| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 11o ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. [Przeprowadzanie i dokumentacja czynności]

1. Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej „inspektorami Biura”, oraz osób udzielających im pomocy.

2. Czynności przeprowadza się przez:

1) złożenie propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami lub negocjacjami;

2) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;

3) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;

4) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonane stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;

5) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także przyjęcie lub złożenie obietnicy udzielenia tych korzyści, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami, propozycjami lub negocjacjami.

3. Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego inspektorów Biura i osób udzielających Biuru Nadzoru Wewnętrznego pomocy.

§ 3. [Wniosek o wydanie zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego]

W celu przeprowadzenia czynności inspektor Biura zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

§ 4. [Czas prowadzenia czynności]

1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone:

1) osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia;

2) wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania;

3) prokurator zarządzi ich zaniechanie.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania następuje po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

§ 5. [Dokumentacja czynności]

1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek inspektora Biura do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

2) wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

3) zgoda Prokuratora Okręgowego w Warszawie na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności;

4) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności;

5) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wynikach czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie;

6) zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zaniechaniu czynności;

7) wniosek inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;

8) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności sporządzane przez inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;

9) opis wyników badań, o których mowa w § 6 ust. 2;

10) protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności;

11) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczące zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia czynności;

12) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 10–12, sporządza się według wzorów:

1) wniosku inspektora Biura do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody Prokuratora Okręgowego w Warszawie na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności oraz zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pisma do Prokuratora Okręgowego w Warszawie zawierającego informację Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wynikach czynności, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zaniechaniu czynności, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) wniosku inspektora Biura do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczącego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) pisma do Prokuratora Okręgowego w Warszawie zawierającego informację Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, powinno zawierać:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia, w tym opis i oznaczenie przedmiotów i korzyści majątkowych zbywanych lub wręczanych podczas czynności;

3) dane osób, których dotyczyły czynności;

4) opis wyników czynności.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7–11, sporządza się w jednym egzemplarzu, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6 i 12 – w dwóch egzemplarzach.

5. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich prowadzenia, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 6. [Przedmioty i korzyści majątkowe]

1. Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.

2. Przedmioty i korzyści majątkowe nabyte lub przejęte podczas czynności można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala inspektor Biura wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.

§ 7. [Rejestry czynności]

1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego i Prokurator Okręgowy w Warszawie prowadzą rejestry czynności.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo przy użyciu systemu teleinformatycznego.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi się:

1) rejestr czynności prowadzonych przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w formie zwizualizowanej według wzoru, który jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

2) rejestr czynności prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w formie zwizualizowanej według wzoru, który jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 8. [Zapisy informacji utrwalone na nośnikach]

1. Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 5 ust. 5, podlegające niszczeniu usuwa się w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 443 i 943, z 1998 r. poz. 860, z 2006 r. poz. 1592, z 2007 r. poz. 162, z 2010 r. poz. 1228, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 lutego 2018 r. (poz. 368)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE PROWADZENIA CZYNNOŚCI ORAZ ZARZĄDZENIA INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O PRZEPROWADZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU PROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE PROWADZENIA CZYNNOŚCI ORAZ ZARZĄDZENIA INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O PRZEPROWADZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU PROWADZENIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O WYNIKACH CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O WYNIKACH CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA]

Załącznik nr 5

WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 6

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR ZARZĄDZENIA INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 7

WZÓR ZARZĄDZENIA INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 8

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE]

Załącznik nr 9

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »