REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2501

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym;

2) sposób ustalania opłaty podwyższonej, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji albo więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań pozwolenia jest większa od dopuszczalnej.

§ 2. [Stawki opłat za przekroczenia w ściekach]

Wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:

1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

– określa załącznik do rozporządzenia, zwany dalej „załącznikiem”.

§ 3. [Przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej]

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za jeden dm3 wynosi 12,76 zł.

§ 4. [Przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków]

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za jeden m3:

1) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C – wynosi 0,66 zł za każdy stopień przekroczenia;

2) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej – wynosi 1,32 zł za każdy stopień przekroczenia.

§ 5. [Przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków]

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za jeden m3:

1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH – wynosi 1,32 zł;

2) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 3,30 zł;

3) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH – wynosi 6,58 zł;

4) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH – wynosi 12,76 zł.

§ 6. [Przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków]

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3 wynosi 12,76 zł.

§ 7. [Przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach]

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za jeden m3 wynosi 12,76 zł.

§ 8. [Przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji w ściekach]

1. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji w ściekach, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, do ustalenia opłaty podwyższonej przyjmuje się wszystkie substancje, których dopuszczalna wartość została przekroczona.

2. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, wymienionych w liczbie porządkowej 60–76 załącznika, to opłatę podwyższoną ustala się, przyjmując ilość tej substancji, której przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę podwyższoną.

3. Jeżeli przekroczenie dotyczy więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, ustala się opłatę podwyższoną za naruszenie każdego z warunków.

4. Jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym jest większa od dopuszczalnej, opłatę podwyższoną ustala się, dokonując obliczenia substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik, wprowadzonej do wód lub do ziemi w okresie objętym oceną, z naruszeniem wymaganych warunków, zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

Si – oznacza ilość danej substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik, wprowadzanej do wód lub do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków, w okresie objętym oceną,

S1, S2, Sn – oznacza ilość substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik, wprowadzanej do wód lub do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków, w każdej dobie, dla której próbka nie spełniała warunków pozwolenia,

N – oznacza liczbę próbek pobranych w okresie objętym oceną,

Qa – oznacza ilość ścieków odprowadzonych w okresie objętym oceną.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r. pod numerem 2017/598/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. poz. 2177), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Załącznik 1. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2017 r. (poz. 2501)

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Lp.

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki

Stawka

1

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

1 255,95 zł

2

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

1 255,95 zł

3

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

1 255,95 zł

4

Heksachlorocykloheksan (HCH)

1 255,95 zł

5

Aldryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

6

Dieldryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

7

Endryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

8

Izodryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

9

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

1 151,66 zł

10

Pentachlorofenol (PCP)
[2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole

1 151,66 zł

11

Heksachlorobenzen (HCB)

1 151,66 zł

12

Heksachlorobutadien (HCBD)

1 151,66 zł

13

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

1 151,66 zł

14

1,2-dichloroetan (EDC)

1 151,66 zł

15

Trichloroetylen (TRI)

1 151,66 zł

16

Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)

1 151,66 zł

17

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

1 151,66 zł

18

Kadm

1 151,66 zł

19

Rtęć

1 151,66 zł

20

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

1 151,66 zł

21

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

1 151,66 zł

22

Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX

863,43 zł

23

Antymon

863,43 zł

24

Arsen

863,43 zł

25

Chlor wolny

863,43 zł

26

Chlor całkowity

863,43 zł

27

Cyjanki wolne

863,43 zł

28

Chrom+6

863,43 zł

29

Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane węglowodory lotne)

863,43 zł

30

Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)

863,43 zł

31

Miedź

863,43 zł

32

Nikiel

863,43 zł

33

Ołów

863,43 zł

34

Siarczki

863,43 zł

35

Srebro

863,43 zł

36

Aldehyd mrówkowy

691,02 zł

37

Chrom ogólny

691,02 zł

38

Bar

691,02 zł

39

Beryl

691,02 zł

40

Bor

691,02 zł

41

Cyjanki związane

691,02 zł

42

Cynk

691,02 zł

43

Cyna

691,02 zł

44

Kobalt

691,02 zł

45

Molibden

691,02 zł

46

Selen

691,02 zł

47

Tal

691,02 zł

48

Tytan

691,02 zł

49

Wanad

691,02 zł

50

Akrylonitryl

460,65 zł

51

Fenole lotne (index fenolowy)

460,65 zł

52

Kaprolaktam

460,65 zł

53

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

460,65 zł

54

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

460,65 zł

55

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

460,65 zł

56

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

460,65 zł

57

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

460,65 zł

58

Rodanki

460,65 zł

59

Fluorki

263,25 zł

60

Azot ogólny

26,31 zł

61

Azot amonowy

26,31 zł

62

Azot azotanowy

26,31 zł

63

Azot azotynowy

26,31 zł

64

Fosfor ogólny

26,31 zł

65

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

26,31 zł

66

Glin

15,81 zł

67

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)

15,81 zł

68

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

15,81 zł

69

Potas

15,81 zł

70

Siarczyny

15,81 zł

71

Sód

15,81 zł

72

Żelazo ogólne

15,81 zł

73

Zawiesina ogólna

4,87 zł

74

Chlorki

4,87 zł

75

Siarczany

4,87 zł

76

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

4,87 zł

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-30
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA