosnącej międzynarodowej wymiany handlowej,

PODKREŚLAJĄC istotną rolę śródlądowego transportu wodnego, który w porównaniu z innymi środkami transportu śródlądowego niesie korzyści ekonomiczne i ekologiczne, a także oferuje niewykorzystany potencjał infrastruktury i jednostek pływających, przez co może ograniczyć koszty społeczne i negatywny wpływ na środowisko transportu śródlądowego jako całości,

W PRZEKONANIU, że zwiększenie wydajności i atrakcyjności dla klientów śródlądowego transportu wodnego w Europie wymaga ustanowienia ram prawnych, które dadzą podstawy skoordynowanego planu rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym w oparciu o ustaloną infrastrukturę i parametry operacyjne,

UZGODNIŁY, co następuje:

@ZM1@Artykuł 1@ZM2@

WYZNACZENIE SIECI [Wyznaczenie sieci]

Umawiające się Strony przyjmują postanowienia niniejszego Porozumienia jako skoordynowany plan rozwijania i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych, zwanej dalej „siecią śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym” lub „siecią dróg wodnych o oznaczeniu E”, którego realizację zamierzają podjąć w ramach swoich stosownych programów. Sieć dróg wodnych o oznaczeniu E składa się ze śródlądowych dróg wodnych i portów o znaczeniu międzynarodowym opisanych w Aneksie I i II do niniejszego Porozumienia.

@ZM1@Artykuł 2@ZM2@

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I OPERACYJNA SIECI [Charakterystyka techniczna i operacyjna sieci]

Sieć śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, o której mowa w art. 1, będzie odpowiadać charakterystyce zawartej w Aneksie III do niniejszego Porozumienia lub zostanie dostosowana do postanowień tego Aneksu poprzez wprowadzenie ulepszeń w przyszłości.

@ZM1@Artykuł 3@ZM2@

ANEKSY [Aneksy]

Aneksy do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

@ZM1@Artykuł 4@ZM2@

WYZNACZENIE DEPOZYTARIUSZA [Wyznaczenie depozytariusza]

Depozytariuszem niniejszego Porozumienia jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

@ZM1@Artykuł 5@ZM2@

PODPIS [Podpis]

1. Porozumienie będzie dostępne w Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie do podpisu przez państwa, które są członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych lub zostały dopuszczone do Komisji w charakterze doradczym zgodnie z ust. 8 i 11 Zakresu działania Komisji, w okresie od 1 października 1996 r. do 30 września 1997 r.

2. Złożone podpisy będą przedmiotem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

@ZM1@Artykuł 6@ZM2@

RATYFIKACJA, PRZYJĘCIE LUB ZATWIERDZENIE [Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie]

1. Niniejsze Porozumienie podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu zgodnie z art. 5 ust. 2.

2. Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie zostaną dokonane przez złożenie dokumentu u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

@ZM1@Artykuł 7@ZM2@

PRZYSTĄPIENIE [Przystąpienie]

1. Dowolne państwo wymienione w art. 5 ust. 1 może przystąpić do niniejszego Porozumienia począwszy od 1 października 1996 r.

2. Przystąpienie następuje w drodze złożenia dokumentu u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

@ZM1@Artykuł 8@ZM2@

WEJŚCIE W ŻYCIE [Wejście w życie]

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie 90 dni od dnia, w którym rządy pięciu państw złożyły dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, pod warunkiem że co najmniej jedna droga wodna należąca do sieci śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym w sposób ciągły łączy terytoria co najmniej trzech państw, które złożyły taki dokument.

2. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, Porozumienie wchodzi w życie 90 dni po dacie złożenia dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, co będzie oznaczało spełnienie tego warunku.

3. W przypadku każdego państwa składającego dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia po rozpoczęciu okresu 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Porozumienie wchodzi w życie 90 dni od daty złożenia wyżej wymienionego dokumentu.

@ZM1@Artykuł 9@ZM2@

OGRANICZENIA W STOSOWANIU POROZUMIENIA [Ograniczenia w stosowaniu porozumienia]

1. Żaden z zapisów niniejszego Porozumienia nie będzie interpretowany w sposób uniemożliwiający którejkolwiek z Umawiających się Stron podjęcie działań zgodnych z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych i ograniczonych potrzebą danej sytuacji, które uzna ona za niezbędne do zapewnienia swego zewnętrznego lub wewnętrznego bezpieczeństwa.

2. O zastosowaniu takich środków, które muszą mieć charakter tymczasowy, należy niezwłocznie powiadomić depozytariusza, określając jednocześnie ich charakter.

@ZM1@Artykuł 10 @ZM2@

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie spory związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszego Porozumienia, które wynikły pomiędzy co najmniej dwoma Umawiającymi się Stronami i nie mogą zostać przez te Strony rozwiązane w drodze negocjacji lub innymi środkami, zostaną skierowane do arbitrażu, jeśli którakolwiek z Umawiających się Stron zaangażowanych w spór złoży taki wniosek, i przedłożone co najmniej jednemu arbitrowi wybranemu za obopólną zgodą Stron uczestniczących w sporze. Jeśli uczestniczące w sporze Strony nie uzgodnią wyboru arbitra lub arbitrów w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o arbitraż, którakolwiek z tych Stron może zwrócić się do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o wyznaczenie jednego arbitra, któremu spór zostanie przedłożony do rozstrzygnięcia.

2. Rozwiązanie przedstawione przez arbitra lub arbitrów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu będzie wiążące dla Umawiających się Stron uczestniczących w sporze.

@ZM1@Artykuł 11@ZM2@

ZASTRZEŻENIA [Zastrzeżenia]

W momencie podpisania niniejszego Porozumienia lub złożenia dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia każde państwo może zadeklarować, że nie uważa się za związane treścią art. 10 niniejszego Porozumienia.

@ZM1@Artykuł 12@ZM2@

POPRAWKI DO POROZUMIENIA [Poprawki do porozumienia]

1. Tekst niniejszego Porozumienia może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 13 i 14 poniżej.

2. Na wniosek Umawiającej się Strony tekst każdej poprawki zgłoszonej do niniejszej Konwencji zostanie rozpatrzony przez Główną Grupę Roboczą ds. Śródlądowego Transportu Wodnego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. W przypadku, gdy tekst zgłoszonej poprawki zostanie przyjęty większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących Umawiających się Stron, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże go wszystkim Umawiającym się Stronom do zatwierdzenia.

4. Każda zgłoszona poprawka przekazana zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron 3 miesiące po upływie dwunastomiesięcznego okresu biegnącego od daty przekazania poprawki, pod warunkiem że w przedmiotowym okresie 12 miesięcy żadne z Państw będących Umawiającą się Stroną nie złoży sprzeciwu u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonej poprawki w trybie przewidzianym w ust. 4 niniejszego artykułu poprawka zostanie uznana za nieprzyjętą i nie będzie posiadała żadnej mocy.

@ZM1@Artykuł 13@ZM2@

POPRAWKI DO ANEKSU I i II [Poprawki do aneksu I i II]

1. Poprawki do Aneksu I i II do niniejszego Porozumienia mogą być wnoszone w trybie przewidzianym w niniejszym artykule.

2. Na wniosek Umawiającej się Strony każda poprawka zgłoszona przez nią do Aneksu I i II do niniejszego Porozumienia zostanie rozpatrzona przez Główną Grupę Roboczą ds. Śródlądowego Transportu Wodnego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. W przypadku gdy tekst zgłoszonej poprawki zostanie przyjęty większością głosów obecnych i głosujących Umawiających się Stron, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże go do zatwierdzenia Umawiającym się Stronom, których bezpośrednio dotyczy zgłoszona poprawka. Dla potrzeb niniejszego artykułu uznaje się, że poprawka bezpośrednio dotyczy Umawiającej się Strony, jeśli w przypadku dodania nowej śródlądowej drogi wodnej lub portu o znaczeniu międzynarodowym lub wprowadzenia zmian ich dotyczących przedmiotowa śródlądowa droga wodna przebiega przez jej terytorium lub dany port znajduje się na jej terytorium.

4. Każda zgłoszona poprawka przekazana zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zostanie uznana za przyjętą, jeśli w okresie sześciu miesięcy po dacie jej przekazania przez depozytariusza żadna z Umawiających się Stron, których zgłoszona poprawka bezpośrednio dotyczy, nie powiadomi Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o swym sprzeciwie wobec zgłoszonej poprawki.

5. Poprawki przyjęte w opisanym trybie zostaną przekazane do wiadomości wszystkim Umawiającym się Stronom przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i wejdą w życie trzy miesiące od daty ich ogłoszenia przez depozytariusza.

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonej poprawki w trybie przewiedzianym w ust. 4 niniejszego artykułu poprawka zostanie uznana za nieprzyjętą i nie będzie posiadała żadnej mocy.

7. Depozytariusz będzie niezwłocznie informowany przez sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych o Umawiających się Stronach, których proponowana poprawka bezpośrednio dotyczy.

@ZM1@Artykuł 14@ZM2@

POPRAWKI DO ANEKSU III [Poprawki do aneksu III]

1. Poprawki do Aneksu III do niniejszego Porozumienia mogą być wprowadzane w trybie przewidzianym w niniejszym artykule.

2. Na wniosek Umawiającej się Strony tekst poprawki zgłoszonej przez tę Stronę do Aneksu III do niniejszego Porozumienia zostanie rozpatrzony przez Główną Grupę Roboczą ds. Śródlądowego Transportu Wodnego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

3. W przypadku gdy tekst zgłoszonej poprawki zostanie przyjęty większością głosów obecnych i głosujących Umawiających się Stron, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże go wszystkim Umawiającym się Stronom do zatwierdzenia.

4. Każda zgłoszona poprawka przekazana zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu zostanie uznana za przyjętą, chyba że w okresie sześciu miesięcy po dacie jej przekazania co najmniej jedna piąta Umawiających się Stron powiadomi Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o swoim sprzeciwie wobec zgłoszonej poprawki.

5. Poprawki przyjęte zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu zostaną przekazane do wiadomości wszystkim Umawiającym się Stronom przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i wejdą w życie trzy miesiące od daty przekazania w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron z wyjątkiem tych, które powiadomiły Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o swoim sprzeciwie wobec zgłoszonej poprawki w okresie sześciu miesięcy po dacie jej przekazania w trybie przewidzianym w ust. 4 niniejszego artykułu.

6. Jeśli co najmniej jedna piąta Umawiających się Stron zgłosi sprzeciw wobec zgłoszonej poprawki w trybie przewidzianym w ust. 4 niniejszego artykułu, poprawka zostanie uznana za nieprzyjętą i nie będzie posiadała żadnej mocy.

@ZM1@Artykuł 15@ZM2@

WYPOWIEDZENIE [Wypowiedzenie]

1. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie poprzez pisemną notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Wypowiedzenie wchodzi w życie jeden rok od daty otrzymania wspomnianej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

@ZM1@Artykuł 16@ZM2@

WYGAŚNIĘCIE [Wygaśnięcie]

Jeśli po wejściu w życie niniejszego Porozumienia liczba Umawiających się Stron w dowolnym okresie 12 kolejnych miesięcy zmniejszy się poniżej pięciu, Porozumienie przestanie obowiązywać 12 miesięcy od dnia, w którym piąte państwo przestało być Umawiającą się Stroną.

@ZM1@Artykuł 17@ZM2@

NOTYFIKACJE I POWIADOMIENIA DEPOZYTARIUSZA [Notyfikacje i powiadomienia depozytariusza]

Oprócz notyfikacji i powiadomień przewidzianych w niniejszym Porozumieniu, funkcje Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako depozytariusza odpowiadają postanowieniom Części VII Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów sporządzonej dnia 23 maja 1969 r.

@ZM1@Artykuł 18@ZM2@

TEKSTY AUTENTYCZNE [Teksty autentyczne]

Oryginał niniejszego Porozumienia, którego egzemplarze sporządzone w języku angielskim, francuskim i rosyjskim są jednakowo autentyczne, zostanie złożony u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

NA DOWÓD POWYŻSZEGO niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Genewie, dnia 19 stycznia 1996 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego porozumienia,

– postanowienia porozumienia są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 marca 2017 r.

Wersja w języku angielskim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM]

Aneks I

ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PORTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM]

Aneks II

PORTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM]

Aneks III

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama