REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2471

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20181)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018]

Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Zakres Programu]

Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w roku 2018 i danych za rok 2018 oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

a) przepisy następujących dyrektyw:

- dyrektywy Rady 89/130/EWG z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 194, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 492, z późn. zm.),

- dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm.),

- dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.),

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, z późn. zm.),

b) następujące decyzje:

- decyzję Komisji 91/450/EWG z dnia 26 lipca 1991 r. określającą terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 218),

- decyzję Komisji nr 3010/91/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. w sprawie informacji udzielanych przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali na temat ich inwestycji (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20),

- decyzję Komisji nr 3731/91/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. zmieniającą kwestionariusze w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991, str. 1),

- decyzję Komisji nr 3641/92/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającą kwestionariusze podane w aneksie do decyzji Komisji nr 1566/86/EWWiS, dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992, str. 1),

- decyzję Komisji 93/454/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. określającą podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 257),

- decyzję Komisji 93/475/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. definiującą subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 259),

- decyzję Komisji 93/570/EWG z dnia 4 października 1993 r. definiującą różnicę między innymi podatkami związanymi z produkcją a konsumpcją pośrednią w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 261),

- decyzję Komisji 95/309/WE z dnia 18 lipca 1995 r. określającą zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady nr 89/130/EWG w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 322),

- decyzję Komisji 98/527/WE z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 2202) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 309),

- decyzję Komisji 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającą załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 3685) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 139),

- decyzję Komisji nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000 r. zmieniającą decyzję nr 1566/86/EWWiS w sprawie statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000, str. 18),

- decyzję Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 16 z 18.01.2002, str. 35, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 38),

- decyzję Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającą ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2002) 5054) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 3, str. 191),

- decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 443),

- decyzję Rady 2007/436/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 17),

- decyzję Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowaną jako dokument nr C(2008) 7294) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55),

- decyzję Komisji 2009/252/WE z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącą odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2009) 1568) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 75 z 21.03.2009, str. 11),

- decyzję Rady 2010/196/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych (Dz. Urz. UE L 87 z 07.04.2010, str. 31),

- decyzję Komisji 2010/216/UE z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33),

- decyzję delegowaną Komisji 2012/186/UE z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2012, str. 5),

- decyzję Komisji 2013/114/UE z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowaną jako dokument nr C(2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2013, str. 27, z późn. zm.).

Załącznik 1. [PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2018]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 grudnia 2017 r. (poz. 2471)

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2018

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2017-12-31
  • Data obowiązywania: 2019-02-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA