| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1644), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2017 r. poz. 57).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2017 r. poz. 57), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodwego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 25 stycznia 2018 r. (poz. 353)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1) ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2)

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz bibliotek, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3). 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 6 września 2013 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. – PRAWO POCZTOWE

1. Biblioteka Śląska w Katowicach

2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie

4. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

5. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach

7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

14. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

15. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

18. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Załącznik nr 2

WYKAZ ORGANIZACJI OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH ORAZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. – PRAWO POCZTOWE

1. Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków „Pomorze” w Gdańsku

2. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie

3. Fundacja „Jasne Strony” w Warszawie

4. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” w Gdyni

5. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

6. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik w Poznaniu

7. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w Warszawie

7a. Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym „Dioptria” w Śniatowej

8. Fundacja „Praca Dla Niewidomych” w Warszawie

9. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie

9a.5) Fundacja „Świat Według Ludwika Braille'a” w Lublinie

10. Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu

11. Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie

12. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

13. Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie

14. Polski Związek Niewidomych

15. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

16. Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem Do Celu” w Dąbrowie Górniczej

17. Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku

18. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących „Kaszub” w Wejherowie

19. Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie

20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie

21. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu

22. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu

23. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata” w Lublinie

24. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Promyk” w Łodzi

25. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie

25a.6) Stowarzyszenie „WMW – Wspólnie Można Więcej” w Krakowie

26. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Kielcach

27. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie

28. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich

29. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie

30. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu

31. Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu

32. Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie

33. Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie


1) Obecnie działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 września 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. poz. 1753, z 2009 r. poz. 137 oraz z 2010 r. poz. 266), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2017 r. poz. 57), które weszło w życie z dniem 26 stycznia 2017 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »