| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej „wodą”, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne;

2) sposób oceny przydatności wody;

3) minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody;

4) zakres badania jakości wody;

5) program monitoringu jakości wody;

6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;

7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;

8) sposób informowania konsumentów o jakości wody;

9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) naturalnych wód mineralnych spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);

2) wód źródlanych i wód stołowych w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

3) wód leczniczych:

a) wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126),

b) dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);

4) wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę, chyba że woda jest dostarczana w ramach działalności gospodarczej lub do budynków użyteczności publicznej lub do budynków zamieszkania zbiorowego lub do podmiotów działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) substancja promieniotwórcza – substancję zawierającą jeden lub więcej izotopów promieniotwórczych o takiej aktywności lub stężeniu promieniotwórczym, które nie mogą być pominięte z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem;

2) dawka orientacyjna – obciążającą dawkę skuteczną będącą wynikiem przyjęcia w ciągu jednego roku wszystkich izotopów promieniotwórczych pochodzenia naturalnego i sztucznego, których obecność w wodzie została wykryta, z wyjątkiem trytu, potasu-40, radonu i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu;

3) wartość parametryczna – zawartość substancji promieniotwórczych w wodzie, powyżej której należy ocenić, czy obecność substancji promieniotwórczych w wodzie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi wymagające działania oraz – w razie konieczności – podjąć działanie naprawcze służące poprawie jakości wody do poziomu zgodnego z wymogami dotyczącymi ochrony zdrowia ludzi przed promieniowaniem;

4) wstępny monitoring substancji promieniotwórczych – pierwszy pomiar stężenia substancji promieniotwórczych pod kątem występowania substancji promieniotwórczych i ich przekroczeń przeprowadzony we wszystkich istniejących ujęciach wody oraz w nowo tworzonych ujęciach wody w zakresie radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu;

5) kontrolny monitoring substancji promieniotwórczych – kolejny pomiar stężenia substancji promieniotwórczych w wodzie poddanej uzdatnianiu mającemu na celu obniżenie wartości parametrycznych substancji promieniotwórczych, wykonywany zgodnie z częstotliwością określoną w części C i w części D załącznika nr 4 do rozporządzenia;

6) strefa zaopatrzenia – geograficznie określony obszar, do którego woda dochodzi z jednego lub więcej źródeł i na którym jakość wody może być traktowana w przybliżeniu jako jednolita;

7) cząstkowe sprawozdanie z badań jakości wody – sprawozdanie z danego oznaczenia lub oznaczeń w ramach jednego zlecenia dla badanej próbki wody wskazujące wartości badanych parametrów, w szczególności dla parametrów:

a) mikrobiologicznych określonych w części A i w części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia,

b) chemicznych określonych w części B i w części D w tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) substancji promieniotwórczych oraz

d) ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego;

8) ocena ryzyka – proces polegający na identyfikacji zagrożeń i analizie ryzyka przeprowadzony na podstawie obowiązującej w czasie dokonywania tej oceny normy PN-EN 15975-2 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”; przy opracowaniu oceny ryzyka uwzględnia się czynniki określone dla obszaru zaopatrzenia w wodę, o których mowa w § 11 pkt 1, 2 i 4–9.

§ 3. [Wymagania dotyczące ciepłej wody użytkowej]

1. Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań określonych w ust. 1, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia.

3. Podmioty, o których mowa w § 6–8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. [Miejsca pobierania do badania próbek wody]

1. Punktem, w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 3, zwanym dalej „punktem zgodności”, jest w przypadku wody:

1) dostarczanej z urządzeń wodociągowych – punkt czerpalny, który został zlokalizowany najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowym, a w przypadku braku możliwości poboru wody w tym miejscu, z zaworu używanego zwykle do pobierania wody, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych, w stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia – ustalony w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;

2) dostarczanej z cysterny – punkt czerpalny, w którym woda wypływa z cysterny;

3) wprowadzanej do jednostkowych opakowań – punkt czerpalny wody, w którym woda jest pobierana do napełnienia jednostkowych opakowań;

4) wykorzystywanej w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością – punkt czerpalny wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością;

5) wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych – punkt czerpalny wody używany zwykle do pobierania wody;

6) dostarczanej z indywidualnych ujęć wody – pompa lub inny punkt czerpalny używany zwykle do pobierania wody;

7) udostępnianej w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego – punkt czerpalny wody używany zwykle do pobierania wody.

2. Punkt zgodności może być ustalony przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, w strefie zaopatrzenia lub zakładzie uzdatniania, jeżeli wykaże ono, że nie powoduje to niekorzystnej zmiany mierzonej wartości parametrów w toku dystrybucji wody, oraz w stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadeklarowało spełnienie wymagań dla badanych parametrów, określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

3. Miejsca pobierania do badania próbek wody, równomiernie rozmieszczone w strefie zaopatrzenia, są zlokalizowane w:

1) urządzeniach wodociągowych:

a) ujęciach wody,

b) miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci,

c) sieci wodociągowej,

d) punktach czerpalnych znajdujących się najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowym, łączącym sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług – w przypadku braku możliwości poboru wody w tym miejscu z zaworów używanych zwykle do pobierania wody, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach mieszkalnych;

2) pompach lub innych używanych punktach czerpalnych, jeżeli woda jest dostarczana z indywidualnych ujęć wody.

4. Miejsca pobierania do badania próbek wody pozwalające na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej, poza siecią wodociągową, oraz jakości wody w budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku mieszkalnym są zlokalizowane w:

1) punktach czerpalnych – z zaworów używanych zwykle do pobierania wody zainstalowanych najbliżej i najdalej wodomierza głównego lub przyłącza wodociągowego łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług, na stałe używanych do pobierania wody przez odbiorcę usług oraz wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu;

2) punktach czerpalnych – z zaworów używanych zwykle do pobierania wody wykorzystywanej w zakładach prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością.

5. Miejsca pobierania do badania próbek ciepłej wody pozwalające na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej, poza siecią wodociągową, w celu wykrywania bakterii Legionella sp., w budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego – są zlokalizowane w:

1) wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym;

2) punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody;

3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza;

4) wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.

§ 5. [Program monitoringu jakości wody]

Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach:

1) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej „ustawą”;

2) wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę;

3) prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad jakością wody, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

§ 6. [Zakres wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne]

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy, obejmuje:

1) wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych:

a) w zakresie dotyczącym:

– wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1 i § 14 ust. 1 pkt 1 w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w § 12,

– parametrów objętych wstępnym monitoringiem substancji promieniotwórczych,

– parametrów objętych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych,

b) z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 2, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ustaloną w § 15, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody, oraz

c) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego – w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym;

2) informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach wartości parametrycznych dla:

a) parametrów określonych w części A w tabeli 1 lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml – w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub uzyskania informacji, o której mowa w § 10 ust. 4,

b) parametrów określonych w części A lub w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia lub ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego – w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1,

c) parametrów określonych w części B lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml lub w części C w tabeli 1 lp. 2 i 3 lub w tabeli 2 lub części D załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1;

3) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 2;

4) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 2, w przypadku wykonania oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ustaloną w § 15, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby liczba próbek, w miarę możliwości, rozkładała się równomiernie w czasie i miejscu;

5) wyznaczenie w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym i w razie takiej potrzeby wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych, służących do pobierania próbek wody;

6) pobieranie próbek wody do badań jakości wody z urządzeń wodociągowych, w miejscach pozwalających na ocenę jakości dostarczanej wody, a gdy woda jest poddawana procesom uzdatniania – w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania;

7) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. c:

a) wyznaczanie miejsca lub miejsc, częstotliwości i zakresu badania jakości wody w celu określenia spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym,

b) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz zaplanowania ewentualnych działań naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz niezwłoczne poinformowanie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych i zaplanowanych działaniach;

8) przechowywanie sprawozdań z badań jakości wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

9) przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody, o których mowa w pkt 1, w przypadku:

a) przekroczenia wartości parametrycznych dla parametrów:

– określonych w części A w tabeli 1 lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie udzieliło zgody na przekazywanie przez laboratorium, któremu zlecono wykonanie badania jakości wody, sprawozdania z tych badań, bezpośrednio do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego,

– określonych w części A lub w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia,

– ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego

– w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1,

b) przekroczenia wartości parametrycznych dla parametrów określonych w części B lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml lub w części C w tabeli 1 lp. 2 i 3 lub w tabeli 2 lub części D załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1,

c) braku przekroczeń wartości parametrycznych – w terminie miesiąca od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 7. [Zakres wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia]

Wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana przez podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, z zastrzeżeniem § 8, obejmuje:

1) wykonywanie badania jakości wody:

a) w zakresie dotyczącym:

– wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem § 13 ust. 1 pkt 1 i § 14 ust. 1 pkt 1, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w § 12,

– parametrów objętych wstępnym monitoringiem substancji promieniotwórczych,

– parametrów objętych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych,

b) z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z uwzględnieniem § 14 ust. 1 pkt 2, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ustaloną w § 15, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody, oraz

c) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, awarii sieci wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego ujęcia wody, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego – w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym;

2) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 14, w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ustaloną w § 15, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby liczba próbek, w miarę możliwości, rozkładała się równomiernie w czasie i miejscu;

3) ustalenie miejsca lub miejsc pobierania próbek wody do badań jakości wody – w przypadku gdy właściciel ujęcia jest jednocześnie właścicielem lub zarządcą obiektu budowlanego wykorzystującego wodę, miejsce pobierania próbek wody do badań może być zlokalizowane w obiekcie budowlanym – w przypadku stwierdzenia przekroczenia badanych parametrów wody pobranej w punkcie zlokalizowanym w tym obiekcie należy wykonać badanie jakości wody w miejscach pozwalających na ustalenie miejsca i przyczyny niezgodności;

4) przechowywanie sprawozdań z badań jakości wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

5) informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o przekroczeniach wartości parametrycznych dla:

a) parametrów określonych w części A w tabeli 1 lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml – w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub uzyskania informacji, o której mowa w § 10 ust. 4,

b) parametrów określonych w części A lub w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia lub ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego – w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1,

c) parametrów określonych w części B lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml lub w części C w tabeli 1 lp. 2 i 3 lub w tabeli 2 lub części D załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1;

6) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 5;

7) przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody, o których mowa w pkt 1, w przypadku:

a) przekroczenia wartości parametrycznych dla parametrów:

– określonych w części A w tabeli 1 lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie udzieliło zgody na przekazywanie przez laboratorium, któremu zlecono wykonanie badania jakości wody, sprawozdania z tych badań, bezpośrednio do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego,

– określonych w części A lub w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia,

– ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego

– w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1,

b) przekroczenia wartości parametrycznych dla parametrów określonych w części B lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml lub w części C w tabeli 1 lp. 2 i 3 lub w tabeli 2 lub części D załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1,

c) braku przekroczeń wartości parametrycznych – w terminie miesiąca od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 8. [Zakres badanych parametrów oraz częstotliwość wykonywania badań jakości wody]

Podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę dla mniej niż 50 osób lub mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę, ustala zakres badanych parametrów oraz częstotliwość wykonywania badań jakości wody z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym.

§ 9. [Kontrola laboratorium]

1. W ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, w zakresie udokumentowania systemu jakości prowadzonych badań wody, który powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025.

2. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje kontroli laboratorium, o której mowa w ust. 1, poprzez wskazanie:

1) spośród pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej osób do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku braku w strukturze organizacyjnej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej laboratorium, wystąpienie z wnioskiem do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wskazanie laboratorium znajdującego się w strukturze organizacyjnej innej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z obszaru danego województwa lub z obszaru innego województwa, którego pracownicy mogą być wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli, albo

2) dwu- lub trzyosobowych zespołów do przeprowadzenia kontroli spośród osób wyszczególnionych na liście, o której mowa w ust. 3; do zespołu powinien być powołany co najmniej jeden pracownik laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny we współpracy z państwowymi powiatowymi i państwowymi granicznymi inspektorami sanitarnymi z obszaru danego województwa sporządza listę pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z obszaru danego województwa uprawnionych do dokonywania kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań jakości wody.

4. Pracownicy wskazani do przeprowadzenia kontroli dokonują kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce ich zatrudnienia.

5. Właściwy inspektor sanitarny przed wydaniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w ust. 4, sprawdza, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

6. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny podaje do publicznej wiadomości informację o laboratoriach wykonujących badania pobranych próbek wody na obszarze jego właściwości miejscowej uwzględniającą aktualną informację obejmującą:

1) wykaz parametrów, metod badawczych i ich zakresy, dla których laboratorium uzyskało zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań jakości wody wraz ze wskazaniem okresu trwania zatwierdzenia;

2) zestawienie charakterystyk metod badań stosowanych w badaniach jakości wody.

§ 10. [Sprawozdanie z badań jakości wody]

1. Laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, z przeprowadzonego badania jakości wody sporządzają w momencie zakończenia badania jakości wody i uzyskania wyniku – cząstkowe lub całościowe sprawozdanie z badań jakości wody.

2. Sprawozdanie z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia co najmniej:

1) informację o zatwierdzeniu podanych metod badawczych i parametrów przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wraz ze wskazaniem numeru i daty decyzji, w przypadku laboratoriów innych niż laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) wskazanie uprawnionej osoby pobierającej próbki wody do badań jakości wody;

3) wskazanie osoby lub osób autoryzujących sprawozdanie z badań jakości wody.

3. Laboratoria wykonujące badania jakości wody przekazują podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody oraz, za jego zgodą, właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdanie z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, w dniu sporządzenia tego sprawozdania w przypadku:

1) przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznych określonych w części A lub części C w tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej ≥ 10 jtk (NPL)/100 ml lub

2) stwierdzenia obecności w badanej próbce ciepłej wody przekroczenia parametru Legionella sp. powyżej 1000 jtk/100 ml lub powyżej 100 jtk/l000 ml.

4. W przypadku braku możliwości sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, w momencie zakończenia badania i uzyskania wyniku, laboratoria wykonujące badania jakości wody przekazują informację o przekroczeniach, o których mowa w ust. 3, podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody oraz, za jego zgodą, właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu.

5. Laboratorium wykonujące badania jakości wody przekazuje podmiotowi zlecającemu wykonanie badań jakości wody, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, za jego zgodą, także właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, cząstkowe lub całościowe sprawozdanie z badań jakości wody, o którym mowa w ust. 1, faksem lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), a informacja, o której mowa w ust. 4, może być także przekazana telefonicznie.

§ 11. [Czynniki uwzględniane podczas prowadzonych badań jakości wody]

Ustalenie zakresu prowadzonych badań jakości wody w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym wymaga uwzględnienia następujących czynników, określonych dla obszaru zaopatrzenia w wodę:

1) jakości i rodzaju ujmowanej wody;

2) zanieczyszczeń występujących w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania ujęcia wody, ustanowionej strefy ochronnej ujęcia i oceny zagrożenia zdrowotnego przeprowadzonego dla tego ujęcia;

3) wyników oceny ryzyka, o której mowa w § 12, jeżeli została przeprowadzona;

4) zastosowanych technologii uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem, czy materiały i wyroby używane do uzdatniania wody uzyskały pozytywną ocenę higieniczną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

5) długości sieci wodociągowej;

6) materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej;

7) wieku wodociągu;

8) sytuacji epidemicznej, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych;

9) aktualnych potrzeb i celów badań.

§ 12. [Ocena ryzyka]

1. Podmioty, o których mowa w § 6–8, mogą przeprowadzić ocenę ryzyka.

2. W ocenie ryzyka uwzględnia się badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów chronionych dokonane w ramach państwowego monitoringu środowiska określonego w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 1566 i 1567).

3. Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o których mowa w § 6, powinna uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów oraz właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w pozostałym zakresie mającym na celu zapewnienie należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości dostarczanej wody.

4. Ocena ryzyka, przeprowadzona przez podmioty, o których mowa w § 7 i § 8, powinna uzyskać zatwierdzenie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

5. Brak zatwierdzenia oceny ryzyka, o którym mowa w ust. 3 i 4, wymaga merytorycznego uzasadnienia.

6. Ocena ryzyka wraz z podsumowaniem jej wyników jest przechowywana przez okres co najmniej 10 lat, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 6, przez właściwy organ realizujący zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

7. Ocena ryzyka podlega stałej aktualizacji.

§ 13. [Rozszerzenie wykazu parametrów podlegających monitorowaniu]

1. W oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podmioty, o których mowa w § 6–8, jeżeli przeprowadziły ocenę ryzyka, po akceptacji właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego mogą:

1) rozszerzyć wykaz parametrów podlegających monitorowaniu wskazany w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia lub

2) zwiększyć minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla parametrów podlegających monitorowaniu.

2. Wykaz parametrów podlegających monitorowaniu może zostać rozszerzony lub częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody może zostać zwiększona w sytuacji, gdy:

1) wykaz parametrów określonych w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia lub częstotliwość określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie są wystarczające do zapewnienia, że woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego monitorowania na zasadzie jednostkowych przypadków w odniesieniu do substancji i mikroorganizmów, dla których nie ustalono żadnych wartości parametrycznych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli istnieje powód do podejrzeń, że mogą one być obecne w ilościach lub liczbie stwarzającej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego;

3) niezbędne jest sprawdzenie, czy istniejące środki kontroli ryzyka dla zdrowia ludzkiego funkcjonują skutecznie oraz czy woda w punkcie zgodności jest zdatna do użycia.

3. Brak akceptacji, o której mowa w ust. 1, wymaga merytorycznego uzasadnienia.

§ 14. [Zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek wody]

1. Na podstawie wyników oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podmioty, o których mowa w § 6–8, jeżeli przeprowadziły ocenę ryzyka, po akceptacji właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego mogą zmniejszyć:

1) wykaz parametrów podlegających monitorowaniu wskazany w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia lub

2) minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla parametrów podlegających monitorowaniu.

2. Częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody dla parametru Escherichia coli oraz enterokoki nie może zostać zmniejszona poniżej częstotliwości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku pozostałych parametrów:

1) miejsce i częstotliwość pobierania próbek wody ustala się w odniesieniu do pochodzenia parametru, jak również zmienności i długofalowej tendencji jego stężenia, z uwzględnieniem § 4 ust. 1 i 2;

2) zmniejszenie minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody do badań jakości wody w zakresie danego parametru określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia jest możliwe, jeżeli wszystkie wyniki uzyskane z próbek pobieranych w regularnych odstępach czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach pobierania próbek reprezentatywnych dla całej strefy zaopatrzenia wynosiły mniej niż 60% wartości parametrycznej;

3) usunięcie parametru z wykazu parametrów, które mają być monitorowane w ramach monitoringu określonego w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest możliwe, jeżeli wszystkie wyniki uzyskane z próbek pobieranych w regularnych odstępach czasu przez okres co najmniej trzech lat w punktach pobierania próbek reprezentatywnych dla całej strefy zaopatrzenia wynosiły mniej niż 30% wartości parametrycznej, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Usunięcie parametru określonego w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia z wykazu parametrów, które mają być monitorowane, opiera się na wynikach oceny ryzyka na podstawie wyników monitorowania źródeł wody oraz przy potwierdzeniu, że zdrowie ludzkie jest chronione przed szkodliwymi skutkami jakiegokolwiek zanieczyszczenia wody.

5. Częstotliwość pobierania próbek wody może zostać zmniejszona lub parametr usunięty z wykazu parametrów, które mają być monitorowane, jeżeli w ocenie ryzyka potwierdzono, że żaden czynnik dający się racjonalnie przewidzieć nie może spowodować pogorszenia jakości wody.

6. Weryfikacja zmniejszenia minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody do badań jakości wody w zakresie danego parametru lub parametrów usuniętych z monitorowania poparta wynikami badań jakości wody powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat, po akceptacji właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

7. Brak akceptacji, o której mowa w ust. 1 i 6, wymaga merytorycznego uzasadnienia.

§ 15. [Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie]

1. Podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, prowadzą monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie.

2. W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonują pomiar stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 5 lat.

3. W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 przekracza granice wykrywalności określone w części C załącznika nr 6 do rozporządzenia, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznych określonych w części A oraz części B załącznika nr 4 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonują pomiar stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 2 lata.

4. W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie izotopów radu: Ra-226 lub Ra-228 przekroczy wartość określoną w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonują dodatkowo pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych ołowiu Pb-210, polonu Po-210 oraz uranu: U-238 i U-234.

5. W przypadku gdy stężenie izotopów promieniotwórczych ołowiu Pb-210 lub polonu Po-210 lub uranu: U-238 i U-234 przekracza wartość określoną w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonują pomiar stężenia tych izotopów promieniotwórczych z częstotliwością określoną w części C załącznika nr 4 do rozporządzenia.

6. W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu przekroczy wartość parametryczną określoną w części A załącznika nr 4 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonują dodatkowo pomiar stężenia sztucznych izotopów promieniotwórczych określonych w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia.

7. W przypadku gdy stężenia sztucznych izotopów promieniotwórczych określonych w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia przekraczają wartość określoną w tym załączniku, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonują pomiar stężenia tych nuklidów z częstotliwością określoną w części C załącznika nr 4 do rozporządzenia.

8. W przypadku przekroczenia wartości parametrycznych któregokolwiek z nuklidów wskazanych w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia należy dokonać oszacowania dawki orientacyjnej w sposób określony w tym załączniku.

9. Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody oraz postępowanie w zależności od stężenia radonu w wodzie są określone w części D załącznika nr 4 do rozporządzenia.

§ 16. [Informacja o przekroczeniu wartości parametrycznej]

Jeżeli wartość radonu, trytu lub dawki orientacyjnej przekracza wartość parametryczną określoną w części A załącznika nr 4 do rozporządzenia, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, niezwłocznie:

1) informują pisemnie o przekroczeniach:

a) właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

b) właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

c) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

2) w razie konieczności podejmują działania naprawcze.

§ 17. [Pomiar pod kątem stężenia sztucznych izotopów promieniotwórczych]

1. W przypadku gdy w pobliżu ujęcia wody są usytuowane potencjalne źródła skażeń, w szczególności takie jak: obiekty jądrowe, składowisko odpadów promieniotwórczych, obiekty, w których stosuje się otwarte źródła promieniotwórcze, pomiar stężenia trytu w wodzie – a w przypadku przekroczenia w badanych próbkach wody stężenia trytu ponad wartość parametryczną określoną w części A załącznika nr 4 do rozporządzenia, pomiar pod kątem stężenia sztucznych izotopów promieniotwórczych określonych w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dokonywany z częstotliwością nie mniejszą niż wskazana w części C załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy w pobliżu ujęcia wody znajduje się jedynie obiekt, w którym stosuje się otwarte źródła promieniotwórcze niemogące powodować skażenia trytem, pomiar stężenia trytu w wodzie jest wykonywany zgodnie z częstotliwością wskazaną w § 15 ust. 2, 3 i 6.

§ 18. [Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego]

Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz właścicieli lub zarządców budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, są określone w części B załącznika nr 5 do rozporządzenia.

§ 19. [Badania jakości wody w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i promieniotwórczych]

1. Badania jakości wody w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych należy prowadzić metodami określonymi w części A załącznika nr 6 do rozporządzenia.

2. Badania jakości wody w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych należy prowadzić metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań określoną w części B załącznika nr 6 do rozporządzenia.

3. Badania jakości wody w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów substancji promieniotwórczych należy prowadzić z zastosowaniem metod lub procedur badawczych zapewniających osiągnięcie granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 do rozporządzenia.

§ 20. [Czynności wykonywane w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej]

1. W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:

1) weryfikuje wywiązywanie się podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań z badań jakości wody;

2) monitoruje i weryfikuje wywiązywanie się podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, z określonych w udzielonej zgodzie na odstępstwo, o której mowa w § 28 ust. 1, § 31 ust. 1 i § 32 ust. 1, obowiązków mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, w tym wywiązywanie się z realizacji harmonogramu działań naprawczych;

3) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6–8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, włączenie do harmonogramu lub usunięcie z harmonogramu parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;

4) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6–8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów, w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;

5) informuje w terminie 14 dni właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w pkt 3 i 4, wraz ze wskazaniem:

a) przesłanek uzasadniających ustalenie dodatkowego parametru podlegającego monitorowaniu,

b) przyjętych wartości parametrycznych oraz częstotliwości wykonywania badań jakości wody dla ustalonego parametru,

c) obszaru, na którym dodatkowy parametr ma podlegać monitorowaniu, wraz ze wskazaniem stref zaopatrzenia,

d) przesłanek uzasadniających usunięcie parametru podlegającego monitorowaniu,

e) przesłanek uzasadniających zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów;

6) w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości parametrycznej badanych parametrów wody pobranej w punkcie czerpalnym zlokalizowanym w budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnym, dąży do ustalenia jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w punkcie czerpalnym zlokalizowanym najbliżej zaworu głównego oraz ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za nieodpowiednią jakość wody w badanym punkcie poboru wody;

7) analizuje przekazane przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzone zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych;

8) gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, zwane dalej „danymi monitoringowymi”;

9) przekazuje dane monitoringowe do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

10) informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym obszarze.

2. W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny:

1) weryfikuje wykonywanie przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem;

2) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6–8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, włączenie do harmonogramu lub usunięcie z harmonogramu parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;

3) akceptuje, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 6–8, jeżeli przeprowadził ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów, w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;

4) informuje, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji od właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, Głównego Inspektora Sanitarnego o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w pkt 2 i 3, wraz ze wskazaniem:

a) przesłanek uzasadniających ustalenie dodatkowego parametru podlegającego monitorowaniu,

b) przyjętych wartości parametrycznych oraz częstotliwości wykonywania badań jakości wody dla ustalonego parametru,

c) obszaru, na którym dodatkowy parametr ma podlegać monitorowaniu, wraz ze wskazaniem stref zaopatrzenia,

d) przesłanek uzasadniających usunięcie parametru podlegającego monitorowaniu,

e) przesłanek uzasadniających zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości monitorowania parametrów;

5) gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane monitoringowe;

6) przekazuje dane monitoringowe do Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

1) zatwierdzają ocenę ryzyka, o której mowa w § 12, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów;

2) dokonują oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2 i 3, § 2 pkt 7 lit. d, § 6 pkt 2 lit. b i c, § 7 pkt 5 lit. b i c, § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 3 oraz § 22 ust. 2 i 4, w oparciu o dostępne normy, opracowania naukowe oraz z uwzględnieniem informacji przekazanych przez podmiot, o którym mowa w § 6–8;

3) pobierają próbki wody do badań jakości wody;

4) wykonują badania jakości wody zgodnie z ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej planem działania na dany rok;

5) w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wykonują badania jakości ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp., w szczególności w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

6) wykonują kontrolne badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, wykonanych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3;

7) uzgadniają przedkładane przez podmioty, o których mowa w § 6–8, harmonogramy pobierania próbek wody do badań jakości wody oraz zakres badań wykonywanych przez te podmioty w danym roku;

8) prowadzą wykaz:

a) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,

b) podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę,

c) urządzeń wodociągowych,

d) miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody.

§ 21. [Warunkowa przydatność wody do spożycia]

1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

1) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;

2) przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa w odniesieniu do przypadku określonego w § 28 ust. 1, § 31 ust. 1 i § 32 ust 1;

3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2–4;

4) brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

2. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wymagań określonych dla bromianów i ołowiu i uznania, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody są wystarczające do osiągnięcia tego celu w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody; przekroczenie wartości parametrycznej danego parametru nie może utrzymywać się łącznie przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy.

3. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych:

1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody w przypadku:

a) uznania, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze – w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody – nie są wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań; w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni,

b) gdy wartość przekroczeń pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, a ich dopuszczalność została potwierdzona w aktualnych opracowaniach naukowych, z zastrzeżeniem lit. d,

c) gdy zostały udokumentowane dotychczas podejmowane działania naprawcze mające na celu zapewnienie konsumentom należytej jakości dostarczanej wody,

d) kwestionowania przez podmiot, o którym mowa w § 6 i § 7, stanowiska właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego; stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia będzie możliwe po uprzednim przedłożeniu przez ten podmiot opinii przygotowanej przez instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201), prowadzące działalność z zakresu zdrowia publicznego, potwierdzającej brak negatywnego wpływu związanego z przekroczonym parametrem na zdrowie konsumentów; opinia uwzględnia co najmniej: czas trwania przekroczenia, jego wartość parametryczną oraz charakterystykę populacji zaopatrywanej w wodę.

4. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, ustalają z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych.

8. Właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa, warunkowej przydatności wody do spożycia lub braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4, podmiot, o którym mowa w § 6, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

§ 22. [Okresowa ocena jakości wody]

1. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody na podstawie:

1) sprawozdań, o których mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy;

2) analizy podejmowanych działań naprawczych;

3) prowadzonego nadzoru, o którym mowa w § 20.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody w okresie, dla którego opracowywana jest ocena.

3. Oceny, o których mowa w ust. 1, służą do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

4. Oceny, o których mowa w ust. 1, są wydawane:

1) nie rzadziej niż raz na rok – jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań jakości wody odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;

2) nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana wielokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki badań jakości wody odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;

3) w zależności od udzielonego odstępstwa albo stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia – jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom określonym załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrom ustalonym w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

§ 23. [Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego]

1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ocen, o których mowa w § 22 ust. 1, dokonują ocen obszarowych jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego;

2) informacje o:

a) wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobie jej uzdatniania,

b) liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

c) jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana,

d) przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

e) zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze,

f) prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

g) działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy:

1) strefy zaopatrzenia;

2) obszaru gminy;

3) obszaru powiatu;

4) obszaru województwa;

5) obszaru kraju.

4. Ocenę, o której mowa w ust. 1, wydaje nie rzadziej niż raz na rok, odpowiednio:

1) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów określonych w ust. 3 pkt 1–3;

2) właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dla obszaru województwa;

3) Główny Inspektor Sanitarny dla obszaru kraju.

5. Oceny określone w ust. 3 pkt 1–3 są przekazywane do wiadomości właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz starosty w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

6. Oceny określone w ust. 3 pkt 4 są przekazywane do wiadomości właściwego marszałka województwa.

§ 24. [Ocena, zgoda i weryfikacja wydawana w ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody]

W ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody:

1) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje ocenę higieniczną dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody;

2) właściwy wojewódzki państwowy inspektor sanitarny wydaje zgodę na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody;

3) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje weryfikacji, czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody.

§ 25. [Dokumentacja]

1. Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 pkt 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

2. Zgoda, o której mowa w § 24 pkt 2, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez podmiot zamierzający zastosować nową technologię uzdatniania wody.

3. Weryfikacja, o której mowa w § 24 pkt 3, jest dokonywana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez podmiot zamierzający zastosować materiał lub wyrób do dystrybucji wody.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1–3, zawiera:

1) opis rodzaju zastosowanego materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, uwzględniającymi w szczególności częstotliwość pobierania próbek wody wprowadzonej do jednostkowych opakowań wykorzystywanych do przechowywania wody w celu wykorzystania jej w sytuacji nadzwyczajnej;

2) określenie planowanego miejsca i przeznaczenia zastosowania materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody lub nowej technologii;

3) w przypadku stosowania produktu biobójczego także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu, z określonym zakresem jego stosowania.

5. Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 pkt 1, lub zgoda, o której mowa w § 24 pkt 2, powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym.

6. Przeprowadzenie badania pozwalającego na stwierdzenie należytej jakości dostarczanej wody powinno być wykonane, w terminie do 6 miesięcy od dnia zastosowania materiału lub wyrobu stosowanego w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody lub wprowadzenia nowej technologii, przez podmiot, który dany materiał, wyrób lub technologię zastosował, w zakresie uzgodnionym z właściwym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, z wyłączeniem podmiotów, które prowadzą wewnętrzną kontrolę jakości wody, o której mowa w § 6 i § 7.

7. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wydanych ocen higienicznych dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody.

8. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby w procesach uzdatniania lub dystrybucji wody oraz częstotliwość ich badania, ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości badania jakości wody z cystern oraz zbiorników w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego.

9. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa w § 24 pkt 2.

10. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania wody oraz częstotliwość ich badania.

§ 26. [Informacje o jakości wody uzyskiwane przez konsumentów]

1. Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku:

1) udzielenia zgody na odstępstwo, o którym mowa w § 28 ust. 1,

2) stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania,

3) stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem możliwości jej wykorzystywania do innych celów niż do spożycia przez ludzi

– z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać co najmniej:

1) dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych;

2) informacje o możliwości poprawy jakości wody;

3) zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

3. W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2–4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

4. Informacje o jakości wody inne niż wskazane w ust. 1 konsumenci uzyskują:

1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub

2) z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotów, o których mowa w § 6 i § 7, jeżeli taka strona jest prowadzona.

§ 27. [Informacje przedstawiane w ramach informowania mieszkańców o jakości wody]

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym w ramach informowania mieszkańców o jakości wody przedstawia na bieżąco informację uwzględniającą:

1) obszar gminy, na który jest dostarczana woda podlegająca badaniom, wraz z uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 26 ust. 2;

2) obszar gminy, na którym woda nie została objęta obowiązkiem wykonywania badań jakości wody, wraz ze wskazaniem powodów;

3) zagrożenia wynikające z braku wykonywania badań jakości wody;

4) wskazanie czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia przed niepożądanymi skutkami wynikającymi z jakichkolwiek zanieczyszczeń wody.

2. W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia, o której mowa w § 3.

3. W przypadku gdy woda pochodzi z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę i jest dostarczana do budynków użyteczności publicznej lub do budynków zamieszkania zbiorowego lub do podmiotów działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, na właścicielu lub zarządcy ujęcia wody spoczywa obowiązek udzielenia konsumentom informacji o braku spełniania wymagań określonych w § 3.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właściciel lub zarządca występuje do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w § 3, załączając wyniki laboratoryjnych badań jakości wody.

5. W przypadku stwierdzenia w ocenie, o której mowa w ust. 4, potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z braku spełniania wymagań określonych w § 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny wskazuje możliwe czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego.

6. Właściciel lub zarządca, o którym mowa w ust. 3, informuje konsumentów o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z jakiegokolwiek zanieczyszczenia. W przypadku potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z jakości wody właściciel lub zarządca, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie udziela porad dotyczących przeciwdziałania temu zagrożeniu.

§ 28. [Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo]

1. W przypadku gdy woda nie spełnia wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wymagań określonych dla bromianów i ołowiu, i nie jest możliwe przywrócenie jej jakości do stanu wymaganego przepisami rozporządzenia w terminie 30 dni, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o udzielenie zgody na odstępstwo od tych wymagań.

2. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo jest możliwe w przypadku:

1) utworzenia nowego obszaru zaopatrzenia w wodę;

2) obszaru zaopatrzenia, który na dzień 1 maja 2004 r. wykazywał zgodność parametrów jakości wody;

3) ustanowienia wartości dla nowych parametrów lub nowych wartości dla parametrów obowiązujących.

3. Udzielenie zgody na odstępstwo jest dopuszczalne, jeżeli nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą żadnych innych środków.

4. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo zawiera:

1) wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, działania w celu uzyskania poprawy jakości wody;

2) wskazanie, z jakich powodów nie można niezwłocznie dostarczyć wody o właściwej jakości za pomocą innych środków;

3) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości;

4) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 3, z ostatnich trzech lat w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3;

5) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których mowa w pkt 3;

6) proponowany maksymalny okres odstępstwa, nieprzekraczający trzech lat;

7) ekspertyzę przygotowaną przez instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzące działalność z zakresu zdrowia publicznego, dotyczącą wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których mowa w pkt 3, na zdrowie konsumentów, uwzględniającą proponowany okres odstępstwa;

8) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo;

9) określenie dobowej produkcji wody;

10) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę;

11) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności;

12) propozycje częstotliwości badań jakości wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt 3, wraz z uzasadnieniem;

13) harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych;

14) harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych;

15) uzasadnienie wraz ze wskazaniem podejmowanych działań w celu zapewnienia wody odpowiedniej jakości.

5. Zgoda na odstępstwo jest udzielana na możliwie najkrótszy okres, nie dłużej jednak niż na okres trzech lat.

6. Udzielając zgody na odstępstwo, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny określa najwyższą dopuszczalną wartość parametrów, dla których udzielono zgody na odstępstwo.

§ 29. [Pierwsza zgoda na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów]

1. Pierwszej zgody na odstępstwo, o której mowa w § 28 ust. 1, od dopuszczalnych parametrów udziela właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, informując o tym w terminie 7 dni właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2. W przypadku produkcji wody w ilości powyżej 1000 m3/dobę lub przeznaczonej dla więcej niż 5000 osób właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie 7 dni Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. W przypadku produkcji wody w ilości poniżej 1000 m3/dobę lub przeznaczonej dla mniej niż 5000 osób właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie 14 dni Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 30. [Powiadomienie Komisji Europejskiej o każdorazowym udzieleniu zgody na odstępstwo dotyczące produkcji wody]

Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską o każdorazowym udzieleniu zgody na odstępstwo dotyczące produkcji wody w ilości powyżej 1000 m3/dobę lub przeznaczonych dla więcej niż 5000 osób oraz przekazuje dane, o których mowa w § 28 ust. 4, w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia zgody na odstępstwo.

§ 31. [Wniosek o udzielenie drugiej zgody na odstępstwo]

1. W sytuacji braku efektywności przeprowadzonych działań naprawczych podmiot, o którym mowa w § 28 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie drugiej zgody na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata.

2. Wniosek o udzielenie drugiej zgody na odstępstwo zawiera:

1) dane wymienione w § 28 ust. 4;

2) szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych dotychczas działań naprawczych;

3) informację o działaniach planowanych do podjęcia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstępstwo zatwierdzoną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wniosek o udzielenie drugiej zgody na odstępstwo właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny przekazuje niezwłocznie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

4. Druga zgoda na odstępstwo jest udzielana przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

5. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny powiadamia Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie 7 dni o udzieleniu drugiej zgody na odstępstwo.

6. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską w terminie miesiąca o udzieleniu drugiej zgody na odstępstwo od dnia udzielenia tej zgody oraz przekazuje dane, o których mowa w § 28 ust. 4, wskazując powody udzielenia tego odstępstwa.

§ 32. [Wniosek o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo]

1. Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności nie było możliwe pełne wprowadzenie zamierzonych działań naprawczych w odniesieniu do wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, podmiot, o którym mowa w § 28 ust. 1, składa wniosek do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo.

2. Wniosek o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo zawiera:

1) dane wymienione w § 28 ust. 4;

2) szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych dotychczas działań naprawczych obejmujących okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie pierwszej zgody na odstępstwo do dnia złożenia wniosku o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo;

3) informację o działaniach planowanych do podjęcia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstępstwo zatwierdzoną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwego wojewodę.

3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny po dokonaniu analizy w zakresie poprawności oraz kompletności złożonego wniosku przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem, czy:

1) udzielenie zgody na odstępstwo nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego;

2) zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą innych środków.

4. Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania dokumentację, o której mowa w ust. 2.

5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej Główny Inspektor Sanitarny może udzielić trzeciej zgody na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata.

§ 33. [Informacja o udzielonej zgodzie]

Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny niezwłocznie po udzieleniu zgody na odstępstwo informuje o udzielonej zgodzie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w szczególności o rodzaju i warunkach udzielonego odstępstwa, a także zapewnia doradztwo konsumentom, dla których udzielone odstępstwo może stanowić szczególne zagrożenie zdrowotne.

§ 34. [Sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych]

1. Podmiot, o którym mowa w § 28 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu, państwowemu granicznemu lub państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz właściwemu wojewodzie co 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo, szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym.

2. Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na bieżąco dokonuje analizy sprawozdań, o których mowa w ust. 1.

§ 35. [Ważność zgody na odstępstwo od wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi]

Zgody na odstępstwo od wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone.

§ 36. [Raport z wyników przeprowadzonych badań jakości wody]

1. W celu określenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze w wodzie podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonają wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekażą sprawozdanie z badań jakości wody właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 10 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody.

3. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2019 r., przekaże właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu raport z wyników przeprowadzonych badań jakości wody.

4. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2019 r., przekaże Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu raport z wyników przeprowadzonych badań jakości wody.

§ 37. [Metody prowadzenia badania jakości wody w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych]

Do dnia 31 grudnia 2019 r. badania jakości wody w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych mogą być prowadzone metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań jakości wody określoną w części B w tabeli 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

§ 38. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

§ 39. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 36, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, oraz

2) § 7 i § 8 w zakresie dotyczącym podmiotów działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:

1) dyrektywę Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90);

2) dyrektywę Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 296 z 07.11.2013, str. 12).

Załącznik 1. [PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2294)

Załącznik nr 1

PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

A. Parametry mikrobiologiczne

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

liczba

mikroorganizmów [jtk

lub NPL]

objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli

0

100

2.

Enterokoki

0

100

 

Tabela 2. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana do jednostkowych opakowań1)

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

liczba

mikroorganizmów [jtk

lub NPL]

objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli

0

250

2.

Enterokoki

0

250

3.

Pseudomonas aeruginosa

0

250

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/–2°C

20

1

5.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/–2°C

100

1

Objaśnienie

1) Dotyczy wody wodociągowej rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie, awarie sieci itp.).

Tabela 3. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego lub wodnego

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

liczba

mikroorganizmów [jtk

lub NPL]

objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli

0

100

2.

Enterokoki

0

100

3.

Pseudomonas aeruginosa

0

100

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/–2°C

100

1

 

Tabela 4. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu powietrznego

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

Objaśnienia

liczba

mikroorganizmów

[jtk lub NPL]

objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli

0

100

 

2.

Enterokoki

0

100

 

3.

Pseudomonas aeruginosa

≤10

100

1)

>10 ≤100

100

1) i 2)

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/–2°C

100

1

 

 

Objaśnienia:

1) Należy badać w miejscu (punkcie czerpalnym) położonym najdalej od zbiornika magazynującego wodę w środkach transportu powietrznego po zakończonym locie.

2) Należy przedsięwziąć działania zaradcze.

B. Parametry chemiczne

Lp.

Parametry

Wartość parametryczna

Jednostka

Objaśnienia

1.

Akrylamid

0,10

µg/l

1)

2.

Antymon

5,0

µg/l

 

3.

Arsen

10

µg/l

 

4.

Azotany

50

mg/l

2)

5.

Azotyny

0,50

mg/l

2)

6.

Benzen

1,0

µg/l

 

7.

Benzo(a)piren

0,010

µg/l

 

8.

Bor

1,0

mg/l

 

9.

Bromiany

10

µg/l

3)

10.

Chlorek winylu

0,50

µg/l

1)

11.

Chrom

50

µg/l

 

12.

Cyjanki

50

µg/l

 

13.

1,2-dichloroetan

3,0

µg/l

 

14.

Epichlorohydryna

0,10

µg/l

1)

15.

Fluorki

1,5

mg/l

 

16.

Kadm

5,0

µg/l

 

17.

Miedź

2,0

mg/l

4) i 5)

18.

Nikiel

20

µg/l

4)

19.

Ołów

10

µg/l

4)

20.

Pestycydy

0,10

µg/l

6) i 7)

21.

Σ pestycydów

0,50

µg/l

6) i 8)

22.

Rtęć

1,0

µg/l

 

23.

Selen

10

µg/l

 

24.

Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

10

µg/l

 

25.

Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

0,10

µg/l

9)

26.

Trihalometany – ogółem (Σ THM)

100

µg/l

3) i 10)

 

Objaśnienia:

1) Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.

2) Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.

3) W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości.

4) Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otrzymanej odpowiednią metodą pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężeń.

5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.

6) Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji. Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać w danej strefie zaopatrzenia w wodę.

7) Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,030 µg/l.

8) Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.

9) Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków:

– benzo(b)fluoranten,

– benzo(k)fluoranten,

– benzo(ghi)perylen,

– indeno(1,2,3-cd)piren.

10) Trihalometany – ogółem (Σ THM) – wartość oznacza sumę stężeń związków:

– trichlorometan (chloroform),

– bromodichlorometan,

– dibromochlorometan,

– tribromometan (bromoform).

C. Parametry wskaźnikowe

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

Objaśnienia

liczba

mikroorganizmów

[jtk lub NPL]

objętość próbki [ml]

1.

Bakterie grupy coli

0

100

1)

2.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

Bez nieprawidłowych zmian

 

2)

3.

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

0

100

3)

 

Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna4)

Jednostka

Objaśnienia

1.

Glin (Al)

200

µg/l

 

2.

Jon amonu

0,50

mg/l

 

3.

Barwa

Akceptowalna przez

konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian

 

5)

4.

Chlorki

250

mg/l

6)

5.

Mangan

50

µg/l

 

6.

Mętność

Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości do 1,0

NTU

7)

7.

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

Bez nieprawidłowych zmian

 

8)

8.

Stężenie jonów wodoru (pH)

6,5–9,5

 

6) i 9)

9.

Przewodność elektryczna

2.500

µS/cm

6) i 10)

10.

Siarczany

250

mg/l

6)

11.

Smak

Akceptowalny przez

konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian

 

 

12.

Sód

200

mg/l

 

13.

Utlenialność z KMnO4

5,0

mg/l O2

11)

14.

Zapach

Akceptowalny przez

konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian

 

 

15.

Żelazo

200

µg/l

 

 

Objaśnienia:

1) Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.

2) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

3) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np. Cryptosporidium.

4) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

5) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do15 mg Pt/l.

6) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.

7) W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu.

8) Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10 000 m3 dziennie.

9) W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość minimalna może być niższa.

10) Oznaczana w temperaturze 25°C.

11) Nie musi być oznaczany, jeżeli badane jest OWO.

D. Dodatkowe wymagania chemiczne

Tabela 1.

Lp.

Parametry

Wartość parametryczna1)

Jednostka

Objaśnienia

1.

Bromodichlorometan

0,015

mg/l

2)

2.

Chlor wolny

0,3

mg/l

2) i 3)

3.

Chloraminy

0,5

mg/l

2)

4.

Σ chloranów i chlorynów

0,7

mg/l

4)

5.

Ozon

0,05

mg/l

5)

6.

Trichlorometan (chloroform)

0,030

mg/l

2)

 

Tabela 2.

Lp.

Parametry

Wartość parametryczna1)

Jednostka

Objaśnienia

1.

Magnez

7–125

mg/l

6)

2.

Srebro

0,010

mg/l

7) i 8)

3.

Twardość

60–500

mg/l

9)

 

Objaśnienia:

1) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

2) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.

3) Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3–0,5 mg/l.

4) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

5) W punkcie, w którym woda jest wprowadzana do sieci, jeżeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania lub dezynfekcji wody.

6) Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w niniejszym załączniku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

7) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli materiały i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierają dodatek srebra.

8) Dopuszczalny zakres wartości dla ciepłej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania zbiorowego może wynosić do 0,05 mg/l.

9) W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartości podanej w części D tabeli 2 niniejszego załącznika.

Załącznik 2. [PARAMETRY OBJĘTE MONITORINGIEM]

Załącznik nr 2

PARAMETRY OBJĘTE MONITORINGIEM

A. Parametry grupy A

I. 1. Escherichia coli (E. coli)

2. Bakterie grupy coli

3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C

4. Barwa

5. Mętność

6. Smak

7. Zapach

8. Stężenie jonów wodoru (pH)

9. Przewodność elektryczna

II. Dodatkowe parametry zidentyfikowane jako istotne do monitorowania danej strefy zaopatrzenia w wodę ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, jeżeli ją przeprowadzono, oraz oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów jako niezbędne do celów:

– ochrony zdrowia ludzkiego lub

– zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli wody.

III. 1. Azotyny1)

2. Jon amonu 1)

3. Glin (Al)2)

4. Żelazo2)

Objaśnienia:

1) Niezbędne jedynie wtedy, gdy chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie parametrów grupy B).

2) Niezbędne jedynie wtedy, gdy używane są jako chemikalia do uzdatniania wody (we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie parametrów grupy B).

B. Parametry grupy B*

W celu ustalenia zgodności ze wszystkimi wartościami parametrycznymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia należy wykonać badanie parametrów:

1) badanych w ramach grupy A;

2) pozostałych parametrów z załącznika nr 1 do rozporządzenia, nieanalizowanych w grupie A dla danej strefy zaopatrzenia w wodę, z zastrzeżeniem § 13 i 14 rozporządzenia.

1. Enterokoki

2. Akrylamid

3. Antymon

4. Arsen

5. Azotany

6. Benzen

7. Benzo(a)piren

8. Bor

9. Bromiany

10. Chlorek winylu

11. Chrom

12. Cyjanki

13. 1,2-dichloroetan

14. Epichlorohydryna

15. Fluorki

16. Kadm

17. Miedź

18. Nikiel

19. Ołów

20. Pestycydy

21. Σ pestycydów

22. Rtęć

23. Selen

24. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

25. Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

26. Trihalometany – ogółem (Σ THM)

27. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

28. Glin (Al)

29. Jon amonu

30. Chlorki

31. Mangan

32. Ogólny węgiel organiczny (OWO)

33. Siarczany

34. Sód

35. Utlenialność z KMnO4

36. Żelazo

37. Bromodichlorometan

38. Chlor wolny

39. Chloraminy

40. Σ chloranów i chlorynów

41. Ozon

42. Trichlorometan (chloroform)

43. Magnez

44. Srebro

45. Twardość

3) dodatkowe parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, jeżeli ją przeprowadzono, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia w wodę do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody nieanalizowane w grupie A.

* Objaśnienia dla poszczególnych parametrów są tożsame z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzania.

C. Metody pobierania próbek

1. W miarę możliwości liczbę pobieranych próbek wody do badań należy rozłożyć równomiernie w czasie i miejscu.

2. Pobieranie próbek w punkcie zgodności powinno spełniać następujące warunki:

1) próbki na potrzeby kontroli zgodności określonych parametrów chemicznych (w szczególności miedzi, ołowiu i niklu) są pobierane z kranu konsumenta bez uprzedniego spuszczania wody. W ciągu dnia należy pobrać losową próbkę o objętości jednego litra. Jako rozwiązanie alternatywne można stosować metody z ustalonym okresem stagnacji, które lepiej odzwierciedlają sytuację w danym kraju, pod warunkiem że na poziomie strefy zaopatrzenia nie prowadzi to do mniejszej liczby przypadków niezgodności niż przy użyciu losowej metody dziennej;

2) próbki na potrzeby kontroli zgodności parametrów mikrobiologicznych w punkcie zgodności należy pobierać i obchodzić się z nimi zgodnie z normą PN-EN ISO 19458 (cel pobierania próbek b).

3. Pobieranie próbek w sieci dystrybucyjnej, z wyjątkiem pobierania próbek z kranów konsumentów, jest zgodne z normą PN-ISO 5667-5. W odniesieniu do parametrów mikrobiologicznych pobieranie próbek w sieci dystrybucyjnej odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 19458 (cel pobierania próbek a).

4. Pobieranie próbek może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie pobierania próbek wody.

Załącznik 3. [MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ]

Załącznik nr 3

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ1)

Objętość dostarczanej lub

produkowanej wody w strefie

zaopatrzenia2)

[m3/24 h]

Monitoring parametrów grupy A [liczba próbek/rok]3)

Monitoring

parametrów grupy B

[liczba próbek/rok]

≤ 100

4)

4)

> 100 ≤ 1000

4

1

> 1000 ≤ 10000

4+3 na każde 1000 m3/24 h i

część tej wartości stanowiącej

uzupełnienie do całości

1+1 na każde 4 500 m3/24 h i

część tej wartości stanowiącą

uzupełnienie do całości

> 10000 ≤ 100000

3+1 na każde 10000 m3/24 h i

część tej wartości stanowiącą

uzupełnienie do całości

> 100000

12+1 na każde 25000 m3/24 h i

część tej wartości stanowiącą

uzupełnienie do całości

 

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy częstotliwości pobierania próbek wody w zakresie badania substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w części C i D załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2) Objętości wody obliczane jako średnie w ciągu roku. Do określenia minimalnej częstotliwości można też stosować liczbę mieszkańców w zaopatrywanej strefie zaopatrzenia, przyjmując wielkość zużycia wody równą 200 l/dobę na 1 osobę.

3) Wskazaną częstotliwość oblicza się w następujący sposób: np. 4 300 m3/24 h = 16 próbek (cztery dla pierwszych 1 000 m3/24 h + 12 dla dodatkowych 3 300 m3/24 h).

4) Ustalenie częstotliwości zależy od właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej niż 2 próbki na rok dla parametrów grupy A, 1 próbkę na 2 lata dla parametrów grupy B, z zastrzeżeniem minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody do badań określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471).

Załącznik 4. [WYMAGANIA RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA, ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ W ZAKRESIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH]

Załącznik nr 4

WYMAGANIA RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA, ORAZ MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ W ZAKRESIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH

A. Wymagania dotyczące substancji promieniotwórczych

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna1)

Jednostka

Objaśnienia

1.

Radon

100

Bq/1

 

2.

Tryt

100

Bq/l

2)

3.

Dawka orientacyjna

0,10

mSv/rok

2) i 3)

 

B. Stężenia pochodne dla promieniotwórczości w wodzie4)

Pochodzenie

Izotopy promieniotwórcze

Stężenie pochodne – wartość parametryczna3)

Naturalne

U-238*

3,0 Bq/l

U-234*

2,8 Bq/l

Ra-226

0,5 Bq/l

Ra-228

0,2 Bq/l

Pb-210

0,2 Bq/l

Po-210

0,1 Bq/l

Sztuczne

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

 

*W tabeli uwzględniono wyłącznie właściwości promieniotwórcze uranu bez toksyczności chemicznej.

Objaśnienia:

1) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

2) Podwyższone stężenie trytu może świadczyć o obecności innych sztucznych izotopów promieniotwórczych. W przypadku wzrostu stężenia trytu ponad wartość parametryczną wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem obecności innych sztucznych izotopów promieniotwórczych.

3) Dawkę orientacyjną oblicza się, wyłączając tryt, potas – izotop K-40, radon – izotop Rn-222 i produkty rozpadu radonu – izotopu Rn-222, ze zmierzonych stężeń aktywności izotopów promieniotwórczych i współczynników dawki pochłoniętej określonych przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935) w odniesieniu do wielkości rocznego spożycia wody (730 l dla osób dorosłych). Nie jest wymagane dalsze badanie, jeżeli spełniony jest wzór:

infoRgrafika

gdzie:

Ci(obs) = wartość zaobserwowana stężenia izotopu promieniotwórczego i

Ci(der) = wartość pochodna stężenia izotopu promieniotwórczego i

n = liczba wykrytych izotopów promieniotwórczych.

4) Ustala się stężenia pochodne dla promieniotwórczości w wodzie. Tabela zawiera wartości dla najczęściej występujących izotopów promieniotwórczych naturalnych i sztucznych. Są to wartości precyzyjne, obliczone dla dawki 0,1 mSv i rocznego spożycia wody 730 l przy współczynnikach dawki pochłoniętej określonych przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Stężenia pochodne dla innych izotopów promieniotwórczych należy określić w ten sam sposób, a ich wartości następnie aktualizować w oparciu o najnowsze dane uznane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

C. Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody do badań w zakresie substancji promieniotwórczych1)

Objętość dostarczanej lub produkowanej wody w strefie zaopatrzenia2)

[m3/24 h]

Kontrolny monitoring substancji promieniotwórczych [liczba próbek/rok]3)

≤ 100

4)

> 100 ≤ 1000

1

> 1000 ≤ 10000

1+1 na każde 3 300 m3/24 h i część tej wartości stanowiącą uzupełnienie do całości

> 10000 ≤ 100000

3+1 na każde 10000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącą uzupełnienie do całości

> 100000

10+1 na każde 25000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącą uzupełnienie do całości

 

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy częstotliwości pobierania próbek wody w zakresie badania stężenia aktywności radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w części D.

2) Objętości wody obliczane jako średnie w ciągu roku. Do określenia minimalnej częstotliwości można też stosować liczbę mieszkańców w zaopatrywanej strefie, przyjmując wielkość zużycia wody równą 200 l/dobę na 1 osobę.

3) W miarę możliwości liczba próbek powinna być rozdzielona równomiernie w czasie i miejscu.

4) Ustalenie częstotliwości zależy od właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej niż 1 próbkę na 2 lata.

D. Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody oraz postępowanie w zależności od stężenia aktywności radonu w wodzie

Stężenie

aktywności

radonu

(222Rn)

w wodzie

[Bq/l]

Ocena narażenia

Postępowanie

Badanie

≤ 10

Brak lub znikome

System pod kontrolą – nie wymaga podjęcia specjalnych działań.

Jeden raz na 10 lat.

> 10 ≤ 100

Niskie

Należy przystąpić do wzmożonej kontroli pomiarów. Dalsze działania zależą od wyniku następnego badania.

Drugie badanie po 6 miesiącach, jeżeli stężenie radonu nie przekracza 50 Bq/l, badanie z częstotliwością jeden raz na 5 lat. Jeżeli stężenie aktywności badanego parametru mieści się między 50 Bq/l a 100 Bq/l, badanie z częstotliwością raz na 2 lata.

>100 ≤ 1000

Średnie

Należy ocenić, czy obecność substancji promieniotwórczych w wodzie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi wymagające działania oraz – w razie konieczności – podjąć działanie naprawcze służące poprawie jakości wody do poziomu zgodnego z wymogami dotyczącymi ochrony zdrowia ludzi przed promieniowaniem.

Drugie badanie po 6 miesiącach, trzecie badanie po upływie 6 miesięcy od poprzedniego badania, jeżeli stężenie radonu we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych nie przekracza 500 Bq/l, wymagane jest badanie z częstotliwością jeden raz w roku. Jeżeli stężenie radonu we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych przekracza 500 Bq/l, wymagane jest badanie z częstotliwością jeden raz w ciągu 6 miesięcy.

 

Załącznik 5. [WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ CIEPŁA WODA, MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 5

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ CIEPŁA WODA, MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO1)

A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda

Lp.

Parametr

Liczba

mikroorganizmów

[jtk]

Objętość próbki [ml]

Objaśnienia

1.

Legionella sp.

<100

100

1)

< 50

1000

2)

 

Objaśnienia:

1) Należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

2) Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

B. Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego1)

Lp.

Liczba Legionella sp. (jtk)

Ocena skażenia

Postępowanie

Badanie

1.

<100/100 ml

< 502)/1000 ml

Brak lub znikome

System pod kontrolą – nie wymaga podjęcia specjalnych działań.

2 razy w roku3)

Po 1 roku 4)

2.

≥100/100 ml

≥502)/1000 ml

Średnie

Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania.

Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.

3.

≥1000/100 ml

>1002)/1000 ml

Wysokie

Należy przystąpić do działań interwencyjnych jw., włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu – woda nie nadaje się do pryszniców.

Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące.5)

4.

≥10000/100 ml

≥10002)/1000 ml

Bardzo wysokie

Należy natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji.

Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące.5)

 

Objaśnienia:

1) Jeżeli jest to wynik badania 1 lub 2 próbek, w celu wykluczenia skażenia punktowego powinno być pobranych i zbadanych więcej próbek.

2) Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

3) Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

4) Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w podmiotach innych niż podmioty wskazane w pkt 3. Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml, badanie wykonuje się po 3 latach.

5) Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok. Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 50 jtk/1000 ml, to następne badanie można wykonać za pół roku.

Uwaga:

Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze:

1) w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc;

2) jeżeli instalacja wodociągowa lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia;

3) w instalacji wodociągowej w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie na legionelozę.

Załącznik 6. [CHARAKTERYSTYKI METOD BADAŃ]

Załącznik nr 6

CHARAKTERYSTYKI METOD BADAŃ

A. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody badań

Lp.

Parametr

Zalecane normy lub metody badań1)

1.

Escherichia coli, bakterie grupy coli

PN-EN ISO 9308-1

PN-EN ISO 9308-2

2.

Enterokoki

PN-EN ISO 7899-2

3.

Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 16266

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C i w 22°C

PN-EN ISO 6222

5.

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

PN-EN ISO 14189

6.

Legionella sp.

PN-EN ISO 11731*

Legionella sp.

PN-EN ISO 11731-2**

 

* Metodę należy stosować najpóźniej 6 miesięcy od dnia opublikowania jej przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim.

** Metoda może być stosowana nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia opublikowania przez Polski Komitet

Normalizacyjny w języku polskim normy PN-EN ISO 11731.

Objaśnienie

1) W celu ustalenia równoważności metod opartych na zasadach – innych niż hodowla – które wykraczają poza zakres normy PN-EN ISO 17994, jako rozwiązanie alternatywne należy stosować normę PN-EN ISO 16140-2. Przywołaną normę stosować nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia opublikowania przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim normy PN-EN ISO 16140-1.

B. Parametry chemiczne i wskaźnikowe, dla których określono charakterystykę wykonania analizy

Tabela 1. Minimalna charakterystyka wykonania analizy – niepewność pomiaru

Dla parametrów określonych w tabeli 1 określona charakterystyka wykonania analizy stanowi, że wykorzystana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać zmierzenie stężeń równych wartości parametrycznej przy granicy oznaczalności* w wysokości 30% lub mniej odpowiedniej wartości parametrycznej i niepewności pomiaru określonej w tabeli 1. Wynik musi być wyrażony za pomocą co najmniej takiej samej liczby cyfr znaczących jak wartość parametryczna uwzględniona w części B i C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

* Granica oznaczalności oznacza określoną wielokrotność granicy wykrywalności przy danym stężeniu substancji oznaczanej, możliwą do wyznaczenia z akceptowalną dokładnością i precyzją. Granica oznaczalności może być obliczana za pomocą odpowiedniej normy lub próbki i może zostać wyznaczona na podstawie najniższego punktu kalibracji na krzywej kalibracyjnej bez próbki ślepej.

W przypadku braku metody analitycznej spełniającej minimalną charakterystykę wykonania analizy określoną w tabeli 1 monitorowanie należy prowadzić przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik niepowodujących nadmiernych kosztów.

Lp.

Parametry

Niepewność pomiaru

[% wartości

parametrycznej]1)

Objaśnienia

1.

Akrylamid

 

2)

2.

Glin (Al)

25

 

3.

Jon amonu

40

 

4.

Antymon

40

 

5.

Arsen

30

 

6.

Azotany

15

 

7.

Azotyny

20

 

8.

Benzen

40

 

9.

Benzo(a)piren

50

3)

10.

Bor

25

 

11.

Bromiany

40

 

12.

Chlorki

15

 

13.

Chrom

30

 

14.

Chlorek winylu

 

2)

15.

Cyjanki

30

4)

16.

1,2-dichloroetan

40

 

17.

Epichlorohydryna

 

2)

18.

Fluorki

20

 

19.

Kadm

25

 

20.

Mangan

30

 

21.

Mętność

30

5)

22.

Miedź

25

 

23.

Nikiel

25

 

24.

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

30

6)

25.

Ołów

25

 

26.

Pestycydy

30

7)

27.

Przewodność elektryczna

20

 

28.

Rtęć

30

 

29.

Selen

40

 

30.

Siarczany

15

 

31.

Sód

15

 

32.

Stężenie jonów wodoru (pH)

0,2

8)

33.

Trichloroeten

40

9)

34.

Tetrachloroeten

30

9)

35.

Trihalometany – ogółem (Σ THM)

40

10)

36.

Utlenialność z KMnO4

50

11)

37.

WWA

50

10)

38.

Żelazo

30

 

 

Niepewność pomiaru określona w tabeli 1 nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Objaśnienia:

1) Niepewność pomiaru jest to parametr nieujemny charakteryzujący rozkład wartości ilościowych przyporządkowanych wielkości mierzalnej na podstawie wykorzystanych informacji. Kryterium wykonania analizy dla niepewności pomiaru (k = 2) to odsetek wartości parametrycznej określonej w tabeli lub lepszej. Niepewność pomiaru szacuje się na poziomie wartości parametrycznej, o ile nie wskazano inaczej.

2) Ma być kontrolowane przez specyfikację produktu.

3) Jeżeli wartość niepewności pomiaru nie może zostać dotrzymana, należy wybrać najlepszą dostępną technikę (do 60%).

4) Metoda powinna określać całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach.

5) Niepewność pomiaru powinna być oszacowana na poziomie 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) zgodnie z normą PN-EN ISO 7027.

6) Niepewność pomiaru należy oszacować na poziomie 3 mg/l całkowitego węgla organicznego. Stosuje się wytyczne dotyczące określania całkowitego węgla organicznego i rozpuszczonego węgla organicznego PN-EN 1484.

7) Charakterystykę wykonania analizy dla poszczególnych pestycydów podano orientacyjnie. Niskie wartości dla niepewności pomiaru, takie jak 30%, można osiągnąć w odniesieniu do niektórych pestycydów, wyższe wartości do 80% mogą być dopuszczone w odniesieniu do niektórych pestycydów.

8) Wartości niepewności pomiaru są wyrażone w jednostkach pH.

9) Charakterystykę wykonania analizy stosuje się do pojedynczych określonych substancji przy 50% wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

10) Charakterystykę wykonania analizy stosuje się do pojedynczych określonych substancji przy 25% wartości parametrycznej w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

11) Metoda referencyjna: PN-EN ISO 8467.

Tabela 2. Minimalne charakterystyki wykonania analizy – poprawność, precyzja i granica wykrywalności*

Zestaw charakterystyk wykonania analiz będący alternatywą dla granicy oznaczalności i niepewności pomiaru wyszczególnionych w tabeli 1.

Lp.

Parametry

Poprawność

[% wartości

parametrycznej

(z wyjątkiem

pH)]1)

Precyzja

[% wartości

parametrycznej

(z wyjątkiem pH)]2)

Granica wykrywalności

[% wartości

parametrycznej

(z wyjątkiem pH)]3)

Objaśnienia

1.

Akrylamid

 

 

 

4)

2.

Glin (Al)

10

10

10

 

3.

Jon amonu

10

10

10

 

4.

Antymon

25

25

25

 

5.

Arsen

10

10

10

 

6.

Azotany

10

10

10

 

7.

Azotyny

10

10

10

 

8.

Benzen

25

25

25

 

9.

Benzo(a)piren

25

25

25

 

10.

Bor

10

10

10

 

11.

Bromiany

25

25

25

 

12.

Chlorki

10

10

10

 

13.

Chrom

10

10

10

 

14.

Chlorek winylu

25

25

25

4)

15.

Cyjanki

10

10

10

5)

16.

1,2-dichloroetan

25

25

10

 

17.

Epichlorohydryna

25

25

25

4)

18.

Fluorki

10

10

10

 

19.

Kadm

10

10

10

 

20.

Mangan

10

10

10

 

21.

Mętność

25

25

25

 

22.

Miedź

10

10

10

 

23.

Nikiel

10

10

10

 

24.

Ołów

10

10

10

 

25.

Pestycydy

25

25

25

6)

26.

Przewodność elektryczna

10

10

10

 

27.

Rtęć

20

10

20

 

28.

Selen

10

10

10

 

29.

Siarczany

10

10

10

 

30.

Sód

10

10

10

 

31.

Stężenie jonów wodoru (pH)

0,2

0,2

 

7)

32.

Trichloroeten

25

25

10

8)

33.

Tetrachloroeten

25

25

10

8)

34.

Trihalometany – ogółem (Σ THM)

25

25

10

9)

35.

Utlenialność z KMnO4

25

25

10

10)

36.

WWA

25

25

25

9)

37.

Żelazo

10

10

10

 

 

* Mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2019 r.

Objaśnienia:

1) Poprawność jest to miara błędu systematycznego, tj. różnicy między średnią wartością dużej liczby powtarzanych pomiarów a wartością prawdziwą. Dalsze specyfikacje określono w normie PN ISO 5725-1.

2) Precyzja jest to miara błędu przypadkowego i jest zwykle wyrażona jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej. Aprobowana precyzja stanowi dwukrotność względnego odchylenia standardowego. Termin ten określono szczegółowo w normie PN ISO 5725-1.

3) Granica wykrywalności jest to wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz prób ślepych.

4) Ma być kontrolowane przez specyfikację produktu.

5) Metoda powinna określać całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach.

6) Charakterystykę wykonania analizy dla poszczególnych pestycydów podano orientacyjnie. Niskie wartości dla niepewności pomiaru, takie jak 30%, można osiągnąć w odniesieniu do niektórych pestycydów, wyższe wartości do 80% mogą być dopuszczone w odniesieniu do niektórych pestycydów.

7) Wartości poprawności i precyzji są wyrażone w jednostkach pH.

8) Charakterystykę wykonania analizy stosuje się do pojedynczych określonych substancji przy 50% wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 1do rozporządzenia.

9) Charakterystykę wykonania analizy stosuje się do pojedynczych określonych substancji przy 25% wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 1do rozporządzenia.

10) Metoda referencyjna: PN-EN ISO 8467. 

Tabela 3. Minimalne charakterystyki wykonania analizy – poprawność, precyzja i granica wykrywalności

Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości zastosowanej metody analizy wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecinku, jaką podano w wartościach dopuszczalnych w części C i części D załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Lp.

Parametry

Poprawność

[% wartości parametrycznej]1)

Precyzja

[% wartości

parametrycznej ]2)

Granica

wykrywalności

[% wartości

parametrycznej]3)

Objaśnienia

1.

Barwa

10

10

10

4)

2.

Zapach

 

 

 

5)

3.

Smak

 

 

 

5)

4.

Bromodichlorometan

25

25

25

 

5.

Chlor wolny

10

10

10

 

6.

Chloraminy

10

10

10

 

7.

Chlorany

25

25

25

 

8.

Chloryny

25

25

25

 

9.

Magnez

10

10

10

 

10.

Srebro

10

10

10

 

11.

Trichlorometan (chloroform)

25

25

25

 

12.

Twardość

10

10

10

 

 

Objaśnienia:

1) Poprawność jest to miara błędu systematycznego, tj. różnicy między średnią wartością dużej liczby powtarzanych pomiarów a wartością prawdziwą. Dalsze specyfikacje określono w normie PN ISO 5725-1.

2) Precyzja jest to miara błędu przypadkowego i jest zwykle wyrażona jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej. Aprobowana precyzja stanowi dwukrotność względnej odchylenia standardowego. Termin ten określono szczegółowo w normie PN ISO 5725-1.

3) Granica wykrywalności jest to wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz prób ślepych.

4) Możliwe wykonywanie analizy przy zastosowaniu normy PN-EN 7887.

5) Możliwe wykonywanie analizy przy zastosowaniu normy PN-EN 1622. Badanie powinno być przeprowadzone w temperaturze (23+/–2)oC.

C. Parametry i substancje promieniotwórcze, dla których określono charakterystykę metod analizy

Dla następujących parametrów i izotopów promieniotwórczych stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać zmierzenie stężenia aktywności przy granicy wykrywalności określonej poniżej:

Parametry i izotopy promieniotwórcze

Granica wykrywalności1), 2)

Objaśnienia

Tryt

10 Bq/l

3)

Radon

10 Bq/l

3)

U-238

0,02 Bq/l

 

U-234

0,02 Bq/l

 

Ra-226

0,04 Bq/l

 

Ra-228

0,02 Bq/l

4)

Pb-210

0,02 Bq/l

 

Po-210

0,01 Bq/l

 

C-14

20 Bq/l

 

Sr-90

0,4 Bq/l

 

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

 

Am-241

0,06 Bq/l

 

Co-60

0,5 Bq/l

 

Cs-134

0,5 Bq/l

 

Cs-137

0,5 Bq/l

 

I-131

0,5 Bq/l

 

 

Objaśnienia:

1) Ustalanie granic charakterystycznych (próg decyzji, granica wykrywalności i przedział ufności) dla pomiarów promieniowania jonizującego – Zasady podstawowe i zastosowania ogólne, charakterystykę z prawdopodobieństwem błędu pierwszego i drugiego stopnia wynoszącym 0,05.

2) Niepewność pomiaru oblicza się i przedstawia jako całkowitą niepewność standardową lub jako rozszerzoną niepewność standardową o współczynniku rozszerzenia wynoszącym 1,96.

3) Granica wykrywalności trytu i radonu wynosi 10% wartości parametrycznej tych pierwiastków wynoszącej 100 Bq/l.

4) Niniejsza granica wykrywalności ma zastosowanie wyłącznie do kontroli początkowej pod kątem dawki orientacyjnej dla nowego źródła wody; jeżeli w wyniku początkowej kontroli zostanie ustalone, że nie jest prawdopodobne, aby wartość Ra-228 przekraczała 20% stężenia pochodnego, granica wykrywalności może zostać podniesiona do 0,08 Bq/l dla rutynowych pomiarów nuklidów Ra-228 do czasu, kiedy konieczna będzie kolejna kontrola.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »