reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1651), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1048);

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1003);

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 313);

4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 472);

5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 220);

6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609);

7) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1090).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1048), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1003), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 313), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 472), które stanowią:

"§ 2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu pożyczkowego, o którym mowa w § 20c ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, zalicza się kwotę podatku dochodowego od kwoty udzielonego wsparcia zapłaconego po dniu 12 marca 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 220), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

6) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609), które stanowią:

"§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem 1 lipca 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków złożonych przed dniem 1 lipca 2014 r., na podstawie których nie zostały zawarte umowy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Agencja poinformuje o warunkach rozpatrywania tych wniosków i zawierania umów o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

7) § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1090), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 4 stycznia 2018 r. (poz. 315)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
1)

z dnia 2 grudnia 2006 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej niezwiązanej z realizacją programów operacyjnych.

2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu:

1) przedsiębiorcom;

2) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;

3) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

4) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;

5)2) osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.

§ 2. 1.3) Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 3, § 5 ust. 2 pkt 2, § 7, § 12a, § 13a, § 16 ust. 1, § 16a, § 16b, § 18b, § 18d, § 18f, § 18h, § 20a i § 20e, wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli podmiot ten podjął działalność gospodarczą, oraz wsparcie uzyskane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, funkcjonujące w ramach klastra, o którym mowa w § 14a, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".

2.4) Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198)5);

2)6) udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, w przypadkach gdy:

a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,

b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6) (uchylony);7)

7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego udzielanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

8) (uchylony).7)

3. Pomocą publiczną na działalność w zakresie eksportu jest pomoc publiczna bezpośrednio związana z wielkością eksportu, budową i funkcjonowaniem sieci dystrybucji oraz pomoc publiczna na pokrycie innych bieżących wydatków związanych z działalnością eksportową.

4.8) Pomoc finansowa, obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub do państw trzecich.

5.9) Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów - 100 000 euro.

6.9) Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

7.10) Wielkość pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, udzielanej w formie pożyczek, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu przepisu art. 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 3. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, zwanej dalej "wsparciem na ochronę własności przemysłowej".

2. Wsparcie na ochronę własności przemysłowej jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wsparcie na ochronę własności przemysłowej nie może być udzielane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na ochronę własności przemysłowej są, poniesione przez przedsiębiorcę w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia jego złożenia, wydatki na:11)

1) opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego na podstawie Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 303 i 304), obejmujące opłatę międzynarodową podstawową za zgłoszenie, opłatę międzynarodową za poszukiwanie oraz opłaty krajowe w fazach narodowych za zgłoszenie wnoszone do urzędów tych państw, w których zgłaszający ubiega się o patent lub prawo ochronne;

2) opłaty za zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 oraz z 2007 r. poz. 1736), obejmujące opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za poszukiwanie;

3)12) opłaty za zgłoszenie w organach ochrony praw własności przemysłowej, o których mowa w ust. 2:

a) wynalazku, obejmujące podstawową opłatę za zgłoszenie oraz opłatę za poszukiwanie,

b) znaku towarowego, obejmujące podstawową opłatę za zgłoszenie za jedną klasę towarową oraz dopłatę za każdą kolejną klasę towarową,

c) wzoru przemysłowego,

d) wzoru użytkowego;

4) (uchylony);13)

5) (uchylony);13)

6) opłaty za zgłoszenie znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z późn. zm.)14), obejmujące podstawową opłatę za zgłoszenie oraz dopłatę za każdą kolejną klasę towarową powyżej trzech klas;

7) opłaty za zgłoszenie znaku towarowego na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 514 i 515), oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 129 i 130);

8) opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 05.01.2002, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 142), obejmujące podstawową opłatę za rejestrację jednego wzoru, dopłatę za rejestrację od 2 do 10 wzorów oraz dopłatę za rejestrację każdego wzoru powyżej liczby 10.

5. Kwota wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może być niższa niż 4000 zł na jeden wniosek o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej.

6. Wielkość wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

7. W przypadku poniesienia wydatków, o których mowa w ust. 4, w walucie obcej wsparcie na ochronę własności przemysłowej jest wypłacane w złotych, według średniego kursu tej waluty ogłaszanego w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w dniu poniesienia wydatku.

8.15) Opłaty, o których mowa w ust. 4, mogą być wnoszone bezpośrednio przez przedsiębiorcę wnioskującego o przyznanie wsparcia lub za pośrednictwem zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony praw własności przemysłowej w celu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego.

§ 4. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Do wniosku o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej przedsiębiorca powinien dołączyć kopię zgłoszenia o objęcie ochroną wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wniesienie pełnej opłaty, o której mowa w § 3 ust. 4, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym do wniosku o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej dołącza się również tłumaczenie na język polski.

3. Agencja udostępnia formularze wniosków o udzielenie wsparcia na ochronę własności przemysłowej, w szczególności przez ich zamieszczenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4. Agencja udziela wsparcia na ochronę własności przemysłowej według kolejności wpływu kompletnych wniosków o jego udzielenie do Agencji.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na ochronę własności przemysłowej.

§ 5. 1. Agencja może udzielić podmiotowi zarejestrowanemu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług:

1) doradczych o charakterze ogólnym oraz

2) doradczych o charakterze proinnowacyjnym, oraz

3) informacyjnych

- zwanemu dalej "ośrodkiem KSU", pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanej dalej "wsparciem na rozwój technostarterów".

2. Wsparcie na rozwój technostarterów jest udzielane z przeznaczeniem na:

1) świadczenie usług doradczych lub informacyjnych w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej, dotyczących:

a) badania prawa własności przemysłowej dla innowacyjnego rozwiązania,

b) analizy rynku i potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania oraz opracowania biznesplanu,

c) wyboru lokalizacji i negocjacji związanych z wynajmem lokalu przeznaczonego na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości,

d) rejestracji działalności gospodarczej

- na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, podejmującej działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym, jeżeli osoba ta jest twórcą lub współtwórcą innowacyjnego rozwiązania lub posiada prawo do wykorzystania innowacyjnego rozwiązania w planowanej działalności gospodarczej oraz wniesie opłatę ryczałtową na rzecz ośrodka KSU w wysokości 500 zł, a także zobowiąże się do niezwłocznego powiadomienia ośrodka KSU o zarejestrowaniu działalności gospodarczej;

2) świadczenie bezpłatnych usług doradczych związanych z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz usług informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, który uzyskał wsparcie określone w § 7.

3. Wsparcie na rozwój technostarterów jest udzielane:

1) w części dotyczącej usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c lub d, pod warunkiem że realizacja usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, potwierdzi celowość podjęcia działalności w zakresie innowacyjnego rozwiązania;

2) w części dotyczącej usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2, pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wsparcia określonego w § 7.

4. Wsparcie na rozwój technostarterów nie może być udzielone na świadczenie usług dla:

1) pracowników podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a w przypadku podmiotów, w których usługi Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw są realizowane przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną - pracowników tych jednostek;

2) osób podejmujących działalność w zakresie:

a) przewozu osób i rzeczy,

b) produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

5. Wsparcie na rozwój technostarterów jest przeznaczone na pokrycie uzasadnionych kosztów świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, poniesionych przez ośrodek KSU i niepokrytych z innych źródeł. Kwota wsparcia z tytułu świadczenia tych usług na rzecz jednego podmiotu nie może przekroczyć:

1) w przypadku usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

a) 5000 zł na usługi dotyczące badania prawa własności przemysłowej innowacyjnego rozwiązania,

b) 6500 zł na usługi dotyczące analizy rynku i potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania oraz opracowania biznesplanu,

c) 2000 zł na usługi związane z wyborem lokalizacji i negocjacjami w sprawie najmu lokalu,

d) 3000 zł na usługi związane z rejestracją działalności gospodarczej,

2) w przypadku usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2:

a) 2000 zł za pełny miesiąc świadczenia usług doradczych, począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedsiębiorcy wsparcia, o którym mowa w § 7, łącznie nie więcej niż 12 000 zł,

b) 3000 zł za świadczenie usług informacyjnych

- przy czym osoby podejmujące działalność gospodarczą wspólnie oraz przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej uznaje się za jeden podmiot.

§ 6. 1. Agencja kieruje do ośrodków KSU zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój technostarterów w terminie określonym w zaproszeniu.

2. Ośrodek KSU może złożyć nie więcej niż 5 wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój technostarterów.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój technostarterów powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu, na rzecz którego będą świadczone usługi;

2) określenie kwoty wsparcia;

3) opis świadczonych usług.

4. Agencja udziela wsparcia na rozwój technostarterów według kolejności wpływu wniosków o jego udzielenie do Agencji.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie ośrodek KSU o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na rozwój technostarterów. Odmowa udzielenia wsparcia na świadczenie usług nie stanowi przeszkody do złożenia przez ośrodek KSU kolejnego wniosku.

§ 7. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności innowacyjnej, zwanej dalej "wsparciem dla technostarterów".

2. Wsparcie dla technostarterów może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

1) wykonuje działalność gospodarczą na terenie parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości;

2) zamierza podjąć działalność innowacyjną zgodnie z biznesplanem opracowanym przez ośrodek KSU w ramach usług objętych wsparciem na rozwój technostarterów;

3) zobowiąże się do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem ze środków niepochodzących z pomocy publicznej.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem dla technostarterów są poniesione po dniu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia i związane z realizacją projektu wydatki na:

1) zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym autorskich praw majątkowych, praw patentowych lub licencji;

2) zakup nowych urządzeń i maszyn oraz wyposażenia i sprzętu z oprzyrządowaniem, wymienionych w grupie 3, 4, 5, 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych;

3) zakup usług w zakresie:

a) zaprojektowania produktu, usługi lub technologii wykonania produktu lub usługi,

b) przygotowania prototypu, w tym badania, ekspertyzy, opracowanie wzoru użytkowego,

c) wyprodukowania serii próbnej,

d) uzyskania certyfikatów wymaganych do wprowadzenia do obrotu produktu lub usługi,

e) transportu związanego z zakupem środków trwałych, o których mowa w pkt 2,

f) instalacji i serwisowania środków trwałych, o których mowa w pkt 2,

g) promocji produktu lub usługi do wysokości 20% sumy wydatków objętych wsparciem, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 4;

4) podatek od towarów i usług zapłacony w związku z wydatkami, o których mowa w pkt 1-3, jeżeli brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź zwrotu tego podatku.

4. Kwota wsparcia dla technostarterów nie może być niższa niż 50 000 zł ani nie może przekroczyć 180 000 zł.

5. Wielkość wsparcia dla technostarterów nie może przekroczyć 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

6. Agencja może zażądać zwrotu udzielonego wsparcia dla technostarterów, w szczególności w przypadku gdy przedsiębiorca w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia, z powodu niedochowania należytej staranności, zaprzestanie lub ograniczy prowadzenie działalności innowacyjnej określonej we wniosku o udzielenie wsparcia dla technostarterów.

§ 8. 1. Agencja kieruje do przedsiębiorców, którzy korzystali z usług, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia dla technostarterów w terminie określonym w zaproszeniu.

2. Agencja informuje ośrodki KSU o skierowaniu zaproszenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia dla technostarterów powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji projektu, którego dotyczy wniosek;

3) określenie kwoty wsparcia dla technostarterów;

4) kopię umowy o świadczenie usług doradczych i informacyjnych zawartej pomiędzy wnioskodawcą a ośrodkiem KSU.

3a.16) Do wniosku o udzielenie wsparcia dla technostarterów przedsiębiorca powinien dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948);

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia dla technostarterów Agencja udostępnia przedsiębiorcom wraz z zaproszeniem, o którym mowa w ust. 1.

5. Agencja rozpatruje wnioski o udzielenie wsparcia dla technostarterów w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania tych wniosków.

6. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia dla technostarterów, bierze pod uwagę w szczególności:

1) stopień gotowości do prowadzenia działalności innowacyjnej;

2) potencjał rynkowy działalności innowacyjnej;

3) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

4) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów.

7. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia dla technostarterów.

§ 9. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, na okres nieprzekraczający 10 lat.

2. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej17) lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

3. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest udzielana pod warunkiem, że przedsiębiorca zapewni finansowanie inwestycji w części nieobjętej pożyczką.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym są wydatki poniesione na:

1) zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych;

2) zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;

3) zakup i montaż maszyn lub urządzeń;

4) budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;

5) zakup usług doradczych, z zastrzeżeniem ust. 6, w zakresie:

a) planowania inwestycyjnego, dotyczących:

- opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,

- oceny wpływu inwestycji na środowisko,

- opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

b) wdrażania innowacji lub nowych technologii, dotyczących:

- opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,

- opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,

- przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

5. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie zalicza się:

1) wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę do dnia zawarcia umowy pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) podatku od towarów i usług.

6. Wydatki na zakup usług doradczych, o których mowa w ust. 4 pkt 5, kwalifikują się do objęcia pożyczką na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym do wysokości 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, pod warunkiem że:

1) zostały poniesione przez przedsiębiorcę nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym;

2) są niezbędne do realizacji inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym.

7. Wielkość pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

8. Kwota pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może przekroczyć 2 000 000 zł.

9. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

10.18) Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6), obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.

11. Umowa o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym może przewidywać karencję w jej spłacie, której okres nie może wykraczać poza okres planowanego wdrożenia przedsięwzięcia ani przekraczać 2 lat. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

§ 10. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, podstawowych warunkach jej udzielania, miejscu składania oraz terminach rozpatrzenia wniosków, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji projektu, którego dotyczy wniosek;

3) określenie kwoty pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym.

3. Agencja udostępnia formularze wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, w szczególności przez ich zamieszczenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, bierze pod uwagę w szczególności:

1) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

2) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;

3) trwałość rezultatów zaplanowanych działań;

4) zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym.

§ 11. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terenie województwa objętego, zgodnie z postanowieniami umowy o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, programem wspierania rozwoju przedsiębiorców za pomocą pożyczek, pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację projektu rozwojowego przedsiębiorcy, zwanej dalej "pożyczką na rozwój działalności".

2. Kwota pożyczki na rozwój działalności nie może przekroczyć 100 000 zł.

3. Wielkość pożyczki na rozwój działalności nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką na rozwój działalności.

4. Pożyczka na rozwój działalności jest udzielana na okres nieprzekraczający 3 lat.

5. Umowa o udzielenie pożyczki na rozwój działalności może przewidywać karencję w jej spłacie, która nie może przekraczać 6 miesięcy. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

6. Do pożyczki na rozwój działalności stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 2, 9 i 10.

§ 12. 1. Agencja udziela pożyczek na rozwój działalności według kolejności wpływu wniosków o ich udzielenie do Agencji.

2. Do udzielania pożyczek na rozwój działalności stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 2 i 5.

§ 12a.19) 1. Agencja może udzielić, w ramach projektu - fundusz pożyczkowy dla kobiet, kobiecie zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) jest przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zamierza podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- pomocy finansowej w formie pożyczki, zwanej dalej "pożyczką dla kobiet".

2. Pożyczka dla kobiet jest udzielana na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest:

1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;

2) rozwój działalności gospodarczej.

3. Agencja nie może udzielić pożyczki dla kobiet kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

4. Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

5. Pożyczka dla kobiet jest przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia tą pożyczką, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia na:

1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

6. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

7. Wielkość pożyczki dla kobiet nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

8. Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

9. Pożyczka dla kobiet jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

10. Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

11. Wartość pomocy de minimis udzielanej w formie pożyczki dla kobiet stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez Agencję i jest obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

12. Umowa o udzielenie pożyczki dla kobiet może przewidywać karencję w jej spłacie, której okres nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

13. Pożyczka dla kobiet jest wypłacana po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia:

1) należytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w formie weksla in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową oraz

2) prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

- z zastrzeżeniem ust. 14.

14. W uzasadnionych przypadkach Agencja może żądać zabezpieczenia w jednej z następujących form:

1) gwarancji bankowej;

2) poręczenia;

3) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.

15. Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę dla kobiet tylko raz w okresie realizacji projektu - fundusz pożyczkowy dla kobiet, o którym mowa w ust. 1.

§ 12b.19) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) podstawowe warunki udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki dla kobiet;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie pożyczki dla kobiet;

3) powiaty, na obszarach których mogą być realizowane przedsięwzięcia objęte pożyczką dla kobiet;

4) kryteria wyboru przedsięwzięć;

5) termin rozpatrzenia wniosków;

6) wzór wniosku o udzielenie pożyczki dla kobiet;

7) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet;

8) wzór umowy o udzielenie pożyczki dla kobiet.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek;

3) określenie kwoty pożyczki dla kobiet na realizację przedsięwzięcia.

4. Do wniosku o udzielenie pożyczki dla kobiet wnioskodawca powinien dołączyć w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pożyczki dla kobiet, bierze pod uwagę w szczególności:

1) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

2) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;

3) trwałość rezultatów zaplanowanych działań;

4) zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

6. Po dokonaniu oceny wniosków Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pożyczki dla kobiet.

§ 13. (uchylony).20)

§ 13a.21) 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej, zwanej dalej "pomocą na rozwój".

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na rozwój są wszelkie wydatki netto, niezbędne do realizacji projektu oraz określone w umowie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, poniesione po dniu złożenia wniosku o jej udzielenie.

3. Pomoc na rozwój jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka, uzyskaniu pozytywnej decyzji Agencji i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

4. Pomoc na rozwój nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.22)).

5. Wartość pomocy de minimis:

1) w przypadku pomocy udzielanej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego jest równa kwocie udzielonego wsparcia;

2) w przypadku pomocy udzielonej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku analogicznej pożyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku udzielonej pożyczki i jest obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

6. W przypadku gdy pomoc udzielona jest w formie pożyczki, umowa o udzielenie pożyczki na rozwój może przewidywać karencję w spłacie kapitału i odsetek. W okresie karencji odsetki podlegają kapitalizacji.

§ 13b.21) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) podstawowe warunki udzielania pomocy na rozwój, w tym kwotę, wielkość, oprocentowanie, termin zwrotu i okres, na który jest udzielana;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc na rozwój;

3) kryteria wyboru przedsięwzięć;

4) termin rozpatrzenia wniosków;

5) wzór wniosku o udzielenie pomocy na rozwój;

6) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój;

7) wzór umowy o udzielenie pomocy na rozwój.

3. Wniosek o udzielenie pomocy na rozwój zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy na rozwój wnioskodawca dołącza w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pomocy na rozwój, bierze pod uwagę w szczególności:

1) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

2) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;

3) trwałość rezultatów zaplanowanych działań;

4) zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, w przypadku gdy pomoc na rozwój została udzielona w formie pożyczki.

6. Po dokonaniu oceny wniosków Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy na rozwój.

§ 14. (uchylony).20)

§ 14a.23) 1. Agencja może udzielić koordynatorowi klastra, spełniającemu warunki określone w ust. 6, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektu dotyczącego rozwoju międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji, obejmującej:

1) rozpowszechnianie informacji i promocję,

2) doradztwo,

3) tworzenie sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych,

4) rekrutację i wymianę specjalistów,

5) szkolenia i warsztaty,

6) opracowanie międzynarodowych projektów prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków do programów międzynarodowych

- zwanej dalej "wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra".

2. Projekt objęty wnioskiem o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra może być realizowany wyłącznie na rzecz wszystkich podmiotów funkcjonujących w ramach klastra, z zastrzeżeniem ust. 8, przy czym w projekcie musi uczestniczyć co najmniej ośmiu mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.

3. Przez partnera zagranicznego rozumie się podmiot niebędący osobą fizyczną, posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący koordynatorem klastra zagranicznego, zagranicznej inicjatywy klastrowej lub zagranicznej organizacji typu klastrowego, którym w szczególności może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca lub jednostka naukowa, lub instytucja działająca na rzecz badań, rozwoju, innowacji lub transferu technologii.

4. Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności z udziałem co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy. Podmioty wchodzące w skład klastra muszą posiadać siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Koordynatorem klastra może być:

1) fundacja,

2) stowarzyszenie zarejestrowane,

3) spółka akcyjna,

4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

5)24) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201),

6) organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie:

a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60),

b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 194 oraz z 1997 r. poz. 769 i 770),

c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218)

- których podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi i organami administracji samorządowej.

6. Wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy klastra może być udzielone koordynatorowi klastra, który spełnia następujące warunki:

1) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

3) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

4) posiada doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz klastra oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

5) zobowiąże się do:

a) zapewnienia podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu równego i bezpłatnego dostępu do usług, szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów oraz materiałów finansowanych ze środków wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra,

b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,

c) utrzymania międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji przez okres co najmniej 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

6) ubiega się o wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy klastra na rzecz jednego klastra;

7) jest podmiotem funkcjonującym w ramach klastra.

7. Pomoc de minimis w ramach wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra jest udzielana podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu w równej wysokości. Zaświadczenia o pomocy de minimis udzielanej podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu objętego wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra wydaje Agencja.

8. W projekcie objętym wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie mogą uczestniczyć te podmioty funkcjonujące w ramach klastra, które do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 14b ust. 2, przekroczyły albo które w wyniku uzyskania pomocy de minimis w ramach realizacji projektu objętego wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra przekroczą dopuszczalną wartość pomocy de minimis, o której mowa w § 2 ust. 5.

9. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra są poniesione przez koordynatora klastra, po dniu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, wydatki na:

1) zakup usług, w tym doradczych w zakresie transferu i wdrażania technologii oraz tworzenia sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

2) rekrutację i zatrudnienie specjalistów zagranicznych;

3) organizację lub udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach, wyjazdach studyjnych lub giełdach technologii;

4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem;

5) opłaty i składki związane z udziałem w międzynarodowych sieciach branżowych;

6) pokrycie kosztów administracyjno-biurowych w kwocie nieprzekraczającej 5000 zł za każdy pełny miesiąc realizacji projektu.

10. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie zalicza się wydatków:

1) finansowanych lub współfinansowanych z innych środków publicznych;

2) na nabycie prawa własności nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub na ustanowienie odrębnej własności lokalu;

3) na nabycie prawa użytkowania wieczystego;

4) na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z międzynarodowym transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej;

5) na opłaty związane z ochroną własności przemysłowej;

6) związanych z remontem budynków lub pomieszczeń;

7) na podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku;

8) na zakup bądź leasing urządzeń, maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, w tym urządzeń oraz wyposażenia biurowego.

11. Kwota wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie może być niższa niż 120 000 zł i nie może przekroczyć 600 000 zł.

12. Wielkość wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 14b.23) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra, podstawowych warunkach jego udzielania, miejscach i terminach składania oraz rozpatrywania wniosków, miejscach publikacji formularzy wniosku, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra powinien być sporządzony w języku polskim oraz dodatkowo zarejestrowany w języku angielskim na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie koordynatora klastra oraz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra, którzy uczestniczą w projekcie;

2) oznaczenie partnerów zagranicznych;

3) przedstawienie strategii międzynarodowej współpracy klastra;

4) plan działania, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji projektu, którego dotyczy wniosek;

5) określenie wnioskowanej kwoty wsparcia;

6) datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

7) potwierdzenie rejestracji wniosku na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające, że podmiot wskazany jako koordynator klastra pełni tę rolę w klastrze objętym wnioskiem o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra oraz spełnia warunki określone w § 14a ust. 6;

2) kopię aktualnego odpisu z właściwego dla koordynatora klastra rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra;

3)25) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

4) w przypadku, o którym mowa w § 14a ust. 8, oświadczenie podmiotu funkcjonującego w ramach klastra o niemożności uczestniczenia w projekcie ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości pomocy de minimis;

5) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez koordynatora klastra, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze;

6)26) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Agencja udziela wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra według kolejności wpływu do Agencji kompletnych wniosków o jego udzielenie, do czasu wyczerpania środków, przy czym ocena wniosków odbywa się dwuetapowo:

1) na etapie pierwszym - w szczególności pod kątem zgodności planowanych działań z zakresem, o którym mowa w § 14a ust. 1, oraz wynikających z nich korzyści dla przedsiębiorców;

2) na etapie drugim - w szczególności w zakresie:

a) proponowanego budżetu i efektywności kosztowej,

b) dotychczasowej współpracy międzynarodowej klastra, w szczególności z innymi klastrami,

c) udziału w projekcie podmiotów innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, w szczególności instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego,

d) oczekiwanego wpływu projektu na klaster oraz podmioty funkcjonujące w ramach klastra.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie koordynatora klastra o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra.

§ 15. 1.27) Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie wydatków tej instytucji związanych z zarządzaniem zadaniami zleconymi jej przez Agencję na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej "wsparciem na koszty operacyjne".

2. Kwota wsparcia na koszty operacyjne nie może przekroczyć wysokości wydatków określonych w ust. 1, faktycznie poniesionych przez regionalną instytucję finansującą.

3. Agencja kieruje do regionalnej instytucji finansującej zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia na koszty operacyjne.

§ 16. 1. Agencja może udzielić podmiotowi zarejestrowanemu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pomocy finansowej przeznaczonej na wzmocnienie potencjału tego podmiotu.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie finansowania kosztów usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, świadczonych bezpłatnie podmiotom określonym w ust. 1 przez usługodawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność gospodarczą, pomoc finansowa może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis.

3a.28) Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność gospodarczą, przy ubieganiu się o udzielenie wsparcia jest zobowiązany złożyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Agencja kieruje ofertę korzystania z pomocy, o której mowa w ust. 1, do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

§ 16a.29) 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej, zwanej dalej "wsparciem dla start-upów", mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

2) prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, albo od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) osiąga przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia dla start-upów przez Agencję;

4) dysponuje dokumentem wystawionym przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi, znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jej zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego ze względu na posiadanie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę cech, które w jej opinii mogą przełożyć się na uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

2. Wsparcie dla start-upów jest udzielane w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych mających na celu pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego lub pomoc w uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, świadczonych przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 16b.29) Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 17. 1. Agencja może udzielić podmiotom zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców, zwanej dalej "wsparciem na usługi informacyjne".

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na usługi informacyjne są, poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wydatki na wynagrodzenia osób bezpośrednio świadczących usługi, w tym z tytułu umów zlecenia bądź umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi bezpośrednio świadczącymi usługi, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Wielkość wsparcia na usługi informacyjne może wynosić do 100% wydatków, o których mowa w ust. 2.

4. Agencja kieruje zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne do podmiotów, o których mowa w ust. 1.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne, bierze pod uwagę:

1) kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców;

2) zadeklarowaną przez podmiot wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi informacyjne.

§ 18. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizującej na podstawie umowy z Komisją Europejską zadania partnera sieciowego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 15)30), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na realizację zadań określonych w tej umowie, związanych ze świadczeniem usług dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:31)

1) udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi;

2) wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii;

3) zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii.

2.32) Wsparcie jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, poniesionych od dnia 1 stycznia 2008 r., w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów spełniających warunki określone w ust. 1.

§ 18a.33) 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki34), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków tego podmiotu związanych z prowadzeniem punktu kontaktowego dla beneficjentów Programu ramowego, o którym mowa w decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013)30).

2. Wsparcie jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, poniesionych od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów określonych w ust. 1.

§ 18aa.35) 1.36) Agencja może udzielić osobie prawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej członkiem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, o której mowa w art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33, z późn. zm.37)), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

2. Wsparcie związane ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 1, jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, poniesionych od dnia 1 stycznia 2015 r., w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów spełniających warunki określone w ust. 1.

§ 18ab.35) 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki38), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków tego podmiotu związanych z prowadzeniem punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych adresowanych do przedsiębiorców w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, o których mowa w:

1)39) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE;

2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylającym decyzję nr 1982/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 104);

3) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program "Kreatywna Europa" (2014-2020) i uchylającym decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 221);

4) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") i zmieniającym decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 238).

2. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 1, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

3. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów określonych w ust. 1.

§ 18ac.40) 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki i realizującej wspólnie z Agencją na podstawie umowy z Komisją Europejską projekty wspierające obszary określone w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowanego na realizację zadań określonych w umowie o dotację celową.

2. Wsparcie jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, poniesionych od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia, w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 18b.41) 1. Agencja udziela podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, pomocy finansowej w ramach działania "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców"42) realizowanego na podstawie programu "Small Business Act" dla Europy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych ze stażem u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, zwanego dalej "wsparciem na odbycie stażu".

2. Wsparcie na odbycie stażu może być udzielone jednokrotnie:

1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) złożył wniosek o udzielenie wsparcia nie później niż przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

2) osobie fizycznej zamierzającej podjąć działalność gospodarczą, mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- zwanym dalej "młodym przedsiębiorcą".

3. Okres trwania stażu wynosi od 1 do 6 miesięcy.

4. Wsparcie na odbycie stażu jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie przez młodego przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z kosztami podróży i utrzymania, w tym kosztami zakwaterowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym odbywa on staż.

5. Kwota wsparcia na odbycie stażu nie może przekroczyć kwoty będącej iloczynem wyznaczonej przez Komisję Europejską miesięcznej stawki dla kraju, w którym młody przedsiębiorca odbywa staż, stanowiącej maksymalnie równowartość kwoty 1100 euro oraz liczby miesięcy trwania stażu.

6. Wielkość wsparcia na odbycie stażu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18c.41) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na odbycie stażu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie:

1) miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym zasad naboru oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

2) miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia;

3) wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie.

3. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia na odbycie stażu, bierze pod uwagę w szczególności przydatność zaplanowanych działań w uzyskaniu wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość nawiązania w przyszłości współpracy pomiędzy młodym przedsiębiorcą a przedsiębiorcą, u którego młody przedsiębiorca będzie odbywał staż.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia na odbycie stażu młody przedsiębiorca powinien dołączyć:

1) życiorys;

2) biznesplan dla planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej wraz z opisem świadczonych usług lub produkowanych towarów oraz analizą rynku, na którym prowadzi lub zamierza podjąć działalność gospodarczą;

3) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

4)43) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie młodego przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na odbycie stażu.

§ 18d.41) 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 3, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację u tego przedsiębiorcy projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej dalej "wsparciem na wdrożenie CSR". Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

2. Agencja udziela wsparcia na wdrożenie CSR, na realizację projektu rekomendowanego do udzielenia wsparcia w konkursie ogłoszonym w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w ramach Umowy ramowej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisanej w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r. (M.P. z 2008 r. poz. 672 i 673).

3. Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

3) złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;

4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR.

4. Wsparcie na wdrożenie CSR udzielane jest na realizację projektu, którego zakres obejmuje co najmniej jeden z następujących obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu:

1) środowisko naturalne, w szczególności:

a) zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub usługi poprzez zmniejszenie zużycia materiałów i surowców lub redukcję odpadów,

b) działania w zakresie ekoproduktu, które zminimalizują wpływ procesu produkcji, transportu, magazynowania, pakowania, sprzedaży i konsumpcji towarów i usług na środowisko,

c) wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego przez wprowadzenie standardów środowiskowych lub poprawę jego funkcjonowania;

2) relacje z personelem przedsiębiorstwa, w szczególności:

a) budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu u przedsiębiorcy poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,

b) wdrożenie standardów społecznych;

3) zaangażowanie społeczne, w szczególności:

a) wdrożenie raportowania według standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej,

b) wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw,

c) zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwo lokalne,

d) pomoc w zachowaniu lokalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.

5. Wsparcie na wdrożenie CSR nie może być udzielone na następujące projekty:

1) polegające na dystrybucji otrzymanych środków, udzielaniu finansowego i materialnego wsparcia innym podmiotom, sponsoringu, finansowaniu wydatków innych instytucji;

2) wyłącznie informacyjno-promocyjne;

3) reklamowe, w tym na reklamę społeczną;

4) niezwiązane z zarejestrowanym przedmiotem działalności przedsiębiorcy.

6. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wdrożenie CSR są wydatki poniesione od dnia ogłoszenia konkursu, o którym mowa w ust. 2, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie, przeznaczone na:

1) zakup usług doradczych świadczonych przez doradców wpisanych do bazy, o której mowa w ust. 7, prowadzonej przez Agencję;

2) audyt, z wyłączeniem audytu finansowego;

3) badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych;

4) certyfikację produktu, procesu lub usługi;

5) działania informacyjno-promocyjne, wyłącznie gdy stanowią element projektu;

6) inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, do wysokości:

a) 70% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów z obszaru wskazanego w ust. 4 pkt 1,

b) 50% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów łączących co najmniej dwa różne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu wskazane w ust. 4 oraz projektów z jednego z obszarów wskazanych w ust. 4 pkt 2 albo 3.

7. Agencja tworzy i prowadzi bazę osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 8, i udostępnia ją w sieci teleinformatycznej.

8. Do bazy mogą być wpisane osoby, które posiadają doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR, o których mowa w ust. 4, w tym dwóch usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców.

9. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wdrożenie CSR nie zalicza się wydatków innych niż wymienione w ust. 6, w tym w szczególności wydatków:

1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;

2) na zakup materiałów biurowych;

3) na zakup używanych środków trwałych;

4) na zakup, dzierżawę lub najem nieruchomości;

5) związanych z budową, najmem oraz eksploatacją budynków lub pomieszczeń;

6) na pokrycie kosztów ubezpieczeń;

7) na podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

10. Kwota wsparcia na wdrożenie CSR udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 100 000 zł.

11. Wielkość wsparcia na wdrożenie CSR może wynosić do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18e.41) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

3) wykaz wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

4) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) szczegółowe informacje o projekcie polegającym na wdrożeniu rozwiązań z zakresu CSR;

3) oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18d ust. 3.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR wnioskodawca powinien dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2)44) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

5. Agencja udostępnia dokumentację konkursową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja udziela wsparcia na wdrożenie CSR przedsiębiorcom, których projekty zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na listach rankingowych w poszczególnych województwach do wyczerpania alokacji. Alokacja na dane województwo niewykorzystana po ostatnim naborze wniosków zostanie przeznaczona na wsparcie projektów według ich kolejności na ogólnopolskiej liście rankingowej.

7. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia oraz niezwłocznie powiadamia przedsiębiorców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR.

§ 18f.41) 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 7, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, zwanego dalej "wsparciem w ramach dużego bonu".

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, może dodatkowo obejmować:

1) opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

3. Przez projekt wzorniczy rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.

4.45) Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy, oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przedsiębiorca może zlecić realizację usługi, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwóm wykonawcom. Wykluczone jest zlecanie przez wykonawcę wykonania całości lub części usługi, o której mowa w ust. 1, podmiotom trzecim.

6. Wsparciem w ramach dużego bonu mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

7. Wsparcie w ramach dużego bonu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność produkcyjną, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, w części nieobjętej wsparciem w ramach dużego bonu;

3) przedstawi zobowiązanie wykonawcy do samodzielnego wykonania usługi zgodnie z zakresem określonym we wniosku o udzielenie wsparcia;

4) przedstawi oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach dużego bonu i akceptacji tych warunków;

5)46) złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia dużego bonu.

8. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach dużego bonu są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 1, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

9. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach dużego bonu nie może przekroczyć 50 000 zł.

10. Wielkość wsparcia w ramach dużego bonu może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18g.41) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach dużego bonu;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18f ust. 7 pkt 1 i 5, oraz zobowiązanie, o którym mowa w § 18f ust. 7 pkt 2;

3) oznaczenie usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, która ma być objęta wsparciem w ramach dużego bonu;

4) oznaczenie jednostki naukowej wybranej przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu wnioskodawca powinien dołączyć w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2)47) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze;

4) zobowiązania lub oświadczenia, o których mowa w § 18f ust. 7 pkt 3 i 4.

5. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach dużego bonu, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia w ramach dużego bonu na realizację projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach dużego bonu.

§ 18h.48) 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 5, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego w rozumieniu § 18f ust. 3, zwanego dalej "wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji".

2. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy, oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub akredytowane podmioty, które mają siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej innym niż Rzeczypospolita Polska.

3. Przedsiębiorca może zlecić realizację usługi, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwóm wykonawcom.

4. Wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

5. Wsparcie w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z jednostką naukową lub akredytowanym podmiotem, którym zleca usługę objętą wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

3) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, w części nieobjętej wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

4) zobowiąże się, że usługa, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, będzie zlecona jednostce naukowej lub akredytowanemu podmiotowi, o których mowa w ust. 2;

5) złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

6. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 1, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie tego wsparcia.

7. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji nie może przekroczyć 100 000 zł.

8. Wielkość wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 18i.48) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

3) wskazanie miejsca i sposobu składania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 18h ust. 5 pkt 1, 2 i 5, oraz zobowiązania, o których mowa w § 18h ust. 5 pkt 3 i 4;

3) oznaczenie usługi, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

4) oznaczenie właściwej jednostki naukowej lub akredytowanego podmiotu wybranych przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji wnioskodawca dołącza w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

5. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji na realizację projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

§ 19. 1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 3 pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczonego na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu z udziałem środków pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego, zwanego dalej "funduszem pożyczkowym", służącego łagodzeniu problemów rynku pracy, zwanej dalej "wsparciem na powiększenie funduszu pożyczkowego".

2. Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego może być udzielone w związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji na lokalnym rynku pracy.

3. Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego może być udzielone osobie prawnej, posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

2) uchwałą właściwego organu utworzyła fundusz pożyczkowy, przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom, wykonującym działalność gospodarczą na danym lokalnym rynku pracy, przy czym:

a)49) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej ustalanej na podstawie aktualnej stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia,

c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120 000 zł,

d) pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 2,

e) środki ze spłaty pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki wynikające z przechowywania tych kwot na rachunku bankowym powiększają fundusz pożyczkowy, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2;

4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2.

4. Środki funduszu pożyczkowego, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. e, mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty operacyjne funduszu pożyczkowego w wysokości nieprzekraczającej 55% uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek.

5.50) Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu pożyczkowego jest wartość pożyczek udzielonych ze środków tego funduszu po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia oraz kwota zapłaconego podatku dochodowego od kwoty udzielonego wsparcia.

6. Kwota wsparcia na powiększenie funduszu pożyczkowego nie może przekroczyć 8 000 000 zł.

§ 20. 1. Agencja kieruje zaproszenie do złożenia oferty do osób prawnych, spełniających warunki określone w § 19 ust. 3.

2. Agencja dokonuje wyboru osoby prawnej, której zostanie udzielone wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego, biorąc pod uwagę:

1) przedmiot działalności osoby prawnej, przy czym preferowane są osoby prawne, które oprócz działalności określonej w § 19 ust. 3 pkt 2 i z nią związanej nie wykonują innej działalności;

2) siedzibę osoby prawnej;

3) sytuację finansową osoby prawnej;

4) wysokość funduszu pożyczkowego w stosunku do terytorialnego zasięgu jego działania;

5) kwalifikacje osób zatrudnionych przy udzielaniu pożyczek;

6) sytuację na lokalnym rynku pracy, na którym ma być prowadzona działalność funduszu.

§ 20a.51) 1.52) Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 3, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, zwanej dalej "wsparciem w ramach bonu na innowacje".

2.53) Wsparciem w ramach bonu na innowacje mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, pomniejszone o podatek od towarów i usług, której wykonawcą są wyłącznie jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wsparcie w ramach bonu na innowacje może być udzielone mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)54) w roku złożenia wniosku oraz w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje nie korzystał z usług, dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, żadnej jednostki naukowej, o której mowa w ust. 2;

3) nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z jednostką naukową, której zleca usługę objętą wsparciem w ramach bonu na innowacje;

4)55) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii w części nieobjętej wsparciem w ramach bonu na innowacje;

5)55) zobowiąże się, że usługa, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na innowacje, będzie zlecona jednej jednostce naukowej, o której mowa w ust. 2;

6) nie otrzymał wcześniej wsparcia w ramach bonu na innowacje.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach bonu na innowacje są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 2, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje.

5. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach bonu na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł.

6. Wielkość wsparcia w ramach bonu na innowacje może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 20b.51) 1.56) Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

1a.57) Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach bonu na innowacje;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym wytycznych oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 20a ust. 3 pkt 1-3 i 6, oraz zobowiązania, o których mowa w § 20a ust. 3 pkt 4 i 5;

3)58) oznaczenie usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na innowacje;

4)59) oznaczenie jednostki naukowej wybranej przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje przedsiębiorca powinien dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje;

2) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących u pomocy publicznej;

2a)60) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

4.61) Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4a.62) Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

5.63) Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na innowacje na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

6.64) Wsparcie w ramach bonu na innowacje jest wypłacane przez Agencję na rachunek jednostki naukowej po wykazaniu przez przedsiębiorcę wykonania na jego rzecz usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii objętej wsparciem.

7.65) Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu wsparcia bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach bonu na innowacje.

§ 20c.66) 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu pożyczkowego przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który spełnia następujące warunki:

1) udziela przedsiębiorcom pożyczek ze środków zdecentralizowanego funduszu poręczeń w ramach programu PHARE STRUDER CPF oraz środków współfinansowania krajowego na realizację tego programu, przekazanych mu w zarządzanie;

2) posiada osobowość prawną oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

4) uchwałą właściwego organu wyodrębnił księgowo fundusz pożyczkowy przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom posiadającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:

a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej ustalanej na podstawie aktualnej stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,

c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120 000 zł,

d) pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 3 lat,

e) umowa o udzielenie pożyczki może przewidywać karencję w jej spłacie, która nie może przekraczać 6 miesięcy; w okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane,

f) pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 2,

g) środki ze spłaty pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki wynikające z przechowywania tych kwot na rachunku bankowym powiększają fundusz pożyczkowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Środki funduszu pożyczkowego, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. g, mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty operacyjne funduszu pożyczkowego w wysokości nieprzekraczającej 55% uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek.

4.67) Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem jest wartość pożyczek udzielonych ze środków tego funduszu, po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia, oraz kwota zapłaconego podatku dochodowego od kwoty udzielonego wsparcia.

5. Kwota wsparcia określonego w ust. 1 nie może przekroczyć 4 000 000 zł.

§ 20d.66) 1. Agencja kieruje zaproszenia do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, spełniających warunki określone w § 20c ust. 2.

2. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia, bierze pod uwagę:

1) potencjał ekonomiczny i techniczny tego podmiotu niezbędny do udzielania pożyczek, o których mowa w § 20c ust. 2 pkt 4;

2) kwalifikacje osób zatrudnionych przy udzielaniu pożyczek.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 20c ust. 2.

§ 20e.68) 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 7, pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r., zwanego dalej "wsparciem na uzyskanie grantu".

2. Udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, nie wyklucza możliwości otrzymania wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na inne wezwanie konkursowe w ramach tego samego lub innego międzynarodowego programu innowacyjnego. W ramach jednego wezwania konkursowego wsparcie na uzyskanie grantu może otrzymać więcej niż jeden przedsiębiorca.

3. Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumie się program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów co najmniej z dwóch krajów, której celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

4. Przez wniosek projektowy rozumie się wniosek złożony przez koordynatora projektu, w którym przedsiębiorca występuje jako koordynator projektu albo partner, w odpowiedzi na wezwanie konkursowe do składania wniosków, ogłoszone przez organizatora konkursu w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

5. Wniosek projektowy może być:

1) przygotowany samodzielnie przez przedsiębiorcę;

2) zlecony przez przedsiębiorcę, do przygotowania osobom fizycznym, przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do przygotowania wniosku projektowego albo dysponują personelem spełniającym te warunki.

6. (uchylony).69)

7. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poniósł wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

8. Warunkiem udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego, dokonanej przez podmiot właściwy do dokonania oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

9. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w okresie roku przed dniem złożenia wniosku projektowego. Wydatki te pomniejsza się o podatek od towarów i usług.

10. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

1) zorganizowanie konsorcjum, w tym wyszukanie koordynatora projektu lub partnerów przez uiszczenie opłaty dostępu do odpowiednich baz lub zlecenie usługi wyszukania koordynatora projektu lub partnerów, oraz koszty podróży służbowych według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

3) organizację spotkań konsorcjum, w tym wynajem sali, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, obsługę spotkań i druk materiałów informacyjnych;

4) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

5) udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosku projektowego lub zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

6) zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przygotowania wniosku projektowego, którego licencja umożliwia korzystanie z niego przez nie więcej niż dwie osoby;

7) pokrycie kosztów pośrednich do 5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6; koszty te rozliczane są ryczałtowo;

8) audyt wydatków, o których mowa w pkt 1-7.

11. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

1) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie: weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

2) zakup usługi świadczonej przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczącej zorganizowania konsorcjum, w którym koordynatorem projektu albo partnerem będzie przedsiębiorca, oraz przygotowania i złożenia wniosku projektowego;

3) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę;

4) udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę;

5) audyt wydatków, o których mowa w pkt 1-4.

11a.70) Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu, o których mowa w ust. 10 i 11, nie zalicza się wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na rzecz podmiotów występujących we wniosku projektowym jako koordynator projektu albo partner lub podmiotów powiązanych z przedsiębiorcą osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na zakup towarów lub usług od takich podmiotów.

12. Audyt wydatków, o którym mowa w ust. 10 pkt 8 i ust. 11 pkt 5, jest przeprowadzany przez biegłego rewidenta w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Koszt audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich. Po dokonaniu audytu biegły rewident sporządza certyfikat, który zawiera ocenę w zakresie poprawności dokumentowania wydatków oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami niniejszego rozporządzenia.

13. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu udzielonego jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

1) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję koordynatora projektu w ramach wniosku projektowego - 75 000 zł;

2) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję partnera w ramach wniosku projektowego - 35 000 zł.

14. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

15. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone pod warunkiem dostępności środków na ten cel.

§ 20f.68) 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym wytycznych oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia na uzyskanie grantu, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) informację o wniosku projektowym;

3) informację na temat międzynarodowego programu innowacyjnego zawierającą dane dotyczące podmiotu udzielającego wsparcia, informacje dotyczące wezwania konkursowego, cel i zasady finansowania projektów oraz - w przypadku aplikowania do programu innego niż program finansowany przez Komisję Europejską - inne informacje niezbędne do określenia programu jako międzynarodowego programu innowacyjnego;

4) informację o poniesionych wydatkach.

5. Do wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu przedsiębiorca powinien dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę;

2) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru;

3) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

4)71) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

5) certyfikat, o którym mowa w § 20e ust. 12;

6) dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w § 20e ust. 8.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7.72) Agencja udziela wsparcia na uzyskanie grantu na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu.

9. (uchylony).73)

§ 21. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1877 oraz z 2005 r. poz. 1064 i 1230).

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia74).


1) Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 220), które weszło w życie z dniem 2 marca 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1090), które weszło w życie z dniem 7 czerwca 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1048), które weszło w życie z dniem 17 sierpnia 2007 r.

5) Utraciło moc na podstawie art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2013 r.; rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rozdziału IV i art. 45, które stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r. Art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 obowiązywał do dnia 12 grudnia 2014 r.; odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku IV do tego rozporządzenia.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 472), które weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2011 r.

7) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609), które weszło w życie z dniem 19 listopada 2014 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

10) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

11) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) Utraciło moc na podstawie art. 166 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona) (Dz. Urz. WE L 78 z 24.03.2009, str. 1), które zostało uchylone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, str. 1), które weszło w życie z dniem 6 lipca 2017 r., stosuje się od dnia 1 października 2017 r.

15) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

17) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). Wytyczne zostały zastąpione przez Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

19) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

20) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1003), które weszło w życie z dniem 5 września 2008 r.

21) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

22) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

23) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

26) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

28) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

29) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

30) Decyzja uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 2013 r.

31) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

33) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

34) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

35) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

37) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 71 z 16.03.2016, str. 323.

38) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

40) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

41) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

42) Oficjalna strona działania "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców" dostępna jest pod adresem: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

43) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

48) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

50) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

51) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 313), które weszło w życie z dniem 13 marca 2009 r.

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

55) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

56) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

57) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

58) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

59) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

60) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

62) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

64) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

65) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

66) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 52.

67) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

68) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

69) Przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

70) Dodany przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

71) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

72) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

73) Przez § 1 pkt 14 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

74) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 grudnia 2006 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama