REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2482

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;

2) wysokość opłaty za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”;

3) sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy;

4) sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1–3;

5) sposób dokumentowania uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 1–3.

§ 2. [Opłata za udostępnienie danych]

Opłatę za udostępnienie danych:

1) jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – ustala się w wysokości 31 zł;

2) z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji – ustala się w wysokości 0,30 zł od jednej weryfikacji.

§ 3. [Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom]

Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy, oblicza się według następującego wzoru:

O = K x (A + B) + M

gdzie:

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,

K – współczynnik wynoszący:

a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych,

b) 1,5 do celów badania opinii publicznej,

A – opłata za prace informatyczne:

A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 Hc x Z + 10 Hd x Z + He x Z,

B – opłata za prace eksploatacyjne:

B = 1,5 Hf x 10 Z + Hg x 10 Z + 1,5 Hh x 10 Z + 0,6 Hi x 10 Z + 0,5 Hj x 10 Z,

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają:

H – liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania:

Ha – czas trwania prac projektowych,

Hb – czas opracowania dokumentacji programowej,

Hc – czas trwania prac analitycznych,

Hd – czas opracowania nowego programu,

He – czas opracowania programu z gotowych modułów,

Hf – czas wyboru podzbioru z bazy danych,

Hg – czas przetwarzania wybranych danych,

Hh – czas wykonania tablicy statystycznej,

Hi – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych,

Hj – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z – opłatę za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 4. [Wniosek o udostępnienie danych]

1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1, wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych.

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2 i § 3, wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.

3. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2, wskazuje się liczbę jednostkowych weryfikacji, jakie zostały wygenerowane z rejestru PESEL w danym okresie czasu. Wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu.

4. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 3, wskazuje się wysokość opłaty obliczonej według wzoru określonego w § 3. Wezwanie wysyła się niezwłocznie po dokonaniu obliczenia wysokości opłaty.

§ 5. [Opłaty za udostępnienie danych z rejestru PESEL]

1. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.

2. Opłaty za udostępnienie danych z rejestru PESEL wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane.

§ 6. [Dowód uiszczenia opłaty]

1. Dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 – dołącza się do złożonego wniosku;

2) § 2 pkt 2 i § 3 – przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do organu udostępniającego dane.

2. Dowód uiszczenia opłaty może mieć postać wydruku lub pliku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 2286) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA