REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2436

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486 oraz z 2016 r. poz. 2168) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) 500 ton przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kwotę połowową szprota przyznaje się na podobszary 25–322) Morza Bałtyckiego, jeżeli armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m w specjalnym zezwoleniu połowowym wydawanym dla tego armatora nie przyznano kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22–242) Morza Bałtyckiego.”;

3) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22–242) Morza Bałtyckiego 300 ton tej kwoty przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.”.

§ 2. [Wnioski o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2018 r.]

Do wniosków o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2018 r. złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324).

2) Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
  • Data wejścia w życie: 2017-12-28
  • Data obowiązywania: 2017-12-28
  • Dokument traci ważność: 2019-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA