REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2313

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykonywanie zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów]

Minister – Członek Rady Ministrów, zwany dalej „ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. [Zakres działania ministra]

Do zakresu działania ministra należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Stałego Komitetu Rady Ministrów zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) koordynowanie opracowywania i realizacji planu pracy Rządu, na który składają się w szczególności programy prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczące projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń Rady Ministrów, opracowane w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz programu prac Rady Ministrów dotyczącego innych dokumentów rządowych;

3) kontrola terminowej realizacji zadań wynikających z planu i programów, o których mowa w pkt 2, i okresowe przedstawianie Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów informacji w tym zakresie;

4) kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 pkt 1a–1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

5) koordynowanie i monitorowanie wykonywania zadań, powoływanych w odrębnym trybie, organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów;

6) monitorowanie i koordynowanie wykonywania zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. [Zadania z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów]

Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;

2) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, powoływanych w odrębnym trybie, bez względu na ich skład i zakres działania;

3) zwoływać posiedzenia z udziałem właściwych organów administracji rządowej i im przewodniczyć;

4) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.

§ 4. [Obsługa ministra]

Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. [Powoływanie zespołów, zlecanie ekspertyz i opracowań]

W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-13
  • Data wejścia w życie: 2017-12-13
  • Data obowiązywania: 2017-12-13
  • Z mocą od: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA