REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2450

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 251b ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, ze środków właściwego kierownika jednostki organizacyjnej;

2) rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość;

3) przypadki, sposób ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny, a także dokumenty wymagane do ich wypłaty.

§ 2. [Pokrycie kosztów pogrzebu]

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, pokrywa koszty pogrzebu funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, zwane dalej „kosztami pogrzebu”, przez:

1) zorganizowanie pogrzebu, pod warunkiem złożenia wniosku przez rodzinę zmarłego funkcjonariusza albo z własnej inicjatywy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny, albo

2) zwrot kosztów pogrzebu.

§ 3. [Wydatki pokrywane w ramach kosztów pogrzebu]

W ramach kosztów pogrzebu pokrywane są wydatki na:

1) zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego, stosownie do lokalnych warunków i zwyczajów;

2) ogłoszenie nekrologu w prasie;

3) wykopanie grobu;

4) kremację zwłok;

5) zakup:

a) miejsca pochówku,

b) trumny albo trumny kremacyjnej i urny,

c) wieńców, wiązanek i kwiatów;

6) wybudowanie nagrobka.

§ 4. [Wydatki wyłączone z pokrycia w ramach kosztów pogrzebu]

1. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez kierownika jednostki nie mogą przekroczyć sześciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, obowiązującej w dniu pogrzebu.

2. Kierownik jednostki może pokryć koszt przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły funkcjonariusz ma być pochowany, do wysokości 40% kwoty, o której mowa w ust. 1, jeżeli pogrzeb funkcjonariusza odbywa się poza miejscowością, w której zmarł.

3. Kwota wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje:

1) kosztu przewozu zwłok, o którym mowa w ust. 2;

2) kosztów ogłoszenia nekrologu w prasie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jego zastępców oraz zakupu wieńca, wiązanek i kwiatów składanych w jego imieniu w czasie uroczystości pogrzebowych, pokrywanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. [Ryczałt na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez członków rodziny zmarłego funkcjonariusza albo inną osobę]

1. Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez członków rodziny zmarłego funkcjonariusza albo inną osobę kierownik jednostki wypłaca osobie, która pokryła koszty pogrzebu, ryczałt w wysokości 90% kwoty określonej w § 4 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki pokrywa koszty zakupu wieńców, wiązanek lub kwiatów, składanych w jego imieniu, do wysokości 10% kwoty określonej w § 4 ust. 1.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się po przedstawieniu odpisu aktu zgonu i oryginałów rachunków potwierdzających pokrycie kosztów pogrzebu, a w przypadku gdy członek rodziny zamierza zachować ten odpis i oryginały, także ich kopii.

§ 6. [Zgoda na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą]

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą, jeżeli:

1) z powodu długotrwałej choroby zmarłego funkcjonariusza jego rodzina poniosła znaczne wydatki;

2) rodzina zmarłego funkcjonariusza znajduje się w bardzo trudnych warunkach materialnych z innych przyczyn niż określone w pkt 1.

2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje:

1) dyrektor właściwej w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w przypadku funkcjonariusza, który pełnił służbę w tej komórce;

2) dyrektor izby administracji skarbowej – w przypadku funkcjonariusza, który pełnił służbę w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym.

§ 7. [Sposób ustalania kosztów pogrzebu]

Ustalenie kosztów pogrzebu, o których mowa w § 3, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1, następuje na podstawie przedłożonych rachunków.

§ 8. [Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego]

1. Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza albo jego wyrównanie wypłaca się na pisemny wniosek osoby, która poniosła koszty pogrzebu.

2. W przypadku gdy koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz, dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

1) odpis aktu zgonu, a w przypadku gdy funkcjonariusz zamierza zachować ten odpis, także jego kopia, natomiast w razie pogrzebu dziecka martwo urodzonego – oświadczenie, że dziecko urodziło się martwe;

2) oświadczenie, że w związku ze śmiercią członka rodziny, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), nie przysługuje zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepisów szczególnych, a w przypadku śmierci małżonka, że zasiłek pogrzebowy nie został i nie zostanie pobrany z innego tytułu;

3) oryginały rachunków poniesionych zasadniczych kosztów pogrzebu (zakup trumny albo trumny kremacyjnej i urny, opłata miejsca pochówku), a w przypadku gdy funkcjonariusz zamierza zachować te oryginały, także ich kopie.

3. W przypadku gdy koszty pogrzebu ponosi inna osoba, dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

1) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2;

2) oryginały rachunków faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu, a w przypadku gdy osoba ta zamierza zachować te oryginały, także ich kopie.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, załącza się do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

5. W przypadku ubiegania się o wyrównanie zasiłku pogrzebowego do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) odpis aktu zgonu;

2) dokument potwierdzający wysokość zasiłku pogrzebowego otrzymanego z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza na podstawie odrębnych przepisów;

3) kopie dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2, w przypadku gdy funkcjonariusz zamierza zachować ich oryginały.

6. Jako dowód poniesionych przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka rodziny uznaje się również wystawione na inną osobę rachunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, a w przypadku ubiegania się przez funkcjonariusza o wyrównanie zasiłku pogrzebowego, dokumenty stwierdzające wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego innej osobie na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli osoba ta oświadczy na piśmie, że koszty pogrzebu zostały poniesione (zwrócone) przez funkcjonariusza. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli rachunki lub dokumenty są wystawione na małżonka funkcjonariusza.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321 i 2409.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA