| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 195 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb i sposób informowania o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;

2) tryb i sposób ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia;

3) termin sporządzania i wzór karty wypadku.

§ 2. [Obowiązek poinformowania bezpośredniego przełożonego w przypadku ulegnięcia przez funkcjonariusza wypadkowi w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby]

1. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, zwany dalej „funkcjonariuszem”, który uległ wypadkowi w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. Bezpośredni przełożony po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie pisemnie melduje o zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.

2. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, w wyniku którego nastąpiła śmierć funkcjonariusza, właściwa komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa niezwłocznie przekazuje informację o tym zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.

§ 3. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, powołanie komisji powypadkowej]

Komendant Służby Ochrony Państwa po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i powołuje komisję powypadkową, w której skład wchodzi przedstawiciel komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4. [Podstawy ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia]

Ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia dokonuje się na podstawie:

1) meldunku poszkodowanego funkcjonariusza, sporządzonego w czasie, kiedy pozwala na to stan jego zdrowia, i meldunku bezpośredniego przełożonego poszkodowanego funkcjonariusza, złożonego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza;

2) wyjaśnień poszkodowanego funkcjonariusza lub, jeżeli jest to możliwe, wyjaśnień świadków zdarzenia, dotyczących czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;

3) uzyskanych informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu funkcjonariuszowi pierwszej pomocy;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej skutków zdarzenia;

5) innych dowodów mających związek ze zdarzeniem lub jego skutkami.

§ 5. [Sporządzenie karty wypadku]

1. Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub niezwłocznie po ustaniu przeszkód i trudności uniemożliwiających sporządzenie karty w tym terminie.

2. Kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego pierwszy egzemplarz przechowuje się w aktach postępowania wyjaśniającego, drugi przekazuje się poszkodowanemu funkcjonariuszowi, a trzeci komórce organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw kadr.

§ 6. [Wzór karty wypadku]

Wzór karty wypadku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA WYPADKU W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY LUB W DRODZE POWROTNEJ ZE SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 lutego 2018 r. (poz. 354)

WZÓR – KARTA WYPADKU W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY LUB W DRODZE POWROTNEJ ZE SŁUŻBY

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »