REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2449

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny]

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą”, informacji o unieważnieniu Karty oraz odpowiednio przez:

1) odcięcie jednego z rogów karty tradycyjnej o powierzchni co najmniej 1 cm2 lub

2) zablokowanie udostępnionej karty elektronicznej.

2. Kartę tradycyjną, unieważnioną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.”;

2) w § 3:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i:

– w pkt 8 skreśla się wyrazy „rodzica oraz”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) informacje o uczęszczaniu dziecka w wieku od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203), dotyczące okresu uczęszczania oraz nazwy i adresu siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza – chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej – o ile wyraża wolę ich udostępnienia lub o ile wniosek dotyczy karty elektronicznej.”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, wniosek zawiera wskazanie, czy:

1) dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej;

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo czy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;

3) karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej – rodzicowi lub małżonkowi rodzica – w przypadku wniosku o udostępnienie karty elektronicznej.”;

3) § 8 oznacza się jako § 7;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA DUŻEJ RODZINY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2017 r. (poz. 2449)

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY – karta tradycyjna

infoRgrafika

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY – karta elektroniczna

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Karta zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille'a − na karcie tradycyjnej, miejsce na zdjęcie − na karcie elektronicznej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

2. Karta tradycyjna ma wymiary 54 × 85,6 mm.

3. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA