reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2227).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2227), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 stycznia 2018 r. (poz. 318)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym jest usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej;

3) zakres zbiorczej informacji przekazywanej przez starostę Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, zwanej dalej "zbiorczą informacją".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

2) osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej - osobę, o której mowa w art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy.

§ 3. 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanych w lokalach określonych zgodnie z art. 9 ustawy.

2. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

§ 4. Informację o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwego powiatu i gminy, na których obszarze są zlokalizowane te punkty, oraz może ona zostać podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.

§ 5. 1. W lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, zapewnia się:

1) dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej;

2) wyodrębnione pomieszczenie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu tej pomocy.

2. Wyposażenie lokalu zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

3. Dostęp do lokalu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.

4. Oznaczenie lokalu wskazuje, że jest w nim udzielana nieodpłatna pomoc prawna, oraz dni i godziny jej udzielania.

5. W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępnia się informacje o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy.

§ 6. 1.1) Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

2.2) Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W karcie nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszcza się dane dotyczące:

1) formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) dziedziny prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej;

3) formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej;

4) czasu poświęconego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może zawrzeć w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, za zgodą osoby uprawnionej, dane zbiorcze dotyczące osoby uprawnionej. Odmowa ujawnienia tych danych nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, o czym należy pouczyć osobę uprawnioną.

4. Dane zbiorcze, o których mowa w ust. 3, dotyczą:

1) wieku;

2) płci;

3) wykształcenia;

4) średniego miesięcznego dochodu;

5) liczby członków gospodarstwa domowego;

6) miejsca zamieszkania;

7) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

5. W karcie nieodpłatnej pomocy prawnej można nanieść uwagi istotne dla dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Z wyjątkiem dziedzin prawa, z których udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej oraz formy jej udzielenia, w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej oznacza się jedną z możliwych opcji. W zakresie dziedziny prawa, z której nieodpłatna pomoc została udzielona, można wskazać inną dziedzinę niż dziedziny prawa wymienione w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. Wypełnioną kartę nieodpłatnej pomocy prawnej opatruje się danymi o miejscu i dacie jej sporządzenia oraz podpisem osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. Wypełnioną kartę nieodpłatnej pomocy prawnej przekazuje się właściwemu staroście w sposób uniemożliwiający jej powiązanie z danymi identyfikującymi osobę, której nieodpłatna pomoc prawna została udzielona. Karta może zostać przekazana drogą elektroniczną.

§ 8. 1. Starosta sporządza zbiorczą informację dla Ministra Sprawiedliwości oraz właściwego wojewody na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej przekazanych mu za okres danego roku ze wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Wzór zbiorczej informacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Zbiorcza informacja zawiera:

1) dane dotyczące:

a) liczby osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej,

b) zestawienia sposobu udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c) zestawienia dziedzin prawa, z których udzielono porad prawnych,

d) zestawienia form, w jakich została udzielona nieodpłatna pomoc prawna,

e) zestawienia czasu udzielenia poszczególnych porad prawnych,

f) zestawienia danych zbiorczych dotyczących osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej, ujawnianych za ich zgodą

- z wyszczególnieniem danych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe;

2) zwięzłe omówienie uwag z kart nieodpłatnej pomocy prawnej;

3) dane o liczbie osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych, oraz o liczbie osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych;

4) dane o wysokości środków finansowych wykorzystanych na realizowanie zadania ze wskazaniem ich przeznaczenia oraz o wysokości niewykorzystanej części dotacji ze wskazaniem przyczyn jej niewykorzystania.

3. Zbiorcza informacja jest przekazywana Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie w terminie określonym w art. 12 ustawy. Zbiorcza informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 13)

WZÓR - KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 23)

WZÓR - ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ SPORZĄDZONA PRZEZ STAROSTĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2227), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama