reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych]

1. W publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach artystycznych, zwanych dalej „szkołami”, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą, z zastrzeżeniem ust. 2–4, w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

2. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych, ogólnokształcących szkół baletowych, szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca i szkół sztuki cyrkowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji końcowej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego.

4. W szkołach policealnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

§ 2. [Przerwy świąteczne oraz ferie]

W szkołach:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia albo od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie, w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych odpowiadają terminom rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy się w najbliższy wtorek po świętach;

4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

§ 3. [Organizacja tygodnia pracy]

1. W zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć albo sześć dni w tygodniu.

2. Decyzję o organizacji tygodnia pracy podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły, przed rozpoczęciem ferii letnich, powiadamia organ prowadzący szkołę, uczniów oraz ich rodziców o przyjętej organizacji tygodnia pracy.

4. W szkołach, w których obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy artystyczne i inne służące upowszechnianiu kultury.

§ 4. [Ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych]

1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej oraz szkoły policealnej – do 6 dni;

2) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych i ogólnokształcącej szkoły baletowej – do 10 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:

a) egzamin ósmoklasisty,

b) egzamin maturalny,

c) egzamin dyplomowy w części teoretycznej;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, oraz za zgodą dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 5. [Obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych]

1. W dniach, o których mowa w § 4 ust. 1, szkoła, w której jest realizowane kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

2. Szkoła, o której mowa w ust. 1, ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 6. [Informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych]

W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 4 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama