| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 1566 i 1567) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie statutu]

Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje określające organizację i zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych, na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 1174 oraz z 2015 r. poz. 897).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 20 grudnia 2017 r. (poz. 2442)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 1. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu, do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Główny Inspektor może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, cel powołania, zakres zadań i tryb działania tych organów.

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Departament Inspekcji;

2) Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami;

3) Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska;

4) Departament Organizacyjno-Finansowy;

5) Departament Prawa i Orzecznictwa;

6) Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące z siedzibą w Krakowie;

7) Stanowisko do spraw Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Spraw Obronnych.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Główny Inspektor.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »