| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy

Na podstawie art. 197 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, na stopień służbowy;

2) osoby uprawnione do składania wniosków;

3) terminy dokonywania mianowań;

4) wzór wniosku o mianowanie.

§ 2. [Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy]

1. Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy następuje na wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku mianowania:

1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stopień służbowy albo

2) dyrektora izby administracji skarbowej na stopień służbowy inny niż określony w § 4 ust. 2.

§ 3. [Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, w korpusie podoficerów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej]

Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, w korpusie podoficerów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej składa do kierownika jednostki organizacyjnej:

1) dyrektor właściwej w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej dalej „komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra" – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie celno-skarbowym;

3) naczelnik urzędu skarbowego – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie skarbowym;

4) bezpośredni przełożony, z zachowaniem drogi służbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej.

§ 4. [Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy komisarza i nadkomisarza]

1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy komisarza i nadkomisarza oraz na stopnie służbowe w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

1) dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) dyrektor izby administracji skarbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy podkomisarza i na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadku dyrektora izby administracji skarbowej;

2) dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

3) dyrektor izby administracji skarbowej – w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, opiniuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. [Wniosek o mianowanie na stopień służbowy Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej]

Wniosek o mianowanie na stopień służbowy:

1) Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

2) zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego oraz ich zastępców składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej.

§ 6. [Termin mianowania funkcjonariusza na stopień służbowy]

1. Mianowania funkcjonariusza na stopień służbowy dokonuje się z dniem 21 września – Dniem Krajowej Administracji Skarbowej.

2. W uzasadnionych przypadkach mianowania na stopień służbowy można dokonać z innym dniem niż określony w ust. 1.

3. Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w przypadkach, o których mowa w art. 179 ust. 1 pkt 10 oraz art. 180 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, następuje z dniem zwolnienia ze służby.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy (Dz. U. poz. 1421 oraz z 2017 r. poz. 967), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 stycznia 2018 r. (poz. 356)

WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »