| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 2279).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 2279), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 29 grudnia 2017 r. (poz. 202)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie rozkładów jazdy

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) treść rozkładów jazdy;

2) tryb zatwierdzania rozkładów jazdy;

3) sposób i terminy ogłaszania oraz aktualizacji rozkładów jazdy;

4) warunki ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości.

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komunikacji zwykłej – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 150 km;

2) komunikacji przyspieszonej – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich lub w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 200 km;

3) komunikacji pospiesznej – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość przekracza 200 km;

4) komunikacji ekspresowej – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w miejscowości:

a) początkowej i końcowej albo

b) początkowej i końcowej oraz co najmniej jednym mieście wojewódzkim usytuowanym na linii komunikacyjnej;

5) komunikacji międzynarodowej – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany środkami publicznego transportu zbiorowego z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

6) transporcie innym szynowym, linowym i linowo-terenowym – należy przez to rozumieć odpowiednio transport inny szynowy, linowy i linowo-terenowy, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371);

7) przewozach regularnych specjalnych – należy przez to rozumieć przewozy regularne specjalne, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79 i 138);

8) rejestrze terytorialnym – należy przez to rozumieć krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60);

9) właściwym organie – należy przez to rozumieć organizatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oraz organ wydający dokument uprawniający do wykonywania regularnego przewozu osób lub przewozu regularnego specjalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

10) przystanku komunikacyjnym – należy przez to rozumieć również peron w transporcie kolejowym oraz przystań usytuowaną na wodach śródlądowych.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1–5 nie dotyczą regularnego przewozu osób wykonywanego w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego w komunikacji miejskiej.

Rozdział 2

Treść rozkładu jazdy

§ 3. 1. W rozkładzie jazdy określa się co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on tożsamy z miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej, albo siedzibę i adres;

2) nazwę linii komunikacyjnej;

3) przystanki komunikacyjne i dworce, na których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej;

4) dzień, od którego rozkład jazdy obowiązuje, oraz termin jego ważności;

5) drogę przejazdu z uwzględnieniem:

a) odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi,

b) długości poszczególnych odcinków drogi przejazdu na obszarze każdego z województw, przez których obszar przebiega linia komunikacyjna – w przypadku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,

c) kategorii dróg na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej;

6) dni tygodnia lub okresy, w których komunikacja kursuje;

7) godziny przyjazdu lub odjazdu środka transportowego z przystanku komunikacyjnego lub dworca albo określoną w minutach częstotliwość jego kursowania;

8) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której ma być wykonywany:

a) przewóz o charakterze użyteczności publicznej – literą „U”,

b) przewóz regularny specjalny – literami „RS” albo

c) inny regularny przewóz osób, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym – literą „R”;

9) oznaczenie odpowiednim symbolem:

a) w transporcie drogowym – usługi przewozowej wykonywanej w komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pospiesznej oraz ekspresowej,

b) w transporcie kolejowym – pociągu osobowego, pospiesznego lub ekspresowego oraz nazwę handlową pociągu, o ile istnieje,

c) usługi przewozowej wykonywanej w komunikacji międzynarodowej,

d) środka transportowego objętego częściową lub całkowitą rezerwacją miejsc – o ile dotyczy;

10) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której wszystkie kursy są wykonywane środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej, albo odpowiednie oznaczenie poszczególnych kursów, a w transporcie kolejowym – kursu wykonywanego środkiem transportowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

11) objaśnienia użytych w rozkładzie jazdy oznaczeń i symboli.

2. W przypadku rozkładu jazdy opracowanego przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wskazuje się nazwę organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz jego adres.

3. Nazwę linii komunikacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oznacza się poprzez określenie miejscowości, w której położony jest przystanek komunikacyjny początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek komunikacyjny pośredni – o ile istnieje.

4. W regularnym przewozie osób w transporcie drogowym, drogę przejazdu, o której mowa w ust. 1 pkt 5, określa się:

1) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – na podstawie kilometrażu ustalonego dla danej kategorii drogi, a w razie jego braku – z uwzględnieniem odległości rzeczywistej w kilometrach,

2) na drogach wewnętrznych – z uwzględnieniem odległości rzeczywistej w kilometrach

– podanych z dokładnością do 0,1 km, między poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi.

5. W rozkładzie jazdy w przewozach regularnych specjalnych, w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 5, określa się:

1) miejsca inne niż przystanki komunikacyjne i dworce, w których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej – o ile dotyczy;

2) drogę przejazdu z uwzględnieniem przystanku komunikacyjnego lub miejsca początkowego i końcowego oraz co najmniej jednego przystanku komunikacyjnego lub miejsca pośredniego, na którym będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej – o ile dotyczy.

6. W transporcie drogowym nazwa przystanku komunikacyjnego, na którym będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej, zawiera:

1) nazwę miejscowości według rejestru terytorialnego;

2) określenie miejsca usytuowania przystanku komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szczególności nazwy ulicy albo obiektu użyteczności publicznej – o ile dotyczy;

3) numer przystanku komunikacyjnego.

7. Numer przystanku komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, nadawanego przez właściciela albo zarządzającego przystankiem komunikacyjnym, jest:

1) dwucyfrowy, parzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego;

2) dwucyfrowy, nieparzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego;

3) dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, określany stosownie do wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości – dla miejscowości.

8. Wykaz podstawowych oznaczeń i symboli, które stosuje się w rozkładzie jazdy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. W rozkładzie jazdy w transporcie drogowym, oprócz danych i informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, określa się w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem;

2) informacje w zakresie prędkości technicznej między przystankami komunikacyjnymi w poszczególnych kursach na całej linii komunikacyjnej;

3) numer linii komunikacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy rozkładu jazdy opracowanego przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

3. Prędkość techniczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest to średnia prędkość jazdy środka transportowego między poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi w danym kursie.

4. Prędkość techniczną środka transportowego oblicza się z uwzględnieniem:

1) dopuszczalnej prędkości środka transportowego na drodze przejazdu;

2) ograniczeń w ruchu drogowym na drodze przejazdu.

5. Obliczanie prędkości technicznej nie jest wymagane, jeżeli odległość między przystankami komunikacyjnymi jest mniejsza niż 3 kilometry.

§ 5. 1. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 8, ust. 3, 4 i 8 oraz § 4 nie dotyczą przewozów wykonywanych w komunikacji miejskiej.

2. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6–8 i 11 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do przewozów regularnych specjalnych.

Rozdział 3

Tryb zatwierdzania rozkładów jazdy

§ 6. 1. Projekt rozkładu jazdy w regularnym przewozie osób w transporcie drogowym podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ.

2. Przed zatwierdzeniem projektu rozkładu jazdy przeprowadza się jego weryfikację, dokonując oceny prawidłowości jego sporządzenia.

3. Weryfikacja projektu rozkładu jazdy w zakresie:

1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców polega w szczególności na sprawdzeniu:

a) czy przekazane potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców obejmują obiekty wskazane w projekcie rozkładu jazdy,

b) prawidłowości określenia w projekcie rozkładu jazdy przystanków komunikacyjnych lub dworców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

2) proponowanej drogi przejazdu oraz proponowanych dni, godzin przyjazdu lub odjazdu środków transportowych danego przewoźnika na poszczególnych przystankach komunikacyjnych albo częstotliwości ich kursowania polega na sprawdzeniu:

a) poprawności przyjętych odległości między przystankami komunikacyjnymi i długości linii komunikacyjnej,

b) prawidłowości obliczenia czasu jazdy i przejazdu między przystankami komunikacyjnymi i dworcami, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w ruchu drogowym na danej drodze,

c) prawidłowości obliczenia czasu jazdy i przejazdu dla poszczególnych kursów, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w ruchu drogowym na danej drodze i czasu postoju środka transportowego na przystankach komunikacyjnych niezbędnego do wsiadania i wysiadania pasażerów, oraz

d) prawidłowości obliczenia prędkości technicznej.

4. W przypadku braku danych lub informacji niezbędnych do dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 3, właściwy organ występuje do właściwego zarządcy drogi o zajęcie stanowiska we wskazanym zakresie.

§ 7. 1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w § 6, lub stwierdzenia braku możliwości dotrzymania terminów, o których mowa w § 13 ust. 1 i 3, właściwy organ powiadamia przewoźnika o możliwości dokonania odpowiednich modyfikacji proponowanego rozkładu jazdy w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o ile ich dokonanie jest możliwe.

2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w § 6, właściwy organ zatwierdza rozkład jazdy poprzez złożenie podpisu, postawienie pieczęci i wpisanie daty zatwierdzenia oraz nadaje numer linii komunikacyjnej.

3. W przypadku rozkładu jazdy opracowanego przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, organizator ten zatwierdza rozkład jazdy poprzez złożenie podpisu, postawienie pieczęci i wpisanie daty zatwierdzenia oraz nadaje numer linii komunikacyjnej.

§ 8. 1. Numer linii komunikacyjnej, o którym mowa w § 7, składa się z:

1) odpowiedniego oznaczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8;

2) numeru właściwego organu według rejestru terytorialnego;

3) numeru ewidencyjnego.

2. W gminnych przewozach pasażerskich numer linii komunikacyjnej może składać się z odpowiedniego oznaczenia oraz numeru ewidencyjnego.

3. W przewozach wykonywanych w komunikacji miejskiej numer linii komunikacyjnej oznacza się literą alfabetu łacińskiego lub liczbą składającą się z cyfr arabskich.

§ 9. 1. Przepisy § 6 i § 7 ust. 1 nie dotyczą projektu rozkładu jazdy opracowanego przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

2. Przepisy § 6 ust. 3 pkt 2 nie dotyczą przewozów wykonywanych w komunikacji miejskiej.

3. Przepisy § 6 i 7 stosuje się do zmiany rozkładu jazdy w transporcie drogowym.

4. Przepisy § 6 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 oraz § 7 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przewozów regularnych specjalnych.

5. Do przewozów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisu § 7 ust. 2 w zakresie nadawania numeru linii komunikacyjnej.

§ 10. 1. Zatwierdzanie rozkładu jazdy w transporcie kolejowym następuje poprzez przydzielenie tras pociągów, o którym mowa w przepisach o transporcie kolejowym.

2. Przepisy § 6 ust. 3 pkt 1 oraz § 7 stosuje się odpowiednio do zatwierdzania projektu rozkładu jazdy w transporcie linowym, linowo-terenowym oraz w żegludze śródlądowej.

3. Do przewozów, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisu § 7 ust. 2 w zakresie nadawania numeru linii komunikacyjnej.

Rozdział 4

Sposób i terminy ogłaszania oraz aktualizacji rozkładów jazdy

§ 11. 1. Przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości w szczególności poprzez:

1) zamieszczenie na swojej stronie internetowej, o ile taką posiada;

2) przekazanie rozkładu jazdy organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, na którego obszarze przewoźnik wykonuje przewozy, celem podania do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera;

3) przekazanie rozkładu jazdy oraz informacji dotyczącej rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem komunikacyjnym lub dworcem, celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym obiekcie – w transporcie drogowym oraz innym szynowym;

4) zamieszczenie informacji dotyczącej rozkładu jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych lub dworcach wymienionych w rozkładzie jazdy – w transporcie linowym, linowo-terenowym oraz w żegludze śródlądowej.

2. W transporcie kolejowym rozkład jazdy do publicznej wiadomości podaje się w szczególności poprzez:

1) zamieszczenie przez przewoźnika na swojej stronie internetowej, o ile taką posiada;

2) przekazanie przez przewoźnika rozkładu jazdy organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na którego obszarze przewoźnik wykonuje przewozy, celem podania do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera.

3. W transporcie drogowym podawanie rozkładu jazdy do publicznej wiadomości polegające na:

1) zamieszczeniu na stronie internetowej – następuje poprzez zamieszczenie przez przewoźnika zatwierdzonego rozkładu jazdy;

2) przekazaniu:

a) rozkładu jazdy organizatorowi publicznego transportu zbiorowego celem podania do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera,

b) rozkładu jazdy oraz informacji dotyczącej rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem komunikacyjnym lub dworcem, celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym obiekcie

– następuje poprzez przekazanie kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy w postaci pliku w formacie PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu.

§ 12. 1. W informacji dotyczącej rozkładu jazdy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4, określa się co najmniej:

1) nazwę podmiotu zamieszczającego informację dotyczącą rozkładu jazdy wraz z jego adresem i telefonem;

2) nazwę przystanku komunikacyjnego albo dworca, na którym zamieszczona jest informacja dotycząca rozkładu jazdy;

3) miejscowość docelową oraz co najmniej jedną miejscowość pośrednią, o ile istnieje; w komunikacji miejskiej – przystanki komunikacyjne lub dworce, na których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej;

4) dzień, od którego obowiązuje informacja dotycząca rozkładu jazdy;

5) dane i informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8–10;

6) godziny przyjazdu lub odjazdu środków transportowych przewoźnika na przystankach komunikacyjnych lub dworcach, na których ma być zamieszczona informacja dotycząca rozkładu jazdy, albo określoną w minutach częstotliwość ich kursowania;

7) objaśnienia użytych w informacji dotyczącej rozkładu jazdy oznaczeń i symboli;

8) numer linii komunikacyjnej – w komunikacji miejskiej.

2. W zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, w przypadku:

1) przystanku komunikacyjnego – podaje się godziny odjazdu środków transportowych przewoźnika z danego przystanku komunikacyjnego albo określoną w minutach częstotliwość ich kursowania;

2) budynku dworca – podaje się godziny przyjazdu i odjazdu środków transportowych przewoźnika z danego dworca albo określoną w minutach częstotliwość ich kursowania.

3. Informację dotyczącą rozkładu jazdy zamieszczaną w budynku dworca przygotowuje się na:

1) żółtym tle – dla odjazdów środków transportowych;

2) białym tle – dla przyjazdów środków transportowych.

§ 13. 1. Podanie rozkładu jazdy do publicznej wiadomości polegające na zamieszczeniu informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym lub w miejscu powszechnie dostępnym w budynku dworca następuje nie później niż w terminie 7 dni przed dniem jego obowiązywania, z wyłączeniem rozkładu jazdy podawanego do publicznej wiadomości w transporcie kolejowym.

2. W przewozach wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej podanie rozkładu jazdy do publicznej wiadomości polegające na zamieszczeniu informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym następuje nie później niż w terminie 1 dnia przed dniem jego obowiązywania.

3. W regularnym przewozie osób w transporcie drogowym przewoźnik przekazuje kopię zatwierdzonego rozkładu jazdy oraz informację dotyczącą rozkładu jazdy właścicielowi przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającemu tymi obiektami nie później niż w terminie 10 dni przed dniem obowiązywania rozkładu jazdy, celem jej zamieszczenia na przystanku komunikacyjnym lub dworcu.

§ 14. 1. Aktualizacja rozkładu jazdy polega na potwierdzeniu aktualności obowiązującego rozkładu jazdy albo na wprowadzeniu zmian w tym rozkładzie.

2. Aktualizacji rozkładu jazdy przewoźnika wykonującego regularny przewóz osób dokonuje się w:

1) transporcie drogowym:

a) w przypadku planowanego wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy od:

– dnia 1 marca albo

– najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo

– dnia 1 października, albo

– drugiej niedzieli grudnia,

b) w najbliższą niedzielę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – o ile w tym terminie przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy;

2) transporcie kolejowym – w terminach określonych na podstawie przepisów o transporcie kolejowym;

3) transporcie linowym, linowo-terenowym oraz w żegludze śródlądowej – w każdym czasie w przypadku planowanego wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy;

4) komunikacji miejskiej – w terminach ustalonych przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego w przypadku planowanego wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przewoźnik przekazuje właściwemu organowi proponowany rozkład jazdy nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wnioskowanego terminu aktualizacji.

4. W transporcie drogowym, w uzasadnionych przypadkach, aktualizacji rozkładu jazdy dokonuje się w innych terminach niż określone w ust. 2 pkt 1 lit. a, w szczególności w przypadku:

1) planowanego ograniczenia zakresu wykonywanych przewozów, w tym:

a) częstotliwości kursowania na danej linii komunikacyjnej,

b) liczby przystanków komunikacyjnych, na których zatrzymuje się środek transportowy na danej linii komunikacyjnej;

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od przewoźnika, wymagających zmiany rozkładu jazdy.

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2, są związane z koniecznością zmiany rozkładu jazdy wyłącznie na okres występowania tych okoliczności, a okres ten nie jest dłuższy niż okres ważności rozkładu jazdy, zmieniony rozkład jazdy obowiązuje wyłącznie przez okres trwania tych okoliczności.

6. Po upływie okresu występowania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie uprawniającym do wykonywania regularnego przewozu osób, o których mowa w ust. 4 pkt 2, obowiązującym rozkładem jazdy jest ten, który obowiązywał przed dniem zmiany rozkładu jazdy z powodu wystąpienia tych okoliczności.

§ 15. 1. W przypadku aktualizacji, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, przewoźnik przekazuje właściwemu organowi potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których proponowane zmiany dotyczą, oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi.

2. W przypadku aktualizacji, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, przewoźnik przekazuje, nie później niż w terminie 30 dni przed terminem określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, właściwemu organowi oraz właścicielowi przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającemu tymi obiektami powiadomienie o aktualności obowiązującego rozkładu jazdy.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika albo organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on tożsamy z miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej, albo siedzibę i adres;

2) nazwę i numer linii komunikacyjnej;

3) potwierdzenie aktualności obowiązującego rozkładu jazdy.

4. W przypadku powiadomienia o aktualności rozkładu jazdy przekazywanego właścicielowi przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającemu tymi obiektami, w powiadomieniu podaje się ponadto liczbę zatrzymań na przystankach komunikacyjnych i dworcach będących własnością lub w zarządzie tego podmiotu.

§ 16. 1. W przypadku aktualizacji, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2–4, przepisy § 11 i 12 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisy § 11, 12, 14 i 15 nie dotyczą przewozów regularnych specjalnych.

Rozdział 5

Warunki ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości

§ 17. 1. Ponoszenie kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystanku komunikacyjnym lub dworcu oraz w systemie informacji dla pasażera, w transporcie drogowym oraz innym szynowym, odbywa się na podstawie umowy.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1:

1) powinny być ustalane z uwzględnieniem:

a) częstotliwości dokonywania zmian rozkładu jazdy przez danego przewoźnika,

b) terminowego przekazywania rozkładu jazdy i informacji dotyczącej rozkładu jazdy przez przewoźnika,

c) terminowego zamieszczania informacji dotyczącej rozkładu jazdy przez właściciela przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającego tymi obiektami oraz przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego w systemie informacji dla pasażera,

d) niedyskryminujących zasad;

2) nie powinny być uzależnione w szczególności od:

a) pojemności środków transportowych, którymi jest wykonywany przewóz,

b) liczby zatrzymań środków transportowych danego przewoźnika na danym przystanku komunikacyjnym lub dworcu.

§ 18. Przepisy § 17 stosuje się odpowiednio do organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, w zakresie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest dana jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. Rozkłady jazdy obowiązujące na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, którego dotyczą, albo do czasu wprowadzenia w nich zmian.

§ 20.2) Do dnia 31 grudnia 2017 r. oznaczenie linii komunikacyjnej w sposób określony zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 nie jest wymagane.

§ 21. 1. W regularnym przewozie osób w transporcie drogowym:

1)3) przepisy § 3 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 oraz § 6 ust. 3 pkt 2 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do zmian rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.;

2) przepisy § 3 ust. 6 i 7 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do zmian rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2013 r.;

3) przepis § 3 ust. 8 stosuje się do rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2013 r.

2. W 2012 r. aktualizacji rozkładu jazdy polegającej na powiadomieniu właściwego organu o aktualności obowiązującego rozkładu jazdy dokonuje się w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 22. W regularnym przewozie osób w transporcie kolejowym przepis § 3 ust. 8 stosuje się do rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od grudnia 2013 r.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4), z wyjątkiem przepisów § 11 ust. 1 pkt 3, § 13 ust. 3, § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.5)


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 2279), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2012 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. poz. 79), które na podstawie art. 89 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 13 i 1368) utraciło moc z dniem 1 marca 2012 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012 r.

WYKAZ PODSTAWOWYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI, KTÓRE STOSUJE SIĘ W ROZKŁADZIE JAZDY

Lp.

Symbol/oznaczenie1)

Opis symbolu/oznaczenia

1

2

3

1

A

kursuje od poniedziałku do piątku

2

B

kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę

3

C

kursuje w soboty, niedziele i święta

4

D

kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

5

E

kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

6

H

kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

7

L

kursuje w okresie ferii letnich

8

S

kursuje w dni nauki szkolnej

9

+

kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)

10

1

kursuje w poniedziałki

11

2

kursuje we wtorki

12

3

kursuje w środy

13

4

kursuje w czwartki

14

5

kursuje w piątki

15

6

kursuje w soboty

16

7

kursuje w niedziele

17

1–4

kursuje od poniedziałku do czwartku2)

18

1/2

kursuje z poniedziałku na wtorek3)

19

a

nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII

20

b

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII

21

c

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

22

d

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

23

e

nie kursuje w okresie ferii letnich

24

f

nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

25

g

nie kursuje w dniu 24.XII

26

h

nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII

27

i

nie kursuje w dniu 26.XII

28

j

nie kursuje w dniu 27.XII

29

k

nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII

30

l

nie kursuje w dniu 31.XII

31

m

nie kursuje w dniach 24 i 31.XII

32

n

nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

33

r

nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

34

t

nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych

35

w

nie kursuje w dzień Bożego Ciała

36

z

nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała

37

P

kurs pospieszny

38

V

kurs przyspieszony4)

39

Ex

kurs ekspresowy

40

Int.

kurs międzynarodowy

41

08:15

pogrubiony druk oznacza godzinę przyjazdu lub odjazdu środka transportowego w komunikacji przyspieszonej, pospiesznej i ekspresowej

42

8:15

podkreślenie godziny oznacza, że kurs obsługuje pojazd niskopodłogowy

43

o

odjazd

44

p

przyjazd

45

kolor czarny

komunikacja zwykła, przyspieszona/pociąg osobowy

46

kolor czerwony

komunikacja pospieszna, ekspresowa/pociąg pospieszny, ekspresowy

 


1) Symbole i oznaczenia określone w wykazie mogą być użyte w rozkładzie jazdy również poprzez ich umieszczenie w ramce, np. w kształcie kwadratu lub koła.

2) Jeżeli komunikacja kursuje przez dwa lub więcej kolejnych dni, to symbole dni kursowania oddziela się znakiem „-”; jeżeli komunikacja kursuje w różne dni, to symbole dni tygodnia oddziela się przecinkiem.

3) Jeżeli komunikacja rozpoczyna się jednego dnia tygodnia i kończy dnia następnego, kurs oznacza się symbolem tych dni tygodnia przedzielonych znakiem „/”.

4) Dotyczy kursów wykonywanych w transporcie drogowym.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »