Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r.]

Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł.

§ 2. [Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2018 r.]

Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-15
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw