reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–20202)

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 1027 oraz z 2017 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a–d i ust. 5 oraz w art. 13 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesionych kosztów, o których mowa w § 42 pkt 4, 12 i 20.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania, poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 42 pkt 4, 12 i 20, do dnia wskazanego w umowie.

2. Koszty, o których mowa w § 42 pkt 4, 12 i 20, uważa się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy.”;

4) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekroczyć o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”;

6) w § 19:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc na finansowanie ryzyka, która udzielana jest kwalifikowalnym przedsiębiorcom w formie pożyczki lub inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług, musi spełniać następujące warunki:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nominalną kwotę pożyczki oraz inwestycji quasi-kapitałowej o takiej strukturze jak dług uwzględnia się przy obliczaniu maksymalnej kwoty pomocy na finansowanie ryzyka, o której mowa w § 20.”;

7) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą uznaje się mikro- lub małych przedsiębiorców nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w odpowiednim rejestrze, którzy spełniają następujące warunki:

1) nie dokonali jeszcze podziału zysku;

2) nie przejęli działalności innego przedsiębiorcy;

3) nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

2. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą uznaje się przedsiębiorców, którzy zostali utworzeni w wyniku połączenia przedsiębiorców kwalifikujących się do pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, w okresie do 5 lat od dnia rejestracji najdłużej prowadzącego działalność przedsiębiorcy uczestniczącego w połączeniu.”;

8) w § 40 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podroży, zakwaterowania, materiałów bezpośrednio związanych ze szkoleniem, amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danego szkolenia;”;

9) w § 42 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) usług doradczych związanych z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego.”.

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem przepisów § 13 i § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansowa jest udzielana pod warunkiem, że wnioskodawca uwzględni we wniosku o udzielenie pomocy informacje i zobowiązania wynikające z § 13 i § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r., przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama