REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2472

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2243 i 2265) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia wewnętrznego urzędowania tych sądów]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia wewnętrznego urzędowania tych sądów (Dz. U. poz. 287, z 2012 r. poz. 693 oraz z 2015 r. poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezes sądu oraz przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością określoną w ust. 1.”;

2) po § 24 dodaje się § 24a–24c w brzmieniu:

„§ 24a. 1. Przydziału spraw dokonuje się w sposób losowy, z udziałem wszystkich sędziów orzekających w danym sądzie.

2. Czynności w sprawie zakończonej lub zawieszonej, jeżeli referent nie orzeka już w sądzie, podejmuje prezes sądu. Jeżeli po podjęciu czynności okaże się, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, podlega ona ponownemu przydziałowi. Prezes sądu może zarządzić ponowny przydział także innych spraw zakończonych lub zawieszonych.

3. Skład wyznaczony do rozpoznania środka odwoławczego rozpoznaje wszystkie środki odwoławcze przedstawione przez sąd pierwszej instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi. Jeżeli środek odwoławczy podlega rozpoznaniu w składzie jednego sędziego, rozpoznaje go sędzia referent. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do zażaleń dotyczących jednego postępowania przygotowawczego, chyba że ze względu na liczbę środków odwoławczych prezes sądu zarządzi odrębny przydział części zażaleń.

4. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczeń prezes sądu określa sprawy, w których losowy przydział nie ma zastosowania. W szczególności przydział spraw może nastąpić, zgodnie z zarządzeniem prezesa sądu:

1) wojskowemu sędziemu penitencjarnemu;

2) referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie;

3) referentowi, któremu według odrębnych zasad już została przydzielona sprawa związana z wykonaniem tego samego orzeczenia.

5. W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów nieobecnych w pracy nieprzerwanie co najmniej 7 dni roboczych, z wyłączeniem okresu urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego lub urlopu nagrodowego. Prezes sądu może zarządzić przydział uwzględniający sędziów nieobecnych.

6. Jeżeli sędzia, któremu została przydzielona sprawa, został wyłączony od jej rozpoznania, dokonuje się ponownego przydziału sprawy.

7. W razie podziału referatu, sprawy podlegają przydziałowi według zasad ogólnych. W przydziale spraw biorą udział sędziowie, których referaty nie zostały podzielone. Referat podlega podziałowi, jeżeli czas choroby lub planowana nieobecność referenta przekracza 6 miesięcy. Prezes sądu może zarządzić podział referatu po 2 miesiącach choroby referenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zaległości i przewidywanym dalszym czasem choroby.

8. Kolegium właściwego wojskowego sądu okręgowego określa dla sędziów z danego okręgu sądowego wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do sądu spraw przy zachowaniu następujących zasad:

1) 100% – sędzia niepełniący funkcji, niedelegowany do innej jednostki;

2) co najmniej 90% – zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy, jak również sędzia delegowany do orzekania w innym sądzie wojskowym lub sądzie powszechnym;

3) co najmniej 50% – sędzia będący członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz wizytator, wojskowy sędzia penitencjarny, sędzia pełniący funkcję prezesa lub zastępcy prezesa sądu, rzecznik dyscyplinarny.

§ 24b. 1. Losowanie składu sędziowskiego do kolejnych spraw przeprowadza się w ten sposób, że jednakowe kartki z odrębnie wypisanymi nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu umieszcza się w pojemniku, z którego kierownik sekretariatu losuje niezbędną liczbę kartek w zależności od liczebności składu rozpoznającego sprawę. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, przeprowadza się przy udziale innego pracownika. Z losowania sporządza się protokół.

2. Sędzia wylosowany do rozpoznawania danej sprawy nie bierze udziału w dalszym losowaniu, aż do momentu wylosowania wszystkich sędziów do rozpoznania kolejnych spraw.

3. W sprawach rozpoznawanych w składach liczących więcej niż jednego sędziego, sędzia wylosowany jako pierwszy jest referentem sprawy. Sędzia wylosowany jako drugi jest przewodniczącym składu orzekającego, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że nie może on przewodniczyć składowi orzekającemu lub przewodniczenie należy do innego członka składu. Jeżeli sędzia wylosowany jako drugi nie może przewodniczyć danemu składowi orzekającemu, przewodniczącym jest sędzia wylosowany w następnej kolejności, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że przewodniczenie należy do innego członka składu. Jeżeli żaden spośród sędziów wylosowanych do składu orzekającego nie może przewodniczyć danemu składowi, losowanie sędziego wylosowanego w ostatniej kolejności ponawia się aż do wylosowania sędziego, który może przewodniczyć składowi orzekającemu. Jeżeli do składu orzekającego zostanie wylosowany sędzia, który ze względu na sędziego już wylosowanego do składu nie może brać udziału w danym składzie, losowanie ponawia się aż do wylosowania sędziego, który może brać udział w składzie.

4. Do losowania ławników do rozpoznawania kolejnych spraw stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–3 oraz § 24a ust. 1.

§ 24c. Prezes sądu ustala plan dyżurów i plan zastępstw sędziów. Sędziemu pełniącemu dyżur są przydzielane sprawy, co do których ustawa wymaga rozpoznania w ciągu 72 godzin.”;

3) w § 29 uchyla się pkt 2;

4) w § 31 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W razie nieprzybycia sędziego na posiedzenie przewodniczący wydziału, kierując się względami celowości, zarządza wykonanie tej czynności przez innego sędziego zgodnie z planem zastępstw albo odwołuje posiedzenie w sprawie.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA