| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1015), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1855);

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 745);

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 2066).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1855), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.";

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 745), które stanowią:

"2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz. Urz. UE L 295 z 29.10.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 22 z 27.01.2017, str. 1)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 2066), które stanowią:

"§ 2. Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 24)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. 1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

1) bolenia (Aspius aspius) - 40 cm;

2) certy (Vimba vimba) - 30 cm;

3) dorsza (Gadus morhua) - 35 cm;

4) gładzicy (Pleuronectes platessa) - 25 cm;

5) j azia (Leuciscus idus) - 25 cm;

6) leszcza (Abramis brama) - 40 cm;

7) lina (Tinca tinca) - 28 cm;

8) łososia (Salmo salar) - 60 cm;

9) miętusa (Lota lota) - 40 cm;

10) nagłada (Scophthalmus rhombus) - 30 cm;

11) okonia (Perca fluviatilis) - 20 cm;

12) płoci (Rutilus rutilus) - 20 cm;

13) sandacza (Sander lucioperca) - 45 cm;

14) siei (Coregonus lavaretus) - 40 cm;

15) storni (Platichthys flesus) - 23 cm;

16) suma (Silurus glanis) - 70 cm;

17) szczupaka (Esox lucius) - 50 cm;

18) śledzia (Clupea harengus) - 16 cm;

19) troci (Salmo trutta m. trutta) - 50 cm;

20) skarpia (Scophthalmus maximus) - 30 cm;

21) węgorza (Anguilla anguilla) - 50 cm;

22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) - 20 cm;

23) zimnicy (Limanda limanda) - 25 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci - w terminie od dnia:

a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,

b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,

c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza - w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia - w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego - w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

5)2) węgorza - w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

6) szczupaka - w terminie od dnia:

a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,

b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma - w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

8) siei - w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;

9) miętusa - w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.

§ 4. 1. W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej "połowami", prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.

2. Połowów nie prowadzi się:

1) ze znaków nawigacyjnych, mostów lub pomostów pływających;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na morskich wodach wewnętrznych portu Kołobrzeg od mostu kolejowego położonego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.

§ 5. 1. Połowy prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3)3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3.

2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm - przy połowach płastug;

2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm - przy połowach śledzi.

3.4) Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz

2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą, lub

3) dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.

4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:5)

1) w godzinach od 1700 do 0700;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

§ 6. Połowy wędką prowadzi się:

1) z brzegu;

2) z lodu;

3) ze statku;

4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na którym znajduje się nie więcej niż 5 osób;

5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez jedną osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową - jedną wędką;

6) bez stosowania:

a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,

b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

b) oznakowanego kąpieliska.

§ 7. Połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego prowadzi się:

1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;

2) poza torami wodnymi i kotwicowiskami;

3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,

b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.

§ 8. 1. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby.

2. Holowanie przynęt, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego.

§ 9. Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów do:

1) znaków nawigacyjnych;

2) narzędzi połowowych;

3) bojek, tyczek lub pływaków.

§ 10. Połowy kuszą prowadzi się:

1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;

2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;

4) wyłącznie w porze dziennej - po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;

5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,

b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

c) oznakowanego kąpieliska.

§ 11. Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);

2) 2 sztuki - w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

3) 6 sztuk łącznie - w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk - w przypadku lina (Tinca tinca);

5) 10 sztuk - w przypadku belony (Belone belone);

6)6) 14 sztuk - w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz. Urz. UE L 295 z 29.10.2016, str. 1, z późn. zm.7));

7) 10 sztuk - w przypadku leszcza (Abramis brama);

8) 10 kg - w przypadku śledzia (Clupea harengus);

9) 6 kg - w przypadku okonia (Perca fluviatilis);

10) 10 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.

§ 12. Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.8)), lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.

§ 13. Nie pozostawia się narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 14. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:

1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:

a) 20 m - przy połowach z brzegu,

b) 50 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,

c) 100 m - przy połowach kuszą;

2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

§ 15. Podmioty prowadzące połowy są obowiązane na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych:

1) przedstawić do wglądu dokumenty oraz dowód uiszczenia opłaty, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty - dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;

2) umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

§ 16.9) Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi, w przypadku:

1) tygodniowego okresu połowów - 7 zł;

2) miesięcznego okresu połowów - 11 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów - 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161) - 32 zł.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).


1) Obecnie działem administracji rządowej - rybołówstwo kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 1855), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2016 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 745), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2017 r.

7) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 22 z 27.01.2017, str. 1.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595 oraz z 2018 r. poz. 10.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. poz. 2066), które weszło w życie z dniem 23 listopada 2017 r.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 lipca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »