| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) organizację pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym;

2) warunki i tryb kierowania do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym oraz sposób jej pełnienia;

3) dzienny tok służby, częstotliwość i wymiar przerw między okresami pełnienia służby oraz rodzaje dokumentów związanych z pełnieniem służby w systemie nadzwyczajnym.

§ 2. [Służba w systemie nadzwyczajnym]

Służba w systemie nadzwyczajnym polega na skierowaniu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do:

1) pełnienia służby w innej komórce organizacyjnej jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej niż ta, w której funkcjonariusz stale pełni służbę;

2) pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;

3) wykonywania zadań Krajowej Administracji Skarbowej na obszarze właściwości miejscowej kilku jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;

4) wykonywania dodatkowych zadań w komórce organizacyjnej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę.

§ 3. [Funkcjonariusze kierowani do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym]

1. Do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym mogą być kierowani funkcjonariusze służby stałej, którzy posiadają kwalifikacje przydatne do wykonywania określonych zadań Służby Celno-Skarbowej, w sytuacji wymagającej podwyższonej gotowości, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym nie kieruje się, bez ich pisemnej zgody, jednocześnie obojga rodziców – funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz funkcjonariuszy, o których mowa w art. 167 ustawy.

§ 4. [Skierowanie funkcjonariusza do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym]

1. Skierowanie funkcjonariusza do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym następuje:

1) z urzędu albo

2) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

2. W przypadku funkcjonariusza wykonującego czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, o skierowaniu funkcjonariusza do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym powiadamia się:

1) kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz:

a) będzie pełnił służbę w systemie nadzwyczajnym,

b) stale pełni służbę;

2) funkcjonariusza, który jest kierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, o skierowaniu funkcjonariusza do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym powiadamia się:

1) kierownika jednostki organizacyjnej:

a) na wniosek którego funkcjonariusz jest kierowany do służby w systemie nadzwyczajnym,

b) w której funkcjonariusz stale pełni służbę, chyba że wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, został złożony przez tego kierownika jednostki organizacyjnej;

2) funkcjonariusza, który jest kierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym.

5. Skierowanie funkcjonariusza do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym następuje w formie pisemnej i zawiera w szczególności:

1) wskazanie komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz będzie pełnił służbę;

2) wskazanie okresu pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym;

3) określenie zadań, które funkcjonariusz będzie wykonywał w trakcie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym.

§ 5. [Maksymalny wymiar służby w systemie nadzwyczajnym]

1. Pełnienie służby przez funkcjonariusza w systemie nadzwyczajnym nie może przekraczać jednego miesiąca.

2. Funkcjonariusz może być ponownie skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia pełnienia służby w tym systemie.

3. Ponowne skierowanie funkcjonariusza do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym w terminie krótszym niż określony w ust. 2 może mieć miejsce za zgodą funkcjonariusza.

§ 6. [Wskazanie stanowiska przez kierownika jednostki organizacyjnej]

1. Funkcjonariusz skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym pełni służbę na stanowisku wskazanym przez kierownika jednostki organizacyjnej, zgodnie z organizacją służby w systemie nadzwyczajnym.

2. W trakcie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym kierownik jednostki organizacyjnej uwzględnia przysługujące funkcjonariuszowi prawo do odpoczynku określone w art. 189 ust. 7 i 11 ustawy. Rozliczenia czasu służby funkcjonariusza skierowanego do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje z uwzględnieniem przepisów art. 189 ust. 6 i 13 ustawy.

§ 7. [Dzienny tok służby]

Dzienny tok służby funkcjonariusza skierowanego do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym obejmuje w szczególności:

1) czas pełnienia służby, w tym:

a) odprawę służbową z bezpośrednim przełożonym rozpoczynającą służbę,

b) wykonywanie zleconych zadań,

c) przerwę na posiłek,

d) odprawę służbową z bezpośrednim przełożonym kończącą służbę;

2) czas poza służbą przeznaczony na odpoczynek.

§ 8. [Grafik służby]

Służba w systemie nadzwyczajnym jest pełniona według grafiku służby sporządzonego przez bezpośredniego przełożonego.

§ 9. [Dokumentacja]

1. Dokumentami związanymi z pełnieniem służby w systemie nadzwyczajnym jest dokumentacja dotycząca rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia służby w tym systemie.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, stanowią:

1) grafik służby;

2) lista obecności;

3) książka służby, w której codziennie dokonuje się adnotacji zawierających dane ogólnostatystyczne z przebiegu służby oraz informacje szczegółowe o nieprawidłowościach i zdarzeniach podczas pełnienia służby;

4) ewidencja czasu służby.

3. Po zakończeniu służby w systemie nadzwyczajnym dokumentacja związana z ewidencją czasu służby funkcjonariusza jest przechowywana w aktach osobowych funkcjonariusza w jednostce organizacyjnej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 i 1321.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym (Dz. U. poz. 1609 oraz z 2017 r. poz. 737), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »