reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. poz. 234), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. poz. 1717).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. poz. 1717), które stanowią:

"§ 2. Do wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu policjanta organizowanego przez jednostkę Policji, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie zostały pokryte przez jednostkę Policji, mają zastosowanie przepisy tego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. S. Chwałek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 stycznia 2018 r. (poz. 264)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) koszty pogrzebu policjanta - koszty pogrzebu policjanta zmarłego wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą w Policji;

2) jednostka Policji - jednostkę organizacyjną Policji, w której policjant pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią.

§ 2. Koszty pogrzebu policjanta obejmują wszelkie wydatki związane z organizacją pogrzebu i przeprowadzeniem pochówku zmarłego, łącznie z wybudowaniem nagrobka w miejscowości wskazanej przez rodzinę, a jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny, w miejscowości, w której zmarł, pełnił służbę lub zamieszkiwał.

§ 3. 1.2) Wysokość wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu policjanta, organizowanego przez jednostkę Policji, nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6-krotność przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, bez 1/12 równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w dniu pogrzebu.

2. Ograniczenie wysokości wydatków pogrzebowych, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ponoszonych odrębnie kosztów:

1) przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły policjant ma być pochowany;

2) ogłoszenia w prasie nekrologu przez kierownictwo Komendy Głównej Policji oraz zakupu wieńców i kwiatów składanych w czasie uroczystości pogrzebowych zmarłego policjanta, pokrywanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

§ 4. 1. Jeżeli rodzina zmarłego policjanta podjęła się zorganizowania pogrzebu we własnym zakresie, koszty pogrzebu policjanta podlegają zwrotowi do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. Przepis § 3 ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli rodzina zmarłego policjanta wybudowała nagrobek na własne zamówienie, koszty pogrzebu policjanta podlegają w tej części zwrotowi do wysokości różnicy między kwotą, o której mowa w § 3 ust. 1, a kwotą faktycznie wydatkowaną na pokrycie kosztów pogrzebu policjanta, zorganizowanego przez jednostkę Policji.

3. Podstawę zwrotu kosztów pogrzebu policjanta, o których mowa w ust. 1 i 2, poniesionych przez rodzinę zmarłego policjanta, stanowią oryginały rachunków.

§ 5. 1. Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny policjanta przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w razie śmierci:

1) małżonka;

2) dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych przez policjanta lub jego małżonka;

3) małoletnich dzieci spokrewnionych z policjantem lub jego małżonkiem, przyjętych na wychowanie, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;

4) rodziców policjanta i jego małżonka oraz osób przysposabiających policjanta i jego małżonka;

5) innych niż wymienieni w pkt 1-4 krewnych i powinowatych policjanta lub jego małżonka, pozostających pod ich prawną opieką.

2. Jeżeli w związku ze śmiercią członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, przysługuje również zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych lub innych przepisów szczególnych, policjant pobiera w pierwszej kolejności zasiłek na podstawie tych przepisów, a jeżeli jest on niższy od zasiłku przysługującego na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - odpowiednie wyrównanie.

§ 6. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego w związku z pokryciem przez policjanta kosztów pogrzebu członka jego rodziny będącego również policjantem uprawnionemu przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy, odpowiednie wyrównanie.

§ 7. 1. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego z tytułu śmierci członka rodziny policjanta są:

1) jeżeli koszty pogrzebu pokrywa policjant:

a) wyciąg z aktu zgonu członka rodziny, a w razie pogrzebu dziecka martwo urodzonego lub niezdolnego do życia - zaświadczenie lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe lub niezdolne do życia (do wglądu),

b) oryginały rachunków obejmujących zasadnicze koszty pogrzebu, a w szczególności zakupu trumny lub opłaty miejsca na cmentarzu;

2) jeżeli koszty pogrzebu pokrywa inna osoba:

a) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a,

b) oryginały rachunków obejmujących ogół poniesionych kosztów pogrzebu.

2. Dokumentami wymaganymi do wypłaty wyrównania zasiłku pogrzebowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 i w § 6, są:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość niższego zasiłku pogrzebowego przyznanego policjantowi z tytułu śmierci członka rodziny.

3. Jako dowód poniesionych przez policjanta kosztów pogrzebu członka rodziny uznaje się również wystawione na inną osobę oryginały rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, a w przypadku ubiegania się o wyrównanie zasiłku - oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego przyznanego innej osobie na podstawie przepisów, o których mowa w § 5 ust. 2, jeżeli osoba ta złoży na piśmie uwierzytelnione oświadczenie, że koszty pogrzebu zostały pokryte ze środków finansowych policjanta bądź przez niego zwrócone. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli rachunki lub dokumenty zostały wystawione na małżonka policjanta.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. poz. 1717), które weszło w życie z dniem 2 listopada 2016 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 marca 2002 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama