| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 709) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej „ustawą”, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii nauczyciela konsultanta właściwego w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinia ta jest wyrażana na piśmie.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 5 i art. 68 ust. 1 pkt 1–10, ust. 5 i 6 ustawy oraz w art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2. Oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań określonych w:

1) art. 68 ust. 1 pkt 5 i ust. 5 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę;

2) art. 5 i art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;

3) art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10 oraz ust. 6 ustawy oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2–4 i 6 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – oceny dokonuje ten organ.

3. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane na piśmie.

4. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 1–6 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do postępowań dotyczących oceny pracy nauczyciela lub dyrektora szkoły wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »