reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach1)

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667, z 2015 r. poz. 67 i 2223 oraz z 2016 r. poz. 2226) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) systemie integracji rejestrów – rozumie się przez to system ustanowiony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2012, str. 1).”;

2) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Oznaczenia form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów oraz nazwy rejestrów, w których podmioty te są zarejestrowane, wpisuje się zgodnie z oznaczeniami i nazwami na liście form prawnych oraz liście rejestrów.

3b. Lista oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3c. Lista nazw rejestrów, w których zarejestrowane są podmioty objęte systemem integracji rejestrów, jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

3) w § 23:

a) w pkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”,

– w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) w polu szóstym – dla spółki jawnej i komandytowej wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;”,

b) w pkt 3:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – dla spółki jawnej i komandytowej wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;”;

4) w § 35 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

5) w § 45:

a) w pkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;”,

b) w pkt 3:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;”;

6) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. 1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spółki komandytowo-akcyjnej wpisuje się informacje wskazane w § 28, z dodaniem oznaczenia kraju w polu drugim, w podrubryce pierwszej i w rubryce trzeciej oraz informacje wskazane w § 29 i § 30, przy czym spółkę jawną, spółkę komandytową oraz spółkę partnerską zastępuje spółka komandytowo-akcyjna.

2. Dla spółki komandytowo-akcyjnej informacje, o których mowa w § 28 pkt 3 lit. c dotyczące formy prawnej oraz nazwy rejestru podmiotu objętego systemem integracji rejestrów, wpisuje się odpowiednio zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

7) w § 50 w pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna – pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,”;

8) § 54 otrzymuje brzmienie:

„§ 54. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności, nie więcej niż dziesięć pozycji:

a) w polu pierwszym – jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy,

b) w polu drugim – przedmiot pozostałej działalności;

2) w rubryce drugiej – wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

c) w polu trzecim – wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

e) w polu piątym wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;

3) w rubryce trzeciej – wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

c) w polu trzecim – wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

e) w polu piątym – wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności;

5) w rubryce piątej – informację o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – datę dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny – datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

9) po § 54 dodaje się § 54a w brzmieniu:

„§ 54a. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych dokumentach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 lub 3.”;

10) w § 58 w pkt 4 w lit. c tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„ – w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,”;

11) w § 61 w pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie ze listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,”;

12) w § 66:

a) w pkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;”,

b) w pkt 3:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;”;

13) w § 71 w pkt 4 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– w polu pierwszym – nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim – kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,”;

14) w § 78 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

15) w § 90 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

16) w § 101 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

17) w § 111 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

18) w § 130 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

19) w § 136 w pkt 1:

a) lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) w polu czwartym – nazwę lub firmę przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń, lub zagranicznego zakładu reasekuracji wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedziby; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

e) w polu piątym – nazwę rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca, zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,”,

20) w § 139 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) ulica: 210”,

b) w pkt 9 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) sposób reprezentacji: 2000”,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. W polach zawierających informację o podstawie powołania kuratora: 4000”,

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. W polach zawierających informację o postępowaniu upadłościowym, układowym, postępowaniach restrukturyzacyjnych lub postępowaniu naprawczym:

a) sposób zakończenia postępowania upadłościowego: 2000

b) sposób zakończenia postępowania układowego: 2000

c) sposób prowadzenia postępowania upadłościowego: 2000

d) sposób ukończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego: 2000”,

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. W pozostałych polach: 4000”;

22) dodaje się załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zmiana z urzędu oznaczenia form prawnych przedsiębiorców zagranicznych]

Niezwłocznie po dniu wejścia w życie rozporządzenia sądy rejestrowe dokonają z urzędu zmiany oznaczenia form prawnych przedsiębiorców zagranicznych objętych systemem integracji rejestrów, mających oddziały w Polsce, oraz nazw rejestrów, w których podmioty te są zarejestrowane, przez zastąpienie dotychczasowych oznaczeń i nazw oznaczeniami i nazwami zgodnym z listami form prawnych i rejestrów, określonymi w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 19 i 22 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2012, str. 1).

Załącznik 1. [LISTA OZNACZEŃ FORM PRAWNYCH PODMIOTÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM INTEGRACJI REJESTRÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 2 sierpnia 2017 r. (poz. 1522)

Załącznik nr 1

LISTA OZNACZEŃ FORM PRAWNYCH PODMIOTÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM INTEGRACJI REJESTRÓW

Austria

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Aktiengesellschaft

AKTIENGESELLSCHAFT

2.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

3.

Europäische Gesellschaft (SE)

EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SE)

4.

Rechtsform ausländischen Rechts (EU oder EWR)

RECHTSFORM AUSLANDISCHEN RECHTS (EU ODER EWR)

Belgia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Naamloze vennootschap / Société anonyme / Aktiengesellschaft

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT

2.

Naamloze vennootschap van publiek recht / Société anonyme de droit public / Öffentlichrechtliche Aktiengesellschaft

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT /SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC / OFFENTLICHRECHTLICHE AKTIENGESELLSCHAFT

3.

Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap / Société civile sous forme de société anonyme / Zivilrechtliche Gesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft

BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE ANONYME / ZIVILRECHTLICHE GESELLSCHAFT IN DER RECHTSFORM EINER AKTIENGESELLSCHAFT

4.

Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk / Société anonyme à finalité sociale / Aktiengesellschaft mit sozialer Zielsetzung

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE ANONYME A FINALITE SOCIALE / AKTIENGESELLSCHAFT MIT SOZIALER ZIELSETZUNG

5.

Commanditaire vennootschap op aandelen / Société en commandite par actions /
Kommanditgesellschaft auf Aktien

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN / SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS / KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

6.

Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen / Société civile sous forme de société en commandite par actions / Zivilrechtliche Gesellschaft in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien

BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN / SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS / ZIVILRECHTLICHE GESELLSCHAFT IN DER RECHTSFORM EINER KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

7.

Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk / Société en commandite par actions à finalité sociale / Kommanditgesellschaft auf Aktien mit sozialer Zielsetzung

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS A FINALITE SOCIALE / KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN MIT SOZIALER ZIELSETZUNG

8.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Société privée à responsabilité limitée / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

9.

Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée / Zivilrechtliche Gesellschaft in der Rechtsform einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE / ZIVILRECHTLICHE GESELLSCHAFT IN DER RECHTSFORM EINER PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

10.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk / Société privée à responsabilité limitée à finalité sociale / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit sozialer Zielsetzung

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE A FINALITE SOCIALE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG MIT SOZIALER ZIELSETZUNG

11.

Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Alleingesellschafter

EENPERSOONS BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG MIT EINEM ALLEINGESELLSCHAFTER

12.

Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk / Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle à finalité sociale / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit sozialer Zielsetzung mit einem Alleingesellschafter

EENPERSOONS BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE A FINALITE SOCIALE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG MIT SOZIALER ZIELSETZUNG MIT EINEM ALLEINGESELLSCHAFTER

13.

Europese vennootschap (Societas Europaea) / Société européenne (Societas Europaea) / Europäische Gesellschaft (Societas Europaea)

EUROPESE VENNOOTSCHAP (SOCIETAS EUROPAEA) / SOCIETE EUROPEENNE (SOCIETAS EUROPAEA) / EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SOCIETAS EUROPAEA)

14.

Buitenlandse onderneming / Entreprise étrangère / Ausländische Gesellschaft

BUITENLANDSE ONDERNEMING / ENTREPRISE ETRANGERE / AUSLANDISCHE GESELLSCHAFT

Bułgaria

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Акционерно дружество

AKTSIONIERNO DRUZHIESTVO

2.

Дружество с ограничена отговорност

DRUZHIESTVO S OGRANICHIENA OTGOVORNOST

3.

Командитно дружество с акции

KOMANDITNO DRUZHIESTVO S AKTSII

4.

Европейско кооперативно дружество

IEVROPIEISKO KOOPIERATIVNO DRUZHIESTVO

5.

Европейско дружество

IEVROPIEISKO DRUZHIESTVO

6.

Еднолично акционерно дружество

IEDNOLICHNO AKTSIONIERNO DRUZHIESTVO

7.

Еднолично дружество с ограничена отговорност

IEDNOLICHNO DRUZHIESTVO S OGRANICHIENA OTGOVORNOST

8.

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел

AKTSIONIERNO DRUZHIESTVO SS SPIETSIALNA INVIESTITSIONNA TSIEL

9.

Клон на чуждестранен търговец

KLON NA CHUZHDIESTRANIEN TRGOVIETS

Chorwacja

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Dioničko društvo

DIONICKO DRUSTVO

2.

Društvo s ograničenom odgovornošću

DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

3.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

JEDNOSTAVNO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

4.

Europsko društvo

EUROPSKO DRUSTVO

5.

Inozemna podružnica

INOZEMNA PODRUZNICA

Cypr

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

∆ηµοσια εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε µετοχεσ

DEMOSIA ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES

2.

Ιδιωτικη εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε µετοχεσ

IDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES

3.

Εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε εγγυηση, χωρισ µετοχικο κεφαλαιο

ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME EGGUESE, KHORIS METOKHIKO KEPHALAIO

4.

Εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε εγγυηση, και που εχει µετοχικο κεφαλαιο

ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME EGGUESE, KAI POU EKHEI METOKHIKO KEPHALAIO

5.

Ευρωπαικη δηµοσια εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ

EUROPAIKE DEMOSIA ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES

6.

Αλλοδαπη εταιρεια

ALLODAPE ETAIREIA

Czechy

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Společnost s ručením omezeným

SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENUM

2.

Akciová společnost

AKCIOVA SPOLECNOST

3.

Evropská společnost

EVROPSKA SPOLECNOST

4.

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

ODSTEPNU ZAVOD ZAHRANICNI PRAVNICKE OSOBY

Dania

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Aktieselskab

AKTIESELSKAB

2.

Kommanditaktieselskab

KOMMANDITAKTIESELSKAB

3.

Anpartsselskab

ANPARTSSELSKAB

4.

Iværksætterselskab

IVAERKSAETTERSELSKAB

5.

SE-Selskab

SE-SELSKAB

6.

Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditaktieselskab

FILIAL AF UDENLANDSK AKTIESELSKAB, KOMMANDITAKTIESELSKAB

7.

Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab

FILIAL AF UDENLANDSK ANPARTSSELSKAB ELLER SELSKAB

8.

Filial af SE-selskab

FILIAL AF SE-SELSKAB

Estonia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Aktsiaselts

AKTSIASELTS

2.

Osaühing

OSAUHING

3.

Euroopa äriühing

EUROOPA ARIUHING

4.

Välismaa äriühingu filiaal

VALISMAA ARIUHINGU FILIAAL

Finlandia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Yksityinen osakeyhtiö / Privat aktiebolag

YKSITYINEN OSAKEYHTIO / PRIVAT AKTIEBOLAG

2.

Julkinen osakeyhtiö / Publikt aktiebolag

JULKINEN OSAKEYHTIO / PUBLIKT AKTIEBOLAG

3.

Yksityinen vakuutusosakeyhtiö / Privat försäkringsaktiebolag

YKSITYINEN VAKUUTUSOSAKEYHTIO / PRIVAT FORSAKRINGSAKTIEBOLAG

4.

Yksityinen keskinäinen vakuutusyhtiö / Privat ömsesidigt försäkringsbolag

YKSITYINEN KESKINAINEN VAKUUTUSYHTIO / PRIVAT OMSESIDIGT FORSAKRINGSBOLAG

5.

Julkinen vakuutusosakeyhtiö / Publikt försäkringsaktiebolag

JULKINEN VAKUUTUSOSAKEYHTIO / PUBLIKT FORSAKRINGSAKTIEBOLAG

6.

Julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / Publikt ömsesidigt försäkringsbolag

JULKINEN KESKINAINEN VAKUUTUSYHTIO / PUBLIKT OMSESIDIGT FORSAKRINGSBOLAG

7.

Eurooppayhtiö / Europabolag

EUROOPPAYHTIO / EUROPABOLAG

8.

Sivuliike

SIVULIIKE

Francja

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Société Anonyme

SOCIETE ANONYME

2.

Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A FORME ANONYME

3.

Société de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) sous forme de SA

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES (SPFPL) SOUS FORME DE SA

4.

Société coopérative à forme anonyme

SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME

5.

Union d'économie sociale – Société coopérative à forme anonyme

UNION D'ECONOMIE SOCIALE – SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME

6.

Société en Commandite par Actions

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

7.

Société d'Exercice Libéral en Commandite par Actions

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL EN COMMANDITE PAR ACTIONS

8.

SPFPL sous forme de SCA

SPFPL SOUS FORME DE SCA

9.

Société à Responsabilité Limitée

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

10.

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE

11.

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE

12.

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

13.

SPFPL sous forme de SARL

SPFPL SOUS FORME DE SARL

14.

Société coopérative à responsabilité limitée

SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

15.

Union d'économie sociale – Société coopérative à responsabilité limitée

UNION D'ECONOMIE SOCIALE – SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

16.

Société par Actions Simplifiée

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

17.

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

18.

Sociétés d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées

SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

19.

Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SELASU)

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE (SELASU)

20.

SPFPL sous forme de SAS

SPFPL SOUS FORME DE SAS

21.

Société coopérative de production par actions simplifiée

SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

22.

Union d'économie sociale – Société coopérative par actions simplifiée

UNION D'ECONOMIE SOCIALE – SOCIETE COOPERATIVE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

23.

Société Européenne

SOCIETE EUROPEENNE

24.

Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE ANONYME D'UN ETAT MEMBRE DE LA CE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

25.

Société anonyme d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE ANONYME D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

26.

Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'UN ETAT MEMBRE DE LA CE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

27.

Société à responsabilité limitée d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

28.

Société en commandite par actions d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS D'UN ETAT MEMBRE DE LA CE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

29.

Société en commandite par actions d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

30.

Société par actions d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

31.

Société de droit étranger

SOCIETE DE DROIT ETRANGER

Grecja

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Ανώνυµη εταιρεία

ANONUME ETAIREIA

2.

Εταιρία περιoρισµένης ευθύνης

ETAIRIA PERIORISMENES EUTHUNES

3.

Ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία

ETERORRUTHME KATA METOKHES ETAIREIA

4.

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

IDIOTIKE KEPHALAIOUKHIKE ETAIREIA

5.

Ευρωπαϊκή εταιρεία

EUROPAIKE ETAIREIA

Hiszpania

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Sociedad anónima

SOCIEDAD ANONIMA

2.

Sociedad comanditaria por acciones

SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES

3.

Sociedad de responsabilidad limitada

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

4.

Sociedad anónima europea

SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA

Holandia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Buitenlandse rechtsvorm: Kapitaal vennootschap binnen de Europese Ruimte (EER)

BUITENLANDSE RECHTSVORM: KAPITAAL VENNOOTSCHAP BINNEN DE EUROPESE RUIMTE (EER)

2.

Naamloze vennootschap

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

3.

Besloten vennootschap

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

4.

Europese naamloze vennootschap

EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Irlandia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Private Company Limited by Shares

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

2.

Designated Activity Company

DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

3.

Public Limited Company

PUBLIC LIMITED COMPANY

4.

Company Limited by Guarantee

COMPANY LIMITED BY GUARANTEE

5.

Investment Company

INVESTMENT COMPANY

6.

Unlimited Company

UNLIMITED COMPANY

7.

Foreign branch

FOREIGN BRANCH

Islandia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Hlutafélag

HLUTAFELAG

2.

Einkahlutafélag

EINKAHLUTAFELAG

3.

Samlagshlutafélag

SAMLAGSHLUTAFELAG

4.

Samlagsfélag

SAMLAGSFELAG

5.

Evrópufélag

EVROPUFELAG

6.

Opinbert hlutafélag

OPINBERT HLUTAFELAG

Liechtenstein

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie wpisywane
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Aktiengesellschaft

AKTIENGESELLSCHAFT

2.

Gesellschaft mit beschränker Haftung

GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKER HAFTUNG

3.

Kommanditaktiengesellschaft

KOMMANDITAKTIENGESELLSCHAFT

4.

Europäische Gesellschaft (SE)

EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SE)

Litwa

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Akcinė bendrovė

AKCINE BENDROVE

2.

Uždaroji akcinė bendrovė

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

3.

Europos bendrovė

EUROPOS BENDROVE

Luksemburg

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Société anonyme

SOCIETE ANONYME

2.

Société en commandite par actions

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

3.

Société à responsabilité limitée

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

4.

Société européenne

SOCIETE EUROPEENNE

Łotwa

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Akciju sabiedrība

AKCIJU SABIEDRIBA

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU

3.

Komandītsabiedrība

KOMANDITSABIEDRIBA

4.

Eiropas komercsabiedrība

EIROPAS KOMERCSABIEDRIBA

5.

Ārvalsts komersanta filiāle

ARVALSTS KOMERSANTA FILIALE

Malta

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Kumpanija pubblika / Public limited liability company

KUMPANIJA PUBBLIKA / PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY

2.

Kumpanija privata / Private limited liability company

KUMPANIJA PRIVATA / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

3.

Societas Europaea / European public limited liability company

SOCIETAS EUROPAEA / EUROPEAN PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY

4.

Oversea Company

OVERSEA COMPANY

Niemcy

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Aktiengesellschaft

AKTIENGESELLSCHAFT

2.

Kommanditgesellschaft auf Aktien

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

3.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

4.

Europäische Aktiengesellschaft

EUROPAISCHE AKTIENGESELLSCHAFT

5.

Rechtsform ausländischen Rechts HRB

RECHTSFORM AUSLANDISCHEN RECHTS HRB

Norwegia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Aksjeselskap

AKSJESELSKAP

2.

Allmennaksjeselskap

ALLMENNAKSJESELSKAP

3.

Europeisk selskap

EUROPEISK SELSKAP

4.

Norskregistrert utenlandsk foretak

NORSKREGISTRERT UTENLANDSK FORETAK

Portugalia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Sociedade anonima

SOCIEDADE ANONIMA

2.

Sociedade em comandita por ações

SOCIEDADE EM COMANDITA POR ACOES

3.

Sociedade por quotas

SOCIEDADE POR QUOTAS

4.

Sociedade anónima europeia

SOCIEDADE ANONIMA EUROPEIA

5.

Sucursal financeira exterior

SUCURSAL FINANCEIRA EXTERIOR

6.

Representação permanente

REPRESENTACAO PERMANENTE

Rumunia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Societate pe acțiuni

SOCIETATE PE ACTIUNI

2.

Societate cu răspundere limitată

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

3.

Societate în comandită pe acțiuni

SOCIETATE IN COMANDITA PE ACTIUNI

4.

Societate în nume colectiv

SOCIETATE IN NUME COLECTIV

5.

Societate în comandită simplă

SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA

6.

Societate Europeană

SOCIETATE EUROPEANA

7.

Forma juridică în temeiul legislației altui stat membru

FORMA JURIDICA IN TEMEIUL LEGISLATIEI ALTUI STAT MEMBRU

Słowacja

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Akciová spoločnosť

AKCIOVA SPOLOCNOST

2.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENUM

3.

Európska spoločnosť

EUROPSKA SPOLOCNOST

4.

Organizačná zložka zahraničnej osoby

ORGANIZACNA ZLOZKA ZAHRANICNEJ OSOBY

Słowenia

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Delniška družba

DELNISKA DRUZBA

2.

Družba z omejeno odgovornostjo

DRUZBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

3.

Komanditna delniška družba

KOMANDITNA DELNISKA DRUZBA

4.

Evropska delniška družba

EVROPSKA DELNISKA DRUZBA

5.

Podružnica tujega podjetja - pravne oblike iz druge države čanice EU

PODRUZNICA TUJEGA PODJETJA - PRAVNE OBLIKE IZ DRUGE DRZAVE CANICE EU

Szwecja

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Aktiebolag

AKTIEBOLAG

2.

Bankaktiebolag

BANKAKTIEBOLAG

3.

Försäkringsaktiebolag

FORSAKRINGSAKTIEBOLAG

4.

Europabolag (SE)

EUROPABOLAG (SE)

5.

Filial

FILIAL

6.

Bankfilial

BANKFILIAL

Węgry

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Zártkörűen működő részvénytársaság

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

2.

Nyilvánosan működő részvénytársaság

NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG

3.

Korlátolt felelősségű társaság

KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

4.

Európai részvénytársaság

EUROPAI RESZVENYTARSASAG

5.

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete

KULFOLDIEK MAGYARORSZAGI KOZVETLEN KERESKEDELMI KEPVISELETE

6.

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

KULFOLDI VALLALKOZAS MAGYARORSZAGI FIOKTELEPE

Wielka Brytania

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Private Limited by Shares (Section 30 exemption)

PRIVATE LIMITED BY SHARES (USE OF SECTION 30 EXEMPTION)

2.

European Public Limited-Liability Company (SE)

EUROPEAN PUBLIC LIMITED-LIABILITY COMPANY (SE)

3.

Private Limited

PRIVATE LIMITED

4.

Public Limited Company

PUBLIC LIMITED COMPANY

5.

Unregistered Company

UNREGISTERED COMPANY

6.

Private Limited by Guarantee / no share capital

PRIVATE LIMITED BY GUARANTEE WITHOUT SHARE CAPITAL

7.

Private Limited by Guarantee / no share share capital (use of Limited exemption)

PRIVATE LIMITED BY GUARANTEE WITHOUT SHARE CAPITAL (USE OF LIMITED EXEMPTION)

8.

Oversea Company

OVERSEA COMPANY

Włochy

Lp.

Oznaczenie w języku urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Società per azioni

SOCIETA PER AZIONI

2.

Società consortile per azioni

SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

3.

Società in accomandita per azioni

SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI

4.

Società a responsabilità limitata

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

5.

Società consortile a responsabilità limitata

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

6.

Società a responsabilità limitata semplificata

SOCIETA' A RESPONSABLITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

7.

Società europea

SOCIETA EUROPEA

8.

Soggetto estero o societa' costituita in base a leggi di altro stato

SOGGETTO ESTERO O SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO

 

Załącznik 2. [LISTA NAZW REJESTRÓW, W KTÓRYCH ZAREJESTROWANE SĄ PODMIOTY OBJĘTE SYSTEMEM INTEGRACJI REJESTRÓW]

Załącznik nr 2

LISTA NAZW REJESTRÓW, W KTÓRYCH ZAREJESTROWANE SĄ PODMIOTY OBJĘTE SYSTEMEM INTEGRACJI REJESTRÓW

Austria

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Österreichisches Firmenbuch

OSTERREICHISCHES FIRMENBUCH

Belgia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

15.

Kruispuntbank van Ondernemingen / Banque-Carrefour des Entreprises / Zentrale Unternehmensdatenbank

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN / BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES / ZENTRALE UNTERNEHMENSDATENBANK

Bułgaria

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

10.

Търговски регистър

TRGOVSKI RIEGISTR

Chorwacja

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

6.

Sudski registar

SUDSKI REGISTAR

Cypr

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

7.

Έφορος Εταιρειών

EPHOROS ETAIREION

Czechy

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Verejny restrik (Obchodni rejstrik)

VEREJNY RESTRIK (OBCHODNI REJSTRIK)

Dania

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

9.

Erhvervsstyrelsen

ERHVERVSSTYRELSEN

Estonia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Äriregister

ARIREGISTER

Finlandia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

9.

Patentti-ja Rekisterihallitus

PATENTTI-JA REKISTERIHALLITUS

Francja

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

32.

Registre du Commerce et des Sociétés Bourg-en-Bresse

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOURG-EN-BRESSE

33.

Registre du Commerce et des Sociétés Saint-Quentin

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SAINT-QUENTIN

34.

Registre du Commerce et des Sociétés Soissons

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SOISSONS

35.

Registre du Commerce et des Sociétés Cusset

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CUSSET

36.

Registre du Commerce et des Sociétés Montluҫon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MONTLUCON

37.

Registre du Commerce et des Sociétés Manosque

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MANOSQUE

38.

Registre du Commerce et des Sociétés Gap

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES GAP

39.

Registre du Commerce et des Sociétés Antibes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANTIBES

40.

Registre du Commerce et des Sociétés Cannes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CANNES

41.

Registre du Commerce et des Sociétés Grasse

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES GRASSE

42.

Registre du Commerce et des Sociétés Nice

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NICE

43.

Registre du Commerce et des Sociétés Aubenas

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AUBENAS

44.

Registre du Commerce et des Sociétés Sedan

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SEDAN

45.

Registre du Commerce et des Sociétés Foix

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES FOIX

46.

Registre du Commerce et des Sociétés Troyes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TROYES

47.

Registre du Commerce et des Sociétés Carcassonne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CARCASSONNE

48.

Registre du Commerce et des Sociétés Narbonne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NARBONNE

49.

Registre du Commerce et des Sociétés Rodez

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES RODEZ

50.

Registre du Commerce et des Sociétés Aix-en-Provence

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AIX-EN-PROVENCE

51.

Registre du Commerce et des Sociétés Marseille

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MARSEILLE

52.

Registre du Commerce et des Sociétés Salon-de-Provence

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SALON-DE-PROVENCE

53.

Registre du Commerce et des Sociétés Tarascon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TARASCON

54.

Registre du Commerce et des Sociétés Caen

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CAEN

55.

Registre du Commerce et des Sociétés Lisieux

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LISIEUX

56.

Registre du Commerce et des Sociétés Aurillac

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AURILLAC

57.

Registre du Commerce et des Sociétés Angoulême

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANGOULEME

58.

Registre du Commerce et des Sociétés La Rochelle

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LA ROCHELLE

59.

Registre du Commerce et des Sociétés Saintes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SAINTES

60.

Registre du Commerce et des Sociétés Bourges

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOURGES

61.

Registre du Commerce et des Sociétés Brive

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BRIVE

62.

Registre du Commerce et des Sociétés Ajaccio

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AJACCIO

63.

Registre du Commerce et des Sociétés Bastia

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BASTIA

64.

Registre du Commerce et des Sociétés Dijon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DIJON

65.

Registre du Commerce et des Sociétés Saint-Brieuc

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SAINT-BRIEUC

66.

Registre du Commerce et des Sociétés Guéret

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES GUERET

67.

Registre du Commerce et des Sociétés Bergerac

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BERGERAC

68.

Registre du Commerce et des Sociétés Périgueux

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PERIGUEUX

69.

Registre du Commerce et des Sociétés Besançon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BESANCON

70.

Registre du Commerce et des Sociétés Romans

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ROMANS

71.

Registre du Commerce et des Sociétés Bernay

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BERNAY

72.

Registre du Commerce et des Sociétés Évreux

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EVREUX

73.

Registre du Commerce et des Sociétés Chartres

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHARTRES

74.

Registre du Commerce et des Sociétés Brest

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BREST

75.

Registre du Commerce et des Sociétés Quimper

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES QUIMPER

76.

Registre du Commerce et des Sociétés Nîmes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NIMES

77.

Registre du Commerce et des Sociétés Toulouse

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TOULOUSE

78.

Registre du Commerce et des Sociétés Auch

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AUCH

79.

Registre du Commerce et des Sociétés Bordeaux

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BORDEAUX

80.

Registre du Commerce et des Sociétés Libourne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LIBOURNE

81.

Registre du Commerce et des Sociétés Béziers

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BEZIERS

82.

Registre du Commerce et des Sociétés Montpellier

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MONTPELLIER

83.

Registre du Commerce et des Sociétés Rennes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES RENNES

84.

Registre du Commerce et des Sociétés Saint-Malo

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SAINT-MALO

85.

Registre du Commerce et des Sociétés Châteauroux

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHATEAUROUX

86.

Registre du Commerce et des Sociétés Tours

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TOURS

87.

Registre du Commerce et des Sociétés Grenoble

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES GRENOBLE

88.

Registre du Commerce et des Sociétés Vienne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VIENNE

89.

Registre du Commerce et des Sociétés Lons-le-Saunier

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LONS-LE-SAUNIER

90.

Registre du Commerce et des Sociétés Dax

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DAX

91.

Registre du Commerce et des Sociétés Mont-de-Marsan

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MONT-DE-MARSAN

92.

Registre du Commerce et des Sociétés Blois

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BLOIS

93.

Registre du Commerce et des Sociétés Roanne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ROANNE

94.

Registre du Commerce et des Sociétés Saint-Étienne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SAINT-ETIENNE

95.

Registre du Commerce et des Sociétés Le Puy-en-Velay

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LE PUY-EN-VELAY

96.

Registre du Commerce et des Sociétés Nantes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NANTES

97.

Registre du Commerce et des Sociétés Saint-Nazaire

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SAINT-NAZAIRE

98.

Registre du Commerce et des Sociétés Orléans

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ORLEANS

99.

Registre du Commerce et des Sociétés Cahors

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CAHORS

100.

Registre du Commerce et des Sociétés Agen

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AGEN

101.

Registre du Commerce et des Sociétés Mende

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MENDE

102.

Registre du Commerce et des Sociétés Angers

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANGERS

103.

Registre du Commerce et des Sociétés Cherbourg

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHERBOURG

104.

Registre du Commerce et des Sociétés Coutances

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES COUTANCES

105.

Registre du Commerce et des Sociétés Châlons-en-Champagne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHALONS-EN-CHAMPAGNE

106.

Registre du Commerce et des Sociétés Reims

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES REIMS

107.

Registre du Commerce et des Sociétés Chaumont

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHAUMONT

108.

Registre du Commerce et des Sociétés Laval

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LAVAL

109.

Registre du Commerce et des Sociétés Briey

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BRIEY

110.

Registre du Commerce et des Sociétés Nancy

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NANCY

111.

Registre du Commerce et des Sociétés Bar-le-Duc

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BAR-LE-DUC

112.

Registre du Commerce et des Sociétés Lorient

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LORIENT

113.

Registre du Commerce et des Sociétés Vannes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VANNES

114.

Registre du Commerce et des Sociétés Nevers

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NEVERS

115.

Registre du Commerce et des Sociétés Dunkerque

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DUNKERQUE

116.

Registre du Commerce et des Sociétés Valenciennes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VALENCIENNES

117.

Registre du Commerce et des Sociétés Lille Métropole

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LILLE METROPOLE

118.

Registre du Commerce et des Sociétés Douai

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DOUAI

119.

Registre du Commerce et des Sociétés Beauvais

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BEAUVAIS

120.

Registre du Commerce et des Sociétés Compiègne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES COMPIEGNE

121.

Registre du Commerce et des Sociétés Alençon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ALENCON

122.

Registre du Commerce et des Sociétés Arras

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ARRAS

123.

Registre du Commerce et des Sociétés Boulogne-sur-Mer

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOULOGNE-SUR-MER

124.

Registre du Commerce et des Sociétés Clermont-Ferrand

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CLERMONT-FERRAND

125.

Registre du Commerce et des Sociétés Bayonne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BAYONNE

126.

Registre du Commerce et des Sociétés Pau

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PAU

127.

Registre du Commerce et des Sociétés Tarbes

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TARBES

128.

Registre du Commerce et des Sociétés Perpignan

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PERPIGNAN

129.

Registre du Commerce et des Sociétés Lyon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LYON

130.

Registre du Commerce et des Sociétés Villefranche-Tarare

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VILLEFRANCHE-TARARE

131.

Registre du Commerce et des Sociétés Vesoul

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VESOUL

132.

Registre du Commerce et des Sociétés Chalon-sur-Saône

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHALON-SUR-SAONE

133.

Registre du Commerce et des Sociétés Mâcon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MACON

134.

Registre du Commerce et des Sociétés Le Mans

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LE MANS

135.

Registre du Commerce et des Sociétés Chambéry

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHAMBERY

136.

Registre du Commerce et des Sociétés Annecy

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANNECY

137.

Registre du Commerce et des Sociétés Thonon-les-Bains

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES THONON-LES-BAINS

138.

Registre du Commerce et des Sociétés Paris

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PARIS

139.

Registre du Commerce et des Sociétés Dieppe

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DIEPPE

140.

Registre du Commerce et des Sociétés Le Havre

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LE HAVRE

141.

Registre du Commerce et des Sociétés Rouen

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ROUEN

142.

Registre du Commerce et des Sociétés Meaux

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MEAUX

143.

Registre du Commerce et des Sociétés Melun

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MELUN

144.

Registre du Commerce et des Sociétés Évry

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EVRY

145.

Registre du Commerce et des Sociétés Pontoise

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PONTOISE

146.

Registre du Commerce et des Sociétés Versailles

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VERSAILLES

147.

Registre du Commerce et des Sociétés Niort

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NIORT

148.

Registre du Commerce et des Sociétés Amiens

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AMIENS

149.

Registre du Commerce et des Sociétés Albi

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ALBI

150.

Registre du Commerce et des Sociétés Castres

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CASTRES

151.

Registre du Commerce et des Sociétés Montauban

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MONTAUBAN

152.

Registre du Commerce et des Sociétés Draguignan

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DRAGUIGNAN

153.

Registre du Commerce et des Sociétés Fréjus

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES FREJUS

154.

Registre du Commerce et des Sociétés Toulon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TOULON

155.

Registre du Commerce et des Sociétés Avignon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AVIGNON

156.

Registre du Commerce et des Sociétés La Roche-sur-Yon

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LA ROCHE-SUR-YON

157.

Registre du Commerce et des Sociétés Poitiers

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES POITIERS

158.

Registre du Commerce et des Sociétés Limoges

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LIMOGES

159.

Registre du Commerce et des Sociétés Épinal

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EPINAL

160.

Registre du Commerce et des Sociétés Auxerre

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AUXERRE

161.

Registre du Commerce et des Sociétés Sens

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SENS

162.

Registre du Commerce et des Sociétés Belfort

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BELFORT

163.

Registre du Commerce et des Sociétés Nanterre

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NANTERRE

164.

Registre du Commerce et des Sociétés Bobigny

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOBIGNY

165.

Registre du Commerce et des Sociétés Créteil

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CRETEIL

Grecja

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

6.

Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

GENIKO EMPORIKO METROO (G.E.ME.)

Hiszpania

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Registro Mercantil de Vitoria

REGISTRO MERCANTIL DE VITORIA

6.

Registro Mercantil de Albacete

REGISTRO MERCANTIL DE ALBACETE

7.

Registro Mercantil de Alicante

REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE

8.

Registro Mercantil de Almeria

REGISTRO MERCANTIL DE ALMERIA

9.

Registro Mercantil de Avila

REGISTRO MERCANTIL DE AVILA

10.

Registro Mercantil de Badajoz

REGISTRO MERCANTIL DE BADAJOZ

11.

Registro Mercantil de Ibiza

REGISTRO MERCANTIL DE IBIZA

12.

Registro Mercantil de Menorca

REGISTRO MERCANTIL DE MENORCA

13.

Registro Mercantil de Mallorca

REGISTRO MERCANTIL DE MALLORCA

14.

Registro Mercantil de Barcelona

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

15.

Registro Mercantil de Burgos

REGISTRO MERCANTIL DE BURGOS

16.

Registro Mercantil de Caceres

REGISTRO MERCANTIL DE CACERES

17.

Registro Mercantil de Cadiz

REGISTRO MERCANTIL DE CADIZ

18.

Registro Mercantil de Castellon

REGISTRO MERCANTIL DE CASTELLON

19.

Registro Mercantil de Ciudad Real

REGISTRO MERCANTIL DE CIUDAD REAL

20.

Registro Mercantil de Cordoba

REGISTRO MERCANTIL DE CORDOBA

21.

Registro Mercantil de a Coruña

REGISTRO MERCANTIL DE A CORUNA

22.

Registro Mercantil de Santiago de Compostela

REGISTRO MERCANTIL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

23.

Registro Mercantil de Cuenca

REGISTRO MERCANTIL DE CUENCA

24.

Registro Mercantil de Girona

REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA

25.

Registro Mercantil de Granada

REGISTRO MERCANTIL DE GRANADA

26.

Registro Mercantil de Guadalajara

REGISTRO MERCANTIL DE GUADALAJARA

27.

Registro Mercantil de Gipuzkoa

REGISTRO MERCANTIL DE GIPUZKOA

28.

Registro Mercantil de Huelva

REGISTRO MERCANTIL DE HUELVA

29.

Registro Mercantil de Huesca

REGISTRO MERCANTIL DE HUESCA

30.

Registro Mercantil de Jaen

REGISTRO MERCANTIL DE JAEN

31.

Registro Mercantil de Leon

REGISTRO MERCANTIL DE LEON

32.

Registro Mercantil de Lleida

REGISTRO MERCANTIL DE LLEIDA

33.

Registro Mercantil de la Rioja

REGISTRO MERCANTIL DE LA RIOJA

34.

Registro Mercantil de Lugo

REGISTRO MERCANTIL DE LUGO

35.

Registro Mercantil de Madrid

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

36.

Registro Mercantil de Malaga

REGISTRO MERCANTIL DE MALAGA

37.

Registro Mercantil de Murcia

REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA

38.

Registro Mercantil de Navarra

REGISTRO MERCANTIL DE NAVARRA

39.

Registro Mercantil de Ourense

REGISTRO MERCANTIL DE OURENSE

40.

Registro Mercantil de Asturias

REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS

41.

Registro Mercantil de Palencia

REGISTRO MERCANTIL DE PALENCIA

42.

Registro Mercantil de Las Palmas

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS

43.

Registro Mercantil de Lanzarote

REGISTRO MERCANTIL DE LANZAROTE

44.

Registro Mercantil de Fuerteventura

REGISTRO MERCANTIL DE FUERTEVENTURA

45.

Registro Mercantil de Pontevedra

REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA

46.

Registro Mercantil de Salamanca

REGISTRO MERCANTIL DE SALAMANCA

47.

Registro Mercantil de La Palma

REGISTRO MERCANTIL DE LA PALMA

48.

Registro Mercantil de Tenerife

REGISTRO MERCANTIL DE TENERIFE

49.

Registro Mercantil de La Gomera

REGISTRO MERCANTIL DE LA GOMERA

50.

Registro Mercantil de El Hierro

REGISTRO MERCANTIL DE EL HIERRO

51.

Registro Mercantil de Cantabria

REGISTRO MERCANTIL DE CANTABRIA

52.

Registro Mercantil de Segovia

REGISTRO MERCANTIL DE SEGOVIA

53.

Registro Mercantil de Sevilla

REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA

54.

Registro Mercantil de Soria

REGISTRO MERCANTIL DE SORIA

55.

Registro Mercantil de Tarragona

REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA

56.

Registro Mercantil de Teruel

REGISTRO MERCANTIL DE TERUEL

57.

Registro Mercantil de Toledo

REGISTRO MERCANTIL DE TOLEDO

58.

Registro Mercantil de Valencia

REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA

59.

Registro Mercantil de Valladolid

REGISTRO MERCANTIL DE VALLADOLID

60.

Registro Mercantil de Bizkaia

REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA

61.

Registro Mercantil de Zamora

REGISTRO MERCANTIL DE ZAMORA

62.

Registro Mercantil de Zaragoza

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA

63.

Registro Mercantil de Ceuta

REGISTRO MERCANTIL DE CEUTA

64.

Registro Mercantil de Melilla

REGISTRO MERCANTIL DE MELILLA

Holandia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Handelsregister

HANDELSREGISTER

Irlandia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

8.

The Companies Registration Office / An Oifig um Chlarú Cuideachtaí

THE COMPANIES REGISTRATION OFFICE – AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI

Islandia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

7.

Fyrirtækjaskrá RSK

FYRIRTAEKJASKRA RSK

Liechtenstein

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Amt für Justiz – Handelsregister

AMT FUR JUSTIZ – HANDELSREGISTER

Litwa

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

4.

Juridinių asmenų registras

JURIDINIU ASMENU REGISTRAS

Luksemburg

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Registre de commerce et des sociétés

REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES

Łotwa

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

6.

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

Malta

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta

REGISTRU TAL-KUMPANIJI TA'MALTA

Niemcy

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

6.

Amtsgericht Aachen

AMTSGERICHT AACHEN

7.

Amtsgericht Amberg

AMTSGERICHT AMBERG

8.

Amtsgericht Ansbach

AMTSGERICHT ANSBACH

9.

Amtsgericht Arnsberg

AMTSGERICHT ARNSBERG

10.

Amtsgericht Aschaffenburg

AMTSGERICHT ASCHAFFENBURG

11.

Amtsgericht Augsburg

AMTSGERICHT AUGSBURG

12.

Amtsgericht Aurich

AMTSGERICHT AURICH

13.

Amtsgericht Bad Hersfeld

AMTSGERICHT BAD HERSFELD

14.

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe

AMTSGERICHT BAD HOMBURG V. D. HOHE

15.

Amtsgericht Bad Kreuznach

AMTSGERICHT BAD KREUZNACH

16.

Amtsgericht Bad Oeynhausen

AMTSGERICHT BAD OEYNHAUSEN

17.

Amtsgericht Bamberg

AMTSGERICHT BAMBERG

18.

Amtsgericht Bayreuth

AMTSGERICHT BAYREUTH

19.

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

AMTSGERICHT BERLINCHARLOTTENBURG

20.

Amtsgericht Bielefeld

AMTSGERICHT BIELEFELD

21.

Amtsgericht Bochum

AMTSGERICHT BOCHUM

22.

Amtsgericht Bonn

AMTSGERICHT BONN

23.

Amtsgericht Braunschweig

AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG

24.

Amtsgericht Bremen

AMTSGERICHT BREMEN

25.

Amtsgericht Chemnitz

AMTSGERICHT CHEMNITZ

26.

Amtsgericht Coburg

AMTSGERICHT COBURG

27.

Amtsgericht Coesfeld

AMTSGERICHT COESFELD

28.

Amtsgericht Cottbus

AMTSGERICHT COTTBUS

29.

Amtsgericht Darmstadt

AMTSGERICHT DARMSTADT

30.

Amtsgericht Deggendorf

AMTSGERICHT DEGGENDORF

31.

Amtsgericht Dortmund

AMTSGERICHT DORTMUND

32.

Amtsgericht Dresden

AMTSGERICHT DRESDEN

33.

Amtsgericht Duisburg

AMTSGERICHT DUISBURG

34.

Amtsgericht Düren

AMTSGERICHT DUREN

35.

Amtsgericht Düsseldorf

AMTSGERICHT DUSSELDORF

36.

Amtsgericht Eschwege

AMTSGERICHT ESCHWEGE

37.

Amtsgericht Essen

AMTSGERICHT ESSEN

38.

Amtsgericht Flensburg

AMTSGERICHT FLENSBURG

39.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

AMTSGERICHT FRANKFURT (ODER)

40.

Amtsgericht Frankfurt am Main

AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN

41.

Amtsgericht Freiburg

AMTSGERICHT FREIBURG

42.

Amtsgericht Friedberg (Hessen)

AMTSGERICHT FRIEDBERG (HESSEN)

43.

Amtsgericht Fritzlar

AMTSGERICHT FRITZLAR

44.

Amtsgericht Fulda

AMTSGERICHT FULDA

45.

Amtsgericht Fürth

AMTSGERICHT FURTH

46.

Amtsgericht Gelsenkirchen

AMTSGERICHT GELSENKIRCHEN

47.

Amtsgericht Gießen

AMTSGERICHT GIESSEN

48.

Amtsgericht Göttingen

AMTSGERICHT GOTTINGEN

49.

Amtsgericht Gütersloh

AMTSGERICHT GUTERSLOH

50.

Amtsgericht Hagen

AMTSGERICHT HAGEN

51.

Amtsgericht Hamburg

AMTSGERICHT HAMBURG

52.

Amtsgericht Hamm

AMTSGERICHT HAMM

53.

Amtsgericht Hanau

AMTSGERICHT HANAU

54.

Amtsgericht Hannover

AMTSGERICHT HANNOVER

55.

Amtsgericht Hildesheim

AMTSGERICHT HILDESHEIM

56.

Amtsgericht Hof

AMTSGERICHT HOF

57.

Amtsgericht Ingolstadt

AMTSGERICHT INGOLSTADT

58.

Amtsgericht Iserlohn

AMTSGERICHT ISERLOHN

59.

Amtsgericht Jena

AMTSGERICHT JENA

60.

Amtsgericht Kaiserslautern

AMTSGERICHT KAISERSLAUTERN

61.

Amtsgericht Kassel

AMTSGERICHT KASSEL

62.

Amtsgericht Kempten (Allgäu)

AMTSGERICHT KEMPTEN (ALLGAU)

63.

Amtsgericht Kiel

AMTSGERICHT KIEL

64.

Amtsgericht Kleve

AMTSGERICHT KLEVE

65.

Amtsgericht Koblenz

AMTSGERICHT KOBLENZ

66.

Amtsgericht Köln

AMTSGERICHT KOLN

67.

Amtsgericht Königstein im Taunus

AMTSGERICHT KONIGSTEIN IM TAUNUS

68.

Amtsgericht Korbach

AMTSGERICHT KORBACH

69.

Amtsgericht Krefeld

AMTSGERICHT KREFELD

70.

Amtsgericht Landau in der Pfalz

AMTSGERICHT LANDAU IN DER PFALZ

71.

Amtsgericht Landshut

AMTSGERICHT LANDSHUT

72.

Amtsgericht Leipzig

AMTSGERICHT LEIPZIG

73.

Amtsgericht Lemgo

AMTSGERICHT LEMGO

74.

Amtsgericht Limburg a. d. Lahn

AMTSGERICHT LIMBURG A. D. LAHN

75.

Amtsgericht Lübeck

AMTSGERICHT LUBECK

76.

Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

AMTSGERICHT LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

77.

Amtsgericht Lüneburg

AMTSGERICHT LUNEBURG

78.

Amtsgericht Mainz

AMTSGERICHT MAINZ

79.

Amtsgericht Mannheim

AMTSGERICHT MANNHEIM

80.

Amtsgericht Marburg

AMTSGERICHT MARBURG

81.

Amtsgericht Memmingen

AMTSGERICHT MEMMINGEN

82.

Amtsgericht Mönchengladbach

AMTSGERICHT MONCHENGLADBACH

83.

Amtsgericht Montabaur

AMTSGERICHT MONTABAUR

84.

Amtsgericht München

AMTSGERICHT MUNCHEN

85.

Amtsgericht Münster

AMTSGERICHT MUNSTER

86.

Amtsgericht Neubrandenburg

AMTSGERICHT NEUBRANDENBURG

87.

Amtsgericht Neuruppin

AMTSGERICHT NEURUPPIN

88.

Amtsgericht Neuss

AMTSGERICHT NEUSS

89.

Amtsgericht Nürnberg

AMTSGERICHT NURNBERG

90.

Amtsgericht Offenbach am Main

AMTSGERICHT OFFENBACH AM MAIN

91.

Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)

AMTSGERICHT OLDENBURG (OLDENBURG)

92.

Amtsgericht Osnabrück

AMTSGERICHT OSNABRUCK

93.

Amtsgericht Paderborn

AMTSGERICHT PADERBORN

94.

Amtsgericht Passau

AMTSGERICHT PASSAU

95.

Amtsgericht Pinneberg

AMTSGERICHT PINNEBERG

96.

Amtsgericht Potsdam

AMTSGERICHT POTSDAM

97.

Amtsgericht Recklinghausen

AMTSGERICHT RECKLINGHAUSEN

98.

Amtsgericht Regensburg

AMTSGERICHT REGENSBURG

99.

Amtsgericht Rostock

AMTSGERICHT ROSTOCK

100.

Amtsgericht Saarbrücken

AMTSGERICHT SAARBRUCKEN

101.

Amtsgericht Schweinfurt

AMTSGERICHT SCHWEINFURT

102.

Amtsgericht Schwerin

AMTSGERICHT SCHWERIN

103.

Amtsgericht Siegburg

AMTSGERICHT SIEGBURG

104.

Amtsgericht Siegen

AMTSGERICHT SIEGEN

105.

Amtsgericht Stadthagen

AMTSGERICHT STADTHAGEN

106.

Amtsgericht Steinfurt

AMTSGERICHT STEINFURT

107.

Amtsgericht Stendal

AMTSGERICHT STENDAL

108.

Amtsgericht Stralsund

AMTSGERICHT STRALSUND

109.

Amtsgericht Straubing

AMTSGERICHT STRAUBING

110.

Amtsgericht Stuttgart

AMTSGERICHT STUTTGART

111.

Amtsgericht Tostedt

AMTSGERICHT TOSTEDT

112.

Amtsgericht Traunstein

AMTSGERICHT TRAUNSTEIN

113.

Amtsgericht Ulm

AMTSGERICHT ULM

114.

Amtsgericht Walsrode

AMTSGERICHT WALSRODE

115.

Amtsgericht Weiden i.d. OPf.

AMTSGERICHT WEIDEN I.D. OPF.

116.

Amtsgericht Wetzlar

AMTSGERICHT WETZLAR

117.

Amtsgericht Wiesbaden

AMTSGERICHT WIESBADEN

118.

Amtsgericht Wittlich

AMTSGERICHT WITTLICH

119.

Amtsgericht Wuppertal

AMTSGERICHT WUPPERTAL

120.

Amtsgericht Würzburg

AMTSGERICHT WURZBURG

121.

Amtsgericht Zweibrücken

AMTSGERICHT ZWEIBRUCKEN

Norwegia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Foretaksregisteret

FORETAKSREGISTERET

Portugalia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

7.

Registo Comercial

REGISTO COMERCIAL

Rumunia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

8.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Słowacja

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

5.

Obchodný register

OBCHODNU REGISTER

Słowenia

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

6.

Poslovni register Slovenije

POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE

Szwecja

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

7.

Bolagsverket

BOLAGSVERKET

Węgry

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

7.

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer

ORSZAGOS CEGNYILVANTARTO ES CEGINFORMACIOS RENDSZER

Wielka Brytania

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

9.

Companies House

COMPANIES HOUSE

10.

Companies House Scotland

COMPANIES HOUSE SCOTLAND

11.

Companies House Northern Ireland

COMPANIES HOUSE NORTHERN IRELAND

Włochy

 

Lp.

Nazwa w języku urzędowym

Nazwa podlegająca wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego

9.

Registro delle imprese

REGISTRO DELLE IMPRESE

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama