| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1983), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 31).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 31), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 stycznia 2018 r. (poz. 350)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest:

1) pomocą de minimis, zwanego dalej "zaświadczeniem o pomocy de minimis", albo

2) pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwanego dalej "zaświadczeniem o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie".

§ 2. 1. Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzory, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku udzielania pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy wymienione odpowiednio w § 3 oraz § 3a.

§ 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera:

1) datę wydania;

2)1) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy, jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane w formie dokumentu elektronicznego;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

5) dzień udzielenia pomocy;

6) wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro;

7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;

8) stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

9) informację dotyczącą właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego warunki dopuszczalności udzielania pomocy o charakterze pomocy de minimis, które miały zastosowanie do udzielonej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

10) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

§ 3a. Zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz informacji określonych w § 3, zawiera:

1) w przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce - numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby tego wspólnika albo komplementariusza;

2) informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów;

3) w przypadku pomocy de minimis udzielanej w związku z wykonywaniem usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym - opis tej usługi.

§ 4. 1. Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

1) udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;

2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

2. Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. poz. 1930).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2007 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 31), które weszło w życie z dniem 20 stycznia 2017 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 marca 2007 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »