| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską

Na podstawie art. 290 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926 i 2102) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską oraz zakres informacji zawartych w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

2) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 – należy przez to rozumieć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1, z późn. zm.2));

3) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji.

§ 3. [Zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez firmę audytorską]

Zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez firmę audytorską obejmuje co najmniej weryfikację:

1) zgodności wyceny i ujmowania w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej aktywów dla celów wypłacalności z art. 223 ust. 1 ustawy oraz rozdziałem II w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35;

2) zgodności wyceny i ujmowania w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej zobowiązań dla celów wypłacalności innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności z art. 223 ust. 2 i 3 ustawy oraz rozdziałem II w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35;

3) zgodności ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności z art. 224–235 ustawy oraz rozdziałem III w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35;

4) zgodności obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności:

a) z przepisami ustawy dotyczącymi obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej oraz rozdziałami V i X w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 – w przypadku stosowania przez zakład formuły standardowej,

b) z przepisami ustawy dotyczącymi obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności przy zastosowaniu modelu wewnętrznego oraz rozdziałami VI i X w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 – w przypadku stosowania przez zakład modelu wewnętrznego;

5) zgodności obliczania minimalnego wymogu kapitałowego z art. 271–275 ustawy oraz rozdziałami VII i X w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35;

6) zgodności z art. 238 i art. 240–248 ustawy i rozdziałem IV w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 dokonanej przez zakład oceny jakości środków własnych oraz wysokości dopuszczonych środków własnych stanowiących pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności i dopuszczonych podstawowych środków własnych stanowiących pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego, w tym klasyfikacji i wyceny pozycji środków własnych;

7) czy zakład posiada:

a) dopuszczone środki własne w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności,

b) dopuszczone podstawowe środki własne w wysokości nie niższej niż minimalny wymóg kapitałowy;

8) rzetelności i kompletności wyjaśnienia istotnych różnic podstaw i metod stosowanych do wyceny aktywów dla celów wypłacalności, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, w porównaniu z podstawami i metodami stosowanymi do wyceny aktywów, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i pozostałych zobowiązań w sprawozdaniach finansowych, o których mowa w art. 280 ust. 1 ustawy.

§ 4. [Sprawozdanie biegłego rewidenta]

Sprawozdanie biegłego rewidenta zawiera co najmniej:

1) nazwę i siedzibę zakładu oraz ogólną charakterystykę zakładu;

2) nazwę i siedzibę firmy audytorskiej, która przeprowadziła badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej;

3) stwierdzenie uzyskania od zakładu żądanych informacji, danych, wyjaśnień i oświadczeń;

4) opis zakresu badania, w tym wskazanie standardów badania, według których przeprowadzono badanie;

5) opinię biegłego rewidenta stwierdzającą, czy badane sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i tytułu I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35;

6) informacje, czy zakład:

a) ustalił wartość aktywów dla celów wypłacalności zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy oraz rozdziałem II w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35,

b) ustalił wartość zobowiązań dla celów wypłacalności innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności zgodnie z art. 223 ust. 2 i 3 ustawy oraz rozdziałem II w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35,

c) ustalił wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności zgodnie z art. 224–235 ustawy oraz rozdziałem III w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35,

d) obliczył kapitałowy wymóg wypłacalności zgodnie z przepisami, o których mowa w § 3 pkt 4,

e) obliczył minimalny wymóg kapitałowy zgodnie z art. 271–275 ustawy oraz rozdziałami VII i X w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35,

f) dokonał oceny jakości środków własnych oraz ustalił wysokość dopuszczonych środków własnych stanowiących pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności i wysokość dopuszczonych podstawowych środków własnych stanowiących pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego zgodnie z art. 238 i art. 240–248 ustawy i rozdziałem IV w tytule I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35,

g) posiada dopuszczone środki własne w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności,

h) posiada dopuszczone podstawowe środki własne w wysokości nie niższej niż minimalny wymóg kapitałowy,

i) przedstawił kompletne wyjaśnienia dotyczące istotnych różnic podstaw i metod stosowanych do wyceny aktywów dla celów wypłacalności, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, w porównaniu z podstawami i metodami stosowanymi do wyceny aktywów, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i pozostałych zobowiązań w sprawozdaniach finansowych;

7) oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą powodować zasadnicze wątpliwości co do zdolności zakładu do kontynuowania działalności.

§ 5. [Istotne naruszenie przepisów prawa mające wpływ na sprawozdanie]

Jeżeli w toku badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na to sprawozdanie, naruszenie przepisów prawa dotyczących warunków udzielenia zezwolenia lub wykonywania działalności przez zakład, statutu lub umowy spółki, zamieszcza o tym informację w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2017 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 85 z 01.04.2016, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 14.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. poz. 2027), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 295 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »