| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 274 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego, postępowania odwoławczego w sprawach dyscyplinarnych, orzekania kar dyscyplinarnych oraz ich wykonywania.

§ 2. [Termin wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego]

1. Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia organu dyscyplinarnego, wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny doręcza niezwłocznie funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie wyjaśniające dotyczy.

§ 3. [Czynności wykonywane przez rzecznika dyscyplinarnego w toku postępowania wyjaśniającego]

1. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego podejmuje wyłącznie czynności niezbędne do ustalenia:

1) czy popełniono przewinienie dyscyplinarne;

2) kwalifikacji prawnej przewinienia;

3) tożsamości sprawcy.

2. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego odbiera wyjaśnienia od funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego dotyczy postępowanie.

§ 4. [Dokumenty dołączane do wniosku]

Do wniosku, o którym mowa w art. 261 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, rzecznik dyscyplinarny dołącza sprawozdanie z wyników postępowania wyjaśniającego, materiały zebrane w toku postępowania wyjaśniającego oraz wyjaśnienia złożone przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie dotyczy. W przypadku odmowy złożenia wyjaśnień przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, we wniosku zamieszcza się stosowną adnotację.

§ 5. [Doręczenie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego]

Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego doręcza się niezwłocznie funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie dotyczy, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu.

§ 6. [Wnioski dowodowe]

1. Wnioski dowodowe obwiniony zgłasza na piśmie prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne, wyznaczonemu przez organ dyscyplinarny.

2. Prowadzący postępowanie dyscyplinarne rozstrzyga niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku dowodowego, o sposobie rozstrzygnięcia wniosku.

§ 7. [Postępowanie dyscyplinarne]

1. Prowadzący postępowanie dyscyplinarne zbiera materiał dowodowy i przeprowadza czynności dowodowe niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w szczególności przyjmuje wyjaśnienia od obwinionego, przesłuchuje świadków, zleca przeprowadzenie badań lub ekspertyz oraz zasięga niezbędnych opinii. Wyniki badań lub ekspertyz są przedstawiane w formie pisemnej.

2. Z wyjaśnień obwinionego oraz z przesłuchania świadków i biegłych prowadzący postępowanie dyscyplinarne sporządza protokół.

3. Na wniosek obwinionego lub jego obrońcy prowadzący postępowanie dyscyplinarne może przeprowadzić przesłuchanie świadków z udziałem obwinionego i jego obrońcy oraz rzecznika dyscyplinarnego.

§ 8. [Informacja o możliwości zapoznania z aktami postępowania dyscyplinarnego]

1. Prowadzący postępowanie dyscyplinarne niezwłocznie po zakończeniu czynności dowodowych informuje obwinionego i jego obrońcę oraz rzecznika dyscyplinarnego o możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania i poucza o prawie zgłoszenia wniosku o ich uzupełnienie w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z aktami.

2. Obwiniony, po zapoznaniu się z aktami postępowania dyscyplinarnego, podpisuje protokół sporządzony z tej czynności.

3. W przypadku odmowy skorzystania przez obwinionego z prawa do zapoznania się z aktami postępowania dyscyplinarnego lub odmowy podpisania protokołu sporządzonego z tej czynności prowadzący postępowanie dyscyplinarne sporządza stosowną adnotację.

4. Odmowa lub nieskorzystanie przez obwinionego z prawa do zapoznania się, w wyznaczonym terminie, z aktami postępowania dyscyplinarnego, jak również odmowa podpisania protokołu sporządzonego z tej czynności nie wstrzymuje postępowania.

5. Rzecznik dyscyplinarny, w terminie 3 dni po upływie terminu do zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, składa do organu dyscyplinarnego sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 ust. 3 ustawy.

§ 9. [Odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego]

Odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego składa się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne.

§ 10. [Termin przesłania zaskarżonego orzeczenia dyscyplinarnego przez organ dyscyplinarny]

Organ dyscyplinarny, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne, przesyła odwołanie, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do organu dyscyplinarnego właściwego do rozpatrzenia odwołania wraz z własnym stanowiskiem w sprawie i dokumentami będącymi podstawą wydania zaskarżonego orzeczenia.

§ 11. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

W postępowaniu odwoławczym przepisy § 8 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Sposób wykonania kary dyscyplinarnej]

Wykonanie kary dyscyplinarnej:

1) upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, zakazu podwyższania stopnia służbowego przez 2 lata, zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 2 lata oraz zakazu awansowania na wyższe stanowisko przez 2 lata – polega na doręczeniu orzeczenia ukaranemu;

2) przeniesienia na niższe stanowisko – polega na wyznaczeniu ukaranemu niższego stanowiska służbowego;

3) obniżenia stopnia służbowego, pozbawienia stopnia oficerskiego lub generalskiego – polega na wydaniu decyzji o utracie stopnia dotychczasowego i mianowaniu na niższy stopień służbowy lub na wystąpieniu do właściwego organu o pozbawienie danego stopnia służbowego;

4) wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej – polega na pisemnym poinformowaniu ukaranego, że zwolnienie ze służby następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 159 oraz z 2017 r. poz. 369), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »