REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2502

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 277 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. b–d ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne]

1. Przepisy rozporządzenia określają jednostkowe stawki opłat za usługi wodne:

1) w formie opłaty stałej – za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych:

a) za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód,

b) do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”, ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane;

2) w formie opłaty zmiennej – za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych:

a) do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),

b) do celów pozostałego górnictwa i wydobywania,

c) do celów produkcji artykułów spożywczych,

d) do celów produkcji napojów,

e) do celów produkcji wyrobów tekstylnych,

f) do celów produkcji odzieży,

g) do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

h) do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

i) do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru,

j) do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

k) do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,

l) do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

m) do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

n) do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

o) do celów produkcji metali,

p) do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

q) do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

r) do celów produkcji urządzeń elektrycznych,

s) do celów produkcji innych maszyn i urządzeń,

t) do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

u) do celów produkcji innego sprzętu transportowego,

w) do celów produkcji mebli,

v) do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń,

x) do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

y) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane,

z) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji, które po wejściu w życie ustawy uzyskały pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane,

za) do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody,

zb) do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków,

zc) do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców,

zd) do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

ze) do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

zf) do celów robót budowlanych specjalistycznych,

zg) do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

zh) do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego,

zi) do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

zj) do innych celów niż wymienione w lit. a–zi, określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności;

3) w formie opłaty zmiennej – za pobór wód do celów:

a) elektrowni wodnych za jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej w obiekcie energetyki wodnej oraz za bezzwrotny pobór wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej,

b) rolniczych za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód,

c) rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych;

4) w formie opłaty zmiennej – za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

5) w formie opłaty stałej za odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

6) w formie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast;

7) za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

8) w formie opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

9) w formie opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi:

a) wyrażonych jako wskaźnik:

– pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),

– chemicznego zapotrzebowania tlenu,

– zawiesiny ogólnej,

– sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4),

b) dla fenoli lotnych, heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla – CCl4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu – CHCl3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu – PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra;

10) za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni;

11) za wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

12) za pobór zwrotny wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb;

13) za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym;

14) za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej;

15) za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:

a) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),

b) chemicznego zapotrzebowania tlenu;

c) zawiesiny ogólnej;

16) za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb albo innych organizmów wodnych, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów o wodzie stojącej w jednym roku danego cyklu.

2. Przepisy rozporządzenia określają współczynniki różnicujące wysokość stawek opłat za usługi wodne zależne od:

1) jakości i rodzaju pobranej wody oraz jej przeznaczenia określonych sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości;

2) części obszaru państwa;

3) rodzaju ścieków.

§ 2. [Jednostkowe stawki opłat za pobór wód podziemnych w formie opłaty stałej]

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty stałej wynoszą:

1) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych;

2) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych;

3) 400 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych.

§ 3. [Jednostkowe stawki opłat za pobór wód powierzchniowych w formie opłaty stałej]

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych w formie opłaty stałej wynoszą:

1) 50 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% SNQ;

2) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% SNQ i nie jest większy niż 50% SNQ;

3) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 50% SNQ.

§ 4. [Jednostkowe stawki opłat za pobór wód do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej]

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane w formie opłaty stałej wynoszą:

1) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód podziemnych;

2) 50 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód powierzchniowych.

§ 5. [Jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty zmiennej]

1. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, wynoszą:

1) do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu):

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

2) do celów pozostałego górnictwa i wydobywania:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

3) do celów produkcji artykułów spożywczych:

a) 0,097 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

4) do celów produkcji napojów:

a) 0,097 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

5) do celów produkcji wyrobów tekstylnych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

6) do celów produkcji odzieży:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

7) do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

8) do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

9) do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

10) do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

11) do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

12) do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych:

a) 0,097 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

13) do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

14) do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

15) do celów produkcji metali:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

16) do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

17) do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

18) do celów produkcji urządzeń elektrycznych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

19) do celów produkcji innych maszyn i urządzeń:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

20) do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

21) do celów produkcji innego sprzętu transportowego:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

22) do celów produkcji mebli:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

23) do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

24) do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

25) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane:

a) 0,115 zł za 1 m3 różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi,

b) 0,057 zł za 1 m3 różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi;

26) do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji, które po dniu wejścia w życie ustawy uzyskały pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane:

a) 0,115 zł za 1 m3 różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi,

b) 0,057 zł za 1 m3 różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi;

27) do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

28) do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

29) do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

30) do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

31) do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

32) do celów robót budowlanych specjalistycznych:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

33) do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

34) do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

35) do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

36) do innych celów niż wymienione w pkt 1–35, określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

37) do celów elektrowni wodnych – 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej w obiekcie energetyki wodnej oraz 0,35 zł za bezzwrotny pobór 1 m3 wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej;

38) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód:

a) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

39) do celów rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych – 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych;

40) do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

a) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej przekraczającej 1,0 m3/s,

b) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej od 0,26 do 1,0 m3/s,

c) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25 m3/s;

41) do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

a) 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej przekraczającej 1,0 m3/s,

b) 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej od 0,26 do 1,0 m3/s,

c) 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25 m3/s;

2. W przypadku poboru wód podziemnych współczynniki różnicujące, przez które mnoży się jednostkową stawkę opłaty zmiennej, wynoszą:

1) 2 – jeżeli wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania lub podlegają wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom niewymienionym w pkt 2–5;

2) 1,25 – jeżeli wody podlegają procesom odżelaziania lub utleniania;

3) 1 – jeżeli wody podlegają procesom odmanganiania;

4) 0,5 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania amonu, koagulacji lub adsorpcji;

5) 0,3 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

3. W przypadku poboru wód powierzchniowych współczynniki różnicujące, przez które mnoży się jednostkową stawkę opłaty zmiennej, wynoszą:

1) 2,8:

a) jeżeli wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania,

b) przy uzdatnianiu wód za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z nich zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających;

2) 2,8 – jeżeli są stosowane inne procesy uzdatniania, niewymienione w pkt 1 oraz 3–5;

3) 2 – przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub infiltracji;

4) 1 – przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu odżelaziania lub odmanganiania wód z ujęć infiltracyjnych;

5) 0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.

4. Jeżeli do uzdatniania tych samych wód podziemnych lub wód powierzchniowych stosuje się dwa lub więcej spośród procesów uzdatniania wymienionych w ust. 2 lub 3, do ustalania wysokości opłaty za usługi wodne przyjmuje się ten proces uzdatniania, któremu przypisano najniższy współczynnik różnicujący.

5. Jeżeli podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 976), pomiar ilości wód podziemnych lub wód powierzchniowych, uzdatnianych przy pomocy różnych procesów uzdatniania, wysokość opłat ustala się z uwzględnieniem ilości wód podziemnych lub wód powierzchniowych, uzdatnionych przy pomocy poszczególnych procesów uzdatniania.

6. Jeżeli podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie prowadzi pomiaru za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej, o których mowa w ust. 5, do ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne przyjmuje się proces uzdatniania, któremu przypisano najwyższy współczynnik różnicujący.

7. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych dla części obszaru państwa, będących obszarami działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynoszą:

1) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Białymstoku – 1;

2) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Bydgoszczy – 1,1;

3) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Gdańsku – 1;

4) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Gliwicach – 1,2;

5) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Krakowie – 1,2;

6) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Lublinie – 1;

7) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Poznaniu – 1,1;

8) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Rzeszowie – 1,2;

9) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Szczecinie – 1;

10) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Warszawie:

a) na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego – 1,1,

b) na pozostałym obszarze – 1;

11) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą we Wrocławiu – 1,2.

§ 6. [Jednostkowa stawka opłaty za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych w formie opłaty stałej]

Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych w formie opłaty stałej wynosi 2,50 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych.

§ 7. [Jednostkowa stawka opłaty za odprowadzanie do wód – wód z odwodnienia gruntów w granicach miast w formie opłaty stałej]

Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast w formie opłaty stałej wynosi 0,35 zł za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.

§ 8. [Jednostkowe stawki opłat w formie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej]

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych – 0,75 zł za 1 m3 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 0,625 zł za 1 m3 na 1 rok,

b) powyżej 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 0,50 zł za 1 m3 na 1 rok,

c) powyżej 20% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 0,375 zł za 1 m3 na 1 rok,

d) powyżej 30% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 0,075 zł za 1 m3 na 1 rok.

§ 9. [Jednostkowe stawki opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej]

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

§ 10. [Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi]

1. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie opłaty stałej wynosi 250 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

2. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie opłaty zmiennej za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) – wynosi 4,28 zł;

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu – wynosi 1,71 zł;

3) zawiesiny ogólnej – wynosi 0,52 zł;

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) – wynosi 0,050 zł;

5) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej z siedzibą w Gdańsku – wynosi 0,0142 zł.

3. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie opłaty zmiennej za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi dla:

1) fenoli lotnych – wynosi 45,55 zł;

2) heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla – CCl4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu – CHCl3), 1,2 –dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu – PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra – wynosi 124,56 zł.

4. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne określone w ust. 2 pkt 1 i 2 mnoży się przez współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 5–7, zależne od rodzaju ścieków.

5. Dla ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,3 – dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 1;

2) 0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 2.

6. Dla ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe wprowadzanych do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 1;

2) 0,5 – dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 2.

7. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń innych niż wymienione w ust. 6 współczynnik różnicujący wynosi 1 – dla jednostkowych stawek opłat za usługi wodne określonych w ust. 2 pkt 1 i 2.

8. Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa w ust. 5–7, współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,5 dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 1;

2) 0,7 dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 2.

9. Podmiotowi wprowadzającemu do wód lub do ziemi mieszaninę ścieków powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową za zmierzoną ilość ścieków pochodzących od innego podmiotu jest ustalana opłata stanowiąca sumę opłat za poszczególne rodzaje ścieków, z uwzględnieniem ich ilości i rodzajów oraz określonych dla nich współczynników różnicujących.

10. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wynoszą:

1) 0,68 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26°C, a nie przekracza +32°C;

2) 1,36 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32°C, a nie przekracza +35°C;

3) 4,24 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35°C.

§ 11. [Jednostkowe stawki opłat za wydobywanie kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz wycinanie roślin z wód lub brzegu]

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu, wynoszą:

1) 0,40 zł – za 1 Mg wydobytego kamienia;

2) 0,25 zł – za 1 Mg wydobytego żwiru lub piasku;

3) 0,30 zł – za 1 Mg wydobytych innych materiałów;

4) 5,35 zł – za 1 m3 wyciętej trzciny lub wikliny.

§ 12. [Jednostkowe stawki opłat za pobór wód na potrzeby chowu lub hodowli ryb]

1. Jednostkowe stawki opłat za pobór zwrotny wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb wynoszą:

1) 100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi do 0,02 m3/s;

2) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi od 0,02 do 0,05 m3/s;

3) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,05 m3/s oraz 50 zł za każde kolejne 0,01 m3/s pobranej wody.

2. Jednostkowe stawki opłat za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym wynoszą:

1) 100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi do 0,2 m3/s;

2) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi od 0,2 do 0,5 m3/s;

3) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,5 m3/s oraz 50 zł za każde kolejne 0,1 m3/s pobranej wody.

3. Jednostkowe stawki opłat za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej wynoszą:

1) 1 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi do 100 ha;

2) 1,25 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi od 100 ha do 500 ha;

3) 1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi powyżej 500 ha.

§ 13. [Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi z chowu lub hodowli ryb i innych organizmów wodnych]

Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) – wynosi 4,28 zł;

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu – wynosi 1,71 zł;

3) zawiesiny ogólnej – wynosi 0,52 zł.

§ 14. [Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi z chowu lub hodowli ryb i innych organizmów wodnych]

Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb albo innych organizmów wodnych wynosi 0,272 zł, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów o wodzie stojącej w jednym roku danego cyklu.

§ 15. [Jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty stałej 31 grudnia 2019 r.]

Do dnia 31 grudnia 2019 r. jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej, z wyłączeniem jednostkowych stawek opłat za usługi wodne za pobór wód do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane w formie opłaty stałej, wynoszą:

1) za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód;

2) za pobór wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 2 i § 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 grudnia 2017 r. pod numerem 2017/585/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 723), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-30
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2019-12-31
  • Dokument traci ważność: 2021-04-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA