REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 291

USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2018

z dnia 11 stycznia 2018 r.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa]
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 355 705 405 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 397 197 405 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 803 950 079 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 597 458 457 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę nie większą niż 41 492 000 tys. zł.

Art. 2. [Kwota prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich]
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 64 782 842 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 80 243 000 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę – 15 460 158 tys. zł.

Art. 3. [Kwota planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu państwa]
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 347 297 785 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 290 345 627 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 56 952 158 tys. zł.

Art. 4. [Źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa]
Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2017 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.
Art. 5. [Maksymalny przyrost zadłużenia]
1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Art. 6. [Łączna kwota poręczeń i gwarancji]
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.
Art. 7. [Limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.]
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 16 500 000 tys. zł.
Art. 8. [Upoważnienie Ministra Finansów]
Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 2 000 000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,

b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4 000 000 tys. zł,

c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,

d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 394 000 tys. zł,

e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9. [Ustalanie kwot wynagrodzeń, kwot bazowych oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń]
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 138) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 873,84 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 523,29 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 662,84 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 2 752,92 zł;

2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 2 900,20 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 181 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3 675 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 27 000 tys. zł.

Art. 10. [Zestawienie zadań]
Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.
Art. 11. [Wykaz jednostek]
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.
Art. 12. [Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych]
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.
Art. 13. [Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym]
Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.
Art. 14. [Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych]
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r. poz. 60) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 873,84 zł.
Art. 15. [Liczba etatów Policji]
Ustala się etaty Policji w liczbie 103 370, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.
Art. 16. [Ogólna rezerwa budżetowa]
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 261 723 tys. zł.
Art. 17. [Limity ustalone dla służby cywilnej]
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 350 osób;

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 8 280 669 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 52 517 tys. zł.

Art. 18. [Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych]
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.
Art. 19. [Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów]
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,6%.
Art. 20. [Wysokość odpisu z FUS]
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), wynosi 3 705 499 tys. zł.
Art. 21. [Kwota wydatków na prewencję rentową]
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 216 440 tys. zł.
Art. 22. [Wysokość odpisu stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 oraz z 2018 r. poz. 138), wynosi 3 022 tys. zł.
Art. 23. [Wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne]
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.
Art. 24. [Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego]
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 533 345 tys. zł.
Art. 25. [Kwota wydatków na prewencję wypadkową]
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, 2120 i 2179), wynosi 225 283 tys. zł.
Art. 26. [Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej]
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 443 zł.
Art. 27. [Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego]
Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260), wynoszą dla:

1) gmin – 613 858 tys. zł;

2) powiatów – 1 272 148 tys. zł;

3) województw – 376 353 tys. zł.

Art. 28. [Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy]
Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.1)) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.
Art. 29. [Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych]
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.
Art. 30. [Plany finansowe agencji wykonawczych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;

2) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 2;

3) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 3;

4) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 4;

5) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 5;

6) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 6;

7) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 7;

8) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 8;

9) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 9.

Art. 31. [Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;

2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;

3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;

4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;

5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;

6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;

7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;

8) Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” – w tabeli 8;

9) Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” – w tabeli 9;

10) Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” – w tabeli 10;

11) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 11;

12) Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia” – w tabeli 12;

13) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 13;

14) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 14.

Art. 32. [Plany finansowe państwowych funduszy celowych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;

2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;

3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;

4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;

5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;

6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;

7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;

8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;

9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;

10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;

11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;

12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;

13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;

14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;

15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;

16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;

17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;

18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;

19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;

20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;

21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;

22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;

23) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 23;

24) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 24;

25) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 25;

26) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 26;

27) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 27.

Art. 33. [Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;

2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;

3) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 3;

4) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 4;

5) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 5;

6) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 6;

7) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 7;

8) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 8;

9) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 9;

10) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 10;

11) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 11;

12) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 12;

13) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 13;

14) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 14;

15) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 15;

16) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 16;

17) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 17;

18) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;

19) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;

20) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;

21) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;

22) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;

23) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;

24) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;

25) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;

26) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

27) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 27;

28) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 28;

29) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 29;

30) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 30;

31) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 31;

32) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 32;

33) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 33;

34) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 34;

35) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 35;

36) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 36;

37) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 37;

38) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 38;

39) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;

40) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;

41) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;

42) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 42;

43) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 43;

44) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;

45) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;

46) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 46;

47) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;

48) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;

49) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;

50) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 50;

51) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;

52) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;

53) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;

54) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 54;

55) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 55;

56) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 56;

57) Rzecznika Finansowego – w tabeli 57.

Art. 34. [Łączna kwota, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym]
Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1 000 000 tys. zł.
Art. 35. [Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich]
1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2018–2020 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 16.

Art. 36. [Wykaz programów nieujętych w załączniku 16]
Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.
Art. 37. [Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu UE]
Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.
Art. 38. [Przepis wyjaśniający]
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 39. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292, 1321, 1428, 1543, 2371 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.]

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 16 grudnia 2016 r. (poz. 291)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2018 R.]

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2018 R.]

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.]

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI]

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2018 R.]

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2018 R.]

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2018 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH]

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH]

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2018–2020 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)]

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2018–2020 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)]

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020 ORAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16]

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
  • Data wejścia w życie: 2018-02-01
  • Data obowiązywania: 2018-02-01
  • Z mocą od: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA