REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1948

OBWIESZCZENIE
 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 797), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 1548);

2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 1439).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 1548), które stanowią:

"§ 2. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 3. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu dokonają czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 4. Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach dokonają czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 5. Biblioteki wymienione w § 2-4 dokonają czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2-5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 1439), które stanowią:

"§ 2. Biblioteka Śląska w Katowicach dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 4. Biblioteki, o których mowa w § 2 i 3, dokonają czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r.w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 3 października 2017 r. (poz. 1948)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria zaliczania zbiorów bibliotek do narodowego zasobu bibliotecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanego dalej "narodowym zasobem";

2) wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu;

3) organizację narodowego zasobu;

4) zasady i zakres szczególnej ochrony narodowego zasobu.

§ 2. Do narodowego zasobu są zaliczane zbiory biblioteki mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) posiadają wartość historyczną;

2) posiadają wartość dla nauki;

3) posiadają wartość dla kultury;

4) posiadają wartość artystyczną.

§ 3. Wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. W przypadku gdy zbiory biblioteki tylko w części są zaliczane do narodowego zasobu, część tę wyodrębnia się ze zbiorów biblioteki.

§ 5. Narodowy zasób dzieli się na następujące kategorie:

1) rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale, których wartość wynosi:

a) 12 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 12 000 zł;

2) grafiki i matryce do ich wykonania oraz plakaty, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł;

3) fotografie, filmy oraz ich negatywy, których wartość wynosi:

a) 6000 zł albo więcej,

b) mniej niż 6000 zł;

4) rękopisy, których wartość wynosi:

a) 4000 zł albo więcej,

b) mniej niż 4000 zł;

5) publikacje, których wartość wynosi:

a) 6000 zł albo więcej,

b) mniej niż 6000 zł;

6) kolekcje biblioteczne, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł;

7) inne materiały biblioteczne, niewymienione w pkt 1-6, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł.

§ 6. 1. Zbiór zaliczany do narodowego zasobu jest ujęty w ewidencji elektronicznej.

2. Do prowadzenia ewidencji elektronicznej stosuje się przepisy dotyczące szczegółowej i sumarycznej ewidencji wpływów oraz szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. poz. 1283).

§ 7. 1. Biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.

2. Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu zawiera określenie:

1) ewentualnych zagrożeń zasobu oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia;

2) zadań i obowiązków osób realizujących w danej jednostce organizacyjnej zadania z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

3) zasobów ludzkich i technicznych oraz środków, niezbędnych do ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

4) organizacji ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego regionu kraju i obiektu lub grupy obiektów, w tym obiektu zabytkowego, w którym są gromadzone zbiory zaliczane do narodowego zasobu;

5) wewnętrznych procedur realizacji zadań z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

6) działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu albo sytuacji kryzysowych, w tym:

a) sposobu monitorowania zagrożeń,

b) trybu uruchamiania zasobów i środków, o których mowa w pkt 3,

c) procedur reagowania, określających sposób realizacji działań,

d) współdziałania między podmiotami realizującymi działania, w tym ich łączności;

7) organizacji systemu monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu;

8) organizacji ewakuacji osób i ewakuacji całości albo przemieszczenia narażonej na uszkodzenia lub zniszczenie części zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu z obszarów zagrożonych;

9) sposobu oraz trybu oceniania i dokumentowania strat poniesionych w zbiorach zaliczonych do narodowego zasobu w wyniku wystąpienia zagrożenia albo sytuacji kryzysowej.

3. Do planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu dołącza się wykaz umów i porozumień związanych z realizacją zadań oraz działań określonych w planie ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.

4. Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu podlega wdrożeniu i corocznej aktualizacji, wykonywanej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 8. Narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:

1) przechowywania,

2) kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,

3) udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

- które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

§ 9. Środki na wprowadzenie oraz utrzymanie szczególnej ochrony, określonej w § 7 ust. 1 i § 8, zapewnia organizator biblioteki, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 10. Biblioteka, której zbiory są zaliczane do narodowego zasobu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokona czynności, o których mowa w:

1) § 4-6, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.;

2) § 7 ust. 1 i § 8, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 z dnia 4 lipca 2012 r.

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRE POSIADAJĄ ZBIORY ZALICZANE DO NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

1) Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

2) Biblioteka Narodowa w Warszawie

3)4) Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

4)4) Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

5)4) Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6)4) Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

7)4) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

8)5) Biblioteka Śląska w Katowicach

9)5) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 955 oraz z 2009 r. poz. 356), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1230).

4) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 1548), które weszło w życie z dniem 12 października 2016 r.

5) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. poz. 1439), które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2017 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-19
  • Data wejścia w życie: 2017-10-19
  • Data obowiązywania: 2020-04-11
  • Dokument traci ważność: 2021-07-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA