REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2490

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za:

1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;

2) umieszczenie odpadów na składowisku.

§ 2. [Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza]

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku]

1. Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dla rodzajów odpadów o kodach 19 05 99 i 19 06 04 wytwarzanych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem mającym wartość AT4, rozumianą jako aktywność oddychania stanowiącą parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby, poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy wysokość jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku stanowi 0,25 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku określonej dla rodzajów odpadów o tych kodach.

3. Spełnienie przez stabilizat parametrów, o których mowa w ust. 2, potwierdza się badaniami laboratoryjnymi wykonanymi raz w miesiącu, a po spełnieniu przez stabilizat wymaganych parametrów w 12 kolejnych próbach – raz na kwartał, przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przy czym próbki do badań pobiera przedstawiciel tego laboratorium.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 grudnia 2017 r. pod numerem 2017/584/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i 2290.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 723), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Załącznik 1. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2017 r. (poz. 2490)

Załącznik nr 1

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA

Tabela A

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka w zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

43,61

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,28

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,28

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

6

Aminy i ich pochodne

1,28

7

Amoniak

0,44

8

Arsen1)

381,36

9

Azbest

381,36

10

Benzen

8,71

11

Benzo/a/piren

381,36

12

Bizmut1)

18,17

13

Cer1)

136,20

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

21,80

15

Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

190,68

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

60,37

17

Chrom1)

54,51

18

Cyna1)

5,72

19

Cynk1)

5,72

20

Tetrachlorek węgla

193,21

21

Dwusiarczek węgla

2,10

22

Dwutlenek siarki

0,53

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,29

24

Etery i ich pochodne

1,28

25

Halony: 1211, 1301, 2402

190,68

26

Halony2)

1,28

27

Heksafluorek siarki

30,19

28

Kadm1)

190,68

29

Ketony i ich pochodne

1,28

30

Kobalt1)

54,51

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,28

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne2)

1,28

33

Mangan1)

21,80

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,29

35

Molibden1)

12,83

36

Nikiel1)

381,36

37

Oleje (mgła olejowa)

1,28

38

Ołów1)

43,61

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,28

40

Perfluorowęglowodory

30,19

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki3)

1,28

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,28

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

86,09

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności4)

381,36

45

Polichlorowane bifenyle

190,68

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,35

47

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

1,47

48

Pyły nawozów sztucznych

1,47

49

Pyły polimerów

0,58

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,47

51

Pyły węgla brunatnego

0,58

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,47

53

Pyły ze spalania paliw

0,35

54

Pyły pozostałe

0,58

55

Rtęć1)

190,68

56

Sole niemetali2)

1,28

57

Substancje organiczne5)

6,39

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,53

60

Tlenki niemetali2)

1,28

61

1,1,1-trójchloroetan

190,68

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne2)

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne2)

1,44

64

Wodorofluorowęglowodory

30,19

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,28

66

Związki heterocykliczne

1,28

67

Związki izocykliczne

1,28

 

Objaśnienia:

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych.

3) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.

4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:

1) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna –1;

2) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna – 0,5;

3) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna – 0,1;

4) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna – 0,1;

5) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna – 0,1;

6) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna – 0,01;

7) Oktachlorodibenzodioksyna – 0,001;

8) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran – 0,1;

9) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran – 0,5;

10) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran – 0,05;

11) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

12) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

13) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

14) 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

15) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran – 0,01;

16) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran – 0,01;

17) Oktachlorodibenzofuran – 0,001.

5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Uwaga:

W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,

2) z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,

3) z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

4) z chowu lub hodowli drobiu

– jednostkowe stawki opłaty są określone odpowiednio w tabelach B–E.

Tabela B

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych1)

Lp.

Rodzaj operacji technicznej

Jednostkowa stawka w zł za gazy

wprowadzane do powietrza przy

przeładunku jednostki benzyny

silnikowej2)

1

2

3

1

Napełnianie zbiorników z dachem stałym

5,95

2

Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym

0,35

3

Napełnianie zbiorników podziemnych

3,16

4

Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw

3,16

5

Napełnianie cystern kolejowych

2,44

6

Napełnianie cystern samochodowych

1,72

7

Napełnianie zbiorników pojazdów

3,52

 

Objaśnienia:

1) Do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji η (%), stosuje się współczynnik (100 – η)/100. Łączna stawka opłaty za gazy wprowadzane do powietrza obejmujące: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka benzyny silnikowej – 1 Mg.

Tabela C

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1)

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc

cieplna kotła w

MW

Jednostkowa stawka za

gazy lub pyły

wprowadzane do

powietrza z jednostki

spalonego paliwa2)

1

2

3

4

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 3

17,80 zł/Mg

> 3 i ≤ 5

16,66 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

27,59 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

30,89 zł/Mg

4

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

23,45 zł/Mg

5

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

34,51 zł/Mg

II

Kotły opalane koksem

1

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

23,68 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

18,97 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

27,22 zł/Mg

III

Kotły opalane drewnem

≤ 5

4,55 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

≤ 5

9,41 zł/Mg

2

Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)

≤ 5

11,57 zł/Mg

3

Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)

≤ 5

18,33 zł/Mg

4

Olej napędowy

≤ 5

9,07 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

≤ 1,4

1345,81 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1681,48 zł/106 m3

2

Gaz ziemny zaazotowany

≤ 1,4

941,01 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1178,53 zł/106 m3

3

Gaz płynny propan-butan

≤ 5

1,81 zł/Mg

 

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa – 1 Mg lub 106 m3 .

Tabela D

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1)

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa2)

benzyny

silnikowej3)

BS

gazu płynnego

propan-butan

LPG

sprężonego gazu ziemnego CNG4) (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)

sprężonego gazu ziemnego

CNG4)

(silniki przebudowane)

oleju

napędowego

ON

biodiesla5) BD

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

76,74

49,22

- 6)

- 6)

20,95

17,09

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. – 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)

29,14

42,43

- 6)

- 6)

12,15

10,86

3

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. – 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)

19,49

27,89

- 6)

- 6)

12,15

10,86

4

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. – 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)

12,69

18,06

11,37

13,47

9,36

8,32

5

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)

6,60

9,07

5,75

6,83

5,35

4,43

6

Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)

5,84

8,20

5,00

5,79

3,78

3,06

7

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

71,21

47,23

- 6)

- 6)

24,79

21,01

8

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. – 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)

37,62

41,81

- 6)

- 6)

15,21

13,72

9

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. – 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)

22,47

24,67

- 6)

- 6)

15,21

13,72

10

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. – 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)

14,53

16,00

12,65

14,97

11,48

10,40

11

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)

7,63

8,21

6,44

7,65

6,57

5,60

12

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)

7,08

7,45

5,92

6,94

4,49

3,75

13

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

96,23

- 6)

- 6)

- 6)

50,00

46,22

14

Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

58,02

52,50

15

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. – 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)

- 6)

- 6)

- 6)

15,34

20,96

15,81

16

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. – 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 7)

- 6)

- 6)

- 6)

12,40

16,38

12,26

17

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. – 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)

- 6)

- 6)

7,19

10,22

11,99

8,58

18

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. – 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)

- 6)

- 6)

6,00

7,80

8,70

5,92

19

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)

- 6)

- 6)

4,40

5,14

6,04

4,04

20

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

51,95

49,03

21

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. – 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

41,31

37,60

22

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. – 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

28,15

25,95

23

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

15,94

14,33

24

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r.

270,50

45,31

- 6)

- 6)

52,51

48,67

25

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r. – 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)

270,50

45,31

- 6)

- 6)

41,31

37,61

26

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r. – 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)

199,26

45,31

- 6)

- 6)

28,17

25,95

27

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

15,97

14,33

28

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

48,90

45,28

29

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

18,26

17,93

30

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

48,87

45,20

31

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

- 6)

- 6)

- 6)

- 6)

22,12

20,19

32

Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach

76,74

49,22

- 6)

- 6)

20,95

17,09

 

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa – 1 Mg.

3) Dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10% masy. W przypadku stosowania benzyny o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:

stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) × [1 – 0,072 × (y – 10)/100],

w którym:

y – oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w % masy, stawka jednostkowa (BS) – oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w zł.

4) Dotyczy także biometanu.

5) Dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:

stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON) - x × [stawka jednostkowa (ON) – stawka jednostkowa (BD)]/100,

w którym:

x – oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w % masy,

stawka jednostkowa (ON) – oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,

stawka jednostkowa (BD) – oznacza stawkę dla biodiesla w zł.

6) Dla liczb porządkowych oznaczonych „-” oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D wysokość opłaty należy ustalić na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A. Oznacza to, że należy określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki, uzyskując kwotę całej opłaty.

7) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla:

1) samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,

2) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.

8) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I, etapu II lub etapu IIIA jest wyciąg ze świadectwa homologacji, kopia certyfikatu homologacji typu silnika lub odpowiadający im dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. poz. 588) i w Regulaminie nr 96 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników z zapłonem samoczynnym (ZS) przeznaczonych do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w niedrogowych maszynach ruchomych w zakresie emisji zanieczyszczeń przez silnik (Dz. Urz. UE L 88 z 22.03.2014, str. 1) dostępny pod adresem: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014X0322(01)&from=PL.

Tabela E

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)

Lp.

System chowu lub hodowli drobiu

Jednostkowa stawka za

gazy lub pyły

wprowadzone do

powietrza

w ciągu roku

przypadająca na sto

stanowisk dla drobiu

(zł/100 stanowisk i rok)2)

1

2

3

I

Stada reprodukcyjne

1

System bezklatkowy, ściółkowy

kury nieśne

15,94

kury mięsne

24,59

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

kury nieśne

10,58

kury mięsne

17,70

II

Kury nieśne

1

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody

zbiornik nienapowietrzany

11,95

zbiornik napowietrzany

17,66

2

System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów

8,96

3

System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów

7,08

4

System bezklatkowy, ściółkowy

16,84

5

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

10,58

III

Brojlery kurze

1

System bezklatkowy, ściółkowy

12,35

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,74

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

4,92

IV

Kurczęta (odchowanie)

1

System bezklatkowy, ściółkowy

15,21

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

7,92

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

6,06

V

Indyki

System bezklatkowy, ściółkowy

38,44

VI

Perlice

System bezklatkowy, ściółkowy

41,18

VII

Gęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

19,83

 

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, pył, siarkowodór (występujący pod liczbą porządkową „Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki”), wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.

Uwaga:

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:

O = q x k x t x 10-4,

w którym:

O – oznacza opłatę za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,

q – oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli E,

k – oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystaną w procesie produkcyjnym,

t – oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku,

10-4 – oznacza mnożnik uwzględniający to, że jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyrażony jest jako procentowa część roku.

Załącznik 2. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU]

Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

Lp.

Kod odpadów1)

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg w latach

2018

2019 2)

2020 2) i kolejnych

1

2

3

4

5

6

1.

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

 

 

 

2.

01 01

Odpady z wydobywania kopalin

 

 

 

3.

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

19,64 3)

 

 

4.

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

12,67 3)

 

 

5.

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

12,67 3)

 

 

6.

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

 

 

 

7.

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

63,03

 

 

8.

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

63,03

 

 

9.

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

19,63 3)

 

 

10.

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

63,03

 

 

11.

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

19,64 3)

 

 

12.

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10

19,64 3)

 

 

13.

01 03 10*

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

63,03

 

 

14.

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

57,95

 

 

15.

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

11,19 3)

 

 

16.

01 03 99

Inne niewymienione odpady

12,67 3)

 

 

17.

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

 

 

 

18.

01 04 07*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

63,03

 

 

19.

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

12,67 3)

 

 

20.

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

12,67 3)

 

 

21.

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

63,03 3)

 

 

22.

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

12,67 3)

 

 

23.

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

11,67 3)

 

 

24.

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

12,67 3)

 

 

25.

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

57,95 4)

 

 

26.

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

11,67 3)

 

 

27.

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

57,95 4)

 

 

28.

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

11,67 3)

 

 

29.

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

57,95 4)

 

 

30.

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

11,67 3)

 

 

31.

01 04 99

Inne niewymienione odpady

12,67 3)

 

 

32.

01 05

Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

 

 

 

33.

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

12,67 3)

 

 

34.

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

63,03 5)

 

 

35.

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

36.

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

12,67 3)

 

 

37.

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

19,64 3)

 

 

38.

01 05 99

Inne niewymienione odpady

12,67 3)

 

 

39.

02

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

 

 

 

40.

02 01

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

 

 

 

41.

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

19,64 4)

 

 

42.

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

165,54 6)

 

 

43.

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

120,76 6)

 

 

44.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

19,64

 

 

45.

02 01 06

Odchody zwierzęce

63,03 6)

 

 

46.

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

120,76 6)

 

 

47.

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

165,54

 

 

48.

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

63,03

 

 

49.

02 01 10

Odpady metalowe

12,67

 

 

50.

02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

165,54

 

 

51.

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

165,54

 

 

52.

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

165,54

 

 

53.

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

19,64 6)

 

 

54.

02 01 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

55.

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

 

 

56.

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

19,64 4)

 

 

57.

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

63,03 6)

 

 

58.

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

63,03 6)

 

 

59.

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

63,03 4)

 

 

60.

02 02 80*

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

165,54

 

 

61.

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

165,54

 

 

62.

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

165,54 6)

 

 

63.

02 02 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

64.

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

 

 

 

65.

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

12,67 6)

 

 

66.

02 03 02

Odpady konserwantów

19,64

 

 

67.

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

19,64

 

 

68.

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

19,64 6)

 

 

69.

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,64 4)

 

 

70.

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

12,67 6)

 

 

71.

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

12,67 6)

 

 

72.

02 03 82

Odpady tytoniowe

19,64 6)

 

 

73.

02 03 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

74.

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

 

 

 

75.

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

12,67 4)

 

 

76.

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

12,67

 

 

77.

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

12,67

 

 

78.

02 04 80

Wysłodki

12,67 6)

 

 

79.

02 04 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

80.

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

 

 

 

81.

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

19,64 6)

 

 

82.

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,64 5)

 

 

83.

02 05 80

Odpadowa serwatka

19,64 6)

 

 

84.

02 05 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

85.

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

 

 

 

86.

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

19,64 6)

 

 

87.

02 06 02

Odpady konserwantów

19,64

 

 

88.

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,64 4)

 

 

89.

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

19,64 6)

 

 

90.

02 06 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

91.

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

 

 

 

92.

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

12,67 6)

 

 

93.

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

63,03

 

 

94.

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

63,03

 

 

95.

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

19,64 6)

 

 

96.

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

63,03 4)

 

 

97.

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

19,64 6)

 

 

98.

02 07 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

99.

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

 

 

 

100.

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

 

 

 

101.

03 01 01

Odpady kory i korka

63,03 6)

 

 

102.

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

103.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

63,03 6)

 

 

104.

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

105.

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

63,03

 

 

106.

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

63,03 4)

 

 

107.

03 01 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

108.

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

 

 

 

109.

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

63,03

 

 

110.

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

165,54

 

 

111.

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

63,03

 

 

112.

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

63,03

 

 

113.

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

114.

03 02 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

115.

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

 

 

 

116.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

63,03 6)

 

 

117.

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

63,03 4)

 

 

118.

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

63,03 4)

 

 

119.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

12,67 4)

 

 

120.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

63,03 6)

 

 

121.

03 03 09

Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

63,03 4)

 

 

122.

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

12,67 6)

 

 

123.

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

63,03 4)

 

 

124.

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

63,03 4)

 

 

125.

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

63,03 4)

 

 

126.

03 03 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

127.

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

 

 

 

128.

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

 

 

 

129.

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

63,03

 

 

130.

04 01 02

Odpady z wapnienia

63,03

 

 

131.

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

165,54

 

 

132.

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

63,03 4)

 

 

133.

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

19,64 4)

 

 

134.

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

63,03 4)

 

 

135.

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,64 4)

 

 

136.

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

63,03

 

 

137.

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

12,67

 

 

138.

04 01 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

139.

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

 

 

 

140.

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

19,64

 

 

141.

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

19,64 6)

 

 

142.

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

63,03

 

 

143.

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

19,64

 

 

144.

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

145.

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

19,64

 

 

146.

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

147.

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

19,64 4)

 

 

148.

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

12,67

 

 

149.

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

12,67

 

 

150.

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

19,64

 

 

151.

04 02 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

152.

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

 

 

 

153.

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

 

 

 

154.

05 01 02*

Osady z odsalania

63,03 4)

 

 

155.

05 01 03*

Osady z dna zbiorników

165,54 4)

 

 

156.

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

165,54

 

 

157.

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

165,54 6)

 

 

158.

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

63,03 4)

 

 

159.

05 01 07*

Kwaśne smoły

165,54

 

 

160.

05 01 08*

Inne smoły

63,03

 

 

161.

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

162.

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

63,03 4)

 

 

163.

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

165,54

 

 

164.

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

165,54 6)

 

 

165.

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

19,64 4)

 

 

166.

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

19,64

 

 

167.

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

63,03

 

 

168.

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

19,64

 

 

169.

05 01 17

Bitum

19,64

 

 

170.

05 01 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

171.

05 06

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

 

 

 

172.

05 06 01*

Kwaśne smoły

165,54

 

 

173.

05 06 03*

Inne smoły

63,03

 

 

174.

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

19,64

 

 

175.

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

165,54 6)

 

 

176.

05 06 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

177.

05 07

Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

 

 

 

178.

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

165,54

 

 

179.

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

63,03

 

 

180.

05 07 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

181.

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

 

 

 

182.

06 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

 

 

 

183.

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

63,03 6)

 

 

184.

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

63,03 6)

 

 

185.

06 01 03*

Kwas fluorowodorowy

63,03 6)

 

 

186.

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

19,64 6)

 

 

187.

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

63,03 6)

 

 

188.

06 01 06*

Inne kwasy

63,03 6)

 

 

189.

06 01 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

190.

06 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

 

 

 

191.

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

63,03

 

 

192.

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

63,03 6)

 

 

193.

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

63,03

 

 

194.

06 02 05*

Inne wodorotlenki

63,03

 

 

195.

06 02 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

196.

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

 

 

 

197.

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

165,54 5)

 

 

198.

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

165,54 5)

 

 

199.

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

63,03 5)

 

 

200.

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

165,54

 

 

201.

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

63,03

 

 

202.

06 03 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

203.

06 04

Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

 

 

 

204.

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

151,87

 

 

205.

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

165,54

 

 

206.

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

165,54

 

 

207.

06 04 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

208.

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

209.

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

210.

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

63,03 4)

 

 

211.

06 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

 

 

 

212.

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

165,54

 

 

213.

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

63,03

 

 

214.

06 06 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

215.

06 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

 

 

 

216.

06 07 01*

Odpady azbestowe z elektrolizy

55,43

 

 

217.

06 07 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

63,03

 

 

218.

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

165,54 4)

 

 

219.

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

165,54 6)

 

 

220.

06 07 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

221.

06 08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

 

 

 

222.

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

63,03

 

 

223.

06 08 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

224.

06 09

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

 

 

 

225.

06 09 02

Żużel fosforowy

63,03

 

 

226.

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

151,87

 

 

227.

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

18,09

 

 

228.

06 09 80

Fosfogipsy

11,67

 

 

229.

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

11,67

 

 

230.

06 09 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

231.

06 10

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

 

 

 

232.

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

233.

06 10 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

234.

06 11

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

 

 

 

235.

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

19,64

 

 

236.

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

19,64

 

 

237.

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

57,95

 

 

238.

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

63,03

 

 

239.

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

19,64

 

 

240.

06 11 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

241.

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

 

 

 

242.

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

165,54 5)

 

 

243.

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

63,03

 

 

244.

06 13 03

Czysta sadza

12,67

 

 

245.

06 13 04*

Odpady z przetwarzania azbestu

55,43

 

 

246.

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

63,03

 

 

247.

06 13 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

248.

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

 

 

 

249.

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

 

 

 

250.

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

165,54 5)

 

 

251.

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

252.

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

253.

07 01 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

165,54

 

 

254.

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

165,54

 

 

255.

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

256.

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

165,54 4)

 

 

257.

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

258.

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

63,03 4)

 

 

259.

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

63,03

 

 

260.

07 01 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

261.

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

 

 

 

262.

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

165,54 5)

 

 

263.

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

264.

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

265.

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

165,54

 

 

266.

07 02 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

165,54

 

 

267.

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

268.

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

165,54 4)

 

 

269.

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

270.

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

63,03 4)

 

 

271.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

120,76

 

 

272.

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

63,03

 

 

273.

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

19,64

 

 

274.

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

63,03

 

 

275.

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

19,64

 

 

276.

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

63,03

 

 

277.

07 02 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

278.

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

 

 

 

279.

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

165,54 4)

 

 

280.

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

281.

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

282.

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

165,54

 

 

283.

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

165,54

 

 

284.

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

285.

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

165,54 4)

 

 

286.

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

287.

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

63,03 4)

 

 

288.

07 03 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

289.

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

 

 

 

290.

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

165,54 5)

 

 

291.

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

292.

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

293.

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

294.

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

165,54 4)

 

 

295.

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

296.

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

165,54 4)

 

 

297.

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

298.

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

63,03 4)

 

 

299.

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

165,54

 

 

300.

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin

165,54 5)

 

 

301.

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

63,03 5)

 

 

302.

07 04 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

303.

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

 

 

 

304.

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

165,54 5)

 

 

305.

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

306.

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

307.

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

165,54

 

 

308.

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

165,54

 

 

309.

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

310.

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

165,54 4)

 

 

311.

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

312.

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

63,03 4)

 

 

313.

07 05 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

165,54

 

 

314.

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

63,03

 

 

315.

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

165,54 6)

 

 

316.

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

63,03 6)

 

 

317.

07 05 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

318.

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

 

 

 

319.

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

165,54 5)

 

 

320.

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

321.

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

322.

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

165,54

 

 

323.

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

165,54

 

 

324.

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

325.

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

165,54 4)

 

 

326.

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

327.

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

63,03 4)

 

 

328.

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

63,03

 

 

329.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

19,64

 

 

330.

07 06 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

331.

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

 

 

 

332.

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

165,54 5)

 

 

333.

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

334.

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

165,54 6)

 

 

335.

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

165,54

 

 

336.

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

165,54

 

 

337.

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

165,54 4)

 

 

338.

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

165,54 4)

 

 

339.

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

340.

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

63,03 4)

 

 

341.

07 07 99

Inne niewymienione odpady

63,03

 

 

342.

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

 

 

 

343.

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

 

 

 

344.

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

165,54

 

 

345.

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

63,03

 

 

346.

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

347.

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

63,03 4)

 

 

348.

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

349.

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

19,64 4)

 

 

350.

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

351.

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

19,64 4)

 

 

352.

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

353.

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

19,64 4)

 

 

354.

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

63,03

 

 

355.

08 01 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

356.

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

 

 

 

357.

08 02 01

Odpady proszków powlekających

19,64

 

 

358.

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

12,67 4)

 

 

359.

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

12,67 4)

 

 

360.

08 02 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

361.

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

 

 

 

362.

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

19,64 4)

 

 

363.

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

19,64 6)

 

 

364.

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

365.

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

19,64

 

 

366.

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

367.

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

19,64

 

 

368.

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

63,03 4)

 

 

369.

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

165,54

 

 

370.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

63,03

 

 

371.

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

165,54 6)

 

 

372.

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

63,03 6)

 

 

373.

08 03 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

374.

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

 

 

 

375.

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

165,54

 

 

376.

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

63,03

 

 

377.

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

165,54

 

 

378.

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

63,03

 

 

379.

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

380.

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

19,64 4)

 

 

381.

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

165,54 6)

 

 

382.

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

63,03 6)

 

 

383.

08 04 17*

Olej żywiczny

165,54

 

 

384.

08 04 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

385.

08 05

Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

 

 

 

386.

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

165,54

 

 

387.

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

 

 

388.

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

 

 

389.

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

165,54 6)

 

 

390.

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

165,54 6)

 

 

391.

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

165,54 6)

 

 

392.

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

165,54 6)

 

 

393.

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

165,54 6)

 

 

394.

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

165,54 4)

 

 

395.

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

19,64

 

 

396.

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

19,64

 

 

397.

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

12,67

 

 

398.

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

19,64

 

 

399.

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

12,67

 

 

400.

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

165,54 6)

 

 

401.

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

165,54

 

 

402.

09 01 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

403.

10

Odpady z procesów termicznych

 

 

 

404.

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

 

 

 

405.

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

19,64

 

 

406.

10 01 02

Popioły lotne z węgla

19,64

 

 

407.

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

18,09

 

 

408.

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

63,03

 

 

409.

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

11,67

 

 

410.

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

11,67 4)

 

 

411.

10 01 09*

Kwas siarkowy

63,03 6)

 

 

412.

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

63,03

 

 

413.

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

414.

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

19,64

 

 

415.

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

416.

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

19,64

 

 

417.

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

418.

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

19,64

 

 

419.

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

420.

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

19,64 4)

 

 

421.

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

422.

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

19,64 4)

 

 

423.

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

19,64

 

 

424.

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

19,64

 

 

425.

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

19,64 4)

 

 

426.

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

18,09 4)

 

 

427.

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

12,67

 

 

428.

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

18,09

 

 

429.

10 01 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

430.

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

 

 

 

431.

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

19,64

 

 

432.

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

19,64

 

 

433.

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

434.

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

12,67

 

 

435.

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

19,64

 

 

436.

10 02 11*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

63,03 4)

 

 

437.

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

12,67 4)

 

 

438.

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

439.

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

19,64 4)

 

 

440.

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

19,64 4)

 

 

441.

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

19,64

 

 

442.

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

19,64

 

 

443.

10 02 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

444.

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

 

 

 

445.

10 03 02

Odpadowe anody

19,64

 

 

446.

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

63,03

 

 

447.

10 03 05

Odpady tlenku glinu

63,03

 

 

448.

10 03 08*

Słone żużle z produkcji wtórnej

63,03

 

 

449.

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

63,03

 

 

450.

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

63,03

 

 

451.

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

19,64

 

 

452.

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

63,03

 

 

453.

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

19,64

 

 

454.

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

455.

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

19,64

 

 

456.

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

457.

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

19,64

 

 

458.

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

459.

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

19,64

 

 

460.

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

461.

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

19,64 4)

 

 

462.

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

63,03

 

 

463.

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

19,64 4)

 

 

464.

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03 4)

 

 

465.

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

19,64

 

 

466.

10 03 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

467.

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

 

 

 

468.

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

63,03

 

 

469.

10 04 02*

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

63,03

 

 

470.

10 04 03*

Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

165,54

 

 

471.

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

165,54

 

 

472.

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

63,03

 

 

473.

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

165,54

 

 

474.

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

165,54 4)

 

 

475.

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

63,03 4)

 

 

476.

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

19,64 4)

 

 

477.

10 04 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

478.

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

 

 

 

479.

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

63,03

 

 

480.

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

165,54

 

 

481.

10 05 04

Inne cząstki i pyły

63,03

 

 

482.

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

165,54

 

 

483.

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

165,54 4)

 

 

484.

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

63,03 4)

 

 

485.

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

19,64 4)

 

 

486.

10 05 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

63,03

 

 

487.

10 05 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

19,64

 

 

488.

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

19,64

 

 

489.

10 05 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

490.

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

 

 

 

491.

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

19,64

 

 

492.

10 06 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

19,64

 

 

493.

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

63,03

 

 

494.

10 06 04

Inne cząstki i pyły

19,64

 

 

495.

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

63,03

 

 

496.

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

63,03 4)

 

 

497.

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

19,64 4)

 

 

498.

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

19,64 4)

 

 

499.

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

12,67

 

 

500.

10 06 99

Inne niewymienione odpady

12,67

 

 

501.

10 07

Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

 

 

 

502.

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

19,64

 

 

503.

10 07 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

19,64

 

 

504.

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19,64

 

 

505.

10 07 04

Inne cząstki i pyły

19,64

 

 

506.

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

19,64 4)

 

 

507.

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

63,03 4)

 

 

508.

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

19,64 4)

 

 

509.

10 07 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

510.

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

 

 

 

511.

10 08 04

Cząstki i pyły

63,03

 

 

512.

10 08 08*

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

165,54

 

 

513.

10 08 09

Inne żużle

63,03

 

 

514.

10 08 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

63,03

 

 

515.

10 08 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

19,64

 

 

516.

10 08 12*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

63,03

 

 

517.

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

19,64

 

 

518.

10 08 14

Odpadowe anody

19,64

 

 

519.

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

520.

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

19,64

 

 

521.

10 08 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

165,54 4)

 

 

522.

10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

63,03 4)

 

 

523.

10 08 19*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

63,03 4)

 

 

524.

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

19,64 4)

 

 

525.

10 08 99

Inne niewymienione odpady

19,64

 

 

526.

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

 

 

 

527.

10 09 03

Żużle odlewnicze

19,64

 

 

528.

10 09 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

529.

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

19,64

 

 

530.

10 09 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

531.

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

19,64

 

 

532.

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

533.

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

19,64

 

 

534.

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

63,03

 

 

535.

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

19,64

 

 

536.

10 09 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne