| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1030), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1902).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1902), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa, należnych od dnia 1 lipca 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 listopada 2017 r. (poz. 2241)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) niektórych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa, wymienionych w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) pracowników zatrudnionych w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem § 9 i 10 oraz wymagań kwalifikacyjnych, które są określone w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pracowniku – rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 1;

2) pracowniku Instytutu – rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

§ 3. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 3a. 1. Pracownikowi Instytutu zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być także przyznany pracownikowi Instytutu innemu niż wymieniony w ust. 1, pełniącemu funkcje kierownicze.

§ 4. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 5. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

§ 6. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 7. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 8. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustaleniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce organizacyjnej więziennictwa w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce organizacyjnej więziennictwa po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 10. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, nie więcej niż o 1/3, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 12. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w cywilnej jednostce organizacyjnej więziennictwa, w dniu 1 maja 2008 r., ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 13. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (Dz. U. poz. 430, z późn. zm.2)), z wyjątkiem § 3a i 5, które tracą moc z dniem 30 kwietnia 2008 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3), z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I.4) Dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 020 – 2 000

II

1 070 – 2 050

III

1 120 – 2 100

IV

1 170 – 2 150

V

1 220 – 2 200

VI

1 270 – 2 250

VII

1 320 – 2 300

VIII

1 370 – 2 350

IX

1 430 – 2 400

X

1 530 – 2 500

XI

1 630 – 2 600

XII

1 730 – 2 700

XIII

1 840 – 2 800

 

II. Dla pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 280 – 1 950

II

1 340 – 2 050

III

1 400 – 2 170

IV

1 470 – 2 300

V

1 540 – 2 550

VI

1 730 – 2 800

VII

1 910 – 3 050

VIII

2 100 – 3 300

IX

2 290 – 3 700

X

2 480 – 4 100

XI

2 550 – 4 500

XII

2 900 – 4 900

XIII

3 250 – 5 400

XIV

3 600 – 5 900

XV

3 950 – 6 400

XVI

4 200 – 6 900

XVII

4 900 – 7 920

XVIII

5 870 – 8 950


1) Obecnie działem administracji rządowej – praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 260, z 1998 r. poz. 335, z 1999 r. poz. 448, z 2000 r. poz. 374, z 2001 r. poz. 486, z 2003 r. poz. 206, z 2004 r. poz. 426, z 2005 r. poz. 346, z 2006 r. poz. 294 oraz z 2007 r. poz. 1315.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2008 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1902), które weszło w życie z dniem 26 listopada 2016 r.; przepisy rozporządzenia zmieniającego mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa, należnych od dnia 1 lipca 2016 r.

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego*)

1

do 110

2

do 145

3

do 190

 

*) Wynagrodzenie zasadnicze zostało określone w załączniku nr 1 w tabeli II.

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Tabela I. Niektórych pracowników zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, okręgowych inspektoratach Służby Więziennej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz aresztach śledczych i zakładach karnych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wymagane kwalifikacje*)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

1

Kierownik kotłowni*)

XI – XIII

wyższe

średnie

4

8

2

Szef kuchni

VI – VIII

średnie gastronomiczne

3

Mechanik – operator spychacza

V – VII

zasadnicze o wymaganym profilu

Konserwator*)

Elektryk*)

Technik*)

średnie

Kucharz

zasadnicze

Rzemieślnik

Kierowca

według odrębnych przepisów

4

Palacz kotłów wysokociśnieniowych*)

III – VI

zasadnicze o wymaganym profilu

5

Aparaturowy stacji uzdatniania wody

II – V

zasadnicze o wymaganym profilu

Wykwalifikowana pomoc kuchenna

zasadnicze

Kelner

Kancelista

podstawowe

Operator urządzeń powielających

Młodszy kucharz

Robotnik gospodarczy

6

Palacz c.o.*)

I – IV

podstawowe i kurs dla palaczy

7

Pomoc kuchenna

I – III

podstawowe

Młodszy kelner

Dozorca

Sprzątaczka

 

*) Pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych określonych w przepisach odrębnych obowiązani są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

TABELA II. PRACOWNIKÓW INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE I INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni oraz pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej

1

Profesor zwyczajny

XVII – XVIII

według odrębnych przepisów

2

Profesor wizytujący

XVI – XVII

3

Profesor nadzwyczajny

XV – XVI

4

Starszy kustosz dyplomowany

XV – XVI

Starszy dokumentalista dyplomowany

5

Główny specjalista badawczo-techniczny

XIV – XV

6

Adiunkt

XIII – XIV

7

Kustosz dyplomowany

XIII – XIV

Dokumentalista dyplomowany

8

Adiunkt: biblioteczny, dokumentacji naukowej

XII – XIII

9

Starszy specjalista badawczo-techniczny

XII – XIII

10

Asystent

XI – XII

11

Asystent: biblioteczny, dokumentacji naukowej

XI – XII

12

Specjalista badawczo-techniczny

X – XI

II. Pracownicy inni niż wymienieni w części I

1

Dyrektor

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora

stopień lub tytuł naukowy

3 lata na samodzielnym stanowisku

3

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Radca prawny

XIV – XVI

1

według odrębnych przepisów

5

Kierownik: zakładu, działu, pracowni, wydziału, sekcji

XIII – XVI

3

wyższe

7, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku

6

Główny specjalista inżynieryjno-techniczny

XIII – XVI

wyższe

9

7

Zastępca głównego księgowego

XI – XII

1

wyższe

5

Zastępca kierownika: zakładu, działu, pracowni, wydziału, sekcji

średnie

9

Kierownik: kadr, sekretariatu

8

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

X – XII

wyższe

7

9

Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 8

X – XII

wyższe

5

średnie

9

10

Specjalista inżynieryjno-techniczny

VIII – XI

wyższe

1

Prawnik

Psycholog

Biolog

Chemik

Ekonomista

Informatyk

Kryminalistyk

Mechanik

11

Specjalista inny niż wymieniony w lp. 10

VIII – XI

wyższe

2

Asystent dyrektora

średnie

4

12

Specjalista ds. bhp

VIII – XI

według odrębnych przepisów

13

Starszy referent: administracyjny, ekonomiczny, finansowy

VI – IX

wyższe

po wstępnym stażu

Technik analityk

Starszy laborant

Kasjer

Magazynier

średnie

2

Księgowy

Sekretarz

Sekretarka

14

Starszy inspektor ds. bhp

VI – IX

według odrębnych przepisów

15

Konserwator

VII – VIII

średnie zawodowe

5

16

Kierowca-mechanik

VI – VII

według odrębnych przepisów

17

Referent: administracyjny, ekonomiczny, finansowy

V – VI

średnie

Laborant

18

Inspektor ds. bhp

V – VI

według odrębnych przepisów

19

Rzemieślnik: elektryk, stolarz, ślusarz i inni

V – VI

zasadnicze zawodowe

20

Maszynistka

IV – V

średnie

21

Pracownik:

administracyjno-gospodarczy,

gospodarczy

IV – V

podstawowe

22

Palacz c.o.

IV – V

uprawnienia palacza c.o.

23

Sprzątaczka

III – IV

podstawowe

Dozorca

Portier

Telefonistka

24

Stażysta

II – IV

wyższe średnie

25

Goniec

II – III

podstawowe

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »