reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców2)

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców kontroli spełniania warunków określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

§ 2. [Kontrole przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą]

Jednostka certyfikująca przedsiębiorców przeprowadza kontrole:

1) każdorazowo przed wydaniem certyfikatu dla przedsiębiorców;

2) po wydaniu certyfikatu dla przedsiębiorców, nie rzadziej niż raz na 7 lat.

§ 3. [Zawiadomienie o terminie kontroli]

1. Jednostka certyfikująca przedsiębiorców zawiadamia przedsiębiorcę w formie pisemnej o terminie kontroli.

2. Przedsiębiorca może wystąpić do jednostki certyfikującej przedsiębiorców z pisemnym wnioskiem o zmianę wyznaczonego terminu kontroli. Wniosek o zmianę wyznaczonego terminu kontroli może zostać złożony tylko raz.

3. W przypadku uwzględnienia przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców wniosku, o którym mowa w ust. 2, jednostka certyfikująca przedsiębiorców zawiadamia przedsiębiorcę w formie pisemnej o nowym terminie kontroli. Kontrola ta nie może odbyć się później niż w terminie 14 dni od dnia kontroli wyznaczonej zgodnie z ust. 1.

§ 4. [Przebieg kontroli]

1. Kontrole, o których mowa w § 2, polegają na:

1) weryfikacji dokumentów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli;

2) weryfikacji wyposażenia technicznego pod kątem spełniania minimalnych wymagań, odpowiednich do zakresu prowadzonej działalności;

3) dokonaniu oględzin miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę i ocenie ich wyników;

4) weryfikacji posiadania i stosowania procedur prowadzenia działalności oraz posiadania wdrożonego systemu dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu;

5) weryfikacji posiadania przez personel wykonujący czynności u przedsiębiorcy odpowiedniego certyfikatu oraz weryfikacji certyfikatu dla personelu;

6) weryfikacji dokumentów wskazujących na to, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, albo zasięgnięciu informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 1475);

7) ocenie innych dowodów i materiałów, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego.

2. Jednostka certyfikująca przedsiębiorców żąda udzielenia wyjaśnień, informacji oraz udostępniania dokumentów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli w terminie wynikającym z zakresu żądania.

§ 5. [Protokół]

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu podmiotowi.

2. Protokół podpisują pracownicy jednostki certyfikującej przedsiębiorców przeprowadzający kontrolę oraz kierownik kontrolowanego podmiotu albo osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu albo osobę przez niego upoważnioną pracownik jednostki certyfikującej przedsiębiorców dokonuje o tym wzmianki w protokole.

4. Odmowa podpisania protokołu przez osoby wymienione w ust. 3 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez pracowników jednostki certyfikującej przedsiębiorców przeprowadzających kontrolę i realizacji ustaleń kontroli.

§ 6. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2149).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2017 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2149), które zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama