reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2014 r. poz. 300), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. poz. 857).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. poz. 857), które stanowią:

"§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2016 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2015 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 12 września 2017 r. (poz. 1927)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospektach emisyjnych dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, z uwzględnieniem art. 2-26 i 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.2) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 307), zwanego dalej "rozporządzeniem 809/2004", właściwe są polskie zasady rachunkowości i którzy zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089);

2) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1859);

2a) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760);

2b)3) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2132);

3) funduszu - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.4));

4) osobie zarządzającej - rozumie się przez to osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora;

5) osobie nadzorującej - rozumie się przez to członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta lub członka innego, określonego przepisami prawa, organu tego podmiotu, uprawnionego do nadzorowania prawidłowości jego działania;

6)5) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm.6) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), a w przypadku emitenta będącego funduszem - jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem;

7) sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, a w przypadku emitenta będącego:

a) funduszem - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,

b) jednostką samorządu terytorialnego - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,

c) spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

8) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia;

9) danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone, odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 809/2004, w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności określonych w MSR;

10) MSR - rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;

11) jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

11a) wspólnika jednostki współzależnej - rozumie się przez to wspólnika jednostki współzależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

12) znaczącym inwestorze - rozumie się przez to znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

13) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

14) jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę współzależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

15) jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

16) jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

17) jednostkach powiązanych - rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

18) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

19)7) zaangażowaniu w kapitale - rozumie się przez to zaangażowanie w kapitale w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

20)7) CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.8)).

§ 3. 1. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne sporządza się w zakresie określonym:

1) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową - w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) dla emitentów papierów wartościowych będących bankami - w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3) dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji - w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

4) (uchylony),9)

5) dla emitentów papierów wartościowych będących domami maklerskimi - w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

6) (uchylony),

7) (uchylony)

- z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji, które nie wystąpiły w okresie objętym odpowiednio sprawozdaniem finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi.

2.10) W dodatkowych informacjach i objaśnieniach wykazuje się inne, niż określone w ust. 1, istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości.

3. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących funduszami, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

4. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących jednostkami samorządu terytorialnego, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sporządza się w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

§ 4. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych przedstawia się ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do rozporządzenia - jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

§ 5. W sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych wskazuje się walutę i jednostkę, w jakiej zostały zaprezentowane dane finansowe w nich zawarte.

§ 6. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

1)11) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek;

2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;

3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne;

4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;

12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia;

14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7.

2. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie;

2) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony;

3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi;

4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

5) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

6) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

7) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

8)12) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek podporządkowanych emitenta, a także jednostki dominującej, znaczącego inwestora i wspólnika jednostki współzależnej oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie;

9)12) wykaz:

a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

- ich nazw (firm) i siedzib,

- przedmiotów działalności,

- właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

- udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

- kryteriów zastosowanych przez emitenta do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych, jeżeli sprawowanie kontroli nad nimi nie wynika z posiadania większości całkowitej liczby głosów, oraz, w przypadku jednostek objętych konsolidacją, podaniem ogólnych proporcji udziałów stron trzecich dla każdej jednostki osobno,

b) jednostek nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnienia odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem:

- kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

- wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

- udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

c) udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;

10) informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji, wycenie metodą praw własności lub wycenie metodą proporcjonalną, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w tym:

a) podstawowe wielkości sprawozdań finansowych,

b) nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

c) nazwy i siedziby jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach

- ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach;

10a)13) wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane, w których emitent lub jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale, ze wskazaniem:

a) ich nazw (firm) i siedzib,

b) wysokości kapitału podstawowego tych jednostek,

c) wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy,

d) udziału posiadanego przez emitenta lub jednostki podporządkowane w kapitale podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów;

11) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

12) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub w danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń zawartych w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

13) opis:

a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego,

b) sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, w tym obowiązujących, przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

c) metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

14) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

b) kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

15) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu;

16) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7.

§ 7. 1. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.

2. Wskazania różnic w wartości ujawnionych danych dla danego obszaru nie dokonuje się, jeżeli wskazanie danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności, przy czym informację o takiej sytuacji podaje się wraz ze stosownymi wyjaśnieniami.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia14).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 października 2005 r.

Załącznik nr 115)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO/SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,

BILANS/SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

- wartość firmy

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

3. Rzeczowe aktywa trwałe

4. Należności długoterminowe

4.1. Od jednostek powiązanych

4.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

4.3. Od pozostałych jednostek

5. Inwestycje długoterminowe

5.1. Nieruchomości

5.2. Wartości niematerialne i prawne

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności*)

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją*)

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności*)

- udziały lub akcje w innych jednostkach

c) w pozostałych jednostkach

5.4. Inne inwestycje długoterminowe

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy

2. Należności krótkoterminowe

2.1. Od jednostek powiązanych

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.3. Od pozostałych jednostek

3. Inwestycje krótkoterminowe

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

IV. Akcje (udziały) własne

Aktywa razem

Pasywa

I. Kapitał własny2)

1. Kapitał zakładowy

2. Kapitał zapasowy

3. Kapitał z aktualizacji wyceny

4. Pozostałe kapitały rezerwowe

5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

a) dodatnie różnice kursowe

b) ujemne różnice kursowe

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych

7. Zysk (strata) netto

8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Kapitały mniejszości*)

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwy na zobowiązania

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa

1.3. Pozostałe rezerwy

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

2. Zobowiązania długoterminowe

2.1. Wobec jednostek powiązanych

2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.3. Wobec pozostałych jednostek

3. Zobowiązania krótkoterminowe

3.1. Wobec jednostek powiązanych

3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.3. Wobec pozostałych jednostek

3.4. Fundusze specjalne

4. Rozliczenia międzyokresowe

4.1. Ujemna wartość firmy

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

Pasywa razem

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3)

POZYCJE POZABILANSOWE

1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

2. Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

- udzielonych gwarancji i poręczeń

...

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

...

2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

- udzielonych gwarancji i poręczeń

...

3. Inne (z tytułu)

...

Pozycje pozabilansowe razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT/SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

- od jednostek powiązanych

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

- jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

IV. Koszty sprzedaży

V. Koszty ogólnego zarządu

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)

VII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Dotacje

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

4. Inne przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

3. Inne koszty operacyjne

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

X. Przychody finansowe

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

b) od pozostałych jednostek, w tym:

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

5. Inne

XI. Koszty finansowe

1. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

4. Inne

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych*)

XIII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XIV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XV. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności4)/Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+/-XII-XIII+XIV+/-XV)

XVII. Podatek dochodowy

a) część bieżąca

b) część odroczona

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIX. (Zyski) straty mniejszości*)

XX. Zysk (strata) netto (XVI-XVII-XVIII+/-XIX)

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)5)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)6)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji (wydania udziałów)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- umorzenia akcji (udziałów)

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Kapitał zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- pokrycia straty

...

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

...

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

7. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH/SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

II. Wydatki

1. Dostawy i usługi

2. Wynagrodzenia netto

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

5. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

5. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Zyski (straty) mniejszości*)

2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności7)/Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

3. Amortyzacja, w tym:

- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

7. Zmiana stanu rezerw

8. Zmiana stanu zapasów

9. Zmiana stanu należności

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

12. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

5. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu / skonsolidowanego bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

Nota 1 - do poz. I. 1. aktywów

1.1. Wartości niematerialne i prawne

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

b) wartość firmy

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

- oprogramowanie komputerowe

d) inne wartości niematerialne i prawne

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

1.2. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

....

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Wartości niematerialne i prawne, razem

Nota 2 - do poz. I.2. aktywów*)

2.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy - jednostki zależne

b) wartość firmy - jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

2.2. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

2.3. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia, wyjaśnieniem okresu jej odpisywania oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana

Nota 3 - do poz. I. 3. aktywów

3.1. Rzeczowe aktywa trwałe

a) środki trwałe, w tym:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transportu

- inne środki trwałe

b) środki trwałe w budowie

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

3.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

3.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe bilansowe, razem

3.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:

- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*)

Nota 4 - do poz. I. 4. aktywów

4.1. Należności długoterminowe

a) od jednostek powiązanych, w tym od:

- jednostek zależnych (z tytułu)

...

- jednostki dominującej (z tytułu)

...

b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym od:

- jednostek współzależnych (z tytułu)

...

- jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

....

- innych jednostek (z tytułu)

....

c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym od:

- wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

...

- znaczącego inwestora (z tytułu)

...

- od innych jednostek (z tytułu)

...

Należności długoterminowe netto

d) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

4.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

4.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

4.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności długoterminowe, razem

Nota 5 - do poz. I. 5. aktywów

5.1. Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

- w jednostkach zależnych

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

- w jednostce dominującej

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- w jednostkach współzależnych

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

- w jednostkach stowarzyszonych

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

- w innych jednostkach:

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

c) w pozostałych jednostkach, w tym:

- we wspólniku jednostki współzależnej

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

- w znaczącym inwestorze

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

- w innych jednostkach

- - udziały lub akcje

- - dłużne papiery wartościowe

- - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- - udzielone pożyczki

- - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

5.4. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności, w tym:8)

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

5.5. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne9)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

5.6. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne10)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

5.7. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone11)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

5.8. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne12)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

5.9. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne13)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

5.10. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone14)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

5.11. Długoterminowe aktywa finansowe*)

a) w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją

- udziały lub akcje

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

- udziały lub akcje

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

c) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

d) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

5.12. Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.13. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

e) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną

f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu

g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia

h) korekty aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa udziałów (akcji)

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j lub k, podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu

m) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zysk (strata) z lat ubiegłych

- zysk (strata) netto

n) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

o) należności jednostki:

- należności długoterminowe

- należności krótkoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

q) przychody ze sprzedaży

r) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w jednostce

s) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

5.14. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach15)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa udziałów (akcji)

e) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

f) procent posiadanego kapitału zakładowego

g) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

h) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji)

i) otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

5.15. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

5.16. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

5.17. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

5.18. Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)

...

Inne inwestycje długoterminowe, razem

5.19. Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

....

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.20. Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

....

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Nota 6 - do poz. I. 6. aktywów

6.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- powstania straty podatkowej

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie do ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu

- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

...

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 7 - do poz. II. 1. aktywów

Zapasy

a) materiały

b) półprodukty i produkty w toku

c) produkty gotowe

d) towary

e) zaliczki na dostawy i usługi

Zapasy, razem

Nota 8 - do poz. II. 2. aktywów

8.1. Należności krótkoterminowe

a) od jednostek powiązanych

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- - do 12 miesięcy

- - powyżej 12 miesięcy

- inne

- dochodzone na drodze sądowej

b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- - do 12 miesięcy

- - powyżej 12 miesięcy

- inne

- dochodzone na drodze sądowej

c) należności od pozostałych jednostek

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- - do 12 miesięcy

- - powyżej 12 miesięcy

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

- inne

- dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności krótkoterminowe brutto, razem

8.1.1. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

- jednostek zależnych

- jednostki dominującej

b) inne, w tym od:

- jednostek zależnych

- jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

- jednostek zależnych

- jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

8.1.2. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

- innych jednostek

b) inne, w tym od:

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

- innych jednostek

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

- innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

8.1.3. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

- wspólnika jednostki współzależnej

- znaczącego inwestora

- innych jednostek

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

c) inne, w tym od:

- wspólnika jednostki współzależnej

- znaczącego inwestora

- innych jednostek

d) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

- wspólnika jednostki współzależnej

- znaczącego inwestora

- innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem

e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem

8.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

8.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności krótkoterminowe, razem

8.4. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

e) powyżej 1 roku

f) należności przeterminowane

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

8.4.1. Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

e) powyżej 1 roku

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

Nota 9 - do poz. II. 2. i I. 4. aktywów

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i niewykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Nota 10 - do poz. II. 3. aktywów

10.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach zależnych

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

b) w jednostkach współzależnych

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

c) w jednostkach stowarzyszonych

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

d) w znaczącym inwestorze

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

e) we wspólniku jednostki współzależnej

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

f) w jednostce dominującej

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

g) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

10.2. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

10.3. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

10.4. Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

10.5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

10.6. Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju)

...

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

10.7. Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Nota 11 - do poz. II. 4. aktywów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

...

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 12 - do poz. IV. aktywów

12.1. Akcje (udziały) własne

a) liczba

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

12.2. Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 13 - do aktywów

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych/odwróconych jest istotna, należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nota 14 - do poz. I. 1. pasywów

Kapitał zakładowy (struktura)16)

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria/emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) rodzaj ograniczenia praw do akcji

f) liczba akcji

g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej

h) sposób pokrycia kapitału

i) data rejestracji

j) prawo do dywidendy (od daty)

k) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:

- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

- zmianach wartości nominalnej akcji

- zmianach praw z akcji

oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacje o ich udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Nota 15 - do poz. I. 2. pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał zapasowy, razem

Nota 16 - do poz. I. 3. pasywów

Kapitał z aktualizacji wyceny

a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej

b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:

- z wyceny instrumentów zabezpieczających

c) z tytułu podatku odroczonego

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Nota 17 - do poz. I. 4. pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 18 - do poz. I.8. pasywów

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

...

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Nota 19 - do poz. II pasywów*)

Zmiana stanu kapitałów mniejszości

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu

Nota 20 - do poz. III pasywów*)

20.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy

- jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy

- jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

20.2. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

20.3. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia, wyjaśnieniem okresu jej odpisywania, wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana

Nota 21 - do poz. IV. 1. pasywów

21.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)

- zmiany stawek podatkowych

- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie do dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu

- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych

- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

21.2. Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

21.3. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

21.4. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

21.5. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu

...

Nota 22 - do poz. IV. 2. pasywów

22.1. Zobowiązania długoterminowe:

a) wobec jednostek powiązanych, w tym:

- wobec jednostek zależnych

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec jednostki dominującej

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- wobec jednostek współzależnych

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec jednostek stowarzyszonych

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec innych jednostek

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

c) wobec pozostałych jednostek, w tym:

- wobec wspólnika jednostki współzależnej

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec znaczącego inwestora

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec innych jednostek

- - kredyty i pożyczki

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - umowy leasingu finansowego

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

Zobowiązania długoterminowe, razem

22.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem

22.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania długoterminowe, razem

22.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy17)

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty18)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne

22.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) rynek notowań

h) inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 23 - do poz. IV. 3. pasywów

23.1. Zobowiązania krótkoterminowe

a) wobec jednostek powiązanych, w tym:

- wobec jednostek zależnych

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec jednostki dominującej

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- wobec jednostek współzależnych

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec jednostek stowarzyszonych

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec innych jednostek

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

c) wobec pozostałych jednostek, w tym:

- wobec wspólnika jednostki współzależnej

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec znaczącego inwestora

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - inne (wg rodzaju)

...

- wobec innych jednostek

- - kredyty i pożyczki, w tym:

- - - długoterminowe w okresie spłaty

- - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- - z tytułu dywidend

- - inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

- - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- - - do 12 miesięcy

- - - powyżej 12 miesięcy

- - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

- - zobowiązania wekslowe

- - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

- - z tytułu wynagrodzeń

- - inne (wg tytułów)

...

d) fundusze specjalne (wg tytułów)

...

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

23.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

23.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki

b) siedziba

c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy19)

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty20)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne

23.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 24 - do poz. IV. 4. pasywów

24.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

24.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

- długoterminowe (wg tytułów)

...

- krótkoterminowe (wg tytułów)

...

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów

- długoterminowe (wg tytułów)

...

- krótkoterminowe (wg tytułów)

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 25

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych

Nota 26

26.1. Należności warunkowe (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- - od jednostki dominującej

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek, w tym:

- - od wspólnika jednostki współzależnej

- - od znaczącego inwestora

- - od innych jednostek

b) pozostałe (z tytułu)

...

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- - od jednostki dominującej

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek, w tym:

- - od wspólnika jednostki współzależnej

- - od znaczącego inwestora

- - od innych jednostek

...

Należności warunkowe, razem

26.2. Zobowiązania warunkowe (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń

- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

- - na rzecz jednostek zależnych

- - na rzecz jednostki dominującej

- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - na rzecz jednostek współzależnych

- - na rzecz jednostek stowarzyszonych

- - na rzecz innych jednostek

- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

- - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

- - na rzecz znaczącego inwestora

- - na rzecz innych jednostek

b) pozostałe (z tytułu)

...

- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

- - na rzecz jednostek zależnych

- - na rzecz jednostki dominującej

- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - na rzecz jednostek współzależnych

- - na rzecz jednostek stowarzyszonych

- - na rzecz innych jednostek

- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

- - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

- - na rzecz znaczącego inwestora

- - na rzecz innych jednostek

...

Zobowiązania warunkowe, razem

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat/skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 27 - do poz. I. 1.

27.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

...

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

27.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)

a) kraj

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

b) eksport

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

Nota 28 - do poz. I. 2.

28.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

...

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

28.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

a) kraj

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

b) eksport

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

- od jednostek powiązanych w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

...

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek

Nota 29 - do poz. II.1., poz. IV i poz. V

Koszty według rodzaju

a) amortyzacja

b) zużycie materiałów i energii

c) usługi obce

d) podatki i opłaty

e) wynagrodzenia

f) ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

...

Koszty według rodzaju, razem

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Nota 30 - do poz. VII.4.

Inne przychody operacyjne

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

...

b) pozostałe, w tym:

...

Inne przychody operacyjne, razem

Nota 31 - do poz. VIII.3.

Inne koszty operacyjne

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

...

b) pozostałe, w tym:

...

Inne koszty operacyjne, razem

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

Nota 32 - do poz. X

32.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- od jednostek zależnych

- od jednostki dominującej

b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- od jednostek współzależnych

- od jednostek stowarzyszonych

- od innych jednostek

c) od pozostałych jednostek, w tym:

- od wspólnika jednostki współzależnej

- od znaczącego inwestora

- od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

32.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek

a) z tytułu udzielonych pożyczek

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- - od jednostki dominującej

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek, w tym:

- - od wspólnika jednostki współzależnej

- - od znaczącego inwestora

- - od innych jednostek

b) pozostałe odsetki

- od jednostek powiązanych, w tym:

- - od jednostek zależnych

- - od jednostki dominującej

- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - od jednostek współzależnych

- - od jednostek stowarzyszonych

- - od innych jednostek

- od pozostałych jednostek, w tym:

- - od wspólnika jednostki współzależnej

- - od znaczącego inwestora

- - od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

32.3. Inne przychody finansowe

a) dodatnie różnice kursowe

- zrealizowane

- niezrealizowane

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

...

c) pozostałe, w tym:

...

Inne przychody finansowe, razem

Nota 33 - do poz. XI

33.1. Koszty finansowe z tytułu odsetek

a) od kredytów i pożyczek

- dla jednostek powiązanych, w tym:

- - dla jednostek zależnych

- - dla jednostki dominującej

- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - dla jednostek współzależnych

- - dla jednostek stowarzyszonych

- - dla innych jednostek

- dla pozostałych jednostek, w tym:

- - dla wspólnika jednostki współzależnej

- - dla znaczącego inwestora

- - dla innych jednostek

b) pozostałe odsetki

- dla jednostek powiązanych, w tym:

- - dla jednostek zależnych

- - dla jednostki dominującej

- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

- - dla jednostek współzależnych

- - dla jednostek stowarzyszonych

- - dla innych jednostek

- dla pozostałych jednostek, w tym:

- - dla wspólnika jednostki współzależnej

- - dla znaczącego inwestora

- - dla innych jednostek

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

33.2. Inne koszty finansowe

a) ujemne różnice kursowe, w tym:

- zrealizowane

- niezrealizowane

b) utworzone rezerwy (z tytułu)

...

c) pozostałe, w tym:

...

Inne koszty finansowe, razem

Nota 34 - do poz. XII

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych*)

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to informacje powyższe należy przedstawić w sprawozdaniu finansowym

Nota 35 - do poz. XV21)

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:

- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Nota 36 - do poz. XVII

36.1. Podatek dochodowy bieżący

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

2. Korekty konsolidacyjne*)

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

...

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

5. Podatek dochodowy według stawki .... %

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

- wykazany w rachunku zysków i strat

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

36.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

...

Podatek dochodowy odroczony, razem

Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

- ujętego w kapitale własnym

- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy22)

Odnośnie do podatku dochodowego, wykazanego w rachunku zysków i strat należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

- działalności zaniechanej

- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W odniesieniu do skonsolidowanego rachunku zysków i strat, należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania

Nota 37 - do poz. XVIII

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 38 - do poz. XX

Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych

c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych

d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

e) korekty konsolidacyjne

Zysk (strata) netto

Nota 39

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych/skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych

1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

c) pożyczki udzielone i należności własne

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić:

a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:

- zakres i charakter instrumentu

- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie

- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności

- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych

- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu

- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją

- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu

- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów

- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności

- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone

- ww. informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony

- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi

- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem

- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

e) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

- skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

- - zyski lub straty z okresowej wyceny

- - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości

- - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży

- - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego

- - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności

- - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych

- okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

- - zmian w przepływach pieniężnych

- - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

- ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

f) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

g) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:

- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości

- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

h) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:

- szacowanej maksymalnej kwocie straty, na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia

- koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie do aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, należy zamieścić:

a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:

a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie do dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie do dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie do zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane z zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis rodzaju zabezpieczeń

b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą

c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania

b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających

c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:

a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny

b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych

c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej, należy podać:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym

c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:

a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji

c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

16. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- usługi doradztwa podatkowego

- pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach pomiędzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat/skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi/skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

a) w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub

b) w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie pomiędzy dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej

30.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia

31. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

32. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

33. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego


1) Pozycję wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

2) Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

3) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

4) Pozycję wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

5), 6) Wskaźniki obliczone zgodnie z MSR.

7) Pozycję wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

15) Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta.

16) Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego.

17), 18) W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

19), 20) W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

21) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

22) Dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Załącznik nr 216)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH BANKAMI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

Aktywa

I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

III. Należności od sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

IV. Należności od sektora niefinansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

V. Należności od sektora budżetowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII. Dłużne papiery wartościowe

VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

- wartość firmy

XIV. Rzeczowe aktywa trwałe

XV. Inne aktywa

1. Przejęte aktywa - do zbycia

2. Pozostałe

XVI. Rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

XVII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

XVIII. Akcje własne

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego

II. Zobowiązania wobec sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

2. Pozostałe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego

1. Bieżące

2. Terminowe

V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

1. Krótkoterminowe

2. Długoterminowe

VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartość firmy

3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

X. Rezerwy

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rezerwy

a) krótkoterminowe

b) długoterminowe

XI. Zobowiązania podporządkowane

XII. Kapitał zakładowy

XIII. (uchylona)

XIV. (uchylona)

XV. Kapitał zapasowy

XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny

XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe

XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

XIX. Zysk (strata) netto

XX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Pasywa razem

Współczynnik wypłacalności

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1)

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

1. Zobowiązania udzielone:

a) finansowe

b) gwarancyjne

2. Zobowiązania otrzymane:

a) finansowe

b) gwarancyjne

II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

III. Pozostałe (z tytułu)

...

Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Przychody z tytułu odsetek

II. Koszty odsetek

III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)

IV. Przychody z tytułu prowizji

V. Koszty prowizji

VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

1. Od jednostek zależnych

2. Od jednostek współzależnych

3. Od jednostek stowarzyszonych

4. Od innych jednostek

VIII. Wynik operacji finansowych

IX. Wynik z pozycji wymiany

X. Wynik działalności bankowej

XI. Pozostałe przychody operacyjne

XII. Pozostałe koszty operacyjne

XIII. Koszty działania banku

XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

XVIII. Wynik działalności operacyjnej

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XIX.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności2)

XX. Zysk (strata) brutto

XXI. Podatek dochodowy

1. Część bieżąca

2. Część odroczona

XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXIII. (uchylona)

XXIV. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)4)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

1. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

2. Korekty błędów

1a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. (uchylona)

3. (uchylona)

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu

6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez bank

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Inne wpływy operacyjne

II. Wydatki

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Wynagrodzenia

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia

5. Inne koszty działania banku

6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

7. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9. Nabycie akcji własnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem:

1. Amortyzacja, w tym:

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

5. Zmiany stanu rezerw

6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego

8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego

12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

15. Zmiana stanu innych zobowiązań

16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych

18. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

7. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

7. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9. Nabycie akcji własnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

Nota 1 - do poz. I aktywów

1.1. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

a) w rachunku bieżącym

b) rezerwa obowiązkowa

c) środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

d) inne środki

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym, razem

1.2. Środki pieniężne (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Środki pieniężne, razem

Nota 2 - do poz. III aktywów

2.1. Należności od sektora finansowego (wg struktury rodzajowej)

a) rachunki bieżące

b) kredyty, lokaty i pożyczki, w tym:

- lokaty w innych bankach i w innych podmiotach finansowych

c) skupione wierzytelności

d) zrealizowane gwarancje i poręczenia

e) inne należności (z tytułu)

...

f) odsetki:

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

g) rezerwa utworzona na należności od sektora finansowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora finansowego, razem

Należy zamieścić informację o kredytach i pożyczkach, od których nie nalicza się odsetek

2.2. Należności (brutto) od sektora finansowego (wg terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat

- dla których termin zapadalności upłynął

c) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.3. Należności (brutto) od sektora finansowego (wg pierwotnych terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat

c) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.4. Należności (brutto) od sektora finansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.5. Należności (brutto) od sektora finansowego

1. Należności normalne

2. Należności pod obserwacją

3. Należności zagrożone, w tym:

a) poniżej standardu

b) wątpliwe

c) stracone

4. Odsetki

a) niezapadłe

b) zapadłe

- od należności normalnych i pod obserwacją

- od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora finansowego dotyczące należności:

a) pod obserwacją

b) zagrożonych

- poniżej standardu

- wątpliwych

- straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora finansowego, razem

2.7. Stan rezerw na należności od sektora finansowego

a) pod obserwacją

b) zagrożone

- poniżej standardu

- wątpliwe

- stracone

Rezerwy na należności od sektora finansowego, razem

2.8. Zmiana stanu rezerw na należności od sektora finansowego

1. Stan rezerw na należności od sektora finansowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

2. Stan rezerw na należności od sektora finansowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na należności od sektora finansowego na koniec okresu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Jeżeli stan rezerw wykazany w pkt 2 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w pkt 3, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie

Jeżeli kwoty należności zagrożonych stanowią powyżej 10% sumy bilansowej, należy szczegółowo przedstawić występujące w księgach rachunkowych banku - należności z tytułu niedoborów i szkód, należności sporne i inne, które na podstawie dokonanej inwentaryzacji (weryfikacji) i oceny będą trudne do odzyskania - spłaty, podając w szczególności:

- wysokość należności w poszczególnych grupach rodzajowych,

- wysokość utworzonych rezerw w poszczególnych grupach rodzajowych,

- informacje z zakresu ustalonego w banku trybu postępowania w przedmiocie rozliczenia tych należności.

Nota 3 - do poz. IV aktywów

3.1. Należności od sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej)

a) kredyty i pożyczki

b) skupione wierzytelności

c) zrealizowane gwarancje i poręczenia

d) inne należności (z tytułu)

...

e) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

f) rezerwa utworzona na należności od sektora niefinansowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora niefinansowego, razem

Z wyżej wymienionych pozycji:

- kredyty z tytułu leasingu finansowego

Należy zamieścić informację o kredytach i pożyczkach, od których nie nalicza się odsetek

3.2. Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg terminów zapadalności)

a) na rachunku bieżącym

b) należności terminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat

- dla których termin zapadalności upłynął

c) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

3.3. Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg pierwotnych terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat

c) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

3.4. Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

3.5. Należności (brutto) od sektora niefinansowego

1. Należności normalne

2. Należności pod obserwacją

3. Należności zagrożone, w tym:

a) poniżej standardu

b) wątpliwe

c) stracone

4. Odsetki

a) niezapadłe

b) zapadłe

- od należności normalnych i pod obserwacją

- od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

3.6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora niefinansowego dotyczące należności:

a) normalnych

b) pod obserwacją

c) zagrożonych

- poniżej standardu

- wątpliwych

- straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora niefinansowego, razem

3.7. Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego

a) normalne

b) pod obserwacją

c) zagrożone

- poniżej standardu

- wątpliwe

- stracone

Rezerwy na należności od sektora niefinansowego, razem

3.8. Zmiana stanu rezerw na należności od sektora niefinansowego

1. Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

2. Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na należności od sektora niefinansowego na koniec okresu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Jeżeli stan rezerw wykazany w pkt 2 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w pkt 3, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie

Nota 4 - do poz. V aktywów

4.1. Należności od sektora budżetowego (wg struktury rodzajowej)

a) kredyty i pożyczki

b) skupione wierzytelności

c) zrealizowane gwarancje i poręczenia

d) inne należności (z tytułu)

...

e) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

f) rezerwa utworzona na należności od sektora budżetowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora budżetowego, razem

Z wyżej wymienionych pozycji:

- kredyty z tytułu leasingu finansowego

Należy zamieścić informację o kredytach i pożyczkach, od których nie nalicza się odsetek

4.2. Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat

- dla których termin zapadalności upłynął

c) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.3. Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg pierwotnych terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat

c) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.4. Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.5. Należności (brutto) od sektora budżetowego

a) należności normalne

b) należności pod obserwacją

c) należności zagrożone, w tym:

- poniżej standardu

- wątpliwe

- stracone

d) odsetki

- niezapadłe

- zapadłe

- - od należności normalnych i pod obserwacją

- - od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora budżetowego dotyczące należności:

a) normalnych

b) pod obserwacją

c) zagrożonych

- poniżej standardu

- wątpliwych

- straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora budżetowego, razem

4.7. Stan rezerw na należności od sektora budżetowego

a) normalne

b) pod obserwacją

c) zagrożone

- poniżej standardu

- wątpliwe

- stracone

Rezerwy na należności od sektora budżetowego, razem

4.8. Zmiana stanu rezerw na należności sektora budżetowego

1. Stan rezerw na należności od sektora budżetowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

2. Stan rezerw na należności od sektora budżetowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na należności od sektora budżetowego na koniec okresu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Jeżeli stan rezerw wykazany w pkt 2 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w pkt 3, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie

Nota 5 - do poz. VI aktywów

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora budżetowego

d) odsetki

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, razem

Nota 6 - do poz. VII aktywów

6.1. Dłużne papiery wartościowe

a) emitowane przez banki centralne, w tym:

- obligacje wyrażone w walutach obcych

b) emitowane przez pozostałe banki, w tym:

- wyrażone w walutach obcych

c) emitowane przez inne podmioty finansowe, w tym:

- wyrażone w walutach obcych

d) emitowane przez podmioty niefinansowe, w tym:

- wyrażone w walutach obcych

e) emitowane przez Budżet Państwa, w tym:

- wyrażone w walutach obcych

f) emitowane przez budżety terenowe, w tym:

- wyrażone w walutach obcych

g) odkupione własne dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe, razem

6.2. Dłużne papiery wartościowe (wg rodzaju)

1. Emitowane przez Budżet Państwa, w tym:

a) obligacje

b) bony skarbowe

c) inne (wg rodzaju):

...

2. Emitowane przez jednostkę dominującą w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

3. Emitowane przez wspólnika jednostki współzależnej, w tym

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

4. Emitowane przez znaczącego inwestora, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

5. Emitowane przez jednostki zależne, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

6. Emitowane przez jednostki współzależne, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

7. Emitowane przez jednostki stowarzyszone, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

8. Emitowane przez inne jednostki, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

Dłużne papiery wartościowe, razem

6.3. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu

Nota 7 - do poz. VIII aktywów

7.1. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych, razem

7.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w jednostkach zależnych na koniec okresu

Nota 8 - do poz. IX aktywów

8.1. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych, razem

8.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych na koniec okresu

Nota 9 - do poz. X aktywów

9.1. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, razem

9.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu

9.3. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, w tym:5)

- wartość firmy - jednostki stowarzyszone

- ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone

9.4. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone6)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

9.5. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone7)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy dla każdej jednostki stowarzyszonej osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 10 - do poz. VIII, IX i X aktywów

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu

g) wartość udziałów/akcji według ceny nabycia

h) korekty aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa udziałów/akcji

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j lub k, podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu

m) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

- (uchylone)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- - zysk (strata) z lat ubiegłych

- - zysk (strata) netto

n) zobowiązania jednostki

- długoterminowe

- krótkoterminowe

o) należności jednostki

- długoterminowe

- krótkoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

r) przychody ze sprzedaży

s) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce

t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

Nota 11 - do poz. XI aktywów

11.1. Udziały lub akcje w innych jednostkach

a) w podmiotach sektora finansowego

b) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w innych jednostkach, razem

11.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w innych jednostkach

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w innych jednostkach na koniec okresu

11.3. Udziały lub akcje w innych jednostkach8)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa udziałów/akcji

e) procent posiadanego kapitału zakładowego

f) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

g) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

h) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce

i) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

Nota 12 - do poz. XII aktywów

12.1. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe (wg rodzaju)

a) prawa poboru

b) prawa pochodne

c) inne (wg rodzaju)

...

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe, razem

12.2. Zmiana stanu pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych na koniec okresu

12.3. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe, razem

Nota 13 - do aktywów finansowych

13.1. Aktywa finansowe

a) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) kredyty i pożyczki oraz inne należności banku

c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe, razem

13.2. Aktywa finansowe (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Aktywa finansowe, razem

13.3. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

13.4. Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

13.5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

Nota 14 - do poz. XIII aktywów

14.1. Wartości niematerialne i prawne

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

b) wartość firmy

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

- oprogramowanie komputerowe

d) inne wartości niematerialne i prawne

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem

14.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

14.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Wartości niematerialne i prawne, razem

Nota 15 - do poz. XIV aktywów

15.1. Rzeczowe aktywa trwałe

a) środki trwałe, w tym:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transportu

- inne środki trwałe

b) środki trwałe w budowie

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

15.2. Zmiana stanu środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

15.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe bilansowe, razem

15.4. Środki trwałe (wykazywane pozabilansowo)

- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Nota 16 - do poz. XV aktywów

16.1. Inne aktywa

a) przejęte aktywa do - zbycia

b) pozostałe, w tym:

...

Inne aktywa, razem

16.2. Przejęte aktywa - do zbycia

a) środki trwałe w budowie

b) nieruchomości

c) inne

Przejęte aktywa - do zbycia, razem

16.3. Zmiana stanu przejętych aktywów - do zbycia (wg tytułów)

Stan na początek okresu (wg tytułów)

...

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan przejętych aktywów - do zbycia na koniec okresu (wg tytułów)

...

Nota 17 - do poz. XVI aktywów

17.1. Rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- pozostałe rozliczenia międzyokresowe

b) krótkoterminowe, w tym:

...

Rozliczenia międzyokresowe, razem

17.2. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- powstania straty podatkowej

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie do ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu

- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

17.3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 17a - do poz. XVIII aktywów

17a.1. Akcje własne

a) liczba akcji

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

17a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba akcji

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 18

Ponadto do pozycji aktywów banku należy podać informację o pożyczkach podporządkowanych, zawierającą następujące dane:

a) nazwa jednostki

b) wartość pożyczki (wg walut i po przeliczeniu na zł)

c) warunki oprocentowania

d) termin wymagalności

Nota 19 - do aktywów

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych/odwróconych jest istotna, należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny, lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nota 20 - do poz. II pasywów

20.1. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury rodzajowej)

a) środki na rachunkach i depozyty, w tym:

- depozyty banków i innych podmiotów finansowych

b) kredyty i pożyczki otrzymane

c) weksle własne

d) własna emisja papierów wartościowych

e) inne zobowiązania (z tytułu)

...

f) odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

20.2. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

20.3. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

20.4. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

Nota 21 - do poz. III pasywów

21.1. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej)

a) środki na rachunkach i depozyty

b) kredyty i pożyczki otrzymane

c) weksle własne

d) własna emisja papierów wartościowych

e) inne zobowiązania (z tytułu)

...

f) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego, razem

21.2. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościowe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościowe, razem

21.3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościowe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościowe, razem

21.4. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe, razem

21.5. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe, razem

21.6. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego, razem

Nota 22 - do poz. IV pasywów

22.1. Zobowiązania wobec sektora budżetowego (wg struktury rodzajowej)

a) środki na rachunkach i depozyty

b) kredyty i pożyczki otrzymane

c) weksle własne

d) własna emisja papierów wartościowych

e) inne zobowiązania (z tytułu)

...

f) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego, razem

22.2. Zobowiązania wobec sektora budżetowego - lokaty oszczędnościowe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego - lokaty oszczędnościowe, razem

22.3. Zobowiązania wobec sektora budżetowego - lokaty oszczędnościowe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego - lokaty oszczędnościowe, razem

22.4. Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe, razem

22.5. Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

- do 1 miesiąca

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat do 10 lat

- powyżej 10 lat do 20 lat

- powyżej 20 lat

- dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe, razem

22.6. Zobowiązania wobec sektora budżetowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania wobec sektora budżetowego, razem

Nota 23 - do poz. V pasywów

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

a) wobec sektora finansowego

b) wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

c) odsetki

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, razem

Nota 24 - do poz. VI pasywów

24.1. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

a) obligacji

b) certyfikatów

c) pozostałych (wg rodzaju)

...

d) odsetki

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, razem

24.2. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu

24.3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) rynek notowań

h) inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 25 - do poz. VIII pasywów

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

a) fundusze specjalne (z tytułu)

...

b) inne zobowiązania (z tytułu)

...

Fundusze specjalne i inne zobowiązania, razem

Nota 26 - do poz. IX pasywów

26.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

a) krótkoterminowe, w tym:

...

b) długoterminowe, w tym:

...

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, razem

26.2. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

26.3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

a) krótkoterminowe, w tym:

...

b) długoterminowe, w tym:

...

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone, razem

Nota 27 - do poz. X pasywów

27.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)

- zmiany stawek podatkowych

- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie do dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu

- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych

- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

27.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem

27.3. Pozostałe rezerwy (wg tytułów), w tym:

- na pozabilansowe zobowiązania warunkowe

...

Pozostałe rezerwy, razem

27.4. Pozostałe rezerwy

a) krótkoterminowe (wg tytułów):

...

b) długoterminowe (wg tytułów):

...

Pozostałe rezerwy, razem

27.5. Pozostałe rezerwy (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Pozostałe rezerwy, razem

27.6. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

Stan na początek okresu (wg tytułów)

...

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

...

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem

27.7. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych

Stan na początek okresu (wg tytułów)

...

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

...

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem

Nota 28 - do poz. XI pasywów

28.1. Zobowiązania podporządkowane

a) nazwa jednostki

b) wartość pożyczki (wg walut i po przeliczeniu na zł)

c) warunki oprocentowania

d) termin wymagalności

e) stan zobowiązań podporządkowanych

f) odsetki

28.2. Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu

Nota 29 - do poz. XII pasywów

Kapitał zakładowy (struktura)

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria/emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) rodzaj ograniczenia praw do akcji

f) liczba akcji

g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej

h) sposób pokrycia kapitału

i) data rejestracji

j) prawo do dywidendy (od daty)

k) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:

- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

- zmianach wartości nominalnej akcji

- zmianach praw z akcji

oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych, oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacje o ich udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Nota 30 - do poz. XIV pasywów (uchylona)

Nota 31 - do poz. XV pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał zapasowy, razem

Nota 32 - do poz. XVI pasywów

Kapitał z aktualizacji wyceny

a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych

b) z tytułu odroczonego podatku dochodowego

c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

d) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Nota 33 - do poz. XVII pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia), w tym;

- fundusz ogólnego ryzyka bankowego

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 34 - do współczynnika wypłacalności

Należy przedstawić dane liczbowe do obliczenia współczynnika wypłacalności, ze wskazaniem tych funduszy, które zostały zaliczone do funduszy własnych, w układzie umożliwiającym ustalenie wartości poszczególnych kategorii funduszy

Nota 35 - do wartości księgowej na jedną akcję

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Nota 36 - do pozabilansowych zobowiązań warunkowych

36.1. Zobowiązania warunkowe udzielone (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

- jednostkom zależnym

- jednostkom współzależnym

- jednostkom stowarzyszonym

- jednostce dominującej

- wspólnikowi jednostki współzależnej

- znaczącemu inwestorowi

b) pozostałe (z tytułu)

..., w tym na rzecz:

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

- jednostki dominującej

- wspólnika jednostki współzależnej

- znaczącego inwestora

...

Zobowiązania warunkowe udzielone, razem

36.2. Zobowiązania warunkowe otrzymane (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym od:

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

- jednostki dominującej

- wspólnika jednostki współzależnej

- znaczącego inwestora

b) pozostałe (z tytułu)

..., w tym od:

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

- jednostki dominującej

- wspólników jednostki współzależnej

- znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Nota 37 - do poz. I

Przychody z tytułu odsetek

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora budżetowego

d) z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

e) pozostałe

Przychody z tytułu odsetek, razem

Nota 38 - do poz. II

Koszty odsetek

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora budżetowego

d) pozostałe

Koszty odsetek, razem

Nota 39 - do poz. IV

Przychody z tytułu prowizji

a) prowizje z tytułu działalności bankowej

b) prowizje z tytułu działalności maklerskiej

Przychody z tytułu prowizji, razem

Nota 40 - do poz. VII

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od pozostałych jednostek

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu, razem

Nota 41 - do poz. VIII

Wynik operacji finansowych

a) papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

- przychody z operacji papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

- koszty operacji papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

b) pozostałych

Wynik operacji finansowych, razem

Nota 42 - do poz. XI

Pozostałe przychody operacyjne

a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich

b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia

c) z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych

d) otrzymane odszkodowania, kary i grzywny

e) otrzymane darowizny

f) inne (z tytułu)

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 43 - do poz. XII

Pozostałe koszty operacyjne

a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich

b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia

c) z tytułu odpisanych należności

d) zapłacone odszkodowania, kary i grzywny

e) przekazane darowizny

f) inne (z tytułu)

...

Pozostałe koszty operacyjne, razem

Nota 44 - do poz. XIII

Koszty działania banku

a) wynagrodzenia

b) ubezpieczenia i inne świadczenia

c) koszty rzeczowe

d) podatki i opłaty

e) składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

f) pozostałe (z tytułu)

...

Koszty działania banku, razem

Nota 45 - do poz. XV

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

a) odpisy na rezerwy na:

- należności normalne

- należności pod obserwacją

- należności zagrożone

- ogólne ryzyko bankowe

...

- inne

b) aktualizacja wartości:

- aktywów finansowych

...

- inne

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości, razem

Nota 46 - do poz. XVI

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

a) rozwiązanie rezerw na:

- należności normalne

- należności pod obserwacją

- należności zagrożone

- ogólne ryzyko bankowe

...

- inne

b) aktualizacja wartości:

- aktywów finansowych

- ...

- inne

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości, razem

Nota 47 - do poz. XIX.1

Zyski nadzwyczajne

a) losowe

b) pozostałe (z tytułu)

...

Zyski nadzwyczajne, razem

Nota 48 - do poz. XIX.2

Straty nadzwyczajne

a) losowe

b) pozostałe (z tytułu)

...

Straty nadzwyczajne, razem

Nota 48a - do poz. XIX.a.

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:8a)

- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Nota 49 - do poz. XXI

49.1. Podatek dochodowy bieżący

1. Zysk (strata) brutto

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, wg tytułów

...

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

4. Podatek dochodowy według stawki.... %

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

- wykazany w rachunku zysków i strat

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

49.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

...

Podatek dochodowy odroczony, razem

Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

- ujętego w kapitale własnym

- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy9)

Odnośnie do podatku dochodowego, wykazanego w rachunku zysków i strat, należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

- działalności zaniechanej

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nota 50 - do poz. XXII

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 51 - do poz. XXIII (uchylona)

Nota 52 - do poz. XXIV

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Nota 53

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania banku w poszczególne jednostki, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne, wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem

1a. Informacje o spełnieniu przez bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy - Prawo bankowe

2. Dane o źródłach pozyskania depozytów, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku

3. Informacje o zmianach wartości dotacji dla oddziałów zagranicznych, z uwzględnieniem stanu na początek okresu, zwiększeń i zmniejszeń z podziałem na poszczególne podmioty oraz stanu na koniec okresu

4. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta

4.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:

a) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

c) kredyty i pożyczki udzielone i należności własne

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia ze wskazaniem tytułów oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

4.2. Ponadto odnośnie do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w nocie 4.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

4.2.1. Należy zamieścić:

a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, w szczególności:

- zakres i charakter instrumentu

- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie

- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności

- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych

- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu

- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją

- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu

- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów

- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności

- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone

- ww. informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony

- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi

- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem

- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

d) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

- skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

- zyski lub straty z okresowej wyceny

- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości

- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży

- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego

- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności

- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych

- okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

- zmian w przepływach pieniężnych

- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

- ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

e) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności (dla wszystkich klas aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych)

g) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, w tym sumę wartości ekspozycji kredytowych będących aktywami lub zobowiązaniami pozabilansowymi, pomniejszoną o wartość utworzonych rezerw celowych i odpisów aktualizujących bez uwzględnienia zabezpieczeń prawnych, która jest podstawą kalkulacji wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy - Prawo bankowe (dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych)

h) wartość zabezpieczeń prawnych oraz innych pozycji wpływających na pomniejszenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego (dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych)

4.2.2. Odnośnie do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, dla których nie było możliwe ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej, należy wskazać wartość bilansową, a także przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, ze wskazaniem oszacowanej ich wartości

4.2.3. Odnośnie do aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, należy zamieścić:

a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie została ustalona wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

4.2.4. W przypadku gdy emitent był stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:

a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

4.2.4a. Informacje o zawartych przez bank umowach, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego

4.2.4b. W przypadku przeniesienia praw majątkowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych (przeniesienie aktywów), które nie są wyłączone z bilansu, należy wskazać następujące informacje w odniesieniu do każdej kategorii aktywów finansowych:

a) rodzaj przeniesionych aktywów

b) wartość i charakter korzyści zachowanych przez bank, a także rodzaje ryzyka związane z przeniesionymi aktywami finansowymi, które nie podlegają wyłączeniu z bilansu

c) wartość bilansową przeniesionych aktywów, wartość ujmowanych w bilansie aktywów i powiązanych z nimi zobowiązań

4.2.4c. Informacje o zastawie na mieniu banku, wraz z postanowieniami i warunkami ustanowienia zastawu oraz wartości bilansowej składników aktywów finansowych, które bank zastawił jako zabezpieczenie zobowiązań lub zobowiązań pozabilansowych

4.2.5. Dane o skutkach wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do poziomu wartości godziwej.

4.2.6. Informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane)

4.2.7. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży

4.2.8. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych należy podać informacje o wartości i kategorii przekwalifikowanych aktywów oraz o przyczynach przekwalifikowania

4.2.8a. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów dostępnych do sprzedaży albo z kategorii aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności, należy podać informacje o:

a) wartości aktywów finansowych przekwalifikowanych do i z każdej kategorii, a także przyczyny przekwalifikowania

b) wartości bilansowej i wartości godziwej składników aktywów finansowych, które zostały przekwalifikowane w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych

c) wyjątkowych okolicznościach, wraz z faktami wskazującymi na to, że były one wyjątkowe, gdy składnik aktywów finansowych został przekwalifikowany zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2013 r. poz. 329 oraz z 2017 r. poz. 1271)

d) przychodach lub kosztach z tytułu wyceny składnika aktywów finansowych, w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych

e) przychodach lub kosztach z tytułu wyceny, które zostałyby ujęte w okresie sprawozdawczym, jeżeli dany składnik aktywów finansowych nie zostałby przekwalifikowany

f) efektywnej stopie procentowej i szacunkowej kwocie przepływów pieniężnych, które bank spodziewa się odzyskać, na dzień przekwalifikowania składnika aktywów finansowych

4.2.9. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

4.2.10. Odnośnie do dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

4.2.11. Odnośnie do dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

4.2.11a. Należy podać informacje o kredytach i pożyczkach oraz innych należnościach banku, a także o instrumentach zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym, wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazując odrębnie:

a) wartość kredytów i pożyczek oraz innych należności banku zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

b) wartość ekspozycji na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy, bez uwzględnienia wartości instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym

c) wartość, o którą instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym zmniejszają wartość ekspozycji na ryzyko kredytowe

d) wartość zmiany, w danym okresie sprawozdawczym i narastająco, wartości godziwej kredytów i pożyczek oraz innych należności banku, która wynika ze zmian ryzyka kredytowego, ustaloną:

- jako wartość zmiany dla danego składnika lub grupy aktywów finansowych, która nie wynika ze zmiany warunków rynkowych powodujących ryzyko rynkowe, lub

- w oparciu o inną metodę, która w ocenie banku pozwala wierniej odzwierciedlić wartość zmiany dla danego składnika lub grupy aktywów finansowych, która wynika ze zmiany ryzyka kredytowego

e) wartość zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, jaka wystąpiła w danym okresie sprawozdawczym i narastająco

4.2.12. Odnośnie do wykazywanych zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 do 12 miesięcy

c) powyżej 12 miesięcy

4.2.12a. Należy podać informacje o zobowiązaniach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazując odrębnie:

a) wartość zobowiązań finansowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

b) wartość zobowiązań finansowych zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu

c) różnicę pomiędzy wartością bilansową zobowiązań finansowych a wartością, którą bank byłby zobowiązany zapłacić w terminie wymagalności

4.2.13. Należy podać informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne z uwzględnieniem:

a) rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe)

b) rodzajów instrumentów bazowych

c) podziału według instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte)

4.2.14. Należy podać informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące kategorie ryzyka:

a) ryzyko rynkowe, w tym:

- ryzyko walutowe

- ryzyko stopy procentowej

- ryzyko cenowe

b) ryzyko kredytowe

c) ryzyko płynności

d) ryzyko operacyjne

4.2.15. Należy podać informacje o stosowanych zasadach rachunkowości zabezpieczeń z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie inwestycji w podmiocie zagranicznym obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczeń

b) opis instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające oraz ich wartość godziwą

c) rodzaje ryzyka, podlegające zabezpieczeniu

d) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy

e) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie nie spodziewa się ponownego przeprowadzenia takich transakcji

4.2.16. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania

b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających

c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

4.2.17. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych zostały odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, należy podać:

a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

b) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych

c) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

4.2.18. Należy przedstawić analizę wiekową przeterminowanych na dzień bilansowy aktywów finansowych w podziale na aktywa finansowe, w przypadku, w którym nastąpiła utrata wartości, i pozostałe aktywa finansowe (dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych)

4a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi

5. Dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych

5a. Informacje o wartości posiadanych udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, które bank przeznaczył do sprzedaży

6. Szczegółowe dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami

7. Informacje na temat nieujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu

7a. Informacje o strukturze należności banku w podziale na poszczególne kategorie, ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości, z wyszczególnieniem kredytów i pożyczek, lokat w innych bankach i w innych podmiotach finansowych, w tym informacje o:

a) należnościach z odroczonym terminem zapłaty

b) należnościach przeterminowanych i należnościach spornych, na które nie utworzono rezerw celowych lub nie dokonano odpisu aktualizującego

8. Informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych

9. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności o zobowiązaniach warunkowych, w tym wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń (w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowiązań o charakterze gwarancyjnym), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

Należy zamieścić zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem:

a) nazwy emitentów papierów wartościowych z gwarancją przejęcia emisji

b) rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych

c) warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty, do jakiej bank zobowiązał się zaangażować w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej

d) informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy bankiem a podmiotem, któremu udzielono gwarancji

e) informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do obrotu na rynku regulowanym

10. Informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych

11. Informacje o zobowiązaniach z tytułu zatwierdzonej do wypłaty dywidendy

12. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

13. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie wraz z wyjaśnieniem przyczyn

14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

15. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe

16.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi, w tym z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań, z uwzględnieniem zasad polityki kredytowej banku względem podmiotów powiązanych oraz procentowego udziału przypadającego na transakcje z tymi podmiotami

16.2. Dane liczbowe dotyczące jednostek podporządkowanych, o:

a) należnościach i zobowiązaniach

b) kosztach i przychodach, w tym odsetkach i prowizjach, kosztach rezerw na kredyty i pożyczki

c) udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym nieodwołalnych

d) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

17. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

18. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

19. Informacje o przychodach i kosztach prowadzenia przez bank działalności maklerskiej

19a. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku, o wielkości:

a) środków pieniężnych klientów biura maklerskiego ulokowanych w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa

b) środków pieniężnych klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w biurze maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym

c) środków pieniężnych przekazanych z funduszu rozliczeniowego

19b. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o należnościach od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych, w podziale na:

a) należności z funduszu rozliczeniowego

b) należności z funduszu rekompensat

19c. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o zobowiązaniach wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych, w podziale na:

a) zobowiązania wobec funduszu rozliczeniowego

b) zobowiązania wobec funduszu rekompensat

19d. Informacje o należnościach od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe, w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku

19e. Informacje o zobowiązaniach wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe, w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku

19f. Informacje o zobowiązaniach wobec banków prowadzących działalność maklerską, domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, w podziale na:

a) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji giełdowych, w dalszym podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach

b) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) zobowiązania z tytułu reprezentacji innych banków prowadzących działalność maklerską oraz domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych

d) zobowiązania z tytułu afiliacji

e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu

19g. Informacje o należnościach od banków prowadzących działalność maklerską, domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, w podziale na:

a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych, w dalszym podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach

b) należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) należności z tytułu reprezentacji innych banków prowadzących działalność maklerską oraz domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych

d) należności z tytułu afiliacji

e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu

19h. Informacje o zmianach wartości funduszy wydzielonych dla oddziałów zagranicznych, z uwzględnieniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń, z podziałem na poszczególne podmioty, oraz stanu na koniec roku obrotowego

20. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących lub rezerwach celowych należności nieściągalnych, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu - w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów operacji finansowych oraz w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek

21. Informacje o kosztach związanych z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, z wyszczególnieniem tytułów

22. Informacje o kosztach poniesionych na finansowanie pracowniczych programów emerytalnych

23. Informacje o prowadzonej działalności powierniczej

24. Informacje o sekurytyzacji aktywów, z wyszczególnieniem:

- wartości i rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją

- wartości i rodzaju otrzymanych papierów wartościowych

25. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

26. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

26a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

27. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym oraz pracownikom emitenta, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących i pracowników oraz oddzielnie współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są powiązane osobiście osoby zarządzające i nadzorujące, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

28. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- badanie sprawozdania finansowego

- inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego

- usługi doradztwa podatkowego

- pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

29. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

30. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

31. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących roku obrotowego mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego

32. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

33. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

34. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

35. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

36. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

37. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

38. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub

- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

38a. Należy wskazać dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na:

a) zdematerializowane instrumenty finansowe, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe 38b. Należy zamieścić informacje o towarach giełdowych klientów w ujęciu wartościowym i ilościowym

39. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego


1) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

2) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

3) 4) Wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR.

5), 6), 7) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

8) Udziały lub akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta.

8a) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

9) Dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

Załącznik nr 317)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ LUB ZAKŁADAMI REASEKURACJI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,

BILANS / SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

- wartość firmy

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

III. Lokaty

1. Nieruchomości

2. Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym:

- lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności1)

- lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

- lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i jednostkach współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną*)

3. Inne lokaty finansowe

4. Należności depozytowe od cedentów

IV. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

V. Należności

1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

1.1. Od jednostek podporządkowanych

1.2. Od pozostałych jednostek

2. Należności z tytułu reasekuracji

1.1. Od jednostek podporządkowanych

1.2. Od pozostałych jednostek

3. Inne należności

1.1. Należności od budżetu

1.2. Pozostałe należności

a) od jednostek podporządkowanych

b) od pozostałych jednostek

VI. Inne składniki aktywów

1. Rzeczowe składniki aktywów

2. Środki pieniężne

3. Pozostałe składniki aktywów

VII. Rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Aktywowane koszty akwizycji

3. Zarachowane odsetki i czynsze

4. Inne rozliczenia międzyokresowe

VIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

IX. Akcje własne

Aktywa razem

Pasywa

I. Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy

2. (uchylona)

3. (uchylona)

4. Kapitał zapasowy

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

7.1. Dodatnie różnice kursowe

7.2. Ujemne różnice kursowe

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych

9. Zysk (strata) netto

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

III. Kapitały mniejszości*)

IV. Zobowiązania podporządkowane

V. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

VI. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna)

VII. Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna)

1. Oszacowane regresy i odzyski brutto

2. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach

VIII. Pozostałe rezerwy

1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3. Inne rezerwy

IX. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

X. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

1.1. Wobec jednostek podporządkowanych

1.2. Wobec pozostałych jednostek

2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

2.1. Wobec jednostek podporządkowanych

2.2. Wobec pozostałych jednostek

3. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek

4. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

5. Inne zobowiązania

5.1. Zobowiązania wobec budżetu

5.2. Pozostałe zobowiązania

a) wobec jednostek podporządkowanych

b) wobec pozostałych jednostek

6. Fundusze specjalne

XI. Rozliczenia międzyokresowe

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartość firmy

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pasywa razem

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2)

POZYCJE POZABILANSOWE

1. Należności warunkowe, w tym:

1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia

1.2. Pozostałe

2. Zobowiązania warunkowe, w tym:

2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje

2.2. Weksle akceptowane i indosowane

2.3. Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży

2.4. Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń

4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów

5. Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach

6. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju):

...

Pozycje pozabilansowe, razem

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

I. Składki (1-2-3+4)

1. Składki przypisane brutto

2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej

3. Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto

4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek

II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat

III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

IV. Odszkodowania i świadczenia (1+2)

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym

1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych

2. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym

2.1. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

V. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym

1. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto

2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

VI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw

VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej

1. Koszty akwizycji, w tym:

- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji

2. Koszty administracyjne

3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów

VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym:

- wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek podporządkowanych*)

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

I. Składki (1-2-3+4)

1. Składki przypisane brutto

2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto

3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto

4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek

II. Przychody z lokat

1. Przychody z lokat w nieruchomości

2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych

2.1. Z udziałów lub akcji

2.2. Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

2.3. Z pozostałych lokat

3. Przychody z innych lokat finansowych

3.1. Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

3.2. Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

3.4. Z pozostałych lokat

4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

5. Wynik dodatni z realizacji lokat

III. Niezrealizowane zyski z lokat

IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym

V. Odszkodowania i świadczenia (1+/-2)

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym

1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych

2. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym

2.1. Rezerwy brutto

2.2. Udział reasekuratorów

VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym

1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym:

1.1. Rezerw brutto

1.2. Na udziale reasekuratorów

2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

2.1. Rezerw brutto

2.2. Na udziale reasekuratorów

3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym

3.1. Rezerw brutto

3.2. Na udziale reasekuratorów

VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym

VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej

1. Koszty akwizycji, w tym:

- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji

2. Koszty administracyjne

3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach

IX. Koszty działalności lokacyjnej

1. Koszty utrzymania nieruchomości

2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

X. Niezrealizowane straty na lokatach

XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat

XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie, w tym:

- wynik techniczny ubezpieczeń na życie jednostek podporządkowanych*)

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie

II. Przychody z lokat

1. Przychody z lokat w nieruchomości

2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych

2.1. Z udziałów lub akcji

2.2. Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych

2.3. Z pozostałych lokat

3. Przychody z innych lokat finansowych

3.1. Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

3.2. Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych

3.4. Z pozostałych lokat

4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat

5. Wynik dodatni z realizacji lokat

III. Niezrealizowane zyski z lokat

IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

V. Koszty działalności lokacyjnej

1. Koszty utrzymania nieruchomości

2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej

3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat

4. Wynik ujemny z realizacji lokat

VI. Niezrealizowane straty na lokatach

VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych

VIII. Pozostałe przychody operacyjne

IX. Pozostałe koszty operacyjne

X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

XI. Zyski nadzwyczajne

XII. Straty nadzwyczajne

XIII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XIV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XIV.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności3)/Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

XV. Zysk (strata) brutto

XVI. Podatek dochodowy

a) część bieżąca

b) część odroczona

XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XVIII. (uchylona)

XIX. (Zyski) straty mniejszości*)

XX. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)4)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)5)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. (uchylona)

3. (uchylona)

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej

1.1. Wpływy z tytułu składek brutto

1.2. Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań

1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej

2. Wpływy z reasekuracji biernej

2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach

2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów

2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej

3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej

3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego

3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty

3.3. Pozostałe wpływy

II. Wydatki

1. Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej

1.1. Zwroty składek brutto

1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

1.3. Wydatki z tytułu akwizycji

1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym

1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów

1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej

1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej

2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej

2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji

2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej

3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej

3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego

3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty

3.3. Pozostałe wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie nieruchomości

2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych

3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom

5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki

6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych

7. Realizacja pozostałych lokat

8. Wpływy z nieruchomości

9. Odsetki otrzymane

10. Dywidendy otrzymane

11. Pozostałe wpływy z lokat

II. Wydatki

1. Nabycie nieruchomości

2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych

3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom

5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki

6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych

7. Nabycie pozostałych lokat

8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości

9. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

10. Pozostałe wydatki na lokaty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych

3. Pozostałe wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Dywidendy

2. Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku

3. Nabycie akcji własnych

4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych

5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

6. Pozostałe wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu/skonsolidowanego bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

Nota 1 - do poz. I aktywów

1.1. Wartości niematerialne i prawne

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

b) wartość firmy

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

- oprogramowanie komputerowe

d) inne wartości niematerialne i prawne

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem

1.2. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

1.3. Wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Wartości niematerialne i prawne, razem

Nota 2 - do poz. II aktywów*)

2.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy - jednostki zależne

b) wartość firmy - jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

2.2. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

2.3. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

2.4. (uchylona)

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 3 - do poz. III. 1. aktywów6)

3.1. Lokaty w nieruchomości (wg grup)

a) grunty własne

- według cen nabycia

- według bieżącej wartości

b) prawo wieczystego użytkowania gruntu

c) budynki i budowle

- według cen nabycia

- według bieżącej wartości

d) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

e) inwestycje budowlane

f) zaliczki na poczet inwestycji budowlanych

Lokaty w nieruchomości (wg grup), razem

3.2. Zmiana stanu lokat w nieruchomości (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto na koniec okresu

3.3. Nieruchomości (wg wykorzystania)

a) nieruchomości dla działalności własnej

b) pozostałe nieruchomości

Nieruchomości (wg wykorzystania), razem

3.4. Lokaty w nieruchomości

a) krótkoterminowe

b) długoterminowe

Lokaty w nieruchomości, razem

3.5. Lokaty w nieruchomości (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Lokaty w nieruchomości, razem

Ponadto należy podać wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym nie wykorzystywanych na własne potrzeby. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane.*)

Nota 4 - do poz. III. 2. aktywów7)

4.1. Lokaty w jednostkach podporządkowanych (wartość bilansowa)

a) udziały lub akcje w jednostkach zależnych, w tym:

- lokaty długoterminowe

b) udziały lub akcje w jednostkach współzależnych, w tym:

- lokaty długoterminowe

c) udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, w tym:

- lokaty długoterminowe

d) pożyczki udzielone jednostkom zależnym, w tym:

- pożyczki długoterminowe

e) pożyczki udzielone jednostkom współzależnym, w tym:

- pożyczki długoterminowe

f) pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym, w tym:

- pożyczki długoterminowe

g) dłużne papiery wartościowe jednostek zależnych, w tym:

- lokaty długoterminowe

h) dłużne papiery wartościowe jednostek współzależnych, w tym:

- lokaty długoterminowe

i) dłużne papiery wartościowe jednostek stowarzyszonych, w tym:

- lokaty długoterminowe

j) pozostałe lokaty (wg rodzaju)

- w tym: lokaty długoterminowe

...

- w tym: lokaty długoterminowe

Lokaty w jednostkach podporządkowanych, razem

4.1.1. Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (wartość bilansowa)*) / Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności8)

a) udziały lub akcje, w tym:

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

b) pożyczki udzielone, w tym:

- dla jednostek zależnych

- dla jednostek współzależnych

- dla jednostek stowarzyszonych

c) dłużne papiery wartościowe, w tym:

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

d) inne, (wg rodzaju), w tym:

- w jednostkach zależnych

...

- w jednostkach współzależnych

...

- w jednostkach stowarzyszonych

...

Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, razem / Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, razem

4.1.2. Lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną (wartość bilansowa)*)

a) udziały lub akcje, w tym:

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

b) pożyczki udzielone, w tym:

- dla jednostek zależnych

- dla jednostek współzależnych

c) dłużne papiery wartościowe, w tym:

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

d) inne (wg rodzaju), w tym:

- jednostek zależnych

...

- jednostek współzależnych

...

- pozostałe lokaty długoterminowe

...

Lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną, razem

4.1.3. Lokaty w pozostałych jednostkach podporządkowanych (wartość bilansowa)*)

a) udziały lub akcje, w tym:

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

b) pożyczki udzielone, w tym:

- dla jednostek zależnych

- dla jednostek współzależnych

- dla jednostek stowarzyszonych

c) dłużne papiery wartościowe, w tym:

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

d) inne (wg rodzaju), w tym:

- w jednostkach zależnych

...

- w jednostkach współzależnych

...

- w jednostkach stowarzyszonych

...

Lokaty w pozostałych jednostkach podporządkowanych, razem

4.2. Lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: 9)

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

4.2.1. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne10)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

4.2.2. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne11)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

4.2.3. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone12)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

4.2.4. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne13)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

4.2.5. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne14)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

4.2.6. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone15)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

4.3. Zmiana stanu lokat w jednostkach podporządkowanych (wg rodzaju)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

- nabycie

...

- inne

- korekty aktualizujące wartość

c) zmniejszenia (z tytułu)

- zbycie

...

- inne

- korekty aktualizujące wartość

d) stan na koniec okresu

...

4.4. Udziały oraz papiery wartościowe w jednostkach podporządkowanych

a) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

b) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Udziały oraz papiery wartościowe w jednostkach podporządkowanych, razem

4.5. Udziały, akcje i inne instrumenty finansowe w jednostkach podporządkowanych (lokaty długoterminowe) - wg zbywalności

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały lub akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

4.6. Udziały / akcje w jednostkach podporządkowanych (lokaty długoterminowe)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

e) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

f) data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

g) wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

h) korekty aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa udziałów / akcji

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

m) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

- (uchylone)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zysk (strata) z lat ubiegłych

- zysk (strata) netto

n) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

o) należności jednostki:

- długoterminowe

- krótkoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

r) przychody ze sprzedaży

s) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

4.7. Udziały, akcje i inne instrumenty finansowe w jednostkach podporządkowanych (lokaty krótkoterminowe) - wg zbywalności

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały lub akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

4.8. Lokaty w jednostkach podporządkowanych (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Lokaty w jednostkach podporządkowanych, razem

Nota 5 - do poz. III. 3. aktywów 16)

5.1. Inne lokaty finansowe

a) udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu

b) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

c) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

d) udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych

e) pożyczki zabezpieczone hipotecznie, w tym:

- zabezpieczone dodatkowo polisami

f) pozostałe pożyczki, w tym:

- dla ubezpieczonych, których głównym zabezpieczeniem jest polisa

- dla ubezpieczonych, niezabezpieczonych polisami

g) lokaty terminowe w instytucjach kredytowych

h) pozostałe lokaty (wg rodzaju)

...

Inne lokaty finansowe, razem

5.2. Zmiana stanu innych lokat finansowych (wg rodzaju)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

...

5.3. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje, w tym:

- lokaty długoterminowe

b) dłużne papiery wartościowe, w tym:

- lokaty długoterminowe

c) inne (wg rodzaju)

- w tym: lokaty długoterminowe

...

- w tym: lokaty długoterminowe

Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu, razem

5.4. Zmiana stanu lokat w udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu (wg rodzaju)

a) stan na początek okresu

...

b) zwiększenia (z tytułu)

- nabycie

- korekta wartości

...

- inne

c) zmniejszenia (z tytułu)

- zbycie

- korekta wartości

...

- inne

d) stan na koniec okresu

...

5.5. Udziały, akcje oraz inne instrumenty finansowe o zmiennej kwocie dochodu (lokaty długoterminowe) - wg zbywalności

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały lub akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

5.6. Udziały, akcje oraz inne instrumenty finansowe o zmiennej kwocie dochodu (lokaty długoterminowe)17)

a) nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa udziałów (akcji)

e) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

f) procent posiadanego kapitału zakładowego

g) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

h) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w jednostce

i) otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

5.7. Udziały, akcje oraz inne instrumenty finansowe o zmiennej kwocie dochodu (lokaty krótkoterminowe) - wg zbywalności

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały lub akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

5.8. Inne lokaty finansowe w instrumenty finansowe

a) emitowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest RP

- lokaty długoterminowe

- lokaty krótkoterminowe

b) gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest RP

c) emitowane przez NBP

d) gwarantowane przez NBP

e) emitowane przez samorząd terytorialny lub związek tych jednostek lub miasto stołeczne Warszawa

f) gwarantowane przez samorząd terytorialny lub związek tych jednostek lub miasto stołeczne Warszawa

g) pozostałe

Inne lokaty finansowe w instrumenty finansowe, razem

5.9. Papiery wartościowe (inne lokaty finansowe)

a) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

b) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Papiery wartościowe (inne lokaty finansowe), razem

5.10. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych (wg zapadalności) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie zapłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych, razem

5.11. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych w bankach krajowych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

c) w walutach obcych w bankach zagranicznych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych, razem

5.12. Inne lokaty finansowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

Inne lokaty finansowe, razem

5.13. Inne lokaty finansowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne lokaty finansowe, razem

W przypadku gdy wartość pozostałych lokat przekracza 5% ogółem pozycji aktywów bilansu "Lokaty", winny być one wyszczególnione z uwzględnieniem ich wartości i struktury rodzajowej.

Nota 6 - do poz. III. 4. aktywów

6.1. Należności depozytowe od cedentów (struktura walutowa)

a) należności depozytowe w walucie polskiej, w tym od:

- jednostek zależnych będących cedentami

- jednostek współzależnych będących cedentami

- jednostek stowarzyszonych będących cedentami

- znaczącego inwestora będącego cedentem

- wspólnika jednostki współzależnej będącego cedentem

- jednostki dominującej będącej cedentem

- pozostałych

b) należności depozytowe w walutach obcych, w tym od:

- jednostek zależnych będących cedentami

- jednostek współzależnych będących cedentami

- jednostek stowarzyszonych będących cedentami

- znaczącego inwestora będącego cedentem

- wspólnika jednostki współzależnej będącego cedentem

- jednostki dominującej będącej cedentem

- pozostałych

Należności depozytowe od cedentów (netto)

c) odpisy aktualizujące

Należności depozytowe od cedentów (brutto)

6.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności depozytowe od cedentów

a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu

6.3. Należności depozytowe od cedentów - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Należności depozytowe od cedentów, razem

Nota 7 - do poz. V. 1. aktywów

7.1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

a) należności od ubezpieczających, w tym:

- od jednostek podporządkowanych

- krajowe

- zagraniczne

- od pozostałych jednostek

- krajowe

- zagraniczne

b) należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym:

- od jednostek podporządkowanych

- krajowe

- zagraniczne

- od pozostałych jednostek

- krajowe

- zagraniczne

c) inne należności, w tym:

- od jednostek podporządkowanych

- krajowe

- zagraniczne

- od pozostałych jednostek

- krajowe

- zagraniczne

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (netto)

d) odpisy aktualizujące

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (brutto)

Dodatkowo należy wykazać salda rozrachunków z tytułu koasekuracji.

7.2. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem

7.3. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich netto

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem

Nota 8 - do poz. V. 2. aktywów

8.1. Należności z tytułu reasekuracji

a) należności bieżące w reasekuracji czynnej, w tym:

- od cedentów z rynku krajowego

- od cedentów zagranicznych

b) należności bieżące w reasekuracji biernej, w tym:

- od reasekuratorów krajowych

- od reasekuratorów zagranicznych

c) należności bieżące od retrocesjonariuszy, w tym:

- krajowych

- zagranicznych

d) należności z tytułu prowizji reasekuracyjnej rozliczanej w czasie

e) należności z tytułu udziału reasekuratorów w szkodach wypłaconych

Należności z tytułu reasekuracji (netto), razem

f) odpisy aktualizujące

Należności z tytułu reasekuracji (brutto), razem

8.2. Należności z tytułu reasekuracji

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Należności z tytułu reasekuracji, razem

8.3. Należności z tytułu reasekuracji

a) należności bieżące w reasekuracji czynnej, w tym:

- od cedentów będących jednostkami zależnymi

- od cedentów będących jednostkami współzależnymi

- od cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

- od cedenta będącego znaczącym inwestorem

- od cedenta będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

- od cedenta będącego jednostką dominującą

b) należności bieżące w reasekuracji biernej, w tym:

- od reasekuratorów będących jednostkami zależnymi

- od cedentów będących jednostkami współzależnymi

- od reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi

- od reasekuratora będącego znaczącym inwestorem

- od reasekuratora będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

- od reasekuratora będącego jednostką dominującą

c) należności bieżące od retrocesjonariuszy, w tym:

- od będących jednostkami zależnymi

- od cedentów będących jednostkami współzależnymi

- od będących jednostkami stowarzyszonymi

- od będącego znaczącym inwestorem

- od będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

- od będącego jednostką dominującą

d) pozostałe

Należności z tytułu reasekuracji, razem

8.4. Należności z tytułu reasekuracji (netto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Należności z tytułu reasekuracji (netto), razem

Nota 9 - do poz. V. 3. aktywów

9.1. Inne należności

a) należności od budżetu

b) rozrachunki z tytułu gwarancji i akredytyw

c) pozostałe należności, w tym:

- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego

Inne należności (netto), razem

d) odpisy aktualizujące

Inne należności (brutto), razem

9.2. Inne należności

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Inne należności, razem

9.3. Inne należności - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Inne należności, razem

9.4. Inne należności (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne należności, razem

Nota 10 - do poz. V aktywów

W odniesieniu do łącznej wartości należności należy przedstawić :

10.1. Zmianę stanu odpisów aktualizujących należności wg rodzaju należności

a) stan na początek okresu (wg rodzaju należności)

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) stan na koniec okresu (wg rodzaju należności)

...

10.2 Informacje o należnościach przeterminowanych (wg tytułów), w tym:

...

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy

...

Należności przeterminowane, razem, w tym:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy

Nota 11 - do poz. VI.1. aktywów

11.1. Rzeczowe składniki aktywów

a) urządzenia techniczne i maszyny

b) środki transportu

c) inne środki trwałe

b) środki trwałe w budowie

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

d) zapasy

Rzeczowe składniki aktywów, razem

11.2. Rzeczowe składniki aktywów - struktura własnościowa

a) własne

b) obce

Rzeczowe składniki aktywów, razem

11.3. Zmiana stanu środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

11.4. Środki trwałe (bilansowe) - struktura własnościowa

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe bilansowe, razem

11.5. Środki trwałe (wykazywane pozabilansowo)

- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Należy wykazać wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*)

Nota 12 - do poz. VI. 2. aktywów

12.1. Środki pieniężne

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

b) inne środki pieniężne

Środki pieniężne, razem

12.2. Środki pieniężne (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Środki pieniężne, razem

Nota 13 - do poz. VI. 3. aktywów

Pozostałe składniki aktywów (wg tytułów)

-

Pozostałe składniki aktywów, razem

Nota 14 - do poz. VII. aktywów

14.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- powstania straty podatkowej

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,

- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

14.2. Zarachowane odsetki i czynsze

a) zarachowane odsetki od lokat terminowych, w tym:

- w bankach krajowych

- w bankach zagranicznych

b) zarachowane czynsze

Zarachowane odsetki i czynsze, razem

14.3. Inne rozliczenia międzyokresowe (wg tytułów)

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 14a - do poz. IX aktywów

14a.1. Akcje własne

a) liczba

b) wartość według ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

14a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość według ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 15 - do aktywów

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny.

Nota 16 - do poz. I. 1. pasywów

Kapitał zakładowy (struktura)

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria / emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) rodzaj ograniczenia praw do akcji

f) liczba akcji

g) wartość serii /emisji wg wartości nominalnej

h) sposób pokrycia kapitału

i) data rejestracji

j) prawo do dywidendy (od daty)

k) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:

- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

- zmianach wartości nominalnej akcji

- zmianach praw z akcji

oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Nota 17 - do poz. I. 3. pasywów (uchylona)

Nota 18 - do poz. I. 4. pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem lub umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał zapasowy, razem

Nota 19 - do poz. I. 5. pasywów

Kapitał z aktualizacji wyceny

a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych

b) z tytułu odroczonego podatku dochodowego

c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

d) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Nota 20 - do poz. I. 6. pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia)

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 21 - do poz. I. 10. pasywów

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wg tytułów)

...

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Nota 22 - do poz. II pasywów*)

22.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

22.2. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

22.3. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

22.4. (uchylona)

Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 23 - do poz. III pasywów*)

Zmiana stanu kapitałów mniejszości

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan na koniec okresu

Nota 24 - do poz. IV pasywów

24.1. Zobowiązania podporządkowane

Zobowiązania podporządkowane, w tym:

- wartość zobowiązań zabezpieczonych na majątku zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Zobowiązania podporządkowane, razem

24.2. Zobowiązania podporządkowane - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Zobowiązania podporządkowane, razem

24.3. Zobowiązania podporządkowane (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania podporządkowane, razem

Nota 25 - do poz. V i VI pasywów

25.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

a) rezerwa składek:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

b) rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

c) rezerwa ubezpieczeń na życie:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

d) rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

e) rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

f) rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

g) rezerwy na zwrot składek dla członków

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

h) pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

i) rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem

W przypadku gdy występuje istotna różnica w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, pomiędzy stanem tej rezerwy na początku okresu z tytułu szkód powstałych w poprzednich okresach a wielkością szkód wypłaconych w ciągu danego okresu z tytułu tych szkód oraz stanem rezerwy na koniec okresu tytułem tych szkód - należy przedstawić tą rezerwę w podziale na grupy ubezpieczeń.

25.2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (struktura walutowa)

a) rezerwa składek:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

b) rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

c) rezerwa ubezpieczeń na życie:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

d) rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

e) rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

f) rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka):

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

g) rezerwy na zwrot składek dla członków:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

h) pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

h) rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem

25.3. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (struktura walutowa)

a) udział reasekuratorów w rezerwie składek:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

b) udział reasekuratorów w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

c) udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

d) udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

e) udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

f) udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych określonych w statucie:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

g) udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający:

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, razem

25.4. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego

a) rezerwa składek:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

b) rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego:

- rezerwy brutto

- udział reasekuratorów

Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego, razem

Nota 26 - do poz. VIII. 1. pasywów

26.1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników

a) rezerwy na świadczenia emerytalne

b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów)

...

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem

26.2. Zmiana stanu rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników

a) stan rezerw na początek okresu (wg tytułów)

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

...

26.3. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem

Nota 27 - do poz. VIII. 2. pasywów

27.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)

- zmiany stawek podatkowych

- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,

- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych

- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

27.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem

Nota 28 - do poz. VIII. 3. pasywów

28.1. Inne rezerwy (wg tytułów), w tym:

- fundusz prewencyjny

...

Inne rezerwy, razem

28.2. Inne rezerwy (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne rezerwy, razem

28.3. Zmiana stanu innych rezerw

a) stan na początek okresu (wg tytułów)

...

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) wykorzystanie (z tytułu)

...

d) rozwiązanie (z tytułu)

...

e) stan na koniec okresu (wg tytułów)

...

Nota 29 - do poz. IX pasywów

29.1. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

a) depozyty składki, w tym:

- należne reasekuratorom krajowym

- należne reasekuratorom zagranicznym

b) depozyty szkód, w tym:

- należne reasekuratorom krajowym

- należne reasekuratorom zagranicznym

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem

29.2. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej:

- wobec jednostek zależnych będących reasekuratorami

- wobec jednostek współzależnych będących reasekuratorami

- wobec jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

- wobec znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

- wobec wspólnika jednostki współzależnej będącego reasekuratorem

- wobec jednostki dominującej będącej reasekuratorem

- pozostałe

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł):

- wobec jednostek zależnych będących reasekuratorami

- wobec jednostek współzależnych będących reasekuratorami

- wobec jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

- wobec znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

- wobec wspólnika jednostki współzależnej będącego reasekuratorem

- wobec jednostki dominującej będącej reasekuratorem

- pozostałe

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem

29.3. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem

29.4. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów (struktura walutowa)

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem

Nota 30 - do poz. X. 1 pasywów

30.1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

a) zobowiązania wobec ubezpieczających , w tym:

- wobec jednostek podporządkowanych

- krajowe

- zagraniczne

- wobec pozostałych jednostek

- krajowe

- zagraniczne

b) zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym:

- wobec jednostek podporządkowanych

- krajowe

- zagraniczne

- wobec pozostałych jednostek

- krajowe

- zagraniczne

c) inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym:

- wobec jednostek podporządkowanych

- krajowe

- zagraniczne

- wobec pozostałych jednostek

- krajowe

- zagraniczne

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem

30.2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem

30.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich wobec:

a) jednostek zależnych

b) jednostek współzależnych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczącego inwestora

e) wspólnika jednostki współzależnej

f) jednostki dominującej

g) pozostałych

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem

30.4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (struktura walutowa)

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem

Nota 31 - do poz. X. 2. pasywów

31.1. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

a) rachunki bieżące w reasekuracji czynnej, w tym:

- cedentów z rynku krajowego

- cedentów zagranicznych

b) rachunki bieżące w reasekuracji biernej, w tym:

- reasekuratorów krajowych

- reasekuratorów zagranicznych

c) zobowiązania z tytułu retrocesji, w tym wobec:

- retrocesjonariuszy krajowych

- retrocesjonariuszy zagranicznych

d) zobowiązania z tytułu składek reasekuracyjnych rozliczanych w czasie

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem

31.2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

a) zobowiązania bieżące w reasekuracji czynnej, w tym wobec:

- cedentów będących jednostkami zależnymi

- cedentów będących jednostkami współzależnymi

- cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

- cedenta będącego znaczącym inwestorem

- cedenta będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

- cedenta będącego jednostką dominującą

b) zobowiązania bieżące w reasekuracji biernej, w tym wobec:

- reasekuratorów będących jednostkami zależnymi

- reasekuratorów będących jednostkami współzależnymi

- reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi

- reasekuratora będącego znaczącym inwestorem

- reasekuratora będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

- reasekuratora będącego jednostką dominującą

c) zobowiązania bieżące wobec retrocesjonariuszy, w tym wobec:

- retrocesjonariuszy będących jednostkami zależnymi

- retrocesjonariuszy będących jednostkami współzależnymi

- retrocesjonariuszy będących jednostkami stowarzyszonymi

- retrocesjonariusza będącego znaczącym inwestorem

- retrocesjonariusza będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

- retrocesjonariusza będącego jednostką dominującą

d) pozostałe

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem

31.3. Zobowiązania z tytułu reasekuracji - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem

31.4. Zobowiązania z tytułu reasekuracji (struktura walutowa)

- w walucie polskiej

- w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem

Nota 32 - do poz. X. 3. pasywów

32.1. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek

a) zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

b) pozostałe (wg tytułów):

...

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek, razem

32.2. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek - o pozostałym od dnia bilansowego okresie zapłaty

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 roku do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek, razem

32.3. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych oraz pobranych pożyczek, razem

32.4. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe (wg rodzaju)

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje / zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) rynek notowań

h) inne

Nota 33 - do poz. X. 4. pasywów

33.1. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

c) powyżej 1 do 5 lat

d) powyżej 5 lat

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych, razem

33.2. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych, razem

33.3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) kwota kredytu / pożyczki wg umowy18)

d) kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty19)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne

33.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) kwota kredytu / pożyczki wg umowy20)

d) kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty21)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne

Nota 34 - do poz. X. 5. pasywów

34.1. Inne zobowiązania

a) zobowiązania wobec budżetu

b) pozostałe zobowiązania, w tym:

- z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego

Inne zobowiązania, razem

34.2. Inne zobowiązania - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku

- powyżej 1 roku do 5 lat

- powyżej 5 lat

Inne zobowiązania, razem

34.3. Inne zobowiązania (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne zobowiązania, razem

34.4. Inne zobowiązania wobec

a) jednostek zależnych

b) jednostek współzależnych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczącego inwestora

e) wspólnika jednostki współzależnej

f) jednostki dominującej

g) pozostałych

Inne zobowiązania, razem

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku emitenta i jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 35 - do zobowiązań

W odniesieniu do łącznej wartości zobowiązań należy przedstawić informacje o zobowiązaniach przeterminowanych (wg tytułów)

Nota 36 - do poz. X. 6. pasywów

Fundusze specjalne (wg tytułów)

...

Fundusze specjalne, razem

Nota 37 - do poz. XI. pasywów

37.1. Rozliczenia międzyokresowe

a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

- długoterminowe (wg tytułów):

...

- krótkoterminowe (wg tytułów):

...

b) ujemna wartość firmy

c) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:

...

Rozliczenia międzyokresowe, razem

37.2. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Stan na początek okresu (wg tytułów)

...

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan na koniec okresu (wg tytułów)

...

37.3. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów

Stan na początek okresu (wg tytułów)

...

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan na koniec okresu (wg tytułów)

...

Nota 38 do marginesu wypłacalności (uchylona)

Nota 39 do wartości księgowej na jedną akcję

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

Noty do pozycji pozabilansowych

Nota 40

40.1. Należności warunkowe, z tytułu:

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

- od jednostek zależnych

- od jednostek współzależnych

- od jednostek stowarzyszonych

- od znaczącego inwestora

- od wspólnika jednostki współzależnej

- od jednostki dominującej

b) pozostałe (wg rodzaju)

...

- w tym: od jednostek zależnych

- w tym: od jednostek współzależnych

- w tym: od jednostek stowarzyszonych

- w tym: od znaczącego inwestora

- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

- w tym: od jednostki dominującej

...

Należności warunkowe, razem

40.2. Zobowiązania warunkowe, z tytułu:

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

- wobec jednostek zależnych

- wobec jednostek współzależnych

- wobec jednostek stowarzyszonych

- wobec znaczącego inwestora

- wobec wspólnika jednostki współzależnej

- wobec jednostki dominującej

b) weksli akceptowanych i indosowanych, w tym:

- wobec jednostek zależnych

- wobec jednostek współzależnych

- wobec jednostek stowarzyszonych

- wobec znaczącego inwestora

- wobec wspólnika jednostki współzależnej

- wobec jednostki dominującej

c) aktywów z zobowiązaniem odsprzedaży (wg rodzaju)

...

- w tym: wobec jednostek zależnych

- w tym: wobec jednostek współzależnych

- w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

- w tym: wobec znaczącego inwestora

- w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

- w tym: wobec jednostki dominującej

...

d) inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach (wg rodzaju)

...

- w tym: wobec jednostek zależnych

- w tym: wobec jednostek współzależnych

- w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

- w tym: wobec znaczącego inwestora

- w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

- w tym: wobec jednostki dominującej

...

e) pozostałe (wg rodzaju)

...

- w tym: wobec jednostek zależnych

- w tym: wobec jednostek współzależnych

- w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

- w tym: wobec znaczącego inwestora

- w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

- w tym: wobec jednostki dominującej

...

Zobowiązania warunkowe, razem

40.3. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju)

...

- w tym: wobec jednostek zależnych

- w tym: wobec jednostek współzależnych

- w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

- w tym: wobec znaczącego inwestora

- w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

- w tym: wobec jednostki dominującej

...

Inne pozycje pozabilansowe, razem

40.4. Należności warunkowe (struktura walutowa) z tytułu:

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

b) pozostałe (wg rodzaju)

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności warunkowe, razem

40.5. Zobowiązania warunkowe (struktura walutowa) z tytułu:

a) udzielonych gwarancji i poręczeń

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

b) weksli akceptowanych i indosowanych

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

c) aktywów z zobowiązaniem odsprzedaży (wg rodzaju)

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

d) inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach (wg rodzaju)

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

e) pozostałe, (wg rodzaju)

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania warunkowe, razem

40.6. Inne pozycje pozabilansowe (struktura walutowa) z tytułu:

- w walucie polskiej

- w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Inne pozycje pozabilansowe, razem

Należy przedstawić wartość udzielonych poręczeń i gwarancji pozaubezpieczeniowych

Noty objaśniające do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (A), technicznego rachunku ubezpieczeń na życie (B) i ogólnego rachunku zysków i strat / ogólnego skonsolidowanego rachunku zysków i strat (C)

Nota 41 - do poz. A. I. 1.

41.1. Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

a) w ubezpieczeniach bezpośrednich

b) w ubezpieczeniach pośrednich

Składki przypisane brutto, razem

41.2. Składki przypisane brutto w bezpośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Składki brutto bezpośrednie (wg klas rachunkowych), razem

Należy podać kwoty składek przypisanych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń.

41.3. Składki przypisane brutto w pośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Składki brutto pośrednie (wg klas rachunkowych), razem

Należy podać kwoty składek przypisanych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń.

41.4. Składki zarobione brutto w bezpośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Składki brutto bezpośrednie (wg klas rachunkowych), razem

Należy podać kwoty składek zarobionych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń.

41.5. Składki zarobione brutto w pośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Składki brutto pośrednie (wg klas rachunkowych), razem

Należy podać kwoty składek zarobionych otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń.

41.6. Rozliczenia z tytułu reasekuracji

a) składki ubezpieczeniowe otrzymane z zagranicy

b) składki reasekuracyjne przekazane za granicę

c) saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji biernej

d) saldo rozliczeń z tytułu reasekuracji czynnej

e) wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji biernej, w tym:

- wartość należności od resekuratorów zabezpieczonych gwarancjami instytucji finansowych

f) wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji czynnej, w tym:

- wartość zobowiązań wobec cedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

- wartość zobowiązań wobec retrocedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Nota 42 - do poz. A. IV.

42.1. Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto

a) z ubezpieczeń bezpośrednich, w tym:

- koszty likwidacji szkód

b) z ubezpieczeń pośrednich, w tym:

- koszty likwidacji szkód

Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto, razem

42.2. Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w bezpośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w ubezpieczeniach bezpośrednich (wg klas rachunkowych), razem

42.3. Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w pośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w ubezpieczeniach pośrednich (wg klas rachunkowych), razem

42.4. Koszty likwidacji szkód w bezpośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Koszty likwidacji szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich (wg klas rachunkowych), razem

42.5. Koszty likwidacji szkód w pośrednich ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych)

a) następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)

b) komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

c) komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

d) morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

e) od ognia i innych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9)

f) odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)

g) kredyt i gwarancje (grupy 14,15)

h) ochrona prawna (grupa 17)

i) świadczenie pomocy (grupa 18)

j) pozostałe (grupa 16)

Koszty likwidacji szkód w ubezpieczeniach pośrednich (wg klas rachunkowych), razem

Nota 43 - do poz. A. VII.

43.1. Koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym

a) ubezpieczeń bezpośrednich

b) ubezpieczeń pośrednich

Koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym, razem

43.2. Koszty akwizycji

a) poniesione w okresie sprawozdawczym, w tym:

- wartość prowizji akwizycyjnych z ubezpieczeń bezpośrednich

b) przeniesione na przyszłe okresy sprawozdawcze

Nota 44 - do poz. A. VII.2.

Koszty administracyjne

a) zużycie materiałów i energii

b) usługi obce

c) podatki i opłaty

d) wynagrodzenia

e) ubezpieczenia i inne świadczenia

f) amortyzacja

g) inne (wg tytułów)

...

Koszty administracyjne, razem

Nota 45 - do poz. B.I.1.

45.1. Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie

a) składki indywidualne

- z ubezpieczeń bezpośrednich

- z ubezpieczeń pośrednich

b) składki ubezpieczeń grupowych

- z ubezpieczeń bezpośrednich

- z ubezpieczeń pośrednich

c) składki okresowe

- z ubezpieczeń bezpośrednich

- z ubezpieczeń pośrednich

d) składki jednorazowe

- z ubezpieczeń bezpośrednich

- z ubezpieczeń pośrednich

e) składki z umów ubezpieczenia bezpremiowe

- z ubezpieczeń bezpośrednich

- z ubezpieczeń pośrednich

f) składki z umów ubezpieczenia premiowe

- z ubezpieczeń bezpośrednich

- z ubezpieczeń pośrednich

g) składki z umów ubezpieczenia, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający

- z ubezpieczeń bezpośrednich

- z ubezpieczeń pośrednich

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie, razem

45.2. Składki przypisane brutto w bezpośrednich ubezpieczeniach na życie (wg klas rachunkowych)

a) ubezpieczenie na życie

b) ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci

c) ubezpieczenie na życie, jeżeli jest związane z funduszem inwestycyjnym

Składki brutto przypisane w bezpośrednich ubezpieczeniach na życie (wg klas rachunkowych), razem

45.3. Składki przypisane brutto w pośrednich ubezpieczeniach na życie (wg klas rachunkowych)

a) ubezpieczenie na życie

b) ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci

c) ubezpieczenie na życie, jeżeli jest związane z funduszem inwestycyjnym

Składki przypisane brutto w pośrednich ubezpieczeniach na życie (wg klas rachunkowych), razem

45.4. Rozliczenia z tytułu reasekuracji

a) składki ubezpieczeniowe otrzymane z zagranicy

b) składki reasekuracyjne przekazane za granicę

c) saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji biernej

d) saldo rozliczeń z tytułu reasekuracji czynnej

e) wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji biernej, w tym:

- wartość należności od resekuratorów zabezpieczonych gwarancjami instytucji finansowych

f) wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji czynnej, w tym:

- wartość zobowiązań wobec cedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

- wartość zobowiązań wobec retrocedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Nota 46 - do poz. B. V.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (wg klas rachunkowych)

a) ubezpieczenie na życie

b) ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci

c) ubezpieczenie na życie, jeżeli jest związane z funduszem inwestycyjnym

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (wg klas rachunkowych), razem

Nota 47 - do poz. B. VIII.

47.1. Koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym

a) ubezpieczeń bezpośrednich

b) ubezpieczeń pośrednich

Koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym, razem

47.2. Koszty akwizycji

a) poniesione w okresie sprawozdawczym, w tym:

- wartość prowizji akwizycyjnych z ubezpieczeń bezpośrednich

b) przeniesione na przyszłe okresy sprawozdawcze

47.3. Koszty administracyjne

a) zużycie materiałów i energii

b) usługi obce

c) podatki i opłaty

d) wynagrodzenia

e) ubezpieczenia i inne świadczenia

f) amortyzacja

g) inne (wg tytułów)

...

Koszty administracyjne, razem

Nota 48 - do poz. C.VIII

Pozostałe przychody operacyjne

a) przychody finansowe

b) przychody z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego

c) przychody z tytułu działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

d) przychody z tytułu wykonywania bezpośredniej likwidacji szkód

e) inne przychody operacyjne, w tym:

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 49 - do poz. C.IX

Pozostałe koszty operacyjne

a) koszty finansowe

b) koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego

c) koszty związane z prowadzeniem działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

d) koszty z tytułu wykonywania bezpośredniej likwidacji szkód

e) podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410)

f) inne koszty operacyjne, w tym:

...

Pozostałe koszty operacyjne, razem

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale według tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

Nota 50

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych*)

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki*) Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to informacje powyższe należy przedstawić w sprawozdaniu finansowym.

Nota 51 - do poz. C. XI.

Zyski nadzwyczajne

a) losowe

b) pozostałe (wg tytułów)

...

Zyski nadzwyczajne, razem

Nota 52 - do poz. C. XII.

Straty nadzwyczajne

a) losowe

b) pozostałe (wg tytułów)

...

Straty nadzwyczajne, razem

Nota 52a - do poz. C.XIV.a.

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym21a):

- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Nota 53 - do poz. C. XVI.

53.1. Podatek dochodowy bieżący

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

2. Korekty konsolidacyjne*)

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

...

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

5. Podatek dochodowy według stawki ....%

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

- wykazany w rachunku zysków i strat

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

53.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

...

Podatek dochodowy odroczony, razem

Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

- ujętego w kapitale własnym

- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy22)

Odnośnie podatku dochodowego, wykazanego w rachunku zysków i strat należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

- działalności zaniechanej

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W odniesieniu do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat, należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania.

Nota 54 - do poz. C. XVII.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) z podziałem na tytuły

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 55 - do poz. C. XVIII. (uchylona)

Nota 56 - do poz. C. XX.

Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe.

Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zyski (straty) netto jednostek zależnych

c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych

d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

e) korekty konsolidacyjne

Zysk (strata) netto

Nota 57

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych / skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływu środków pieniężnych / skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu.

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych / skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny.

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływu środków pieniężnych / skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta.

1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

c) pożyczki udzielone i należności własne

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie.

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić:

a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:

- zakres i charakter instrumentu

- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie

- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności

- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych

- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu

- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją

- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu

- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów

- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności

- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone

- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony

- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi

- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem

- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

e) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

- skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

- zyski lub straty z okresowej wyceny

- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości

- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży

- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego

- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności

- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych

- okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

- zmian w przepływach pieniężnych

- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

- ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

f) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

g) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:

- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości

- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

h) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:

- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia

- koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:

a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:

a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych w okresie sprawozdawczym

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis rodzaju zabezpieczeń

b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą

c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania

b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających

c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:

a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny

b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych

c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych przez emitenta na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności

3. Informacje o zobowiązaniach kapitałowych

4. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

7. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe

8. 1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

8. 2. Transakcje z jednostkami, w których udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami są członkowie zarządu i organów nadzorczych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli dysponują one, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 33% wszystkich praw głosu na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy)

8. 3. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:

a) trwałych lokatach finansowych w tych jednostkach

b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

c) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji

d) pozycjach pozabilansowych związanych z jednostkami powiązanymi

e) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

9. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

- procentowym udziale

- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

- dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

10. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

11. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

11a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

12. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

12a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- usługi doradztwa podatkowego

- pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

13. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

15. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

16. Sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz ogólnego rachunku zysków i strat/skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

17. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi / skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi

18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

20. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta/jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności

21. W przypadku sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj akcji wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto wg wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub

- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj akcji wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

22. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

23.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej

23.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia

24. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

25. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji, niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego / skonsolidowanego sprawozdania finansowego

C. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO (uchylona)


1) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

2) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

3) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

4,5) Wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR.

6) Należy dodatkowo wykazać wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat, których wartość uległa umorzeniu

7) Należy dodatkowo wykazać wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat, których wartość uległa umorzeniu

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

16) Należy dodatkowo wykazać wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat, których wartość uległa umorzeniu

17) Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji inne, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

18,19, 20, 21) w przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

21a) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Załącznik nr 4

(uchylony)18)

Załącznik nr 519)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH DOMAMI MAKLERSKIMI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO/SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,

BILANS /SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym:

- środki pieniężne klientów

II. Należności krótkoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

1. W jednostkach powiązanych

2. W pozostałych jednostkach

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności

1. W jednostkach powiązanych

2. W pozostałych jednostkach

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. W jednostkach powiązanych, w tym:

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności*)

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją*)

2. W pozostałych jednostkach, w tym:

- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności*)

VII. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

- wartość firmy

X. Wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

XI. Rzeczowe aktywa trwałe

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

XIV. Akcje własne

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

III. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

3. Pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

V. Zobowiązania podporządkowane

VI. Kapitały mniejszości*)

VII. Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy

2. (uchylona)

3. (uchylona)

4. Kapitał zapasowy

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

a) dodatnie różnice kursowe

b) ujemne różnice kursowe

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych

9. Zysk (strata) netto

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

VIII. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych*)

Pasywa razem

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2)

POZYCJE POZABILANSOWE

I. Zobowiązania warunkowe, w tym:

1. Gwarancje

2. Kaucje, poręczenia

3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności

4. Pozostałe

II. Majątek obcy w użytkowaniu

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

IV. Inne pozycje pozabilansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT/SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Przychody z podstawowej działalności, w tym:

- od jednostek powiązanych

1. Przychody z działalności maklerskiej

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

II. Koszty działalności podstawowej

III. Zysk (strata) na działalności podstawowej (I-II)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V), w tym:

- zysk (strata) jednostek powiązanych

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności (VII-VIII), w tym:

- zysk (strata) jednostek powiązanych

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI), w tym:

- zysk (strata) jednostek powiązanych

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

XV. (uchylona)

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV)

XVII. Przychody finansowe

XVIII. Koszty finansowe

XIX. (uchylona)

XX. (uchylona)

XXI. (uchylona)

XXII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XXIII. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

XXIII.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności3)/Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

1. Udział w zyskach/Udział w zyskach

2. Udział w stratach/Udział w stratach

XXIV. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII-XXII+XXIII+/-XXIII.a.)

XXV. Podatek dochodowy

1. Część bieżąca

2. Część odroczona

XXVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXVII. (uchylona)

XXVIII. (Zyski) straty mniejszości*)

1. Zysk mniejszości

2. Strata mniejszości

XXIX. Zysk (strata) netto (XXIV-XXV-XXVI+/-XXVIII)

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)4)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)5)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. (uchylona)

3. (uchylona)

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH/SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Zyski (straty) mniejszości*)

2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności6)/Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

3. Amortyzacja, w tym:

- odpisy wartości firmy z jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych*)

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

7. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności

8. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

9. Zmiana stanu należności

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym:

- funduszy specjalnych

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

12. Pozostałe korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym7):

a) w jednostce dominującej

b) w znaczącym inwestorze

c) we wspólniku jednostki współzależnej

d) w jednostkach podporządkowanych

e) w pozostałych jednostkach

3a. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży*)

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie instrumentów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z instrumentów finansowych

4. Pozostałe wpływy

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym8):

a) w jednostce dominującej

b) w znaczącym inwestorze

c) we wspólniku jednostki współzależnej

d) w jednostkach podporządkowanych

e) w pozostałych jednostkach

3a. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym*):

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie instrumentów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

5. Pozostałe wydatki

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych

6. Wpływy z emisji akcji

7. Dopłaty do kapitału

8. Pozostałe wpływy

II. Wydatki

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Spłata zobowiązań podporządkowanych

6. Wydatki z tytułu emisji akcji

7. Nabycie akcji własnych

8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

10. Wydatki na cele społecznie użyteczne

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

12. Zapłacone odsetki

13. Pozostałe wydatki

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu/skonsolidowanego bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

Nota 1 - do poz. I. aktywów

1.1. Środki pieniężne i inne aktywa

a) w kasie

b) na rachunkach bankowych

c) inne środki pieniężne

d) inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne i inne aktywa, razem

1.2. Środki pieniężne i inne aktywa (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Środki pieniężne i inne aktywa, razem

1.3. Środki pieniężne i inne aktywa klientów

a) na rachunkach bankowych i w kasie

b) pozostałe

Środki pieniężne i inne aktywa klientów, razem

W odniesieniu do pozycji "środki pieniężne i inne aktywa" należy również podać informacje o wielkości:

a) środków pieniężnych i innych aktywów własnych domu maklerskiego

b) środków pieniężnych i innych aktywów klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub obrocie pierwotnym,

c) środków pieniężnych i innych aktywów przekazanych z funduszu rozliczeniowego

Nota 2 - do poz. II i VII aktywów

2.1. Należności krótkoterminowe

a) od klientów, w tym z tytułu:

- odroczonego terminu zapłaty

- należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nieobjętych odpisami aktualizującymi należności

b) od jednostek powiązanych:

- od jednostek zależnych

- od jednostki dominującej

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od jednostek współzależnych

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od znaczącego inwestora

g) od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

- z tytułu zawartych transakcji

- pozostałe

h) od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

i) od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

- z funduszu rozliczeniowego

- należności z funduszu rekompensat

- pozostałe

j) od CCP

- z funduszu rozliczeniowego

- pozostałe

k) od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

l) od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

m) od izby gospodarczej

n) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

o) dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności

p) wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

q) pozostałe

Należności krótkoterminowe, netto

r) odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe (wielkość dodatnia)

Należności krótkoterminowe, brutto

2.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

2.3. Należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach):

...

b) należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) należności z tytułu reprezentacji innych domów i banków prowadzących działalność maklerską na rynkach regulowanych

d) (uchylona)

e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub CCP

f) pozostałe

Należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem

Należności od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy. Należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

2.4. Należności (krótko- i długoterminowe), o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

f) należności przeterminowane

Należności razem (brutto)

g) odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna)

Należności, razem (netto)

2.5. Należności przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

d) powyżej 1 roku do 5 lat

e) powyżej 5 lat

Należności razem (brutto)

f) odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna)

Należności razem (netto)

2.6. Należności od klientów

a) należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty

b) należności przeterminowane i roszczenia sporne nieobjęte korektami aktualizującymi należności

c) pozostałe

Należności od klientów, razem

2.7. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności krótkoterminowe brutto, razem

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym, od których nie dokonano odpisów aktualizujących i niewykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Nota 3 - do poz. III aktywów

3.1. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

a) akcje

b) dłużne papiery wartościowe

c) certyfikaty inwestycyjne

d) warranty

e) pozostałe papiery wartościowe

f) instrumenty pochodne

g) towary giełdowe

h) pozostałe

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem

3.2. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem

3.3. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

Nota 4 - do poz. IV aktywów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 4a - do poz. IV.a.8a)

4a.1. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

a) jednostce dominującej

b) znaczącemu inwestorowi

c) wspólnikowi jednostki współzależnej

d) jednostkom zależnym

e) jednostkom współzależnym

f) jednostkom stowarzyszonym

g) pozostałe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

4a.2. Udzielone pożyczki krótkoterminowe*)

a) jednostkom zależnym niekonsolidowanym i jednostkom współzależnym niewycenianym metodą proporcjonalną

b) jednostkom zależnym, współzależnym i stowarzyszonym wycenianym metodą praw własności

c) pozostałym jednostkom

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

4a.3. Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

Nota 5 - do poz. V aktywów

5.1 Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności9)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe papiery wartościowe

c) towary giełdowe

d) pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem

5.2. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

- pozostałe papiery wartościowe

- towary giełdowe

- pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną, razem

5.3. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

- pozostałe papiery wartościowe

- towary giełdowe

- pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, razem

5.4. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności pozostałych jednostek*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

- pozostałe papiery wartościowe

- towary giełdowe

- pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności pozostałych jednostek, razem

5.5. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem

5.6. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

Nota 6 - do poz. VI aktywów

6.1. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży10)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe papiery wartościowe

f) towary giełdowe

g) pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem

6.2. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną*)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

- pozostałe papiery wartościowe

- towary giełdowe

- pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną, razem

6.3. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności*)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

- pozostałe papiery wartościowe

- towary giełdowe

- pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, razem

6.4. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży pozostałych jednostek*)

a) udziały i akcje

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

- pozostałe papiery wartościowe

- towary giełdowe

- pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży pozostałych jednostek, razem

6.5. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem

6.6. Udziały lub akcje

a) w jednostce dominującej

b) w znaczącym inwestorze

c) we wspólniku jednostki współzależnej

d) w jednostkach podporządkowanych

- zależnych

- współzależnych

- stowarzyszonych

e) w pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje, razem

6.7. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, w tym:11)

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

6.8. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne12)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

6.9. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne13)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

6.10. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone14)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

6.11. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne15)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

6.12. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne16)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

6.13. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone17)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

6.14. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

6.15. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

e) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą proporcjonalną lub metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną lub metodą praw własności

f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu

g) wartość udziałów/akcji według ceny nabycia

h) korekty aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa udziałów/akcji

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu

m) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

- (uchylone)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zysk (strata) z lat ubiegłych

- zysk (strata) netto

n) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

o) należności jednostki, w tym:

- należności długoterminowe

- należności krótkoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

r) przychody ze sprzedaży

s) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce

t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

6.16. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach18)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa udziałów/akcji

e) kapitał własny jednostki, w tym:

- kapitał zakładowy

f) procent posiadanego kapitału zakładowego

g) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

h) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji)

i) otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

Nota 7 - do poz. VII aktywów

7.1. Należności długoterminowe

a) od jednostki dominującej (z tytułu)

...

b) od znaczącego inwestora (z tytułu)

...

c) od wspólnika jednostki współzależnej

...

d) od jednostek podporządkowanych (z tytułu)

...

e) od pozostałych jednostek (z tytułu)

...

Należności długoterminowe netto

f) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

7.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

7.3. Należności długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności długoterminowe, razem

Nota 8 - do poz. VIII aktywów

8.1. Udzielone pożyczki długoterminowe19)

a) jednostce dominującej

b) znaczącemu inwestorowi

c) wspólnikowi jednostki współzależnej

d) jednostkom zależnym

e) jednostkom współzależnym

f) jednostkom stowarzyszonym

g) pozostałe

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

8.2. Udzielone pożyczki długoterminowe*)

a) jednostkom zależnym niekonsolidowanym i niebędącym spółkami handlowymi jednostkom współzależnym niewycenianym metodą proporcjonalną

b) jednostkom zależnym, współzależnym i stowarzyszonym wycenianym metodą praw własności

c) pozostałym jednostkom

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

8.3. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

... 

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

Nota 9 - do poz. IX aktywów

9.1. Wartości niematerialne i prawne

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

b) wartość firmy

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

- oprogramowanie komputerowe

d) inne wartości niematerialne i prawne

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem

9.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

9.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Wartości niematerialne i prawne, razem

Nota 10 - do poz. X aktywów*)

10.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy - jednostki zależne

b) wartość firmy - jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

10.2. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

10.3. Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

10.4. (uchylona)

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 11 - do poz. XI aktywów

11.1. Rzeczowe aktywa trwałe

a) środki trwałe, w tym:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transportu

- inne środki trwałe

b) środki trwałe w budowie

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

11.2. Zmiana stanu środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

- zwiększenia

- zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

11.3. Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własnościowa)

a) majątek własny,

b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany,

c) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, (np. z tytułu umów leasingu), w tym:

- wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

Nota 12 - do poz. XII aktywów

12.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

- powstania straty podatkowej

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie do ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,

- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

12.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 12a - do poz. XIV aktywów

12a.1. Akcje własne

a) liczba

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

12a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 13 - do aktywów

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych/odwróconych jest istotna, należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nota 14 - do poz. I pasywów

14.1. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych:

a) wobec jednostek zależnych

b) wobec jednostki dominującej

3. Wobec jednostek współzależnych

4. Wobec jednostek stowarzyszonych

5. Wobec wspólnika jednostki współzależnej

6. Wobec znaczącego inwestora

7. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

8. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

9. Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

b) pozostałe

10. Wobec CCP

a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

b) pozostałe

11. Wobec izby gospodarczej

12. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

13. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

- od jednostek zależnych

- od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

14. Dłużne papiery wartościowe

15. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

16. Wekslowe

17. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

18. Z tytułu wynagrodzeń

19. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

20. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

21. Fundusze specjalne

22. Pozostałe

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

14.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

14.3. Zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach):

...

b) z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym

c) z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na rynkach regulowanych

d) (uchylona)

e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub CCP

f) pozostałe

Zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem

Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełd towarowych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe

Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

14.4. Zobowiązania krótkoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

a) do 1 miesiąca

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku

e) dla których termin wymagalności upłynął

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

14.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki

b) siedziba

c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy20)

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty21)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne

14.6. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta/jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

14.7. Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)

...

Fundusze specjalne, razem

Nota 15 - do poz. II pasywów

15.1. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty

a) od jednostek powiązanych

- od jednostek zależnych

- od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

- od jednostek zależnych

- od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) wobec jednostek powiązanych

- wobec jednostek zależnych

- wobec jednostki dominującej

b) wobec jednostek współzależnych

c) wobec jednostek stowarzyszonych

d) wobec wspólnika jednostki dominującej

e) wobec znaczącego inwestora

f) pozostałe

6. Pozostałe

Zobowiązania długoterminowe, razem

15.2. Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem

15.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania długoterminowe, razem

15.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy22)

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty23)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

h) inne

15.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) rynek notowań

h) inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta/jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 16 - do poz. III pasywów

16.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

16.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

- długoterminowe (wg tytułów):

...

- krótkoterminowe (wg tytułów):

...

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów

- długoterminowe (wg tytułów):

...

- krótkoterminowe (wg tytułów):

...

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

16.3. Zmiana stanu innych rozliczeń międzyokresowych Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu

Nota 17 - do poz. IV pasywów

17.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych

- zmiany stawek podatkowych

- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)

- zmiany stawek podatkowych

- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie do dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,

- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych

- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

17.2. Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu

a) utworzenie (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu

17.3. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu

a) utworzenie (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu

17.4. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na początek okresu (wg tytułów)

...

a) utworzenie (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów)

...

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem

17.5. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na początek okresu (wg tytułów)

a) utworzenie (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (wg tytułów)

...

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem

Nota 18 - do poz. V pasywów

18.1. Zobowiązania podporządkowane (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania podporządkowane, razem

18.2. Zobowiązania podporządkowane

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy24)

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty25)

e) warunki oprocentowania

f) termin spłaty

g) zabezpieczenia

Nota 19 - do poz. VII pasywów*)

Zmiana stanu kapitałów mniejszości

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu

Nota 20 - do poz. VII.1 pasywów

Kapitał zakładowy (struktura)

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria/emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) rodzaj ograniczenia praw do akcji

f) liczba akcji

g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej

h) sposób pokrycia kapitału

i) data rejestracji

j) prawo do dywidendy (od daty)

k) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:

- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

- zmianach wartości nominalnej akcji

- zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych, oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacje o ich udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Nota 21 - do poz. VII.3 pasywów (uchylona)

Nota 22 - do poz. VII.4 pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał zapasowy, razem

Nota 23 - do poz. VII.5 pasywów

Kapitał z aktualizacji wyceny

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych

b) z tytułu podatku odroczonego

c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

d) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Nota 24 - do poz. VII.6 pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia)

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 25 - do poz. VII.10. pasywów

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wg tytułów)

...

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Nota 26 - do poz. VIII pasywów*)

26.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

26.2. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

26.3. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

26.4. (uchylona)

Należy podać ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 27 - do wartości księgowej na jedną akcję

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Nota 28 - do zobowiązań warunkowych

28.1. Zobowiązania warunkowe udzielone (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

- jednostkom zależnym

- jednostkom współzależnym

- jednostkom stowarzyszonym

- jednostce dominującej

- wspólnikowi jednostki współzależnej

- znaczącemu inwestorowi

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

- wobec jednostek zależnych

- wobec jednostek współzależnych

- wobec jednostek stowarzyszonych

- wobec jednostki dominującej

- wobec wspólnika jednostki współzależnej

- wobec znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe udzielone, razem

28.2. Zobowiązania warunkowe otrzymane (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

- od jednostek zależnych

- od jednostek współzależnych

- od jednostek stowarzyszonych

- od jednostki dominującej

- od wspólnika jednostki współzależnej

- od znaczącego inwestora

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

- od jednostek zależnych

- od jednostek współzależnych

- od jednostek stowarzyszonych

- od jednostki dominującej

- od wspólnika jednostki współzależnej

- od znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat/skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 29 - do poz. I.1

Przychody z działalności maklerskiej (z tytułu):

a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie

c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

d) doradztwa inwestycyjnego

e) oferowania instrumentów finansowych

f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe

g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768)

h) pozostałe

Przychody z działalności maklerskiej, razem

Nota 30 - do poz. I.1 i I.2

Należy przedstawić strukturę rzeczową i terytorialną przychodów z działalności podstawowej, w tym kwoty przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Nota 31 - do poz. II

Koszty działalności podstawowej

a) opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

b) opłaty na rzecz CCP

c) opłaty na rzecz izby gospodarczej

d) wynagrodzenia

e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

f) świadczenia na rzecz pracowników

g) zużycie materiałów i energii

h) usługi obce

i) koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

j) pozostałe koszty rzeczowe

k) amortyzacja

l) podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

m) prowizje i inne opłaty

n) pozostałe

Koszty działalności podstawowej, razem

Nota 32 - do poz. IV

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

a) dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

b) odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

c) korekty aktualizujące wartość

d) zysk ze sprzedaży/umorzenia

e) pozostałe

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem

Nota 33 - do poz. V

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

a) korekty aktualizujące wartość

b) strata ze sprzedaży/umorzenia

c) pozostałe

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem

Nota 34 - do poz. VII

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności

a) odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

b) korekty aktualizujące wartość

c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

d) zysk ze sprzedaży/umorzenia

e) pozostałe

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem

Nota 35 - do poz. VIII

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności

a) korekty aktualizujące wartość

b) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

c) strata ze sprzedaży/umorzenia

d) pozostałe

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem

Nota 36 - do poz. X

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

a) dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym

- od jednostek powiązanych

b) odsetki, w tym

- od jednostek powiązanych

c) korekty aktualizujące wartość

d) zysk ze sprzedaży/umorzenia

e) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

f) pozostałe

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem

Nota 37 - do poz. XI

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

a) korekty aktualizujące wartość

b) strata ze sprzedaży/umorzenia

c) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

d) pozostałe

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem

Nota 38 - do poz. X i XI

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych*)

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji

- w jednostkach zależnych

- w jednostkach współzależnych

- w jednostkach stowarzyszonych

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

Należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części akcji (udziałów) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą akcje (udziały) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki.*)

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to informacje powyższe należy przedstawić w sprawozdaniu finansowym

Nota 39 - do poz. XIII

Pozostałe przychody operacyjne

a) nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

b) rozwiązanie rezerw

c) zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

d) dotacje

e) pozostałe, w tym:

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 40 - do poz. XIV

Pozostałe koszty operacyjne

a) strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

b) utworzenie rezerw

c) odpisy aktualizujące należności

d) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

e) pozostałe, w tym:

...

Pozostałe koszty operacyjne, razem

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

Nota 41 - do poz. XV (uchylona)

Nota 42 - do poz. XVII

42.1. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

a) od jednostek powiązanych

- od jednostek zależnych

- od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

2. Odsetki od lokat i depozytów

a) od jednostek powiązanych

- od jednostek zależnych

- od jednostki dominującej

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od wspólnika jednostki współzależnej

e) od znaczącego inwestora

f) pozostałe

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe, w tym:

...

Przychody finansowe, razem

42.2. Odsetki od lokat i depozytów

a) od własnych lokat i depozytów

b) od środków pieniężnych klientów

Odsetki od lokat i depozytów, razem

Nota 43 - do poz. XVIII

Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

a) dla jednostek powiązanych

- dla jednostek zależnych

- dla jednostki dominującej

b) dla jednostek współzależnych

c) dla jednostek stowarzyszonych

d) dla wspólnika jednostki współzależnej

e) dla znaczącego inwestora

f) pozostałe

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe, w tym:

...

Koszty finansowe, razem

Nota 43a - do poz. XXIII.a.

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:26)

- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Nota 44 - do poz. XX (uchylona)

Nota 45 - do poz. XXI (uchylona)

Nota 46 - do poz. XXV

46.1. Podatek dochodowy bieżący

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

2. Korekty konsolidacyjne*)

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, wg tytułów

...

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

5. Podatek dochodowy według stawki ... %

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

a) wykazany w rachunku zysków i strat

b) dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

c) dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

46.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

a) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

b) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

c) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

d) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

e) inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

...

Podatek dochodowy odroczony, razem

Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

- ujętego w kapitale własnym

- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy27)

Odnośnie do podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

- działalności zaniechanej

- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W odniesieniu do skonsolidowanego rachunku zysków i strat należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania

Nota 47 - do poz. XXVI

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 48 - do poz. XXVII (uchylona)

Nota 49 - do poz. XXXI

Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zysk (strata) netto wspólnika jednostki współzależnej

c) zyski (straty) netto jednostek zależnych

d) zyski (straty) netto jednostek współzależnych

e) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

f) korekty konsolidacyjne

Zysk (strata) netto

Nota 50

Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Nota 51

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

Należy objaśnić podział działalności domu maklerskiego na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową przyjęty do rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych/skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych/skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki" należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

Sprawozdawczość według segmentów

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta

1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

c) pożyczki udzielone i należności własne

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić:

a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:

- zakres i charakter instrumentu

- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie

- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności

- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych

- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu

- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją

- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu

- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów

- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności

- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone

- ww. informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony

- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi

- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem

- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

d) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

- skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

- zyski lub straty z okresowej wyceny,

- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,

- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,

- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,

- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,

- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,

- okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

- zmian w przepływach pieniężnych,

- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,

- ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

e) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:

- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości

- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

g) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:

- szacowanej maksymalnej kwocie straty, na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia

- koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie do aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, należy zamieścić:

a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie została ustalona wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku gdy emitent był stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:

a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie do dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie do dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie do wykazywanych zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych z pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

- do 3 miesięcy

- powyżej 3 do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis rodzaju zabezpieczeń

b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą

c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania

b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających

c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:

a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny

b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych

c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych przez emitenta na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

4. Dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na:

a) zabezpieczenia transakcji krótkiej sprzedaży

b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych

c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych

d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów

5. Dane o instrumentach finansowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w podziale na:

a) zdematerializowane instrumenty finansowe

- w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe

6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie wraz z wyjaśnieniem przyczyn

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

8. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe

8a. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

9.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki tych transakcji

9.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:

a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji

c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

9a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) przychodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

12. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

12a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

13. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

13a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- usługi doradztwa podatkowego

- pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

14. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

15. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

16. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

17. Sprawozdanie finansowe /skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat/skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

18. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym /skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi/skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi

19. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

20. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

20a. Definicje, opis celu i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na które narażony jest dom maklerski

21. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę emitenta/jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności

22. W przypadku sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub

- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

23.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej

23.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia

24. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

25. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

26. W przypadku sprawozdania finansowego - wskazanie danych o łącznej kwocie funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.20)), zwanym dalej "rozporządzeniem 575/2013". W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie danych o poziomie skonsolidowanych funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

27. W przypadku sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie danych o łącznej kwocie ekspozycji i odpowiednio skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko w podziale na ekspozycje z tytułu poszczególnych typów ryzyka (w tym: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego; dodatkowej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym; kwoty innych ekspozycji na ryzyko oraz kwoty odchylenia wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych dla podmiotów, które wyliczają wymóg z tytułu stałych kosztów pośrednich) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, a w przypadku sprawozdania finansowego również w ujęciu średniomiesięcznym

28. W przypadku sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej na zasadzie skonsolidowanej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

29. W przypadku sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

30. Dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

C. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO (uchylona)


1) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

2) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

3) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

4, 5) Wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR.

5) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

7, 8) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

8a, 9) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

10) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

18) Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta.

19) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

20, 21)w przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

22, 23)W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

24, 25)W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł.

26) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

27) Dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia.

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Załącznik nr 6

(uchylony)

Załącznik nr 7

(uchylony)


1) Obecnie działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 337 z 05.12.2006, str. 17; Dz. Urz. UE L 61 z 28.02.2007, str. 24, Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 17, Dz. Urz. UE L 103 z 13.04.2012, str. 13, Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 256 z 22.09.2012, str. 4, Dz. Urz. UE L 177 z 28.06.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 25.09.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 58 z 04.03.2016, str. 13.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. poz. 857), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768, 791 i 1089.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 216 z 21.08.2007, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 62.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 19.10.2013, str. 2, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84 i 190, Dz. Urz. UE L 355 z 12.12.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 63, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2015, str. 13, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 3, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36, Dz. Urz. UE L 340 z 15.12.2016, str. 9, Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 10.06.2017, str. 1.

9) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 października 2005 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

19) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 355 z 12.12.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36, Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2017, str. 14, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2017, str. 7.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama