reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–20202)

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 1924) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 wyraz „którym” zastępuje się wyrazem „których”,

b) w ust. 2 wyrazy „fundusz funduszy” zastępuje się wyrazami „podmiot udzielający pomocy”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 3 lit. c i d” skreśla się przecinek i wyrazy „ust. 4 lit. c”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Pomoc na finansowanie ryzyka jest przekazywana przez podmiot udzielający pomocy pośrednikom finansowym na rzecz inwestorów prywatnych w formie kapitału własnego lub quasi-kapitału własnego, lub środków finansowych, przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka bezpośrednio lub pośrednio kwalifikowalnym przedsiębiorcom.

2. Na poziomie kwalifikowalnych przedsiębiorców pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych lub pożyczek.

3. W przypadku inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, na cele zarządzania płynnością pośrednik finansowy może wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet wniesionego i zadeklarowanego do wniesienia do pośrednika finansowego kapitału.”;

5) w § 11:

a) w ust. 1 wyrazy „Fundusz funduszy” zastępuje się wyrazami „Podmiot udzielający pomocy”,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Fundusz funduszy” zastępuje się wyrazami „Podmiot udzielający pomocy”;

6) w § 13 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych lub dłużnych kwalifikowalnym przedsiębiorcom, pomoc taka ma służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub kwalifikowalnych przedsiębiorców, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego na następujących minimalnych poziomach:”;

7) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Pomoc na finansowanie ryzyka polegająca na udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom kwalifikowalnym lub dokonywaniu inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług może być udzielona, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 16 lit. a i b rozporządzenia Komisji nr 651/2014 w zakresie dotyczącym pożyczek i inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama