reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–20202)

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (Dz. U. poz. 1007 oraz z 2017 r. poz. 505) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc publiczna nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a–d i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pomoc finansowa nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Pomoc finansowa nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.”;

2) w § 5 uchyla się pkt 5;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Za przedsiębiorców kwalifikujących się do otrzymania pomocy uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.”;

4) w § 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.”;

5) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekroczyć o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.”;

6) w § 31 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podróży, zakwaterowania oraz materiałów bezpośrednio związanych z tematyką prowadzonego szkolenia.”.

§ 2. [Umowy oraz wnioski o udzielenie pomocy finansowej]

1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 17 i § 20 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc finansowa jest udzielana pod warunkiem, że wnioskodawca uwzględni we wniosku o udzielenie pomocy finansowej informacje i zobowiązania wynikające z § 17 i § 20 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10026 z dnia 16 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Wschodnia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama