REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2470

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 250a ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej „składkami”, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono tych składek.

§ 2. [Sposób przekazywania składek do ZUS]

1. Składki przekazuje się na wskazany przez ZUS rachunek bankowy, przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych, określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778).

2. Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem całego okresu służby funkcjonariusza, przekazuje się do ZUS:

1) za ostatni miesiąc pozostawania w służbie – za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby w trakcie roku kalendarzowego;

2) za miesiąc grudzień – za funkcjonariusza, który pozostawał w służbie cały rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu danego roku kalendarzowego.

§ 3. [Termin przekazywania składek, deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych]

Składki, deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 2, przekazuje się w terminie:

1) 60 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby – w przypadku gdy przekazanie składek następuje z urzędu;

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku – w przypadku gdy przekazanie składek następuje na wniosek funkcjonariusza;

3) niezwłocznie, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z ZUS o ustaleniu funkcjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120).

§ 4. [Jednostki właściwe do przekazywania składek do ZUS]

Jednostkami właściwymi do przekazywania do ZUS składek są:

1) komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) izba administracji skarbowej

– właściwe w sprawie wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi w dniu jego zwolnienia ze służby.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321 i 2409.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA