REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2345

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) typy zezwoleń na pracę;

2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;

3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;

5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;

6) wzory wniosków o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy;

7) wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;

8) wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

9) tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

§ 2. [Typy zezwoleń na pracę]

Określa się następujące typy zezwoleń na pracę:

1) A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

3) C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)), z pracodawcą zagranicznym;

4) D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

5) E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4;

6) S – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa).

§ 3. [Zezwolenie na pracę]

1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres oznaczony datami.

2. Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okresy oznaczone datami.

3. Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wniesione w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

7. Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

8. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wpisaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedkłada staroście, który wpisał wniosek, oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej oraz kopię dokumentu podróży z ważną wizą w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego.

9. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 8, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

11. Wzór zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

12. Wzór zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

13. Wzór zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 4. [Przedłużenie zezwolenia na pracę]

1. Przedłużenie zezwolenia na pracę jest wydawane na okres oznaczony datami.

2. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest wydawane na okresy oznaczone datami.

3. Wnioski o wydanie przedłużeń zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wniesione w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

7. Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

8. Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

9. Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

10. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy.

11. Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 5. [Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi]

1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń na okres lub okresy oznaczone datami.

2. Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

4. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu tego oświadczenia do ewidencji oświadczeń, składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy.

5. Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia.

§ 6. [Warunek wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę]

1. Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, właściwy starosta:

1) przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;

2) niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy niezaniżone lub niezawyżone w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec;

3) informuje podmiot składający ofertę pracy o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, w tym o liczbie obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy;

4) w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje do niego kandydatów – obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

5) dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

6) w terminach określonych w art. 88c ust. 2 ustawy wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniającą liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy;

7) w przypadku gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem.

2. W ofercie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wskazuje na potrzebę uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

4. Jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika możliwość pozyskania co najmniej jednego odpowiedniego kandydata spośród obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, spełniającego wymagania określone w ofercie pracy, a podmiot składający ofertę, bez uzasadnionych przyczyn, nie wyraził zgody na skierowanie takiego kandydata lub nie przyjął go do pracy, starosta w informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, stwierdza możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

5. Starosta wydaje informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie miejsc pracy określonych w ofercie pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Wzór informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującej obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, jest określony w załączniku nr 19 do rozporządzenia.

§ 7. [Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę]

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:

1) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

2) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

3) umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;

4) kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

5) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;

7) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

8) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

9) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

10) informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

11) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

12) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

13) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy;

14) dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu A – jeżeli informacja starosty była wymagana;

15) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

16) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:

1) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3) kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy;

5) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

7) dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

8) dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

9) dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

10) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy.

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

1) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2) kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy.

4. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który występuje o wydanie zezwoleń na pracę lub zezwoleń na pracę sezonową albo o wpis oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do wniosków o wydanie zezwoleń na pracę lub oświadczeń może dołączyć odpowiednio po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 7–11 i 13, ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1.

5. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1;

2) umowę zawartą między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, C, D, lub E, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;

3) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

6. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 2;

2) umowę między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową;

3) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

7. Przepisów ust. 6 pkt 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.

8. W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwoleń dla więcej niż jednego cudzoziemca ust. 4 stosuje się odpowiednio.

9. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 8–16 lub ust. 2 pkt 1, 4, 5, 7–10, a do wniosków o wydanie przedłużenia tych zezwoleń dodatkowo odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 lub ust. 6 pkt 2 i 3, jeżeli przedstawi do wglądu oryginały tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.

10. W przypadku gdy wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3, zostaną wniesione w postaci elektronicznej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku elektroniczne kopie (skany) dokumentów określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 1–5 i 7–16 lub ust. 2 pkt 1–5 i 7–10, a w przypadku wniosków o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dodatkowo elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 2 i 3 lub ust. 6 pkt 2 i 3. Informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy była wymagana, dołącza się do wniosku w oryginale.

11. Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie.

12. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, jeżeli przedstawi oryginały tych dokumentów do wglądu upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.

§ 8. [Potwierdzenie spełnienia wymagań]

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1 lub ust. 6, art. 88o ust. 1 pkt 1 oraz w art. 88j ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy.

2. W uzasadnionych przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań określonych w art. 88j ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy, jeżeli w toku postępowania administracyjnego nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 16.

3. W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący sprawę może zażądać w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową albo przedłużenia tych zezwoleń, przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy, lub dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 2b ustawy.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 6 ustawy, w przypadku złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

§ 9. [Składanie dokumentów]

Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód odpowiednio w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.3)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089, 1428, 1448, 1530, 1971, 2056, 2175, 2201 i 2203.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 543), które utraciło moc z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2345)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 4. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WPISIE WNIOSKU DO EWIDENCJI WNIOSKÓW W SPRAWIE PRACY SEZONOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WPISIE WNIOSKU DO EWIDENCJI WNIOSKÓW W SPRAWIE PRACY SEZONOWEJ

Załącznik 5. [WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI O ZGŁOSZENIU SIĘ CUDZOZIEMCA W CELU WYKONYWANIA PRACY SEZONOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI O ZGŁOSZENIU SIĘ CUDZOZIEMCA W CELU WYKONYWANIA PRACY SEZONOWEJ

Załącznik 6. [WZÓR – ZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR – ZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 7. [WZÓR – ZEZWOLENIE TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR – ZEZWOLENIE TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 8. [WZÓR – ZEZWOLENIE TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR – ZEZWOLENIE TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 9. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 10. [WZÓR – WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR – WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

Załącznik 11. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 11

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 12. [WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 12

WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 13. [WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 13

WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 14. [WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 14

WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA TYP S NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 15. [WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY]

Załącznik nr 15

WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

Załącznik 16. [WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO]

Załącznik nr 16

WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

Załącznik 17. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI]

Załącznik nr 17

WZÓR – OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Załącznik 18. [WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88Z UST. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY]

Załącznik nr 18

WZÓR – OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88Z UST. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

Załącznik 19. [WZÓR – INFORMACJA STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI OBEJMUJĄCA OBYWATELI POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW OKREŚLONYCH W ART. 87 UST. 1 PKT 1-11 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY, ZAREJESTROWANYCH JAKO OSOBY BEZROBOTNE LUB POSZUKUJĄCE PRACY]

Załącznik nr 19

WZÓR – INFORMACJA STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI OBEJMUJĄCA OBYWATELI POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW OKREŚLONYCH W ART. 87 UST. 1 PKT 1-11 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY, ZAREJESTROWANYCH JAKO OSOBY BEZROBOTNE LUB POSZUKUJĄCE PRACY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-15
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA