| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) normy wyżywienia, o którym mowa w art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „wyżywieniem”;

2) przypadki, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, zwany dalej „równoważnikiem”;

3) wysokość równoważnika;

4) sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika;

5) warunki i tryb wypłacania równoważnika;

6) organy właściwe w sprawach wypłaty równoważnika.

§ 2. [Normy wyżywienia]

1. Ustala się następujące normy wyżywienia, które otrzymuje funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych:

1) zasadniczą, zwaną dalej „normą Z”;

2) dodatkową:

a) uzupełniającą, zwaną dalej „normą U”,

b) napojów.

2. Zasadnicza norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby.

3. Dodatkowa norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby, jako uzupełnienie do zasadniczej normy wyżywienia lub jako norma samoistna, w formie osobnego posiłku lub napoju.

4. Rodzaj i ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Wyżywienie według normy Z]

Wyżywienie według normy Z otrzymuje funkcjonariusz:

1) będący uczestnikiem narad, kursów, warsztatów lub innych form szkolenia organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej;

2) w dniach składania egzaminów przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;

3) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym;

4) skierowany do pełnienia służby na jednostce pływającej Krajowej Administracji Skarbowej na czas powyżej 8 godzin;

5) biorący udział w zawodach sportowych;

6) przebywający na obozie kondycyjnym;

7) skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby, jeżeli czynności te trwają powyżej 12 godzin;

8) w czasie konwoju lub strzeżenia towarów, jeżeli czynności te trwają powyżej 8 godzin.

§ 4. [Wyżywienie według normy U]

Wyżywienie według normy U w wymiarze 100% otrzymuje:

1) funkcjonariusz wykonujący:

a) zadania służbowe w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego usytuowanym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,

b) czynności kontrolne na drogach publicznych

– w czasie pełnienia służby trwającej co najmniej 12 godzin;

2) jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:

a) uczestniczący w zawodach sportowych organizowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organy Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej,

b) przebywający na obozie kondycyjnym.

§ 5. [Wyżywienie według normy U w wymiarze 50%]

1. Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:

1) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym podczas służby trwającej ponad 8 godzin – w czasie pełnienia służby;

2) będący słuchaczem ośrodka szkoleniowego realizującego zadania w zakresie tresury psów służbowych – w dniach zajęć terenowych związanych z praktycznym szkoleniem psów, jeżeli zajęcia te trwają co najmniej 4 godziny dziennie i wymagają zwiększonego wysiłku fizycznego.

2. Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako posiłek profilaktyczny, funkcjonariusz pełniący służbę w okresie zimowym na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem funkcjonariusza korzystającego w tym czasie z całodziennego wyżywienia w naturze lub normy U w wymiarze większym niż 50%.

3. Okresem zimowym, o którym mowa w ust. 2, jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

§ 6. [Dodatkowa norma wyżywienia w postaci napojów]

1. Dodatkową normę wyżywienia w postaci napojów otrzymuje funkcjonariusz pełniący służbę:

1) w warunkach mikroklimatu gorącego charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C;

2) w warunkach mikroklimatu zimnego charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000;

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C;

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu dnia służby efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;

5) na stanowisku służby, na którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje napoje w niezbędnej ilości, w temperaturze odpowiedniej do warunków pełnienia służby, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

§ 7. [Wyżywienie według odrębnych norm kalkulacyjnych]

Wyżywienie według norm, o których mowa w § 2 ust. 1, nie przysługuje w przypadkach, gdy organizator narad, kursów, warsztatów, egzaminów lub innych form szkolenia oraz zawodów sportowych zapewnia wyżywienie według odrębnych norm kalkulacyjnych.

§ 8. [Wyżywienie tylko z jednego tytułu]

Funkcjonariusz, któremu przysługuje wyżywienie z kilku tytułów, otrzymuje wyżywienie tylko z jednego tytułu, według najkorzystniejszej dla siebie normy wyżywienia.

§ 9. [Norma wyżywienia, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wyżywienia w danej jednostce organizacyjnej]

W przypadku gdy różnym grupom funkcjonariuszy przysługują odmienne normy wyżywienia, a warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na przyrządzanie posiłków według kilku norm oddzielnie, funkcjonariusze otrzymują wyżywienie według jednej normy wyżywienia, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wyżywienia w danej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 10. [Równoważnik]

1. Funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z przysługującego wyżywienia, otrzymuje równoważnik.

2. Równoważnik jest wypłacany za okres, za który przysługuje wyżywienie. Równoważnik wypłaca kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

3. Podstawę obliczania równoważnika stanowi wartość pieniężna normy wyżywienia przysługującej funkcjonariuszowi.

4. Wysokość równoważnika wynosi:

1) za normę Z – 13,00 zł;

2) za normę U – 6,00 zł;

3) za normę U w wymiarze 50% – 3,00 zł.

5. Funkcjonariusz nie otrzymuje równoważnika w zamian za napoje.

§ 11. [Równoważnik powiększony]

W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1, funkcjonariusz otrzymuje równoważnik w wysokości określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 powiększony o kwotę do 100% wysokości tego równoważnika, jeżeli nie można zapewnić wyżywienia w naturze albo zlecić wyżywienia w placówkach gastronomicznych. Decyzję w sprawie wysokości powiększonego równoważnika podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 10 ust. 2, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej organizującej kurs lub szkolenie.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1406 oraz z 2017 r. poz. 612), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

Załącznik 1. [RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW) DLA NORM WYŻYWIENIA: Z i U]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 lutego 2018 r. (poz. 348)

RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW) DLA NORM WYŻYWIENIA: Z i U

Lp.

Nazwa grupy produktów żywnościowych

Normy wyżywienia

[dziennie w gramach na osobę]

Z

U

1

Strączkowe

27

2

Zbożowe

73

3

Pieczywo

670

100

4

Mięso i przetwory przeliczone na mięso

292

85

5

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

19

6

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

10

7

Mleko i przetwory przeliczone na mleko

790

400

8

Masło i śmietana przeliczone na masło

46

20

9

Jaja (g/szt.)

25/0,5

25/0,5

10

Ryby i przetwory w przeliczeniu na filety ryb morskich

58

11

Ziemniaki

700

12

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

132

100

13

Warzywa i owoce bogate w karoten

160

100

14

Inne warzywa i owoce

365

400

15

Cukry i słodycze przeliczone na cukier

73

20

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »