reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 czerwca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1500) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,127 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, przy czym wyliczoną kwotę dopłaty zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi oraz byłemu funkcjonariuszowi, w tym emerytowi lub renciście, którego warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych, kierownik jednostki organizacyjnej może przyznać zapomogę.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość zapomogi nie może przekroczyć kwoty dwukrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 223 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.1)), i jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej funkcjonariusza lub byłego funkcjonariusza albo rodziny byłego funkcjonariusza. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zwiększeniu.”;

4) w § 5 w ust. 2 wyrazy „kierownik urzędu” zastępuje się wyrazami „kierownik jednostki organizacyjnej”;

5) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. W razie zbiegu uprawnień do świadczeń z tytułu służby lub pracy w Krajowej Administracji Skarbowej obojga małżonków pozostałe osoby uprawnione mogą skorzystać ze świadczeń tylko z tytułu służby lub pracy jednego z małżonków.

§ 7. 1. Do wypłaty świadczeń uprawniony jest kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

2. W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, uprawniony do wypłaty świadczeń jest kierownik jednostki organizacyjnej, z której nastąpiło przeniesienie.

3. W przypadku byłego funkcjonariusza uprawniony do wypłaty świadczenia jest kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed zwolnieniem ze służby albo wygaśnięciem stosunku służbowego.”;

6) po § 10a dodaje się § 10b w brzmieniu:

„§ 10b. 1. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio do byłych funkcjonariuszy Służby Celnej, w tym emerytów i rencistów.

2. W przypadku byłego funkcjonariusza Służby Celnej uprawniony do wypłaty świadczenia jest kierownik jednostki organizacyjnej, który wstąpił w prawa i obowiązki odpowiednio dyrektora izby celnej albo Szefa Służby Celnej w sprawach ze stosunku służbowego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768 i 1086.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama