| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM

realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury,

podpisany w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej „Stronami”, dążąc do umocnienia dobrych stosunków i dalszego rozwoju współpracy między obu państwami w zakresie nauki, edukacji i kultury, uzgodniły, stosownie do artykułu 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 roku, następujący Program współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury.

ROZDZIAŁ I – NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

Artykuł 1 [Forma współpracy]

1. Polska Akademia Nauk i Akademia Rumuńska będą kontynuować bezpośrednią współpracę na podstawie zawartych porozumień i protokołów.

2. Główną formą tej współpracy będą wspólne prace badawcze podejmowane przez jednostki naukowe oraz organizowanie dwustronnych lub wielostronnych konferencji naukowych.

Artykuł 2 [Bezpośrednia współpraca między szkołami wyższymi]

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych projektów badań naukowych,

2) wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich,

3) zapraszania nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów,

4) organizowania konferencji naukowych, sympozjów i seminariów,

5) wymiany informacji i publikacji naukowych.

2. Szczegóły tej współpracy będą uzgadniane między zainteresowanymi szkołami wyższymi.

Artykuł 3 [Wymiana studentów i doktorantów]

Strony będą realizować wymianę studentów i doktorantów na studia i inne formy kształcenia, w limicie do 20 (dwudziestu) miesięcy stypendialnych rocznie dla każdej ze Stron.

Artykuł 4 [Wymiana nauczycieli akademickich]

Strony będą realizować wymianę nauczycieli akademickich na co najmniej jednomiesięczne staże naukowe, w limicie do 10 (dziesięciu) miesięcy stypendialnych rocznie dla każdej ze Stron.

Artykuł 5 [Przyjmowanie studentów filologii i nauczycieli akademickich – specjalistów w zakresie języka i kultury]

Strony będą przyjmować każdego roku na zasadzie wzajemności, studentów filologii polskiej i studentów filologii rumuńskiej, a także nauczycieli akademickich – specjalistów w zakresie języka i kultury polskiej oraz języka i literatury rumuńskiej – na wakacyjne kursy języka i kultury polskiej oraz wakacyjne kursy języka, literatury i cywilizacji rumuńskiej, w liczbie do 10 (dziesięciu) osób dla każdej ze Stron.

Artykuł 6 [Wsparcie podnoszenia poziomu nauczania języka]

1. Strony będą wspierać podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego w szkołach wyższych w Rumunii i języka rumuńskiego w publicznych szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W tym celu Strony będą kontynuować zatrudnianie nauczycieli akademickich – specjalistów w zakresie:

1) języka rumuńskiego i literatury rumuńskiej na:

a) Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

b) Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,

c) Uniwersytecie Warszawskim.

2) języka polskiego i literatury polskiej na:

a) Uniwersytecie w Bukareszcie,

b) Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza w Jassach,

c) Uniwersytecie Babes-Bolyai w Kluż-Napoka.

3. Przyjmująca szkoła wyższa będzie zgłaszać wnioski o skierowanie nauczycieli akademickich drugiego państwa za pośrednictwem właściwego ministerstwa.

4. Strona wysyłająca będzie przekazywać wnioski nauczycieli akademickich w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

5. Strony będą sobie przekazywać wzajemnie w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku decyzję w sprawie przyjęcia nowych nauczycieli akademickich, jak również przedłużenia stosunku pracy już zatrudnionych nauczycieli akademickich.

6. Strony będą zapewniać nauczycielom akademickim, specjalistom w zakresie języka polskiego i literatury polskiej oraz języka rumuńskiego i literatury rumuńskiej, w miarę swoich możliwości, pomoce dydaktyczne, podręczniki i wymaganą literaturę specjalistyczną.

Artykuł 7 [Wsparcie współpracy w zakresie nauki i techniki]

1. Strony będą wspierać rozwój bezpośredniej współpracy w zakresie nauki i techniki między szkołami wyższymi i ich wydziałami, instytucjami, organizacjami oraz innymi jednostkami naukowymi, opartej na zasadzie wzajemnej korzyści i zgodnej z ich prawem wewnętrznym.

2. Formy współpracy będą następujące:

1) wspólne projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinach wspólnego zainteresowania,

2) wymiana pracowników naukowych, specjalistów, personelu technicznego i innych ekspertów zaangażowanych w realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,

3) wymiana informacji oraz publikacji naukowych i technicznych,

4) uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach, wykładach, wystawach i innych wydarzeniach naukowych,

5) wspólne wykorzystanie wyposażenia naukowego oraz środków na prace badawczo-rozwojowe,

6) inne formy współpracy naukowej i technicznej uzgodnione przez Strony.

3. Zainteresowane polskie i rumuńskie jednostki naukowe uzgodnią formy i dziedziny współpracy oraz warunki finansowe, jak również aspekty związane z prawami własności intelektualnej, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 21.

Artykuł 8 [Współpraca uczelni artystycznych]

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę uczelni artystycznych.

2. Warunki współpracy będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane uczelnie artystyczne.

ROZDZIAŁ II – EDUKACJA

Artykuł 9 [Stworzenie obywatelom pochodzenia polskiego i rumuńskiego warunków sprzyjających zachowaniu tożsamości narodowej]

1. Strony dołożą starań w celu stworzenia obywatelom rumuńskim pochodzenia polskiego, zamieszkałym w Rumunii, oraz obywatelom polskim pochodzenia rumuńskiego, zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej, warunków sprzyjających zachowaniu, wyrażaniu i rozwojowi ich tożsamości narodowej, kulturowej, językowej i religijnej, a także, w miarę możliwości, warunków do nauczania języka ojczystego oraz historii, geografii i kultury polskiej w Rumunii i rumuńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W tym celu Strony będą zapewniać odpowiednie przygotowanie i doskonalenie kadr nauczycielskich uczących w instytucjach oświatowych drugiego państwa, w których odbywa się nauczanie języka polskiego i języka rumuńskiego jako języków ojczystych, a także historii i geografii polskiej w Rumunii i rumuńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Strony będą popierać również zatrudnianie nauczycieli drugiego państwa w celu wykonania postanowień ustępu 1.

Artykuł 10 [Współpraca szkół]

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę szkół obu państw oraz wymianę uczniów, na zasadzie wzajemności.

2. Warunki współpracy będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane szkoły.

ROZDZIAŁ III – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Artykuł 11 [Instytut Polski w Bukareszcie i Rumuński Instytut Kultury w Warszawie]

1. Strony będą popierać funkcjonowanie i działalność Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

2. Strony uzgadniają, że funkcjonowanie i działalność Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie będzie się odbywać zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, podpisanej dnia 5 marca 2009 roku w Warszawie.

Artykuł 12 [Pogłębianie znajomości i upowszechnianie kultury i sztuki polskiej w Rumunii i rumuńskiej w Polsce]

1. W celu wzajemnego pogłębienia znajomości i upowszechniania kultury i sztuki polskiej w Rumunii i rumuńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Strony będą popierać:

1) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów między instytucjami kultury oraz między związkami i stowarzyszeniami twórców,

2) wymianę ekspertów, pisarzy i twórców,

3) wymianę specjalistów w dziedzinie edukacji artystycznej,

4) tłumaczenie dzieł z dziedziny literatury, kultury i sztuki.

2. Strona rumuńska wspiera dostęp zagranicznych czytelników do literatury rumuńskiej i popiera obecność rumuńskich autorów na międzynarodowym rynku książki.

Artykuł 13 [Udział w targach książki]

Strony będą popierać wzajemny udział w targach książki, jakie odbywają się w Rzeczypospolitej Polskiej i w Rumunii, zgodnie z regulaminami udziału w tych imprezach.

Artykuł 14 [Współpraca między wydawnictwami]

Strony będą popierać współpracę między wydawnictwami, której celem będzie upowszechnianie literatury drugiego państwa.

Artykuł 15 [Współpraca między bibliotekami]

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między bibliotekami obu państw, w szczególności w zakresie wymiany ekspertów, informacji i materiałów.

2. Warunki tej wymiany będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 16 [Współpraca między muzeami i galeriami sztuki]

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między muzeami i galeriami sztuki oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie sztuk plastycznych.

2. Współpraca będzie obejmować w szczególności wymianę wystaw, wzajemny udział artystów, krytyków sztuki i muzealników w wystawach oraz w plenerach twórczych i sympozjach.

Artykuł 17 [Imprezy międzynarodowe w dziedzinie filmu, teatru, muzyki, tańca, folkloru, sztuk plastycznych]

Strony poinformują się wzajemnie o imprezach o charakterze międzynarodowym w dziedzinie filmu, teatru, muzyki, tańca klasycznego i współczesnego, folkloru, sztuk plastycznych i będą wspierać udział w tych wydarzeniach, promując w ten sposób bezpośrednie kontakty między wyspecjalizowanymi instytucjami oraz zawodowymi i amatorskimi zespołami i grupami.

Artykuł 18 [Współpraca między instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę i zachowanie zabytków]

1. Strony będą popierać współpracę między instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę i zachowanie zabytków w obu państwach.

2. W tym celu Strony będą wspierać wymianę specjalistów, informacji, materiałów i dokumentacji.

Artykuł 19 [Wymiana informacji w zakresie prawa i praktyki ochrony dziedzictwa i dóbr kultury]

1. Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie prawa i praktyki ochrony dziedzictwa i dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania nielegalnemu wywozowi dzieł sztuki.

2. Strony będą współpracować w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnego wywozu, wwozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących narodowe dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym państwie, a także zgodnie z umowami międzynarodowymi, których są Stronami.

Artykuł 20 [Działania na rzecz identyfikacji, ewidencji i opracowania naukowego dóbr kultury]

Strony podejmą działania na rzecz identyfikacji, ewidencji i opracowania naukowego dóbr kultury polskiej znajdujących się na terytorium Rumunii oraz dóbr kultury rumuńskiej znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 21 [Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych]

Strony zapewnią ochronę praw autorskich i praw pokrewnych zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym oraz umowami międzynarodowymi, których są Stronami.

Artykuł 22 [Współpraca między instytucjami, organizacjami, producentami w dziedzinie kinematografii]

1. Strony będą popierać współpracę między instytucjami, organizacjami, producentami w dziedzinie kinematografii obu państw, w szczególności w takich obszarach, jak produkcja i świadczenie usług filmowych oraz udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w każdym z państw, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. Strony będą również popierać bezpośrednią współpracę polskich i rumuńskich stowarzyszeń filmowców, narodowych filmotek oraz innych instytucji i organizacji działających w dziedzinie kinematografii.

Artykuł 23 [Wymiana twórców ludowych i zespołów folklorystycznych]

Strony będą popierać wymianę twórców ludowych i zespołów folklorystycznych oraz ich udział w międzynarodowych imprezach i festiwalach folkloru organizowanych w drugim państwie.

ROZDZIAŁ IV – ARCHIWA

Artykuł 24 [Współpraca w dziedzinie archiwistyki]

1. Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki.

2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowe Archiwum Rumunii będą popierać rozwój bezpośredniej współpracy zgodnie z Porozumieniem o współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rumunii, podpisanym w Warszawie dnia 19 października 1995 roku.

ROZDZIAŁ V – SPORT I MŁODZIEŻ

Artykuł 25 [Współpraca w zakresie sportu i kultury fizycznej]

1. Strony będą popierać współpracę w zakresie sportu i kultury fizycznej, w szczególności w następujących obszarach:

1) udział w zawodach lub treningach w ramach wymiany delegacji sportowych,

2) wymiana doświadczeń trenerskich i sędziowskich oraz udział trenerów i sędziów w organizowanych przez Strony imprezach sportowych.

2. Warunki współpracy będą każdorazowo ustalane przez zainteresowane jednostki.

Artykuł 26 [Wymiana młodzieży i współpraca organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych]

Strony będą popierać wymianę młodzieży oraz współpracę organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych, a także kontakty i współpracę między instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów młodzieży.

ROZDZIAŁ VI – MEDIA

Artykuł 27 [Współpraca między Telewizją Polską S.A. a Telewizją Rumuńską]

1. Strony będą popierać współpracę między Telewizją Polską S.A. a Telewizją Rumuńską, prowadzoną w ramach dwustronnej Umowy o współpracy w dziedzinie telewizji, zawartej w Bukareszcie dnia 14 czerwca 2000 roku.

2. Telewizja Polska S.A. i Telewizja Rumuńska wynegocjują i podpiszą nową umowę o współpracy zgodnie z najnowszymi regulacjami i wymogami w zakresie produkcji telewizyjnej.

Artykuł 28 [Współpraca w dziedzinie radiofonii]

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie radiofonii między Polskim Radiem S.A. i Rumuńską Korporacją Radiową (SRR) – Rumuńskim Radiem Międzynarodowym. Postanowienia szczegółowe w tym zakresie będą uzgadniane między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 29 [Współpraca agencji prasowych]

1. Strony będą popierać współpracę Polskiej Agencji Prasowej PAP i Rumuńskiej Agencji Prasowej AGERPRESS w dziedzinie wymiany informacji i bezpośrednich kontaktów między dziennikarzami oraz wymianę doświadczeń na poziomie specjalistów w zakresie techniki, marketingu i innych.

2. Strony będą popierać podpisanie nowej Umowy między Polską Agencją Prasową PAP i Rumuńską Agencją Prasową AGERPRESS.

Artykuł 30 [Współpraca między stowarzyszeniami dziennikarzy]

Strony będą popierać współpracę między stowarzyszeniami dziennikarzy obu państw.

ROZDZIAŁ VII – INNE DZIEDZINY

Artykuł 31 [Współpraca między stowarzyszeniami architektów]

1. Strony będą popierać współpracę między Stowarzyszeniem Architektów Polskich a stowarzyszeniami architektów Rumunii, na podstawie bezpośrednich uzgodnień.

2. Strony będą ułatwiać działania stowarzyszeń w ramach Forum Rady Architektów Europy Środkowo-Wschodniej (ACCEE).

Artykuł 32 [Współpraca na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych]

Strony będą popierać współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w dziedzinie nauki, edukacji i kultury oraz – na poziomie bilateralnym – bezpośrednią współpracę między swoimi komitetami narodowymi UNESCO.

Artykuł 33 [Współpraca w ramach programów edukacyjnych i kulturalnych realizowanych przez Radę Europy i Unię Europejską]

Strony będą popierać współpracę w ramach programów edukacyjnych i kulturalnych realizowanych przez Radę Europy i Unię Europejską.

ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Część 1 – Wymiana osób

Artykuł 34 [Koszty podróży]

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży międzynarodowej osób wyjeżdżających w ramach jednej z dziedzin przewidzianych w niniejszym Programie do stolicy państwa Strony przyjmującej i z powrotem, w tym członków zespołów artystycznych, oraz pokrywa koszty przewozu międzynarodowego w obie strony dekoracji, rekwizytów i instrumentów muzycznych zespołów artystycznych.

2. Warunki organizacyjne i finansowe dotyczące wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, o której mowa w artykułach 3–6, określają artykuły 36–38.

Artykuł 35 [Zakwaterowanie, wyżywienie, diety i koszty transportu wewnętrznego]

1. Strona przyjmująca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie lub diety oraz pokryje koszty transportu wewnętrznego osób przybywających na okres do jednego miesiąca, zgodnie z prawem wewnętrznym.

2. Strona przyjmująca pokrywa również koszty organizacji występów, w tym koszty związane z odprawą celną niezbędnych przedmiotów towarzyszących przedsięwzięciu. Strona przyjmująca pokrywa również koszty związane z transportem wewnętrznym, koszty wynajmu sali, sceny i niezbędnych urządzeń oraz koszty promocji wydarzenia.

Artykuł 36 [Obowiązki stron w odniesieniu do osób wymienionych w art. 3 i art. 4]

1. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 3 i artykule 4 niniejszego Programu, Strona przyjmująca zapewni:

1) bezpłatną naukę i realizację programu stażu w publicznych szkołach wyższych,

2) możliwość odpłatnego zakwaterowania w domach studenckich, na warunkach przewidzianych dla obywateli państwa Strony przyjmującej,

3) odpłatne korzystanie, w miarę możliwości, ze stołówek instytucji szkolnictwa wyższego.

2. Strona wysyłająca zapewni:

1) Strona rumuńska zapewnia stypendium na utrzymanie i pokrywa wydatki na podróż międzynarodową zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi, w granicach posiadanych środków,

2) Strona polska zapewnia stypendium na utrzymanie oraz upewni się, że osoba delegowana będzie posiadała środki na pokrycie kosztów podróży.

3. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 3 niniejszego Programu, Strony przekażą sobie wzajemnie, do dnia 1 lipca każdego roku, wykazy z nazwiskami studentów i doktorantów, kierunkami wybranych przez nich studiów oraz wymagane dokumenty.

4. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 4 niniejszego Programu, Strony prześlą sobie wzajemnie do dnia 31 marca każdego roku program stażu naukowego każdego kandydata.

Artykuł 37 [Obowiązki stron w odniesieniu do osób wymienionych w art. 5]

1. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 5 niniejszego Programu, Strona przyjmująca zapewnia:

1) bezpłatną naukę,

2) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie lub stypendium na pokrycie tych kosztów, zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym,

3) pokrycie kosztów podróży na terytorium państwa Strony przyjmującej, wynikających z programu kursów.

2. Strona wysyłająca zapewni:

1) Strona rumuńska pokrywa wydatki na podróż międzynarodową zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi, w granicach posiadanych środków,

2) Strona polska upewni się, że osoba delegowana będzie posiadała środki na pokrycie kosztów podróży.

3. Strony przekażą odpowiednie dokumenty kandydatów drogą dyplomatyczną do dnia 15 kwietnia każdego roku.

Artykuł 38 [Obowiązki w odniesieniu do osób wymienionych w art. 6 i art. 9]

1. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 6 niniejszego Programu, szkoły wyższe zatrudniające nauczycieli akademickich, specjalistów w zakresie języków i literatury polskiej i rumuńskiej, zapewniają odpowiednie, nieodpłatne, samodzielne zakwaterowanie, z wyłączeniem opłat za użytkowanie telefonu, radia i telewizora, które ponosić będzie pracownik. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi.

2. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 9 ustępach 2 i 3 niniejszego Programu, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych państwa Strony przyjmującej, świadczenia, o których mowa w ustępie 1, zostaną zapewnione w miarę możliwości.

3. W przypadkach, o których mowa w ustępach 1 i 2, instytucja zatrudniająca wypłaca miesięczne wynagrodzenie przez 12 (dwanaście) miesięcy w roku, zgodnie z wewnętrznymi przepisami, a jeśli przepisy dopuszczają taką możliwość, wynagrodzenie za okres wakacji letnich wypłacone będzie za 2 (dwa) miesiące z góry.

Artykuł 39 [Warunki wymiany w odniesieniu do osób wymienionych w art. 10 i art. 26]

W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 10 i artykule 26 niniejszego Programu, warunki wymiany będą każdorazowo uzgadniane przez jednostki realizujące wymianę.

Artykuł 40 [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego]

Strony zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie wynikającej z niniejszego Programu będą posiadały Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Część 2Wymiana wystaw

Artykuł 41 [Warunki organizacji i finansowania wystaw]

Szczegółowe warunki organizacji i finansowania wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.

Część 3 – Wymiana zespołów artystycznych

Artykuł 42 [Koszty transportu]

Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu wynikające z uzgodnionego planu występów na terytorium swojego państwa, jak również koszty pobytu członków zespołów artystycznych, zgodnie z postanowieniami artykułów 34 i 35 niniejszego Programu. Postanowienia te nie dotyczą tournee realizowanych na zasadach komercyjnych.

Część 4 – Wymiana materiałów

Artykuł 43 [Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką materiałów stanowiących przedmiot wymiany]

Strona wysyłająca pokrywa koszty związane z przygotowaniem i wysyłką materiałów stanowiących przedmiot wymiany w ramach niniejszego Programu – partytur, tekstów sztuk teatralnych, podręczników szkolnych, publikacji specjalistycznych, materiałów fonograficznych, fotografii, kaset video, płyt CD i DVD, mikrofilmów i innych.

Część 5 – Inne postanowienia

Artykuł 44 [Koszty związane z organizacją wymian]

Koszty związane z organizacją wymian innych, niż wymienione w artykułach 41, 42 i 43, ale uwzględniających postanowienia zawarte w niniejszym Programie, będą pokrywane na podstawie odrębnych porozumień między kompetentnymi instytucjami obu państw.

ROZDZIAŁ IX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 45 [Możliwość realizacji innych przedsięwzięć]

Niniejszy Program nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć, w tym również organizowanych na wniosek i koszt Strony wysyłającej.

Artykuł 46 [Wejście w życie]

1. Niniejszy Program wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy przez 5 lat.

2. Zmiany w niniejszym Programie mogą być wprowadzane za pisemną zgodą obu Stron. Zmiany te wejdą w życie według takiej samej procedury, jak ta przewidziana dla Programu.

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Program poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Program traci ważność po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania noty o wypowiedzeniu Programu.

Podpisano w Warszawie dnia 20 grudnia 2017 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rumuńskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

infoRgrafika

Wersja w języku rumuńskim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »