| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń1)

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, związane z ustanowieniem środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom, w których utrzymuje się nie więcej niż 50 świń, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.09.2017, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/1536”, oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.

§ 2. [Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy]

Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536, zwanej dalej „pomocą”, w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 3 rozporządzenia 2017/1536. Do kontroli stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006, 1503 i 2216).

§ 3. [Informacje w sprawie wdrożenia rozporządzenia 2017/1536]

Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej informacje w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1536.

§ 4. [Warunki udzielenia pomocy]

Pomoc jest udzielana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 1 rozporządzenia 2017/1536.

§ 5. [Ustalanie średniej liczby zwierząt]

1. Średnią liczbę zwierząt, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, ustala się:

1) jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez posiadacza świń we wszystkich posiadanych siedzibach w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, i liczby 12;

2) na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), zwanym dalej „rejestrem zwierząt gospodarskich” – według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.

2. Średnią liczbę zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, ustala się:

1) jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna nakazująca zabicie lub ubój świń oraz zakazująca utrzymywania świń w gospodarstwie, wydana na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855), i liczby 12;

2) na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich – według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.

3. W przypadku gdy średnia liczba zwierząt określona w sposób, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jest:

1) mniejsza niż 1 – ustala się, że średnia liczba zwierząt, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. b oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, wynosi 1;

2) większa niż 1 – liczbę zwierząt ustala się po zaokrągleniu do pełnych sztuk.

4. Liczbę kwalifikujących się zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, stanowi:

1) średnia liczba prosiąt do 20 kg utrzymywanych w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustalona zgodnie z ust. 5–7 – w przypadku prosiąt do 20 kg;

2) różnica między średnią liczbą zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, ustaloną zgodnie z ust. 2, a średnią liczbą prosiąt do 20 kg, o której mowa w pkt 1 – w przypadku świń innych niż określone w pkt 1.

5. Średnią liczbę prosiąt do 20 kg, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się jako iloraz sumy liczby prosiąt do 20 kg utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 1, i liczby 12, po zaokrągleniu do pełnych sztuk.

6. Liczbę prosiąt do 20 kg utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1536, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się na podstawie liczby świń urodzonych w tej siedzibie w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich – według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r.

7. Ustalając liczbę prosiąt do 20 kg, o której mowa w ust. 6, przyjmuje się, że świnie urodzone w siedzibie stada należy uwzględnić jako prosięta do 20 kg w ostatnim dniu miesiąca, w którym świnie te urodziły się, z uwzględnieniem padnięć tych świń w tym miesiącu wynikających z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.

8. W przypadku śmierci posiadacza świń albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, do ustalania średniej liczby świń w odniesieniu do spadkobiercy albo innego następcy prawnego, o której mowa w ust. 1, wlicza się świnie utrzymywane w gospodarstwie przez zmarłego posiadacza świń albo poprzednika prawnego, przez część okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, przypadającą przed śmiercią posiadacza świń albo przed wystąpieniem innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

9. Świnie utrzymywane w gospodarstwie przez zmarłego posiadacza świń albo poprzednika prawnego wlicza się do ustalania średniej liczby świń w odniesieniu wyłącznie do jednego spadkobiercy albo innego następcy prawnego, który ubiega się o przyznanie pomocy, co do którego pozostali współspadkobiercy albo następcy prawni wyrazili pisemną zgodę.

10. Pomoc za sztukę, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536, przeliczoną na złote, uzupełnia się, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2017/1536, do wysokości:

1) 190 zł – w przypadku prosiąt do 20 kg;

2) 300 zł – w przypadku innych świń.

§ 6. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę posiadacza świń ubiegającego się o pomoc, na wniosek posiadacza świń złożony do tego kierownika.

2. Wniosek zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę posiadacza świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) posiadacza świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy posiadacz ten nie posiada obywatelstwa polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego posiadacza;

3) numer identyfikacyjny posiadacza świń ubiegającego się o pomoc w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany;

4) numer posiadacza świń ubiegającego się o pomoc z ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853);

5) numer siedziby stada posiadacza świń ubiegającego się o pomoc nadany na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz adres tej siedziby stada lub numery i adresy siedzib stad, w przypadku gdy producent utrzymuje świnie w więcej niż jednej siedzibie stada;

6) numer siedziby stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pomoc z tytułu nieutrzymywania świń, której dotyczy decyzja, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1;

7) oświadczenie posiadacza świń, że z tytułu nieutrzymywania świń nie ubiega się albo nie przyznano mu pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej.

3. Do wniosku dołącza się:

1) kopię decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie, wydanej na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz następujące dokumenty potwierdzające wykonanie tej decyzji:

a) oświadczenie posiadacza świń o nieutrzymywaniu świń w gospodarstwie,

b) kopie świadectw zdrowia świń wystawionych przez urzędowego lekarza weterynarii, jeżeli zostały wystawione,

c) kopie dokumentów z rzeźni o poddaniu ubojowi albo zabiciu świń lub

d) kopie faktur sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, lub

e) kopie dokumentów badania przedubojowego lub poubojowego, w tym w przypadku uboju przeprowadzanego na użytek własny, potwierdzonych przez urzędowego lekarza weterynarii, lub

f) kopie faktur potwierdzających unieszkodliwienie zwierząt;

2) kopie dokumentów handlowych o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych, dotyczących padłych prosiąt do 20 kg – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7;

3) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku lub kopie tych dokumentów – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8;

4) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8;

5) zgodę, o której mowa w § 5 ust. 9 – w przypadku gdy producent świń jest współspadkobiercą albo jednym z następców prawnych producenta świń, o którym mowa w § 5 ust. 8.

4. Wniosek składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty limit liczby prosiąt do 20 kg oraz limit liczby innych świń, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536.

5. Prezes Agencji niezwłocznie podaje na stronie internetowej Agencji informację o osiągnięciu limitu liczby prosiąt do 20 kg lub limitu liczby innych świń, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536.

§ 7. [Wypłata środków]

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1, jednak nie później niż do dnia 19 września 2018 r.

§ 8. [Kara]

Kara, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536:

1) stanowi 10% kwoty pomocy otrzymanej przez posiadacza świń;

2) jest wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez kierownika biura powiatowego Agencji.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.09.2017, str. 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »